Atrybuty deskryptorów

 

Atrybuty to cechy osoby lub rzeczy, które wyróżniają ją spośród innych.

Celem stosowania atrybutów w rekordach deskryptorów jest:

 • atomizacja danych,
 • agregowanie deskryptorów,
 • lepsze przystosowanie danych do funkcjonowania w środowisku sieciowym (Linked data),
 • umożliwienie przeprowadzania złożonych kwerend i wyszukiwania nietypowych powiązań między danymi (np. znajdź publikacje, których autorkami są kobiety piszące poezję i zajmujące się muzyką poważną, które urodziły się w Warszawie pomiędzy rokiem 1900 a 1950 i zmarły w Londynie pomiędzy rokiem 1950 a 2000).

 

 Poszczególne atrybuty będą stosowane zgodnie z poniższym wykazem:

034 – zakodowane matematyczne dane kartograficzne

 • deskryptor geograficzny

 

043 – kod obszaru geograficznego

 • deskryptor osobowy
 • deskryptor imprezy
 • deskryptor geograficzny
 • deskryptor tytułu ujednoliconego

 

045 – daty związane z deskryptorem

 • deskryptor geograficzny

 

046 – daty kodowane

 • deskryptor osobowy
 • deskryptor korporatywny
 • deskryptor imprezy
 • deskryptor tytułu ujednoliconego

 

368 – inne atrybuty deskryptora

 • deskryptor osobowy
 • deskryptor korporatywny
 • deskryptor imprezy
 • deskryptor geograficzny

 

370 – miejsce powiązane

 • deskryptor osobowy
 • deskryptor korporatywny
 • deskryptor imprezy
 • deskryptor tytułu ujednoliconego

 

371 – adres siedziby

 • deskryptor korporatywny

 

372 – obszar działalności

 • deskryptor osobowy
 • deskryptor korporatywny
 • deskryptor imprezy

 

373 – afiliacja

 • deskryptor osobowy

 

374 – zajęcie/zawód

 • deskryptor osobowy

 

375 – płeć

 • deskryptor osobowy

 

377 – język związany z deskryptorem

 • deskryptor osobowy
 • deskryptor korporatywny
 • deskryptor imprezy
 • deskryptor tytułu ujednoliconego

 

378 – właściwa nazwa dla deskryptora osobowego

 • deskryptor osobowy

 

380 – forma dzieła

 • deskryptor tytułu ujednoliconego

 

381 – inna właściwość dzieła lub realizacji

 •  deskryptor tytułu ujednoliconego

 

382 – środek wykonawczy

 • deskryptor tytułu ujednoliconego

 

383 – oznaczenie numeryczne dzieła muzycznego

 • deskryptor tytułu ujednoliconego

 

384 - tonacja

 • deskryptor tytułu ujednoliconego

 

385 - odbiorca

 • deskryptor tytułu ujednoliconego

 

386 – twórca/współtwórca

 • deskryptor tytułu ujednoliconego

 

388 – czas powstania dzieła

 • deskryptor tytułu ujednoliconego

 

Część atrybutów wypełnia się stosując deskryptory:

 • deskryptor przedmiotowy:
  • inny atrybut hasła (pole 368),
  • obszar działalności (pole 372),
  • zajęcie/zawód (pole 374);

 

 • deskryptor geograficzny:
  • miejsce powiązane (pole 370);

 

 • deskryptor korporatywny:
  • afiliacja (pole 373).

1. Atrybuty deskryptora osobowego

1.1 Pole 043 - kod obszaru geograficznego (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola
$c - kod ISO (P)

 

Pole 043 wypełnia się, jeżeli dostępny jest kod ISO 3166-1 alpha 2 (dwuznakowy) w celu oznaczenia kraju/krajów związanych z daną osobą.

Kod ISO 3166-1 alpha 2 wypełnia się dla krajów - lista kodów: Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes - Aneks 17 Kody krajów - ISO 3166 -1 (pole 043).

 

Wyboru kraju/krajów dokonuje się według własnej oceny, uwzględniając:

 • miejsce urodzenia, jeżeli decyduje o charakterystyce etniczno-narodowej danej osoby;
 • miejsce w zdecydowany sposób związane z działalnością osoby (jeżeli dana osoba była związana z większą ilością miejsc, wybiera się tylko te, które możemy wyraźnie wyróżnić);
 • miejsce w powszechnej opinii kojarzone z osobą.

 

Kody krajów związanych z daną osobą zapisuje się w jednym wystąpieniu pola 043, powtarzając podpole $c.

Przykład 1

043 __ $cGB
100 0_ $aElżbieta$bII$c(królowa Wielkiej Brytanii ;$d1926- )

[Elżbieta II znana jest przede wszystkim jako królowa Wielkiej Brytanii.]

Przykład 2

043 __ $cPL$cVA

100 0_ $aJan Paweł$bII$c(papież ;$d1920-2005)

[Jan Paweł II urodził się, działał i w powszechnej opinii kojarzony jest z Polską, ale jako papież niewątpliwie był też związany z Watykanem jako głowa Państwa Watykańskiego.]

 Przykład 3

043 __ $cPL$cCH

100 1_ $aBocheński, Józef Maria$d(1902-1995)

 [Józef Maria Bocheński był związany z wieloma krajami, ale połowę życia mieszkał w Szwajcarii, gdzie założył i prowadził Instytut Europy Wschodniej i z krajem tym jest w szczególny sposób związany.]

Przykład 4

043 __ $cGB$cAU

100 1_ $aCook, James$d(1728-1779)

[James Cook był żeglarzem i odkrywcą, kapitanem w służbie brytyjskiej ale w historii zapisał się przede wszystkim jako badacz Australii, która była głównym celem dwóch z trzech jego największych wypraw i z obszarem tym jest w powszechnej opinii kojarzony.]

1.2 Pole 046 - daty kodowane (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola

$f - data urodzenia (NP)

$g - data śmierci (NP)

$s - data początkowa aktywności (NP)

$t - data końcowa aktywności (NP)

$2 - źródło schematu zapisu daty (NP)

 

Dla deskryptorów osobowych daty kodowane zapisuje sie w podpolach $f i $g lub (w szczególnych przypadkach) w podpolach $s i $t. Zasada zgodnie z którą decydujemy o wyborze dat zapisanych w podpolach $f i $g jest analogiczna jak przy wypełnianiu podpola 100$d. Jest to zapis tej samej informacji w ustrukturyzowanej formie.


Podpola $s i/lub $t wypełnia się, gdy informacja o aktywności jest dostępna, a nie są znane daty urodzenia i/lub śmierci (analogicznie jak przy wypełnianiu podpola 100$d przez oznaczenie „czynny”).


Pole 046 wypełnia się stosując daty w formacie: rrrr, rrrrmm, rrrrmmdd lub rrrrmmddgg zgodnym z ISO 8601. Dla dat niezgodnych z tym formatem (daty niepełne, niepewne i wątpliwe) wypełnia się podpole $2 z podaniem kodu źródła schematu zapisu daty. Lista kodów: Date and Time Scheme Source Codes.

Przykład 5

043 __ $cGB

046 __ $f19260421

100 0_ $aElżbieta$bII$c(królowa Wielkiej Brytanii ;$d1926- )

Przykład 6

043 __ $cPL$c VA

046 __ $f19200518$g20050402

100 0_ $aJan Paweł$bII$c(papież ;$d1920-2005)

Przykład 7

043 __ $cPL$cCH

046 __ $f1902$g1995

100 1_ $aBocheński, Józef Maria$d(1902-1995)

Przykład 8

043 __ $cFR

046 __ $s1930~$t1939$2edtf

100 1_ $aUrbanowski, Henryk$d(czynny ok. 1930-1939)

1.3 Pole 368 - inne atrybuty deskryptora (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola

$c - inne oznaczenie związane z osobą (P)

$d - tytuł związany z osobą (P)

$s - data początkowa (NP)

$t - data końcowa (NP)

 

Pole 368 wypełnia się w celu zapisania tytułów i innych określeń związanych z daną osobą, które nie mogą być zapisane w polach 370-377. Poszczególne podpola wypełnia się, stosując odpowiednie deskryptory przedmiotowe. Deskryptory wyrażające tytuły i funkcje przynależne danej osobie zapisywane są w liczbie mnogiej.

 

Podpola $s i/lub $t wypełnia się obowiązkowo, jeżeli dostępna jest data początkowa i/lub końcowa okresu, w którym dana osoba nosiła daną godność/tytuł.

 

Każdy atrybut związany z daną osobą  zapisuje się w kolejnym wystąpieniu pola 368.

 

Poszczególne podpola wypełniane są w następujących przypadkach:

 

1. Podpole $c - inne oznaczenie związane z osobą - wypełnia się dla:

  • świętych i błogosławionych, stosując deskryptor „Święci i błogosławieni”. Należy wówczas obowiązkowo wypełnić pole 373 $a - afiliacja - dla oznaczenia wyznania, którego dotyczy godność/ tytuł;
  • osób panujących, stosując deskryptor “Władcy”. Należy wówczas obowiązkowo wypełnić pole 370 $c dla oznaczenia obszaru panowania;
  • osób pełniących najwyższe urzędy państwowe (np. prezydenci, I sekretarze KC, inne osoby stojące na czele państwa), stosując deskryptor „Przywódcy i głowy państw”;
  • innych osób pełniących urzędy państwowe i administracji terytorialnej wszystkich szczebli, np.: „Prezydenci miast”. Należy wówczas obowiązkowo wypełnić pole 373 $a - afiliacja - dla oznaczenia instytucji, której dotyczy dany urząd;
  • postaci fikcyjnych, legendarnych, biblijnych lub mitologicznych, stosując odpowiednio deskryptory: „Postacie fikcyjne”, „Postacie legendarne”, „Postacie biblijne”, „Postacie mitologiczne”.

Przykład 9

100 0_ $aOrfeusz$c(postać mitologiczna)

368 __ $cPostacie mitologiczne

Przykład 10

043 __ $cPL

046 __ $f1905$g1938

100 0_ $aFaustyna Kowalska$c(święta ;$d1905-1938)

368 __ $cŚwięci i błogosławieni$s2000

373 __ $aKościół katolicki

Przykład 11

043 __ $cGB

046 __ $f1926$s1952

100 0_ $aElżbieta$bII$c(królowa Wielkiej Brytanii ;$d1926- )

368 __ $cWładcy$s1952

Przykład 12

043 __ $cPL

046 __ $f1950

100 1_ $aGlapiński, Adam$d(1950- )

368 __ $cMinistrowie$s1991$t1992

368 __ $cParlamentarzyści

373 __ $aRząd Jana Olszewskiego$s1991$t1992

373 __ $aSejm (1991-1993)$s1991$t1993

373 __ $aSenat RP (1997-2001)$s1997$t2001

 

2. Podpole $d - tytuł związany z osobą - wypełnia się dla:

  • osób noszących godności i tytuły kościelne lub pełniących urzędy kościelne - zarówno w Kościele Katolickim, jak i w innych wyznaniach, stosując odpowiednie deskryptory w liczbie mnogiej. Należy wówczas obowiązkowo wypełnić pole 373 $a - afiliacja - dla oznaczenia jednostki w hierarchii kościoła, którego dotyczy tytuł, godność lub urząd. W przypadku deskryptora "Papieże", w polu 373 $a zapisuje się deskryptor „Kościół katolicki”;
  • osób odznaczonych formalnie stopniem w strukturach wojskowych, akademickich, w służbach państwowych i powszechnie znanych organizacjach, jeżeli są one istotne w życiorysie danej osoby. Należy wówczas obowiązkowo wypełnić pole 373 $a - afiliacja - dla oznaczenia danej jednostki wojskowej, akademickiej, jednostki służb państwowych lub organizacji;
  • osób odznaczonych tytułem doktora honoris causa, stosując deskryptor “Doktor honoris causa”. Należy wówczas obowiązkowo wypełnić pole 373 $a - afiliacja - dla oznaczenia uczelni, która nadała tytuł;
  • osób odznaczonych istotnymi nagrodami, medalami, odznaczeniami państwowymi, odznaczeniami międzynarodowymi lub ważnymi nagrodami w poszczególnych obszarach działalności, stosując deskryptor będący nazwą nagrody/medalu/odznaczenia (np. „Order Orła Białego”, „Krzyż Walecznych”, „Nagroda Nobla”, „Nagroda Literacka „Nike””, „Złoty Mikrofon”).

Przykład 13

043 __ $cPL$cVA

046 __ $f1920$g2005$s1978

100 0_ $aJan Paweł$bII$c(papież ;$d1920-2005)

368 __ $cŚwięci i błogosławieni$s2014

368 __ $dPapieże$s1978

368 __ $dOrder Orła Białego

368 __ $dPrezydencki Medal Wolności (USA)

368 __ $dZłoty Medal Kongresu

368 __ $dDoktor honoris causa

373 __ $aKościół katolicki

373 __ $aUniwersytet Jagielloński

373 __ $aKatolicki Uniwersytet Lubelski

373 __ $aUniwersytet Opolski

373 __ $aUniwersytet Mikołaja Kopernika

373 __ $aUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

373 __ $aUniwersytet Rzeszowski

Przykład 14

043 __ $cPL

046 __ $f1950

100 1_ $aGlapiński, Adam$d(1950- )

368 __ $cMinistrowie$s1991$t1992

368 __ $cParlamentarzyści

368 __ $dPrezesi Narodowego Banku Polskiego$s2016

368 __ $dProfesorowie$s2013

373 __ $aSzkoła Główna Handlowa (Warszawa)$s1974

373 __ $aRząd Jana Olszewskiego$s1991$t1992

373 __ $aSejm (1991-1993)$s1991$t1993

373 __ $aSenat RP (1997-2001)$s1997$t2001

373 __ $aNarodowy Bank Polski (NBP)$s2016

Przykład 15

043 __ $cPL

046 __ $f1932$g2007

100 1_ $aKapuściński, Ryszard$d(1932-2007)

368 __ $dKrzyż Zasługi

368 __ $dOrder Odrodzenia Polski

368 __ $dZłoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

368 __ $dNagroda Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego

368 __ $dNagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego

368 __ $dNagroda im. księdza Józefa Tischnera

368 __ $dNagroda Literacka im. Władysława Reymonta

368 __ $dNagroda im. Dariusza Fikusa

368 __ $dNagroda Literacka "Nike"

368 __ $dHanzeatycka Nagroda Goethego

368 __ $dPrix Tropiques

368 __ $dNagroda Premio Grinzane Cavour

368 __ $dGrand Press

368 __ $dDoktor honoris causa

373 __ $aUniwersytet Śląski

373 __ $aUniwersytet Wrocławski

373 __ $aUniwersytet Gdański

373 __ $aUniwersytet Jagielloński

1.4 Pole 370 - miejsce powiązane (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola

$a - miejsce urodzenia (NP)

$b - miejsce śmierci (NP)

$c - kraj związany z daną osobą (P)

$e - miejsce zamieszkania (osoby) (P)

$f - inne miejsce związane z aktywnością (osoby) (P)

$s - data początkowa (NP)

$t - data końcowa (NP)

 

Pole 370 wypełnia się w celu oznaczenia miejsca związanego z daną osobą. Pole wypełnia się, jeżeli informacje są dostępne. Poszczególne podpola kontrolowane są deskryptorami geograficznymi.

 

Podpola $a i/lub $b wypełnia się, jeżeli miejsce urodzenia i/lub śmierci są znane.

W podpolu $c podaje się kraj związany z daną osobą.

Podpole $e wypełnia się, jeżeli dostępna jest informacja o miejscu zamieszkania.

O ile to możliwe, stopień szczegółowości w przypadku podpól $a, $b, $e i $f podaje się do poziomu nazwy miejscowości.

 

Kraj związany z daną osobą zapisuje się w podpolu $c, uwzględniając:

 • kraj, w którym dana osoba działa/działała;
 • kraj głównej aktywności zawodowej;
 • w przypadku autorów prac naukowych – jeżeli brakuje innych informacji, kraj afiliacji (o ile można go określić jednoznacznie);
 • w przypadku osób panujących  - obszar panowania.

 

Inne miejsca związane z aktywnością osoby zapisuje się w podpolu $f, uwzględniając:

 • miejsca, które są bezpośrednio związane z działalnością danej osoby, lub są w powszechnej opinii z tą osobą kojarzone;
 • miejsca, w których dana osoba nie była aktywna zawodowo, ale miejsce to jest w subiektywnej ocenie uznane za istotne w życiorysie danej osoby, np. miejsce nauki.

 

Każdy atrybut miejsca związany z daną osobą zapisuje się w kolejnym wystąpieniu pola 370.

 

Przykład 16

043 __ $cGB

046 __ $f19260421$s1953

100 0_ $aElżbieta$bII$c(królowa Wielkiej Brytanii ;$d1926- )

368 __ $dWładcy$s1953

370 __ $aLondyn (Wielka Brytania)

370 __ $cWielka Brytania

Przykład 17

043 __ $cPL$cVA

046 __ $f19200518$g20050402$s1978

100 0_ $aJan Paweł$bII$c(papież ;$d1920-2005)

368 __ $cŚwięci i błogosławieni$s2014

368 __ $dPapieże$s1978

370 __ $aWadowice (woj. małopolskie)

370 __ $bWatykan

370 __ $cPolska

370 __ $cWatykan$s1978$t2005

370 __ $fKraków (woj. małopolskie)

373 __ $aKościół katolicki

Przykład 18

043 __ $cPL$cCH

046 __ $f1902$g1995

100 1_ $aBocheński, Józef Maria$d(1902-1995)

370 __ $aCzuszów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Pałecznica)

370 __ $bFryburg (Szwajcaria)

370 __ $cPolska

370 __ $cSzwajcaria

370 __ $fFryburg (Szwajcaria)$s1945$t1995

Przykład 19

043 __ $cPL

046 __ $f1932$g2007

100 1_ $aKapuściński, Ryszard$d(1932-2007)

368 __ $dKrzyż Zasługi

368 __ $dOrder Odrodzenia Polski

368 __ $dZłoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

368 __ $dNagroda Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego

368 __ $dNagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego

368 __ $dNagroda im. księdza Józefa Tischnera

368 __ $dNagroda Literacka im. Władysława Reymonta

368 __ $dNagroda im. Dariusza Fikusa

368 __ $dNagroda Literacka "Nike"

368 __ $dHanzeatycka Nagroda Goethego

368 __ $dPrix Tropiques

368 __ $dNagroda Premio Grinzane Cavour

368 __ $dGrand Press

368 __ $dDoktor honoris causa

370 __ $aPińsk (Białoruś)

370 __ $bWarszawa (woj. mazowieckie)

370 __ $cPolska

370 __ $fWarszawa (woj. mazowieckie)

Przykład 20

046  __ $f1908$g1989

100 1_ $aKarajan, Herbert von‏$d(1908-1989).

370  __ ‎$aSalzburg (Austria‏)

370 __ $bAnif (Austria‏)

370 __ $cAustria

370 __ $cNiemcy

Przykład 21

043 __ $cUS

046 __ $f1930$g2012

100 1_ $aArmstrong, Neil$d(1930-2012)

368 __ $dPrezydencki Medal Wolności (USA)

368 __ $dZłoty Medal Kongresu

368 __ $dCongressional Space Medal of Honor$s1978

370 __ $aWapakoneta (Ohio, Stany Zjednoczone)

370 __ $bCincinnati (Ohio, Stany Zjednoczone)

370 __ $cStany Zjednoczone

370 __ $fKsiężyc

Przykład 22

043 __ $cGB$cAU

100 1_ $aCook, James$d(1728-1779)

370 __‎ $aMiddlesbrough (Wielka Brytania‏)

370 __‎ ‎$bHawaje (Stany Zjednoczone)

370 __‎ $cAustralia

370 __‎ $cWielka Brytania

370 __‎ $fFidżi

370 __‎ $fNowa Kaledonia (Francja)

370 __‎ $fPolinezja

1.5 Pole 372 - obszar działalności (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola

$a - obszar działania (działalności) (P)

$u - URI (P)

 

Pole 372 wypełnia się obowiązkowo w celu oznaczenia dziedziny/obszaru działalności zawodowej danej osoby, jeżeli informacje są dostępne i nie budzą wątpliwości. Każdy atrybut obszaru działalności związany z daną osobą zapisuje się w kolejnym wystąpieniu pola 372.

 

Wśród atrybutów obszaru działalności wyróżnia się następujące podstawowe grupy:

 

 • dyscypliny, subdyscypliny i metody naukowe

dziedziny nauki (np. „Nauki humanistyczne”, „Nauki medyczne”), ich dyscypliny (np. „Historia”, „Socjologia”, „Astronomia”) i subdyscypliny (np. „Socjologia kultury”, „Astrofizyka”, „Falerystyka”) oraz specyficzne nurty badawcze oparte na szczególnej metodologii (np. „Badania ilościowe”, „Historia mówiona”). Tego rodzaju atrybuty otrzymują naukowcy, popularyzatorzy nauki (m.in. dziennikarze, nauczyciele, muzealnicy, bibliotekarze, archiwiści, autorzy poradników) oraz eksperci. Jako obszary działalności artystów i uczonych traktować należy także epoki historyczne i historyczno-kulturowe oraz nurty artystyczne.

 

 • dyscypliny, formy, techniki i nurty artystyczne

dziedziny sztuki i literatury - łącznie z cechą językowo-etniczną (np. „Grafika polska”, „Literatura niemiecka”, „Film amerykański”) stosowane w nich techniki (np. „Drzeworyt”, „Akwarela”) i formy (np. „Powieść”, „Kryminał”, „Polonez (taniec)”) oraz nurty artystyczne (np. „Impresjonizm”, „Pozytywizm”, „Nowa Fala”). Tego rodzaju atrybuty otrzymują: artyści, literaci, także badacze danego typu twórczości (w tym: uczeni, krytycy, dziennikarze, nauczyciele i wykładowcy, pracownicy instytucji kultury, organizatorzy wydarzeń kulturalnych).

 

 • dyscypliny sportu

dyscypliny sportowe (np. „Lekkoatletyka”, „Piłka nożna”, „Pływanie”, "Skoki narciarskie") i konkurencje rozgrywane w ramach konkretnych dyscyplin (np. „Loty narciarskie”, „Gimnastyka artystyczna”, „Rzut młotem”). Tego rodzaju atrybuty otrzymują: sportowcy, trenerzy, instruktorzy, komentatorzy sportowi, naukowcy, autorzy poradników i podręczników, w przeciwieństwie do osób uprawiających dany sport amatorsko.

 

 • religie, nurty polityczne i filozoficzne

religie i wierzenia (np. „Islam”, „Chrześcijaństwo”, „Szamanizm”), nurty polityczne i filozoficzne (np. „Komunizm”, „Liberalizm”, „Tomizm”). Tego rodzaju atrybuty otrzymują: duchowni, uczeni, literaci i myśliciele piszący o danej doktrynie religijnej, politycznej czy filozoficznej.

 

 • sektory gospodarki i branże zawodowe

sektory gospodarki (np. „Turystyka”, „Transport”, „Przemysł farmaceutyczny”), branże zawodowe (np. „Hotelarstwo”, „Szkolnictwo wyższe”, „Służba zdrowia”) oraz służby publiczne („Wojsko”, „Policja”, „Administracja publiczna”). Tego rodzaju atrybuty otrzymują: praktycy, autorzy poradników, dziennikarze, eksperci i naukowcy.

Przykład 23

043 __ $cPL$cCH

046 __ $f1902$g1995

100 1_ $aBocheński, Józef Maria$d(1902-1995)

370 __ $aCzuszów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Pałecznica)

370 __ $bFryburg (Szwajcaria)

370 __ $cPolska

370 __ $cSzwajcaria

370 __ $fFryburg (Szwajcaria)$s1945$t1995

372 __ $aLogika

372 __ $aHistoria filozofii

372 __ $aSzkolnictwo wyższe

372 __ $aMonastycyzm

Przykład 24

043 __ $cPL$cBY

046 __ $f1932$g2007

100 1_ $aKapuściński, Ryszard$d(1932-2007)

368 __ $dKrzyż Zasługi

368 __ $dOrder Odrodzenia Polski

368 __ $dZłoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

368 __ $dNagroda Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego

368 __ $dNagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego

368 __ $dNagroda im. księdza Józefa Tischnera

368 __ $dNagroda Literacka im. Władysława Reymonta

368 __ $dNagroda im. Dariusza Fikusa

368 __ $dNagroda Literacka "Nike"

368 __ $dHanzeatycka Nagroda Goethego

368 __ $dPrix Tropiques

368 __ $dNagroda Premio Grinzane Cavour

368 __ $dGrand Press

368 __ $dDoktor honoris causa

370 __ $aPińsk (Białoruś)

370 __ $bWarszawa (woj. mazowieckie)

370 __ $cPolska

370 __ $fWarszawa (woj. mazowieckie)

372 __ $aReportaż

372 __ $aFotografia polska

372 __ $aHistoria

372 __ $aPoezja

372 __ $aDziennikarstwo

Przykład 25

046  __ $f1908$g1989

100  1_ $aKarajan, Herbert von‏$d(1908-1989).

370 __ ‎$aSalzburg (Austria‏)

370 __ $bAnif (Austria‏)

370 __ $cAustria

370 __ $cNiemcy

372  __ $aMuzyka poważna

372  __ $aMuzyka austriacka

372  __ $aProgram telewizyjny

1.6 Pole 373 - afiliacja (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola

$a - instytucja afiliowana (P)

$s - data początkowa (NP)

$t - data końcowa (NP)

$u - URI (P)

 

Pole 373 obowiązkowo wypełnia się w przypadku:

 • świętych i błogosławionych (jeżeli zostało wypełnione podpole 368$c z oznaczeniem „Święci i błogosławieni” - wówczas obowiązkowo wypełnia się podpole 373$a dla oznaczenia wyznania);
 • osób noszących tytuły i godności kościelne lub osób pełniących urzędy kościelne (jeżeli zostało wypełnione podpole 368$d)  - wówczas obowiązkowo wypełnia się podpole 373$a dla oznaczenia jednostki w hierarchii kościoła, którego dotyczy tytuł, a w przypadku papieży jest to cała struktura oznaczana jako kościół danego wyznania;
 • osób pełniących urzędy państwowe i administracji terytorialnej wszystkich szczebli, jeżeli zostało wypełnione podpole 368$c - wówczas obowiązkowo wypełnia się podpole 373$a dla oznaczenia instytucji, której dotyczy dany urząd;
 • osób odznaczonych formalnie stopniem w strukturach wojskowych, akademickich, w służbach państwowych i pełniących funkcje w powszechnie znanych organizacjach (jeżeli zostało wypełnione podpole 368$d) - wówczas obowiązkowo wypełnia się podpole 373$a dla oznaczenia danej jednostki wojskowej, akademickiej, jednostki służb państwowych czy organizacji.

 

Ponadto pole 373 wypełnia się w celu oznaczenia instytucji, z którymi związana była dana osoba. Dane te podaje się w przypadkach, kiedy jest to istotna informacja:

 • miejsca pracy i organizacje, z którymi dana osoba była związana zawodowo
 • miejsca pracy naukowej i działalności akademickiej, badawczej
 • partie polityczne
 • redakcje i agencje informacyjne
 • zgrupowania artystyczne
 • instytucje kościelne
 • formacje i stowarzyszenia wojskowe
 • inne instytucje związane z osobami (w przypadkach, kiedy informacja ta jest istotna dla ich identyfikacji)

 

Atrybuty zapisywane w polu 373 są kontrolowane deskryptorami korporatywnymi.

 

Podpola $s i/lub $t wypełnia się obowiązkowo, jeżeli dostępna jest data początkowa i/lub data końcowa okresu, w którym dana instytucja była związana z daną osobą.

 

Każdy atrybut afiliacji związany z daną osobą zapisuje się w kolejnym wystąpieniu pola 373.

 Przykład 26

043 __ $cPL

046 __ $f1905$g1938

100 0_ $aFaustyna Kowalska$c(święta ;$d1905-1938)

368 __ $cŚwięci i błogosławieni$s2000

372 __ $aMonastycyzm

372 __ $aDziałalność charytatywna

372 __ $aMistycyzm

373 __ $aKościół katolicki

373 __ $aSiostry Matki Bożej Miłosierdzia$s1925$t1938

Przykład 27

043 __ $cPL$cCH

046 __ $f1902$g1995

100 1_ $aBocheński, Józef Maria$d(1902-1995)

370 __ $aCzuszów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Pałecznica)

368 __ $dProfesorowie$s1934$t1995
368 __ $dRektorzy$s1964$t1966

370 __ $bFryburg (Szwajcaria)

370 __ $cPolska

370 __ $cSzwajcaria

370 __ $fFryburg (Szwajcaria)$s1945$t1995

372 __ $aLogika

372 __ $aHistoria filozofii

372 __ $aSzkolnictwo wyższe

372 __ $aMonastycyzm

373 __ $aDominikanie$s1927$t1995

373 __ $aUniversität Freiburg im Breisgau$s1945$t1995

Przykład 28

043 __ $cUS

046 __ $f1930$g2012

100 1_ $aArmstrong, Neil$d(1930-2012)

368 __ $dPrezydencki Medal Wolności (USA)

368 __ $dZłoty Medal Kongresu

368 __ $dCongressional Space Medal of Honor$s1978

370 __ $aWapakoneta (Ohio, Stany Zjednoczone)

370 __ $bCincinnati (Ohio, Stany Zjednoczone)

370 __ $cStany Zjednoczone

370 __ $fKsiężyc

372 __ $aLotnictwo

372 __ $aBadania w locie

372 __ $aLoty kosmiczne

372 __ $aAstronautyka

372 __ $aInżynieria

373 __ $aNASA$s1962$t1971

Przykład 29

043 __ $cPL$cBY

046 __ $f1932$g2007

100 1_ $aKapuściński, Ryszard$d(1932-2007)

368 __ $dKrzyż Zasługi

368 __ $dOrder Odrodzenia Polski

368 __ $dZłoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

368 __ $dNagroda Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego

368 __ $dNagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego

368 __ $dNagroda im. księdza Józefa Tischnera

368 __ $dNagroda Literacka im. Władysława Reymonta

368 __ $dNagroda im. Dariusza Fikusa

368 __ $dNagroda Literacka "Nike"

368 __ $dHanzeatycka Nagroda Goethego

368 __ $dPrix Tropiques

368 __ $dNagroda Premio Grinzane Cavour

368 __ $dGrand Press

368 __ $dDoktor honoris causa

370 __ $aPińsk (Białoruś)

370 __ $bWarszawa (woj. mazowieckie)

370 __ $cPolska

370 __ $fWarszawa (woj. mazowieckie)

372 __ $aReportaż

372 __ $aFotografia polska

372 __ $aHistoria

372 __ $aPoezja

372 __ $aDziennikarstwo

373 __ $aPolska Agencja Prasowa (1944- )$s1958

Przykład 30

043 __ $cPL

046 __ $f1950

100 1_ $aGlapiński, Adam$d(1950- )

368 __ $cParlamentarzyści

368 __ $dMinistrowie$s1991$t1992

368 __ $dPrezesi Narodowego Banku Polskiego$s2016

368 __ $dProfesorowie$s2013

373 __ $aSzkoła Główna Handlowa (Warszawa)$s1974

373 __ $aRząd Jana Olszewskiego$s1991$t1992

373 __ $aSejm (1991-1993)$s1991$t1993

373 __ $aSenat RP (1997-2001)$s1997$t2001

373 __ $aNarodowy Bank Polski$s2016

1.7 Pole 374 - zajęcie/zawód (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola

$a - zawód (P)

 

Pole 374 wypełnia się, stosując terminy węższe do deskryptora przedmiotowego “Zawód”.

Dane te podaje się w przypadkach, kiedy jest to istotna informacja.

Deskryptory wyrażające zawody związane z kulturą i sztuką zapisywane są z cechą językowo-etniczną (np. Muzycy polscy, Pisarze francuscy) 

 

Każdy atrybut zajęcia/zawodu związany z daną osobą zapisuje się w kolejnym wystąpieniu pola 374.

 Przykład 31

043 __ $cPL$cCH

046 __ $f1902$g1995

100 1_ $aBocheński, Józef Maria$d(1902-1995)

370 __ $aCzuszów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Pałecznica)

370 __ $bFryburg (Szwajcaria)

370 __ $cPolska

370 __ $cSzwajcaria

370 __ $fFryburg (Szwajcaria)$s1945$t1995

372 __ $aLogika

372 __ $aHistoria filozofii

372 __ $aSzkolnictwo wyższe

372 __ $aMonastycyzm

373 __ $aKościół katolicki

373 __ $aDominikanie$s1927$t1995

373 __ $aUniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria)$s1945$t1995

374 __ $aHistorycy

374 __ $aPracownicy naukowi

374 __ $aNauczyciele akademiccy

374 __ $aKapelani wojskowi

Przykład 32

043 __ $cPL$cBY

046 __ $f1932$g2007

100 1_ $aKapuściński, Ryszard$d(1932-2007)

368 __ $dKrzyż Zasługi

368 __ $dOrder Odrodzenia Polski

368 __ $dZłoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

368 __ $dNagroda Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego

368 __ $dNagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego

368 __ $dNagroda im. księdza Józefa Tischnera

368 __ $dNagroda Literacka im. Władysława Reymonta

368 __ $dNagroda im. Dariusza Fikusa

368 __ $dNagroda Literacka "Nike"

368 __ $dHanzeatycka Nagroda Goethego

368 __ $dPrix Tropiques

368 __ $dNagroda Premio Grinzane Cavour

368 __ $dGrand Press

368 __ $dDoktor honoris causa

370 __ $aPińsk (Białoruś)

370 __ $bWarszawa (woj. mazowieckie)

370 __ $cPolska

370 __ $fWarszawa (woj. mazowieckie)

372 __ $aReportaż

372 __ $aFotografia polska

372 __ $aHistoria

372 __ $aPoezja

372 __ $aDziennikarstwo

373 __ $aPolska Agencja Prasowa (1944- )$s1958

374 __ $aFotografowie polscy

374 __ $aFotoreporterzy

374 __ $aHistorycy

374 __ $aKorespondenci zagraniczni

374 __ $aPisarze polscy

374 __ $aPoeci polscy

Przykład 33

046  __ $f1908$g1989

100 1_ $aKarajan, Herbert von‏$d(1908-1989)

370 __ ‎$aSalzburg (Austria‏)

370 __ $bAnif (Austria‏)

370 __ $cAustria

370 __ $cNiemcy

372 __ $aMuzyka poważna

372 __ $aMuzyka austriacka

372 __ $aTechniki audiowizualne

372 __ $aProgramy telewizyjne

374 __ $aMuzycy austriaccy

374 __ $aDyrygenci austriaccy

374 __ $aAnimatorzy kultury

Przykład 34

043 __ $cPL

046 __ $f1950

100 1_ $aGlapiński, Adam$d(1950- )

368 __ $cParlamentarzyści

368 __ $dMinistrowie$s1991$t1992

368 __ $dPrezesi Narodowego Banku Polskiego$s2016

368 __ $dProfesorowie$s2013

373 __ $aSzkoła Główna Handlowa (Warszawa)$s1974

373 __ $aRząd Jana Olszewskiego$s1991$t1992

373 __ $aSejm (1991-1993)$s1991$t1993

373 __ $aSenat RP (1997-2001)$s1997$t2001

373 __ $aNarodowy Bank Polski$s2016

374 __ $aEkonomiści

374 __ $aUrzędnicy

374 __ $aPolitycy

1.8 Pole 375 - płeć (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola

$a - płeć (P)

$s - data początkowa (NP)

$t - data końcowa (NP)

$2  - źródło dla zastosowanego kodu

 

Pole 375 wypełnia się dla oznaczenia płci według ISO 5218:

 • 0 - płeć nieznana,
 • 1 - mężczyzna,
 • 2 - kobieta,

zapisując źródło dla zastosowanego kodu “iso5218” w podpolu $2.

Daty zapisywane w podpolach $s i/lub $t są podawane przy zmianie płci. Informację taką podaje się, jeżeli jest ona powszechnie znana - podana do wiadomości publicznej.

Przykład 35

100 0_ $aElżbieta$bII$c(królowa Wielkiej Brytanii ;$d1926- )

375 __ $a2$2iso5218

Przykład 36

100 1_ $aJenner, Caitlyn$d(1949- )

375 __ $a1$s1949$t2015$2iso5218

375 __ $a2$s2015$2iso5218

1.9 Pole 377 - język związany z deskryptorem (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ -  zastosowany kod języka MARC
7 - źródło kodu wskazane w podpolu $2
_  niezdefiniowany

 

Podpola

$a - kod określający język (P)

$l - termin określający język (P)

$2 - źródło kodu (NP)

 

W polu 377 wyraża się języki, w których dana osoba publikowała (wersja oryginalna). Jeżeli osoba publikowała w więcej niż jednym języku, podpole $a należy powtórzyć.

 

Jeżeli dana osoba nie publikowała tekstów (literackich bądź naukowych), w polu 377 zapisuje się język ojczysty.

 

Jeżeli dana osoba jest tłumaczem (tzn. rekord wzorcowy deskryptora tej osoby zawiera pole 374 $aTłumacze), w polu 377 zapisuje się języki, z których dana osoba tłumaczyła.

 

W podpolu $a stosuje się kody języków, analogicznie jak w polach 008 i 041 rekordu bibliograficznego, zgodnie z MARC 21: http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html

 

W przypadku braku kodu języka na liście MARC 21, kod języka przejmuje się z: Language Code and Term Source Codes. Drugi wskaźnik przyjmuje wówczas wartość ‘7’, a w podpolu $2 zapisuje się źródło kodu.

 

W podpolu $l zapisuje się terminy określające języki lub dialekty nieposiadające swojego kodu na żadnej z list kodów.

Przykład 37

043 __ $cPL$cCH

046 __ $f1902$g1995

100 1_ $aBocheński, Józef Maria$d(1902-1995)

368 __ $dProfesorowie$s1934$t1995

368 __ $dRektorzy$s1964$t1966

370 __ $aCzuszów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Pałecznica)

370 __ $bFryburg (Szwajcaria)

370 __ $cPolska

370 __ $cSzwajcaria

370 __ $fFryburg (Szwajcaria)$s1945$t1995

372 __ $aLogika

372 __ $aHistoria filozofii

372 __ $aSzkolnictwo wyższe

372 __ $aMonastycyzm

373 __ $aDominikanie$s1927$t1995

373 __ $aUniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria)$s1945$t1995

374 __ $aHistorycy

374 __ $aPracownicy naukowi

374 __ $aNauczyciele akademiccy

374 __ $aKapelani wojskowi

375 __ $a1$2iso5218

377 __ $apol$ager$afre$aita

Przykład 38

043 __ $cPL$cBY

046 __ $f1932$g2007

100 1_ $aKapuściński, Ryszard$d(1932-2007)

368 __ $dKrzyż Zasługi

368 __ $dOrder Odrodzenia Polski

368 __ $dZłoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

368 __ $dNagroda Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego

368 __ $dNagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego

368 __ $dNagroda im. księdza Józefa Tischnera

368 __ $dNagroda Literacka im. Władysława Reymonta

368 __ $dNagroda im. Dariusza Fikusa

368 __ $dNagroda Literacka "Nike"

368 __ $dHanzeatycka Nagroda Goethego

368 __ $dPrix Tropiques

368 __ $dNagroda Premio Grinzane Cavour

368 __ $dGrand Press

368 __ $dDoktor honoris causa

370 __ $aPińsk (Białoruś)

370 __ $bWarszawa (woj. mazowieckie)

370 __ $cPolska

370 __ $fWarszawa (woj. mazowieckie)

372 __ $aReportaż

372 __ $aFotografia polska

372 __ $aHistoria

372 __ $aPoezja

372 __ $aDziennikarstwo

373 __ $aPolska Agencja Prasowa (1944- )$s1958

374 __ $aFotografowie polscy

374 __ $aFotoreporterzy

374 __ $aHistorycy

374 __ $aKorespondenci zagraniczni

374 __ $aPisarze polscy

374 __ $aPoeci polscy

375 __ $a1$2iso5218

377 __ $apol

Przykład 39

043 __ $cPL
046 __ $f1963
100 1_ $aSzołtysek, Marek$d(1963- )
368 __ $dNagroda im. Wojciecha Korfantego
370 __ $cPolska

370 __ $eRybnik (woj. śląskie)
372 __ $aDziennikarstwo

372 __ $aHistoria
373 __ $aRadio Fest

373 __ $aDziennik Zachodni

373 __ $aEcho miasta

373 __ $aGazeta Rybnicka

373 __ $aŚląskie ABC
374 __ $aNauczyciele

374 __ $aDziennikarze
375 __ $a1$2iso5218
377 __ $apol$lśląski

1.10 Pole 378 - właściwa forma dla deskryptora osobowego (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola

$q- właściwa forma nazwy osobowej (NP)

 

Pole 378 wypełnia się, jeżeli znana jest właściwa forma nazwy osobowej i jest ona różna od formy zapisanej w polu 100.

 

Pole 378 wskazuje, która z form zapisanych w odsyłaczach całkowitych (pola 400) stanowi właściwą formę nazwy osobowej.

Przykład 40

043 __ $cGB

046 __ $f1898$g1963

100 1_ $aLewis, C. S.$d(1898-1963)

370 __ $aBelfast (Irlandia)

370 __ $bOxford (Wielka Brytania)

370 __ $cWielka Brytania

370 __ $fCambridge (Wielka Brytania)

372 __ $aFilozofia

372 __ $aFantasy

372 __ $aLiteratura średniowieczna

372 __ $aMediewalizm

372 __ $aPoezja

372 __ $aTeologia

373 __ $aUniwersytet Oksfordzki$s1925$t1954

373 __ $aUniwersytet w Cambridge$s1954$t1963

374 __ $aPisarze

374 __ $aKrytycy literaccy

374 __ $aFilozofowie

374 __ $aTeolodzy

375 __ $a1$2iso5218

377 __ $aeng

378 __ $qLewis, Clive Staples

400 1_ $aLewis, Clive Staples

400 1_ $aRuisi, C. S.

400 1_ $aL'ûis, Klajv

400 1_ $aL'juis, K. S.

400 1_ $aLewis, Jack

400 1_ $aClerk, N. W.

400 1_ $aHamilton, Clive

Przykład 41

046 __ $f0065 p.n.e.$g0008 p.n.e.

100 0_ $aHoracy$d(65-8 p.n.e.)

370 __ $aVenosa (Włochy)

370 __ $bRzym (Włochy)

370 __ $eRzym (Włochy)

370 __ $cStarożytny Rzym

372 __ $aPoezja                      

374 __ $aPoeci

375 __ $a1$2iso5218

377 __ $alat     

378 __ $qHoratius Flaccus, Quintus

400 0_ $aQuintus Horatius Flaccus

400 1_ $aHoratius Flaccus, Quintus

400 0_ $aHorac

400 0_ $aHoraz

400 0_ $aHorace

400 1_ $aHoratius Flaccus, Q.

400 0_ $aKwintus Horacjusz Flakkus

400 0_ $aHoratius

400 0_ $aHoracyusz

Przykład 42

043 __ $cPL

046 __ $f1905$g1938

100 0_ $aFaustyna Kowalska$c(święta ;$d1905-1938)

368 __ $cŚwięci i błogosławieni$s2000

372 __ $aMonastycyzm

372 __ $aDziałalność charytatywna

372 __ $aMistycyzm

373 __ $aKościół katolicki

373 __ $aSiostry Matki Bożej Miłosierdzia$s1925$t1938

374 __ $aZakonnicy i zakonnice

375 __ $a2$2iso5218

377 __ $apol

378 __ $qKowalska, Helena

400 0_ $aMaria Faustyna Kowalska

400 1_ $aKowalska, Maria Faustyna

400 0_ $aFaustyna Kowalska

400 0_ $aŚw. Faustyna

400 1_ $aKowalska, Helena

400 1_ $aKowalska, Maria Faustyna

400 0_ $aFaustína Kowalská

400 1_ $aKowalska, Faustyna

400 1_ $aKoval'skaâ, M. Faustina

400 1_ $aKowalska, M. Faustina

400 0_ $aFaustine, Soeur

400 1_ $aKowalská, M. Faustína

400 1_ $aKowalska, M. Faustine

400 1_ $aKowalska, M. Faustyna

400 0_ $aSiostra Faustyna

400 1_ $aKowalska, Maria Faustina

400 1_ $aKowalska, Faustina

400 1_ $aKowalska, Favstina

2. Atrybuty deskryptora korporatywnego

2.1 Pole 043 - kod obszaru geograficznego (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola
$c - kod ISO (P)

 

Pole 043 wypełnia się, jeżeli dostępny jest kod ISO 3166-1 alpha 2 (dwuznakowy) w celu oznaczenia kraju/krajów związanego z deskryptorem korporatywnym.

Kod ISO 3166-1 alpha 2 wypełnia się dla krajów - lista kodów: Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes - Aneks 17 Kody krajów - ISO 3166 -1 (pole 043).

 

Wyboru kraju/krajów dokonuje się według własnej oceny, uwzględniając:

 • miejsce (głównej) siedziby danego ciała zbiorowego,
 • miejsce, w którym dane ciało zbiorowe jest zarejestrowane,
 • miejsce w zdecydowany sposób związane z działalnością ciała zbiorowego,
 • miejsce w powszechnej opinii kojarzone z danym ciałem zbiorowym.

 

Wszystkie kody kraju/krajów związanych z danym ciałem zbiorowym zapisuje się w jednym wystąpieniu pola 043, powtarzając podpole $c.

Przykład 43

043 __ $cPL

110 2_ $aPolska Agencja Prasowa (1944- )

Przykład 44

043 __ $cGB

110 2_ $aBBC

410 2_ $aBritish Broadcasting Corporation

2.2 Pole 046 - daty kodowane (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola

$q - data rozpoczęcia działalności (NP)
$r - data zakończenia działalności (NP)

$s - data początkowa aktywności (NP)

$t - data końcowa aktywności (NP)

 

Pole 046 wypełnia się dla oznaczenia zakresu chronologicznego, w którym dane ciało zbiorowe funcjonuje/funkcjonowało, stosując  daty w formacie: rrrr, rrrrmm, rrrrmmdd lub rrrrmmddgg zgodnym z ISO 8601. Dla dat niezgodnych z tym formatem (daty niepełne, niepewne i wątpliwe) wypełnia się podpole $2 z podaniem kodu źródła schematu zapisu daty. Lista kodów: Date and Time Scheme Source Codes.

 

Podpola $q i/lub $r wypełnia się, jeżeli informacja jest dostępna, uwzględniając datę założenia/powołania ciała zbiorowego i datę zamknięcia/likwidacji.

 

Jeżeli te daty nie są znane, można fakultatywnie uwzględnić daty orientacyjne w oparciu o pierwszą i ostatnią znaną datę aktywności ciała zbiorowego (podpola $s i/ lub $t).

Przykład 45

043 __ $cPL

046 __ $q1944

110 2_ $aPolska Agencja Prasowa (1944- )

Przykład 46

043 __ $cPL

046 __ $q1922

110 2_ $aBBC

410 2_ $aBritish Broadcasting Corporation

2.3 Pole 368 - inne atrybuty deskryptora (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola

$a- rodzaj ciała korporatywnego (P)

$s- data początkowa (NP)

$t - data końcowa (NP)

 

Pole 368 wypełnia się w celu wyrażenia typu działalności prowadzonej przez dane ciało zbiorowe.

 

Pole wypełnia się dla wszystkich typów ciał zbiorowych, stosując odpowiednie deskryptory przedmiotowe.

 

Każdy atrybut związany z danym ciałem zbiorowym zapisuje się w kolejnym wystąpieniu pola 368.

 

Przykład 47

043 __ $cPL

046 __ $q1944

110 2_ $aPolska Agencja Prasowa (1944- )

368 __ $aAgencje prasowe

Przykład 48

043 __ $cGB

046 __ $q1922

110 2_ $aBBC

410 2_ $aBritish Broadcasting Corporation

368 __ $aKorporacje radiofoniczne

Przykład 49

043 __ $cGB

046 __ $q2000

110 2_ $aInternational Tibet Network (2000- )

368 __ $aInstytucje nonprofit

Przykład 50

043 __ $cBE$cFR

046 __ $q1951

110 2_ $aParlament Europejski

368 __ $aInstytucje europejskie

Przykład 51

043 __ $cPL

046 __ $q1816

110 2_ $aUniwersytet Warszawski

368 __ $aUniwersytety

Przykład 52

046 __ $q1216

110 2_ $aDominikanie

410 2_ $aZakon Braci Kaznodziejów

410 2_ $aZakon Kaznodziejski

410 2_ $aZakon św. Dominika

410 2_ $aOrdo Fratrum Praedicatorum

410 2_ $aBracia Głosiciele

410 2_ $aDominicains

410 2_ $aOrden de Predicadores

410 2_ $aBlackfriars

410 2_ $aPadri Domenicani

368 __ $aZakony

2.4 Pole 370 - miejsce powiązane (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola

$c - kraj związany z aktywnością (instytucji) (P)

$e - miejsce siedziby (instytucji) (P)

$f - inne miejsce związane z aktywnością (instytucji) (P)

$s - data początkowa (NP)

$t - data końcowa (NP)

 

Pole 370 wypełnia się w celu oznaczenia kraju związanego z działalnością ciała zbiorowego ($c), miejsca siedziby ciała zbiorowego ($e) lub miejsca w powszechnej opinii kojarzonego z danym ciałem zbiorowym ($f).

Poszczególne podpola wypełnia się, stosując odpowiednie deskryptory geograficzne.

 

Wyboru kraju związanego z działalnością ciała zbiorowego zapisywanego w podpolu $c dokonuje się uwzględniając:

 • kraj w zdecydowany sposób związany z działalnością ciała zbiorowego,
 • zasięg ciała zbiorowego.

 

Inne miejsce związane z aktywnością ciała zbiorowego zapisuje się w podpolu $f, uwzględniając również miejsca, które nie są obszarem geograficznym działań danego ciała zbiorowego, ale które w powszechnej opinii są z nim kojarzone.

 

W przypadku podpola $f stosuje się deskryptory geograficzne o takim poziomie szczegółowości, jaki jest zasadny na podstawie dostępnych informacji.

 

W podpolu $e zapisuje się miejsce siedziby danego ciała zbiorowego, stosując deskryptory geograficzne. Dla ciał zbiorowych o większym zasięgu, dla których można zidentyfikować więcej siedzib, zapisuje się miejsce głównej siedziby. W przypadku, gdy nie da się wyróżnić żadnego z miejsc jako głównego, podpole należy powtórzyć.

 

Każdy atrybut miejsca związany z danym ciałem zbiorowym zapisuje się w kolejnym wstąpieniu pola 370.

 

Przykład 53

043 __ $cGB$cCN

046 __ $q2000

110 2_ $aInternational Tibet Network (2000- )

368 __ $aInstytucje nonprofit

370 __ $cWielka Brytania

370 __ $cChiny

370 __ $eLondyn (Wielka Brytania)

370 __ $fTybet (Chiny)

Przykład 54

043 __ $cPL

046 __ $q1944

110 2_ $aPolska Agencja Prasowa (1944- )

368 __ $aAgencje prasowe

370 __ $cPolska

370 __ $eWarszawa (woj. mazowieckie)

Przykład 55

043 __ $cGB

046 __ $q1922

110 2_ $aBBC

410 2_ $aBritish Broadcasting Corporation

368 __ $aKorporacje radiofoniczne

370 __ $cWielka Brytania

370 __ $eLondyn (Wielka Brytania)

Przykład 56

043 __ $cBE$cFR$cLU

046 __ $q1951

110 2_ $aParlament Europejski

368 __ $aInstytucje europejskie

370 __ $cBelgia

370 __ $cLuksemburg

370 __ $cFrancja

370 __ $eBruksela (Belgia)

370 __ $eLuksemburg (Luksemburg)

370 __ $eStrasburg (Francja)

2.5 Pole 371 - adres siedziby (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola

$a - adres (P)

$b - miasto (NP)

$c - pośrednia jednostka administracyjna (NP)

$d - kraj (NP)

$e - kod pocztowy (NP)

$m - adres e-mail (P)

$s - data początkowa (NP)

$t - data końcowa (NP)

 

Pole 371 wypełnia się dla oznaczenia danych teleadresowych tylko w tych przypadkach, kiedy jest to zasadne, np. dane kontaktowe wydawców. W przypadku wątpliwości pola nie wypełnia się.

Dla oznaczenia adresu ciała zbiorowego, dla którego istotny jest przedział czasowy $s i/lub $t, pole 370 należy powtórzyć, podając odpowiedni zakres chronologiczny.

Przykład 57

043 __ $cPL

046 __ $s2011

110 2_ $aAlter, Radosław Palonka

368 __ $aWydawnictwa (instytucje)

370 __ $cPolska

370 __ $eWarszawa (woj. mazowieckie)

371 __ $aul. Przemysława 34$bWarszawa$c(woj. mazowieckie)$dPolska$e02-496

2.6 Pole 372 - obszar działalności (P)

Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola

$a - obszar działania (działalności) (P)

$u - URI (P)

 

Pole 372 wypełnia się obowiązkowo w celu oznaczenia dziedziny/obszaru działalności danego ciała zbiorowego, jeżeli informacje są dostępne i nie budzą wątpliwości. Każdy atrybut obszaru działalności związany z danym ciałem zbiorowym zapisuje się w kolejnym wystąpieniu pola 372, powtarzając podpole $a.

 

Wśród atrybutów obszarów działalności wyróżnia się następujące podstawowe grupy:

 

 • dyscypliny, subdyscypliny i metody naukowe

dziedziny nauki (np. „Nauki humanistyczne”, „Nauki medyczne”), ich dyscypliny (np. „Historia”, „Socjologia”, „Astronomia”) i subdyscypliny (np. „Socjologia kultury”, „Astrofizyka”, „Falerystyka”) oraz specyficzne nurty badawcze oparte na szczególnej metodologii (np. „Badania ilościowe”, „Historia mówiona”).

 

 • dyscypliny, formy, techniki i nurty artystyczne

dziedziny sztuki i literatury - łącznie z cechą językowo-etniczną (np. „Grafika polska”, „Literatura niemiecka”, „Film amerykański”) stosowane w nich techniki (np. „Drzeworyt”, „Akwarela”) i formy (np. „Powieść”, „Kryminał”, „Polonez (taniec)”) oraz nurty artystyczne (np. „Impresjonizm”, „Pozytywizm”, „Nowa Fala”).

 

 • dyscypliny sportu

dyscypliny sportowe (np. „Lekkoatletyka”, „Piłka nożna”, „Pływanie”, "Skoki narciarskie") i konkurencje rozgrywane w ramach konkretnych dyscyplin (np. „Loty narciarskie”, „Gimnastyka artystyczna”, „Rzut młotem”).

 

 • religie, nurty polityczne i filozoficzne

religie i wierzenia (np. „Islam”, „Chrześcijaństwo”, „Szamanizm”), nurty polityczne i filozoficzne (np. „Komunizm”, „Liberalizm”, „Tomizm”).

 

 • sektory gospodarki i branże zawodowe

sektory gospodarki (np. „Turystyka”, „Transport”, „Przemysł farmaceutyczny”), branże zawodowe (np. „Hotelarstwo”, „Szkolnictwo wyższe”, „Służba zdrowia”) oraz służby publiczne („Wojsko”, „Policja”, „Administracja publiczna”).

 Przykład 58

043 __ $cGB$cCN

046 __ $q2000

110 2_ $aInternational Tibet Network (2000- )

368 __ $aInstytucje nonprofit

370 __ $cWielka Brytania

370 __ $cChiny

370 __ $eLondyn (Wielka Brytania)

370 __ $fTybet (Chiny)

372 __ $aRuchy społeczne

372 __ $aDziałalność charytatwna

Przykład 59

043 __ $cPL

046 __ $q1944

110 2_ $aPolska Agencja Prasowa (1944- )

368 __ $aAgencje prasowe

370 __ $cPolska

370 __ $eWarszawa (woj. mazowieckie)

372 __ $aŚrodki masowego przekazu

372 __ $aDziennikarstwo

372 __ $aPublicystyka

Przykład 60

043 __ $cGB

046 __ $q1922

110 2_ $aBBC

410 2_ $aBritish Broadcasting Corporation

368 __ $aKorporacje radiofoniczne

370 __ $cWielka Brytania

370 __ $eLondyn (Wielka Brytania)

372 __ $aŚrodki masowego przekazu

372 __ $aDziennikarstwo

372 __ $aRadiofonia

372 __ $aReportaż

Przykład 61

043 __ $cBE$cFR$cLU

046 __ $q1951

110 2_ $aParlament Europejski

368 __ $aInstytucje europejskie

370 __ $cBelgia

370 __ $cLuksemburg

370 __ $cFrancja

370 __ $eBruksela (Belgia)

370 __ $eLuksemburg (Luksemburg)

370 __ $eStrasburg (Francja)

372 __ $aPrawodawstwo

372 __ $aPolityka

2.7 Pole 377 - język związany z deskryptorem (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ -  zastosowany kod języka MARC
7 - źródło kodu wskazane w podpolu $2
_  niezdefiniowany

 

Podpola

$a - kod określający język (P)

$l - termin określający język (P)

$2 - źródło kodu (NP)

 

W polu 377 wyraża się język lub języki oficjalne danego ciała zbiorowego.

Jeżeli ciało zbiorowe posługuje się więcej niż jednym językiem oficjalnym, podpole $a należy powtórzyć.

 

Stosuje się kody języków, tak jak dla pola 008 i 041 rekordu bibliograficznego, zgodnie z Marc 21: http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html

 

W przypadku braku kodu języka na liście MARC 21, kod języka przejmuje się z: Language Code and Term Source Codes. Drugi wskaźnik przyjmuje wówczas wartość ‘7’, a w podpolu $2 zapisuje się źródło kodu.

 

W podpolu $l zapisuje się terminy określające języki lub dialekty nieposiadające swojego kodu na żadnej z list kodów.

Przykład 62

043 __ $cPL

046 __ $q1944

110 2_ $aPolska Agencja Prasowa (1944- )

368 __ $aAgencje prasowe

370 __ $cPolska

370 __ $eWarszawa (woj. mazowieckie)

372 __ $aŚrodki masowego przekazu

372 __ $aDziennikarstwo

377 __ $apol

Przykład 63

043 __ $cGB

046 __ $q1922

110 2_ $aBBC

410 2_ $aBritish Broadcasting Corporation

368 __ $aKorporacje radiofoniczne

370 __ $cWielka Brytania

370 __ $eLondyn (Wielka Brytania)

372 __ $aŚrodki masowego przekazu

372 __ $aDziennikarstwo

372 __ $aRadiofonia

377 __ $aeng

Przykład 64

043 __ $cBE$cFR$cLU

046 __ $q1951

110 2_ $aParlament Europejski

368 __ $aInstytucje europejskie

370 __ $cBelgia

370 __ $cLuksemburg

370 __ $cFrancja

370 __ $eBruksela (Belgia)

370 __ $eLuksemburg (Luksemburg)

370 __ $eStrasburg (Francja)

372 __ $aPrawodawstwo

372 __ $aPolityka

377 __ $aeng$afre

3. Atrybuty deskryptora imprezy

3.1 Pole 043 - kod obszaru geograficznego (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola
c - kod ISO (P)

 

Pole 043 wypełnia się, jeżeli dostępny jest kod ISO 3166-1 alpha 2 (dwuznakowy) w celu oznaczenia kraju/krajów związanych z deskryptorem imprezy.

Kod ISO 3166-1 alpha 2 wypełnia się dla krajów - lista kodów: Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes - Aneks 17 Kody krajów - ISO 3166 -1 (pole 043).

 

Kod obszaru geograficznego w polu 043 odnosi się do miejsca, w którym odbywa się impreza lub jej edycja.

Jeżeli impreza odbywa się w kilku miejscach i jest z nimi związana, podpole c należy powtórzyć.

Jeżeli impreza odbywa się w kilku miejscach i z żadnym z nich nie jest związana, nie wypełnia się pola 043.

 

Wszystkie kody krajów związanych z daną imprezą zapisuje się w jednym wystąpieniu pola 043, powtarzając podpole c.

Przykład 65

043 __ cPL

111 2_ aWystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznejd(1959 ;cLublin)

Przykład 66

043 __ cUS

111 2_ aKongres ACCd(2009 ;cOrlando)

411 2_ aKongres American College of Cardiology

Przykład 67

043 __ cPL

111 2_ aKrajowy Festiwal Piosenki Polskiejc(Opole)

Przykład 68

043 __ cIT

111 2_ aSobór Laterańskin(5 ; d1512-1517)

3.2 Pole 046 - daty kodowane (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola

$q - data rozpoczęcia działalności (NP)
$r - data zakończenia działalności (NP)

$s - data początkowa aktywności (NP)

$t - data końcowa aktywności (NP)

 

Pole 046 wypełnia się dla oznaczenia dat rozpoczęcia i/lub zakończenia imprezy stosując daty w f formacie: rrrr, rrrrmm, rrrrmmdd lub rrrrmmddgg zgodnym z ISO 8601. Dla dat niezgodnych z tym formatem (daty niepełne, niepewne i wątpliwe) wypełnia się podpole $2 z podaniem kodu źródła schematu zapisu daty. Lista kodów: Date and Time Scheme Source Codes.

Jeżeli impreza rozpoczęła się i skończyła w tym samym roku, podpola $q i $r zawierają tę samą datę.

W przypadku deskryptorów imprezy pełniących funkcję zbiorczą (bez oznaczania edycji), jeżeli deskryptor obejmuje cały cykl imprezy, podpola $q i/lub $r wypełnia się, uwzględniając odpowiednio datę pierwszej i ostatniej imprezy (w przypadku imprez zakończonych), jeżeli informacja jest dostępna.

Przykład 69

043 __ $cPL

046 __ $q1959$r1959

111 2_ $aWystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej$d(1959 ;$cLublin)

Przykład 70

043 __ $cUS

046 __ $q2009$r2009

111 2_ $aKongres ACC$d(2009 ;$cOrlando)

411 2_ $aKongres American College of Cardiology

Przykład 71

043 __ $cPL

046 __ $q1963

111 2_ $aKrajowy Festiwal Piosenki Polskiej$c(Opole)

Przykład 72

043 __ $cIT

046 __ $q1512$r1517

111 2_ $aSobór Laterański$n(5 ;$d1512-1517)

3.3 Pole 368 - inne atrybuty deskryptora (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola

$a - typ imprezy (P)

$s - data początkowa (NP)

$t - data końcowa (NP)

 

W polu 368 podaje się charakter/typ imprezy. Deskryptory przedmiotowe wyrażające typy imprez zapisuje się w liczbie mnogiej.

 

Pole wypełnia się dla wszystkich typów imprez, stosując odpowiednie deskryptory przedmiotowe, np.:

 • konferencje,
 • wystawy sztuki,
 • sobory,
 • targi i wystawy,
 • festiwale.

 

Każdy atrybut związany z daną imprezą zapisuje się w kolejnym wystąpieniu pola 368.

 

Przykład 73

043 __ $cPL

046 __ $q1959$r1959

111 2_ $aWystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej$d(1959 ;$cLublin)

368 __ $aWystawy sztuki

Przykład 74

043 __ $cUS

046 __ $q2009$r2009

111 2_ $aKongres ACC$d(2009 ;$cOrlando)

411 2_ $aKongres American College of Cardiology

368 __ $aZjazdy i konferencje

Przykład 75

043 __ $cPL

046 __ $q1963

111 2_ $aKrajowy Festiwal Piosenki Polskiej$c(Opole)

368 __ $aKonkursy i festiwale muzyczne

Przykład 76

043 __ $cIT

046 __ $q1512$r1517

111 2_ $aSobór Laterański$n(5 ;$d1512-1517)

368 __ $aSobory

3.4 Pole 370 - miejsce powiązane (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola

$c - kraj związany z imprezą (P)

$e - miejsce imprezy (P)

$f - inne miejsce związane z aktywnością (imprezy) (P)

$s - data początkowa (NP)

$t - data końcowa (NP)

 

Pole 370 wypełnia się w celu oznaczenia miejsca związanego z daną imprezą. Miejsce odbycia imprezy zapisuje sie w podpolu $e. Inne miejsca związane z imprezą zapisuje się w podpolu $f, uwzględniając miejsca, w których dana impreza się nie odbywa, ale które są z nią kojarzone.

 

Każdy atrybut miejsca związany z daną imprezą zapisuje się w kolejnym wystąpieniu pola 370.

 

Przykład 77

043 __ $cPL

046 __ $q1959$r1959

111 2_ $aWystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej$d(1959 ;$cLublin)

368 __ $aWystawy sztuki

370 __ $cPolska

370 __ $eLublin (woj. lubelskie)

Przykład 78

043 __ $cUS

046 __ $q2009$r2009

111 2_ $aKongres ACC$d(2009 ;$cOrlando)

411 2_ $aKongres American College of Cardiology

368 __ $aZjazdy i konferencje

370 __ $cStany Zjednoczone

370 __ $eOrlando (Stany Zjednoczone)

Przykład 79

043 __ $cPL

046 __ $q1963

111 2_ $aKrajowy Festiwal Piosenki Polskiej$c(Opole)

368 __ $aKonkursy i festiwale muzyczne

370 __ $cPolska

370 __ $eOpole (woj. opolskie)

Przykład 80

043 __ $cIT

046 __ $q1512$r1517

111 2_ $aSobór Laterański$n(5 ;$d1512-1517)

368 __ $aSobory

370 __ $cWłochy

370 __ $eRzym (Włochy)

3.5 Pole 372 - obszar działalności (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola

$a - obszar działania (działalności) (P)

$u - URI (P)

 

Pole 372 wypełnia się w celu oznaczenia dziedziny/obszaru działalności danej imprezy, jeżeli informacje są dostępne i nie budzą wątpliwości.

Każdy atrybut obszaru działalności związany z daną imprezą zapisuje się w kolejnym wystąpieniu pola 372.

 

Wśród atrybutów obszarów działalności wyróżnia się następujące podstawowe grupy:

 

 • dyscypliny, subdyscypliny i metody naukowe

dziedziny nauki (np. „Nauki humanistyczne”, „Nauki medyczne”), ich dyscypliny (np. „Historia”, „Socjologia”, „Astronomia”) i subdyscypliny (np. „Socjologia kultury”, „Astrofizyka”, „Falerystyka”) oraz specyficzne nurty badawcze oparte na szczególnej metodologii (np. „Badania ilościowe”, „Historia mówiona”).

 

 • dyscypliny, formy, techniki i nurty artystyczne

dziedziny sztuki i literatury - łącznie z cecha językowo-etniczną (np. „Grafika polska”, „Literatura niemiecka”, „Film amerykański”) stosowane w nich techniki (np. „Drzeworyt”, „Akwarela”) i formy (np. „Powieść”, „Kryminał”, „Polonez (taniec)”) oraz nurty artystyczne (np. „Impresjonizm”, „Pozytywizm”, „Nowa Fala”).

 

 • dyscypliny sportu

dyscypliny sportowe (np. „Lekkoatletyka”, „Piłka nożna”, „Pływanie”, "Skoki narciarskie") i konkurencje rozgrywane w ramach konkretnych dyscyplin (np. „Loty narciarskie”, „Gimnastyka artystyczna”, „Rzut młotem”).

 

 • religie, nurty polityczne i filozoficzne

religie i wierzenia (np. „Islam”, „Chrześcijaństwo”, „Szamanizm”), nurty polityczne i filozoficzne (np. „Komunizm”, „Liberalizm”, „Tomizm”).

 

 • sektory gospodarki i branże zawodowe

sektory gospodarki (np. „Turystyka”, „Transport”, „Przemysł farmaceutyczny”), branże zawodowe (np. „Hotelarstwo”, „Szkolnictwo wyższe”, „Służba zdrowia”) oraz służby publiczne („Wojsko”, „Policja”, „Administracja publiczna”).

Przykład 81

043 __ $cPL

046 __ $s1959$t1959

111 2_ $aWystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej$d(1959 ;$cLublin)

368 __ $aWystawy sztuki

370 __ $cPolska

370 __ $eLublin (woj. lubelskie)

372 __ $aFotografia polska

Przykład 82

043 __ $cUS

046 __ $s2009$t2009

111 2_ $aKongres ACC$d(2009 ;$cOrlando)

411 2_ $aKongres American College of Cardiology

368 __ $aZjazdy i konferencje

370 __ $cStany Zjednoczone

370 __ $eOrlando (Stany Zjednoczone)

372 __ $aKardiologia

Przykład 83

043 __ $cPL

046 __ $s1963

111 2_ $aKrajowy Festiwal Piosenki Polskiej$c(Opole)

368 __ $aKonkursy i festiwale muzyczne

370 __ $cPolska

370 __ $eOpole (woj. opolskie)

372 __ $aPieśń i piosenka

372 __ $aMuzyka polska

372 __ $aMuzyka rozrywkowa

Przykład 84

043 __ $cIT

046 __ $s1512$t1517

111 2_ $aSobór Laterański$n(5 ;$d1512-1517)

368 __ $aSobory

370 __ $cWłochy

370 __ $eRzym (Włochy)

372 __ $aKatolicyzm

372 __ $aPrawo kanoniczne

3.6 Pole 377 - język związany z deskryptorem (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ -  zastosowany kod języka MARC
7 - źródło kodu wskazane w podpolu $2
_  niezdefiniowany

 

Podpola

$a - kod określający język (P)

$l - termin określający język (P)

$2 - źródło kodu (NP)

 

W polu 377 wyraża się oficjalny język imprezy.  Jeżeli impreza oficjalnie odbywa się w więcej niż jednym języku, podpole $a należy powtórzyć.

Stosuje się kody języków, analogicznie jak dla pól 008 i 041 rekordu bibliograficznego, zgodnie z Marc 21: http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html

 

W przypadku braku kodu języka na liście MARC 21, kod języka przejmuje się z: Language Code and Term Source Codes. Drugi wskaźnik przyjmuje wówczas wartość ‘7’, a w podpolu $2 zapisuje się źródło kodu.

 

W podpolu $l zapisuje się terminy określające języki lub dialekty nieposiadające swojego kodu na żadnej z list kodów.

Przykład 85

043 __ $cPL

046 __ $s1959$t1959

111 2_ $aWystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej$d(1959 ;$cLublin)

368 __ $aWystawy sztuki

370 __ $cPolska

370 __ $eLublin (woj. lubelskie)

372 __ $aFotografia

377 __ $apol

 Przykład 86

043 __ $cUS

046 __ $s2009$t2009

111 2_ $aKongres ACC$d(2009 ;$cOrlando)

411 2_ $aKongres American College of Cardiology

368 __ $aZjazdy i konferencje

370 __ $cStany Zjednoczone

370 __ $eOrlando (Stany Zjednoczone)

372 __ $aKardiologia

377 __ $aeng

Przykład 87

043 __ $cPL

046 __ $s1963

111 2_ $aKrajowy Festiwal Piosenki Polskiej$c(Opole)

368 __ $aKonkursy i festiwale muzyczne

370 __ $cPolska

370 __ $eOpole (woj. opolskie)

372 __ $aPieśń i piosenka

372 __ $aMuzyka polska

372 __ $aMuzyka rozrywkowa

377 __ $apol

Przykład 88

043 __ $cIT

046 __ $s1512$t1517

111 2_ $aSobór Laterański$n(5 ;$d1512-1517)

368 __ $aSobory

370 __ $cWłochy

370 __ $eRzym (Włochy)

372 __ $aKościół katolicki

372 __ $aPrawo kanoniczne

377 __ $alat

4. Atrybuty deskryptora geograficznego

4.1 Pole 034 - zakodowane matematyczne dane kartograficzne (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi - typ pierścienia
_  niezdefiniowany

_ nie dotyczy

0 - pierścień zewnętrzny

1 - pierścień wewnętrzny (wykluczony)

 

Podpola

$d  - współrzędne – długość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na zachód (NP)

$e  - współrzędne – długość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na wschód (NP)

$f   - współrzędne – szerokość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na północ (NP)

$g  - współrzędne – szerokość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na południe (NP)

$z  - nazwa ciała niebieskiego dla obiektów pozaziemskich (NP)

Nazwa planety lub innego ciała pozaziemskiego, jeśli dane współrzędne zapisane w podpolach $d, $e, $f i $g nie dotyczą jednostki na Ziemi.

$2  - źródło (NP)

kod według MARC 21 określający źródło danych zapisane w polu 034. Podając różne źródła, należy wymienić je w oddzielnych polach. Kod do pobrania z: Cartographic Data Source Codes.

 

Podpola $d, $e, $f, $g zawsze występują wspólnie. Współrzędne należy zapisać w schemacie psssmmss (p – półkula, s – stopnie, m – minuty, s – sekundy),  dopuszcza się zapis w postaci części dziesiętnych. Poszczególne elementy wyrównuje się do prawej, a nieużywane pozycje zapisywane są jako zero. Współrzędne podaje się dla punktu powtarzając te same wartości: długość (podpole $d, $e) i szerokość geograficzną (podpole $f, $g).

Przykład 89

034 __ $dE0193623$eE0193623$fN0535043$gN0535043$2geonames

151 __ $aZalewo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. iławski)

Przykład 90

034 __ $dW0450000$eW0330000$fS160000$gS0290000$zKsiężyc

151 __ $aMorze Wilgoci

451 __ $aSea of Moisture

451 __ $aMare Humorum

4.2 Pole 043 - kod obszaru geograficznego (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola
$c - kod ISO (P)

 

Pole 043 wypełnia się, jeżeli dostępny jest kod ISO 3166-1 alpha 2 (dwuznakowy) w celu oznaczenia kraju/krajów związanych z deskryptorem geograficznym. W przypadku obszarów historycznych oznacza się współczesną przynależność geograficzną.

Kod ISO 3166-1 alpha 2 wypełnia się dla krajów - lista kodów: Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes - Aneks 17 Kody krajów - ISO 3166 -1 (pole 043).

 

Kod obszaru geograficznego oznacza się dla:

 • krajów o wyodrębnionej państwowości;
 • terytoriów podległych;
 • obszarów szczególnych, którym ze względu na ich geograficzną specyfikę również przyznano kod ISO 3166-1 alpha 2;
 • wszystkich podrzędnych jednostek geograficznych, stosując kod ISO 3166-1 alpha 2 w celu oznaczenia jednostki nadrzędnej na poziome kraju.

 

Wszystkie kody krajów związanych z daną jednostką geograficzną zapisuje się w jednym polu 043, powtarzając podpole $c.

Przykład 91

043 __ $cBQ

151 __ $aHolandia Karaibska

Przykład 92

043 __ $cPL

151 __ $aWarszawa (woj. mazowieckie)

Przykład 93

043 __ $cFR

151 __ $aMont Blanc (szczyt górski)

Przykład 94

043 __ $cDE

151 __ $aSaara (Niemcy ; kraj związkowy)

Przykład 95

043 __ $cPL

151 __ $aWojewództwo mazowieckie (1999-)

4.3 Pole 045 - daty związane z deskryptorem (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi

0 - Jeżeli występuje tylko jedno podpole $b i/lub $c, określając moment w historii jako datę jednostkową

1 - jeżeli podpola $b i/lub $c nie określają przedziału, lecz wyrażają kilka dat jednostkowych

2 - jeżeli daty w podpolach $b i/lub $c stanowią przedział czasu

_  niezdefiniowany

 

Podpola

$b - daty po 9999 roku p.n.e. (P)

Zapis roku poprzedza się kodem ery (d – n.e ; c – p.n.e.).

$c - daty dla okresu przed 9999 r. p.n.e. (P)

Zapisu daty nie poprzedza się kodem ery "c".

 

Pole 045 wypełnia się, gdy do określenia danego obszaru geograficznego istotna jest jej chronologia , np.: w przypadku obszarów historycznych i historycznych jednostek geograficznych.

Datę zapisuje się w formacie rrrrmmddgg i poprzedza się kodem ery (c - dla p.n.e.; d - dla n.e.).

Era i rok są elementami obowiązkowymi; miesiąc, dzień i godzina są elementami opcjonalnymi.

 • era wyrażana kodem: c (p.n.e.), d (n.e.)
 • rok wyrażany liczbą czterocyfrową (0000 do 9999) wyrównaną prawostronnie; nieużywane pozycje zawierają zera
 • miesiąc wyrażany liczbą dwucyfrową (01 do 12) wyrównaną prawostronnie; nieużywane pozycje zawierają zera
 • dzień wyrażany liczbą dwucyfrową (01 do 31) wyrównaną prawostronnie; nieużywane pozycje zawierają zera
 • godzina wyrażona liczbą dwucyfrową według zegara 24-godzinnego (00 do 23) wyrównaną prawostronnie; nieużywane pozycje zawierają zera

 

Wartość pierwszego wskaźnika (0-2) określa, czy zapis w podpolu $b jest pojedynczą datą, wieloma pojedynczymi datami bądź przedziałem dat. Każdą datę zapisuje się w oddzielnym podpolu $b.

Przykład 96

043 __ $cBY

045 2_ $bd1921$bd1939

151 __ $aWojewództwo nowogródzkie (1921-1939)

Przykład 97

043 __ $cUA

045 2_ $bd1921$bd1939

151 __ $aWojewództwo wołyńskie (1921-1939)

Przykład 98

043 __ $cUA

045 0_ $bd1793

151 __ $aWojewództwo wołyńskie (1793)

4.4 Pole 368 - inne atrybuty deskryptora (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_  niezdefiniowany _  niezdefiniowany

 

Podpola
$b - typ jednostki geograficznej (P)

 

W polu 368 podaje się typ/rodzaj jednostki geograficznej. Poszczególne podpola wypełnia się, stosując odpowiednie deskryptory przedmiotowe, które pełnią funkcję agregującą deskryptory geograficzne do różnych grup według typów.

 

Typ/rodzaj jednostki geograficznej wyraża się dla:

 • nazw obiektów i jednostek fizjograficznych:

Szczyty, Góry, Rzeki, Lasy, Morza, Rzeki, Jeziora, Oceany, Wyspy, Kontynenty itd.

 • elementów ukształtowania terenu:

Niziny, Wyżyny, Doliny, Pradoliny, Masywy, Płaskowyże itd.

 • jednostek podziału terytorialnego państw takich jak:
  •  jednostki podziału administracyjnego

- Województwa, Powiaty, Gminy (dla jednostek administracyjnych Polski)

- Jednostki adnministracyjne (dla jednostek administracyjnych spoza obszaru Polski)

  • miejscowości:

Miasta, Wsie itd.

  • części miast:

Dzielnice itd.

 • inne jednostki podziału terytorialnego:

Państwa, Terytoria zależne itd.

 • inne jednostki geograficzne

Parki narodowe, obszary chronione itd.

 

Każdy atrybut związany z deskryptorem geograficznym zapisuje się w kolejnym wystąpieniu pola 368.

 Przykład 99

043 __ $cBQ

151 __ $aHolandia Karaibska

368 __ $bTerytoria zależne

Przykład 100

043 __ $cPL

151 __ $aWarszawa (woj. mazowieckie)

368 __ $bMiasta

368 __ $bStolice

Przykład 101

043 __ $cFR

151 __ $aMont Blanc (szczyt górski)

368 __ $bSzczyty górskie

Przykład 102

151 __ $aMorze Wilgoci

451 __ $aSea of Moisture

451 __ $aMare Humorum

368 __ $bMorza księżycowe

 

Przykład 103

043 __ $cDE

151 __ $aSaara (Niemcy ; kraj związkowy)

368 __ $bJednostki administracyjne

Przykład 104

043 __ $cPL

151 __ $aWojewództwo mazowieckie (1999-)

368 __ $bWojewództwa