1. LDR - pola 001-040

Leader

Wskaźniki i podpola
brak  

 

Pozycje znakowe

00-04 - długość rekordu

 

05 - status

c - poprawiony lub zmieniony
d - usunięty
n - nowy
o - nieaktualny
s - usunięty; hasło zostało podzielone na dwa lub więcej haseł
x - usunięty; hasło zostało zastąpione innym hasłem

 

06 - typ rekordu

z - rekord wzorcowy

 

07-08 - niezdefiniowane

 

09 - schemat kodowania znaków

_ - MARC-8
a - UCS/Unicode

 

10 - licznik wskaźnika

2 - liczba pozycji znakowych używanych do zapisywania wskaźników

 

11 - długość kodu podpola

2 - liczba pozycji znakowych używanych do zapisywania kodów podpól

 

12-16 - bazowy adres danych

[liczba] - długość leadera i tablicy adresów

 

17 - poziom rejestracji

n - kompletny rekord wzorcowy
o - niekompletny rekord wzorcowy

 

18 - zasady interpunkcji

_ - nie koduje się

 19 - niezdefiniowana

 

20 - długość części z długością pola

4 - liczba znaków w części z długością pola w tablicy adresów

 

21 - długość części z pozycją znaku początkowego

5 - liczba znaków w części z pozycją znaku początkowego w tablicy adresów

 

22 - długość części z oznaczeniem implementacji

0 - liczba znaków w części z oznaczeniem implementacji w tablicy adresów

 

23 - niezdefiniowana

0 - zawiera wartość "zero"

 

Definicja i zakres stosowania
Pierwsze pole rekordu wzorcowego. Jest to pole stałej długości, liczące dwadzieścia cztery pozycje znakowe (00–23) i składające się z elementów danych zawierających numery lub zakodowane wartości, którymi ustala się parametry przetwarzania rekordu.

 

Pozycje znakowe 20–23 obejmują mapę wpisów tablicy adresów. Składają się z czterech cyfr określających strukturę wpisów w tablicy adresów. Szczegółowe informacje o strukturze leadera – zob.: MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.

 

Zasady stosowania pola

00-04 - długość rekordu

Generowany komputerowo, pięcioznakowy numer równy długości całego rekordu, począwszy od niego samego, a skończywszy na ostatniej danej rekordu. Numer jest wyrównany do prawej, a niewykorzystane pozycje zawierają zera.

 

05 - status rekordu

Określenie relacji między rekordem a kartoteką; używane do porządkowania kartoteki.

c - poprawiony lub zmieniony

Modyfikacja rekordu inna niż zmiana kodu poziomu rejestracji.
(Leader/17).

d - usunięty

Kodu “d” używa się, gdy nie mają zastosowania kod “s” ani “x”, lub kiedy instytucja zdecyduje o nieużywaniu tych kodów.

Melioracja rekordów bibliograficznych może wymagać do pewnego stopnia ręcznej modyfikacji rekordów, ponieważ usunięte hasło może występować jako odsyłacz całkowity (4XX) w innych rekordach wzorcowych. Pole 682 może zawierać dodatkową informację na temat usuwanego rekordu.

n - nowy

Nowo utworzony rekord wzorcowy.

o - nieaktualny

Rekord wzorcowy jest nieaktualny, ale nie został jeszcze usunięty z kartoteki.

s - usunięty; hasło zostało podzielone na dwa lub więcej haseł

Rekord wzorcowy został usunięty z kartoteki, ponieważ hasło zostało podzielone na dwa lub więcej haseł zapisanych w nowych rekordach wzorcowych. Hasło ze starego rekordu jest zawarte w nowych rekordach w postaci odsyłacza całkowitego (4XX). Ten kod statusu rekordu pozwala na obsługę automatycznej melioracji rekordów bibliograficznych pomimo tego, że hasło zostało podzielone na dwa lub więcej haseł i w rekordach bibliograficznych nie można w prosty sposób automatycznie zastąpić starego hasła nowym.

Leader/05 s
150 __ |aBudda i buddyzm

Leader/05 n
100 0_ |aBudda Siakjamuni
450 __ |aBudda i buddyzm

Leader/05 n
150 __ |aBuddyzm
450 __ |aBudda i buddyzm

 

x - usunięty; hasło zostało zastąpione innym hasłem

Rekord wzorcowy został usunięty z kartoteki, a stare hasło zostało zastąpione nowym hasłem zapisanym w nowym rekordzie wzorcowym. Hasło ze starego rekordu jest zawarte w nowym rekordzie w postaci odsyłacza całkowitego (4XX). (W systemach, w których kartoteka wzorcowa jest podłączona do kartoteki rekordów bibliograficznych, komputer może na podstawie kodu “x” automatycznie zmeliorować rekordy bibliograficzne.)

Leader/05 x
150 __ |aOleomargaryna

Leader/05 n
100 0_ |aMargaryna
450 __ |aOleomargaryna

 

06 - typ rekordu

Jednoznakowy kod literowy używany do określenia cech i składników rekordu.
z - rekord wzorcowy
Dany rekord jest rekordem wzorcowym. Szczegółowy typ rekordu wzorcowego zapisuje się w polu 008/09 (typ rekordu).

 

07-08 - niezdefiniowane

 

09 - schemat kodowania znaków

Używany schemat kodowania znaków wpływa na liczbę oktetów potrzebnych do zakodowania jednego znaku, rozmieszczenie znaków diakrytycznych, sposób użycia sekwencji ucieczki (escape sequence) oraz może wpływać na repertuar znaków. Szczegółowe informacje na temat zestawów znaków używanych w rekordach MARC21: MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.

_ - MARC-8

Znaki w rekordzie kodowane są przy użyciu ośmiobitowego zestawu znaków opisanego w MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media. Dodatkowe zestawy znaków używane w rekordzie zapisuje się w polu 066 (użyty zestaw znaków).

a - UCS/Unicode

Znaki w rekordzie kodowane są przy użyciu zestawu znaków UCS (Universal Coded Character Set) zgodnym z ISO 10646 lub przy użyciu Unicode.

 

10 - licznik wskaźników

Generowana przez komputer cyfra „2”, oznaczająca liczbę pozycji znakowych używanych do zapisywania wskaźników w polach zmiennej długości.

(Wskaźniki zawierają kod, który zmienia znaczenie lub stanowi uzupełnienie danych zapisanych w polu.) W formacie MARC 21 pierwsze dwie pozycje znakowe każdego pola zmiennej długości są zarezerwowane dla wskaźników, dlatego licznik wskaźników zawsze wynosi “2”.

2 - liczba pozycji znakowych używanych do zapisywania wskaźników

 

11 - długość kodu podpola

Generowana przez komputer cyfra „2”, oznaczająca liczbę pozycji znakowych używanych do zapisywania kodów podpól w polach zmiennej długości.

(Każdy element pola zmiennej długości jest identyfikowany przy użyciu kodu podpola.) W formacie MARC 21 kod podpola składa się z separatora “|” i cyfry bądź małej litery, dlatego długość kodu podpola zawsze wynosi “2”.

2 - liczba pozycji znakowych używanych do zapisywania kodów podpól

 

12-16 - bazowy adres danych

Generowany przez komputer pięcioznakowy ciąg numeryczny, określający pierwszą pozycję znakową pierwszego pola kontrolnego zmiennej długości w rekordzie. Numer jest wyrównany do prawej, a każda niewykorzystana pozycja zawiera zero.

Numer stanowi bazowy adres danych, począwszy od którego adresowane są pozycje znaków początkowych wszystkich pozostałych pól rekordu w tablicy adresów. (Pozycja znaku początkowego pola jest względna i liczy się ją od pierwszej pozycji znakowej pierwszego pola kontrolnego zmiennej długości w rekordzie, a nie od początku rekordu.) Bazowy adres danych jest równy sumie długości leadera i tablicy adresów, włączając w to znak końcowy tablicy adresów.

[liczba] - długość leadera i tablicy adresów

 

17 - poziom rejestracji

Oznaczenie stopnia kompletności rekordu wzorcowego.

Rekord wzorcowy, kompletny bądź nie, który po utworzeniu jest poddawany modyfikacjom, oznacza się kodem “b” (rekord jest aktualizowany) w polu 008/31 (aktualizacja rekordu).

n - kompletny rekord wzorcowy

Rekord wzorcowy spełnia wymagania określone w krajowych przepisach katalogowania.

o - niekompletny rekord wzorcowy

Rekord wzorcowy jest niekompletny, ponieważ nie zawiera wszystkich danych. Rekord może spełniać wymagania określone w krajowych przepisach katalogowania.

 

18 - zasady interpunkcji

Jednoznakowy kod alfanumeryczny określający zasady interpunkcji stosowane w hasłach i odsyłaczach.

Zasady dotyczą tylko końca pola lub podpola, a nie interpunkcji wewnątrz pola.

_ - nie koduje się

Brak informacji na temat zasad interpunkcji stosowanych w hasłach i odsyłaczach.

c - brak interpunkcji

Nie stosuje się znaków interpunkcyjnych w hasłach i odsyłaczach.

i - stosuje się interpunkcję

Stosuje się znaki interpunkcyjne w hasłach i odsyłaczach.

u - nieznane

Brak informacji na temat stosowania znaków interpunkcyjnych w hasłach i odsyłaczach.

 

19 - niezdefiniowana

 

20 - długość części z długością pola

Zawsze zawiera “4”.
4 - liczba znaków w części z długością pola w tablicy adresów

 

21 - długość części z pozycją znaku początkowego

Zawsze zawiera “5”.

5 - liczba znaków w części z pozycją znaku początkowego w tablicy adresów

 

22 - długość części z oznaczeniem implementacji

W formacie MARC21 tablica adresów nie zawiera oznaczenia implementacji.

Zawsze zawiera “0”.

0 - liczba znaków w części z oznaczeniem implementacji w tablicy adresów

 

23 - niezdefiniowana

0 - zawiera wartość "zero"

Pole 001 - numer kontrolny (NP)

Wskaźniki i podpola
brak  

 

Definicja i zakres stosowania

Numer kontrolny rekordu wzorcowego (numer systemowy rekordu wzorcowego) nadawany automatycznie przez system używany w danej bibliotece.

 

W Bibliotece Narodowej numer rekordu wzorcowego składa się z prefiksu “a” i ośmiu cyfr; ostatnia cyfra to cyfra kontrolna (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,X). Numer jest generowany automatycznie.

 

Instytucja otrzymująca rekord może przenieść numer kontrolny z pola 001 do pola 035 (systemowy numer kontrolny) i umieścić w polu 001 własny numer kontrolny.

Kod MARC pozwalający na identyfikację instytucji, której numer kontrolny znajduje się w polu 001 zapisuje się w polu 003 (identyfikator numeru kontrolnego). Instytucja otrzymująca rekord może przenieść numer kontrolny z pola 001 (oraz identyfikator numeru kontrolnego z pola 003) do pola 035 (systemowy numer kontrolny)

001 __ a12403982

Pole 003 - identyfikator numeru kontrolnego (NP)

Wskaźniki i podpola
brak  

 

Definicja i zakres stosowania

Kod MARC instytucji, której numer kontrolny znajduje się w polu 001 (numer kontrolny).

 

Po zmianie numeru kontrolnego w polu 001 należy upewnić się, że identyfikator numeru kontrolnego w polu 003 jest prawidłowy.

 

Zobacz: Źródła kodów organizacji (Organization Code Sources) - wykaz źródeł kodów organizacji stosowanych w rekordach MARC 21.

003 __OCoLC
003 __DLC

Pole 005 - data i czas ostatniej modyfikacji (NP)

Wskaźniki i podpola
brak  

 

Definicja i zakres stosowania

16 znaków określających datę i czas ostatniej modyfikacji, służących jako identyfikator wersji rekordu. Zapisywane zgodnie z normą ISO 8601 - Representation of dates and times (Zapis daty i czasu). Data obejmuje 8 znaków numerycznych według schematu RRRRMMDD (r - rok, m - miesiąc, d - dzień). Czas obejmuje 8 znaków numerycznych według schematu GGMMSS.D (g - godzina, m - minuta, s - sekunda, d - dziesiętna część sekundy) w formacie 24-godzinnym (00-23).

 

Na datę składają się 4 znaki określające rok, 2 znaki określające miesiąc i dwa znaki określające dzień. Na czas składają się 2 znaki określające godzinę, 2 znaki określające minuty, 2 znaki określające minuty i 2 znaki określające dziesiętną część sekundy (uwzględniając separator dziesiętny - kropkę).

 

Datę wprowadzenia rekordu zapisuje się w polu 008/00-05 (elementy danych stałej długości/data wprowadzenia rekordu).

005 __19940223151047.0
[23 lutego 1994 r., 15:10:47]

Pole 008 - elementy danych stałej długości (NP)

Wskaźniki i podpola
brak  

 

Pozycje znakowe

00-05 - data utworzenia rekordu

06 - stosowanie określnika geograficznego

n - nie dotyczy

07 - norma latynizacji

| - nie koduje się

08 - język katalogowania

| - nie koduje się

09 - typ rekordu

a - rekord ujednoliconego hasła głównego

10 - przepisy katalogowania

z - inne

11 - język haseł przedmiotowych/tezaurus

n - nie dotyczy
z - inny

12 - typ serii

a - seria monograficzna
b - dokument wieloczęściowy
c - fraza traktowana jako tytuł serii
n - nie dotyczy

13 - numeracja serii

a - numerowana
b - nienumerowana
c - numeracja nieregularna
n - nie dotyczy

14 - stosowanie hasła jako hasła głównego lub dodatkowego rekordu bibliograficznego

a - hasło stosuje się jako hasło główne lub dodatkowe rekordu bibliograficznego
b - hasła nie stosuje się jako hasło główne lub dodatkowe rekordu bibliograficznego

15 - stosowanie hasła jako hasła przedmiotowego rekordu bibliograficznego

a - hasło stosuje się jako hasło przedmiotowe rekordu bibliograficznego
b - hasła nie stosuje się jako hasło przedmiotowe rekordu bibliograficznego

16 - stosowanie hasła jako hasła dodatkowego serii i dokumentu wieloczęściowego

a - hasło stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego
b - hasła nie stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego

17 - typ określnika

n - nie dotyczy

18-27 - niezdefiniowane

28 - typ instytucji rządowej

| - nie koduje się

29 - zgodność odsyłaczy z hasłem głównym

a - odsyłacze są zgodne z hasłem głównym

30 - niezdefiniowana

31 - aktualizacja rekordu

a - rekord może być używany

32 - jednoznaczność nazwy osobowej

a - rozróżniona nazwa osobowa
b - nierozróżniona nazwa osobowa
n - nie dotyczy

33 - poziom ujednolicenia

a - hasło w pełni ujednolicone

34-37 - niezdefiniowane

38 - zmiana zapisu w stosunku do formy występującej na dokumencie

| - nie koduje się

39 - źródło opisu

_ - narodowa agencja bibliograficzna
c - program współkatalogowania

 

Definicja i zakres stosowania

Czterdzieści pozycji znakowych (00–39) dostarczających zakodowanych informacji o rekordzie jako całości oraz o poszczególnych cechach hasła głównego (pola 1XX) lub odsyłaczy (pola 4XX, 5XX). Niezdefiniowane pozycje zawierają puste miejsce (spacja). Wszystkie zdefiniowane pozycje znakowe muszą zawierać odpowiedni kod: w niektórych pozycjach można zapisać znak wypełniacza (|). Znaku wypełniacza używa się, gdy instytucja katalogująca nie zamierza kodować danej informacji.

Pole 008 jest niepowtarzalne.

 

Niedozwolone jest używanie znaku wypełniacza w pozycjach 00-05 (data utworzenia rekordu) oraz pozycji 09 (typ rekordu).

Kodu "n" (nie dotyczy) używa się tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakodowana informacja nie dotyczy danego rekordu.

 

Zakodowane informacje mogą być użyteczne przy wyszukiwaniu i zarządzaniu danymi.

 

Zasady stosowania pola

00-05 - data utworzenia rekordu

Generowane komputerowo sześć cyfr określających datę utworzenia rekordu. Data obejmuje 6 znaków numerycznych według schematu RRMMDD (r–rok, m–miesiąc, d–dzień).

Daty utworzenia rekordu nie należy zmieniać. Datę ostatniej modyfikacji zapisywaną w polu 005 zmienia się po każdej modyfikacji. W przypadku większej liczby modyfikacji data ostatniej modyfikacji może służyć jako identyfikator wersji rekordu. Niedozwolone jest używanie znaku wypełniacza (|).

06 - stosowanie określnika geograficznego

Kod określający możliwość stosowania określników geograficznych po haśle głównym (1XX) w danym języku haseł przedmiotowych lub tezaurusie.

W Deskryptorach BN po haśle głównym nie dopuszcza się stosowania określników geograficznych,

n - nie dotyczy

07 - norma latynizacji

Kod wskazujący, czy hasło główne zawiera zlatynizowaną formę nazwy lub tytułu ujednoliconego i określający użytą normę.

| - nie koduje się

08 - język katalogowania

Kod określający, czy hasło główne i jego struktura (pola 1XX, 260, 360, 4XX, 5XX, 663 i 664) są zbudowane według reguł obowiązujących w anglojęzycznych i francuskojęzycznych katalogach.

| - nie koduje się

09 - typ rekordu

Kod określający, czy rekord zawiera ujednolicone hasło główne.

a - rekord ujednoliconego hasła głównego

Pola 100-15X zawierają ujednolicone hasło główne (nazwę lub hasło przedmiotowe), które może być używane w rekordzie bibliograficznym i stanowić samodzielny punkt dostępu. Rekord ujednoliconego hasła głównego może również zawierać pola 4XX/5XX z odsyłaczami całkowitymi i uzupełniającymi oraz uwagi dotyczące np. źródła informacji służących do ustalenia formy hasła oraz sposobu użycia hasła.

008/09 a
100 1_ |aMattern, Hermann|d(1902-1971)

10 - przepisy katalogowania

Przepisy (instrukcja) katalogowania określające sposób doboru hasła głównego (pola 1XX) do rekordu ujednoliconego hasła głównego.

Sposób doboru hasła głównego używanego w rekordzie bibliograficznym również jako hasło przedmiotowe może być również określony przez przepisy sformułowane dla konkretnego języka haseł przedmiotowych / tezaurusa (pole 008/11).

z - inne

Przepisy katalogowania pochodzą z innego dokumentu niż zdefiniowane w poprzednich kodach.

11 - język haseł przedmiotowych/tezaurus

Przepisy (instrukcja) katalogowania określające sposób doboru ujednoliconych haseł przedmiotowych w danym języku haseł przedmiotowych lub tezaurusie.

Sposób doboru hasła głównego używanego w rekordzie bibliograficznym również jako hasło przedmiotowe może być określony przez ogólne przepisy katalogowania sformułowane (pole 008/10).

z - inny

Przepisy doboru i sposób zapisu hasła przedmiotowego (hasła w tezaurusie) są zgodne z przepisami innymi niż domyślnie zdefiniowane.

008/11 z
150 __ |aPROLOG (język programowania)

12 - typ serii

Typ serii zawartej w ujednoliconym haśle głównym (pole 1XX).

Rekord może zawierać dodatkowe informacje o serii w polach 640-646. Kod w 12. pozycji znakowej rozróżnia serię monograficzną od dokumentu wieloczęściowego katalogowanego oddzielnie oraz identyfikuje inne hasła główne, które mogą być używane w rekordzie bibliograficznym jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego.

a - seria monograficzna

Pole 1XX zawiera ujednolicony tytuł serii, który odnosi się do grupy samodzielnych publikacji i/lub podserii posiadających indywidualne tytuły.

008/12 a
008/16 a [hasło stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego]
130 _0 |aIFLA Series on Bibliographic Control

n - nie dotyczy

Pole 1XX nie zawiera ujednoliconego tytułu serii ani frazy, która nie jest standardowo używana jako tytuł ujednolicony serii w rekordzie bibliograficznym. Hasło główne nie może być używane w rekordzie bibliograficznym jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego.

13 - numeracja serii

Kod określający, czy pole 1XX zawiera tytuł ujednolicony serii numerowanej, nienumerowanej lub o nieregularnej numeracji.

Sposób numeracji serii lub frazy traktowanej jako tytuł serii z pola 1XX.

a - numerowana

Seria numerowana. Jeżeli hasło główne jest używane w rekordach bibliograficznych jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego, wypełnia się również pole 642 (przykład numeracji), który zapewnia spójny sposób zapisu i indeksacji.

008/13 a
130 _0 |aStructure and properties of cell membranes
642 __ |av. 1|5DLC

b - nienumerowana

Seria nienumerowana.

008/13 b
130 _0 |aEPO dossier international

c - numeracja nieregularna

Niektóre pozycje wchodzące w skład serii są numerowane, niektóre nienumerowane. Jeżeli hasło główne jest używane w rekordach bibliograficznych jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego, wypełnia się również pole 642 (przykład numeracji), który zapewnia spójny sposób zapisu i indeksacji.

008/13 c
130 _0 |aActualités de biochimie marine
642 __ |av. 5|5DLC

n - nie dotyczy

Hasło główne w polu 1XX nie jest tytułem serii. (008/12, kod "n").

14 - stosowanie hasła jako hasła głównego lub dodatkowego rekordu bibliograficznego

Kod określający, czy hasło główne jest zgodne z odpowiednimi przepisami katalogowania i może być używane jako hasła główne (pola 1XX) lub dodatkowe (pola 7XX) w rekordzie bibliograficznym.

a - hasło stosuje się jako hasło główne lub dodatkowe rekordu bibliograficznego

Pole 1XX zawiera hasło główne zgodne z odpowiednimi przepisami katalogowania. Hasło może być używane jako hasło główne lub dodatkowe w rekordzie bibliograficznym.

008/14 a
110 2_ |aAnnenberg School of Communications (University of Pennsylvania)

b - hasła nie stosuje się jako hasło główne lub dodatkowe rekordu bibliograficznego

Pole 1XX zawiera ujednolicone hasło główne, które nie jest zgodne z odpowiednimi przepisami katalogowania lub nieujednolicone hasło główne.

008/14 b
150 __ |aUstrój polityczny

15 - stosowanie hasła jako hasła przedmiotowego rekordu bibliograficznego

Kod określający, czy hasło główne jest zgodne z odpowiednimi przepisami katalogowania określającymi sposób doboru ujednoliconych haseł przedmiotowych i może być używane jako hasło przedmiotowe (pola 6XX) w rekordzie bibliograficznym.

a - hasło stosuje się jako hasło przedmiotowe rekordu bibliograficznego

Pole 1XX zawiera hasło główne zgodne z odpowiednimi przepisami katalogowania określającymi sposób doboru ujednoliconych haseł przedmiotowych.

Hasło może być używane jako hasło przedmiotowe w rekordzie bibliograficznym.

008/15 a
150 __ |aSuper Bowl Game (Football)

b - hasła nie stosuje się jako hasło przedmiotowe rekordu bibliograficznego

Pole 1XX zawiera ujednolicone hasło główne, które nie jest zgodne z odpowiednimi przepisami katalogowania określającymi sposób doboru ujednoliconych haseł przedmiotowych.

008/15 b
008/32 b [rekord hasła nierozróżnionego]
100 0_ |aM. J.

16 - stosowanie hasła jako hasła dodatkowego serii i dokumentu wieloczęściowego

Kod określający, czy hasło główne jest zgodne z odpowiednimi przepisami katalogowania i może być używane jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego (pola 4XX, 8XX) w rekordzie bibliograficznym.

a - hasło stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego

Pole 1XX zawiera tytuł ujednolicony serii lub dokumentu wieloczęściowego, frazę traktowaną jako tytuł serii lub inne hasło główne, które może być używane jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego w rekordzie bibliograficznym.

Typ serii koduje się na pozycji znakowej 008/12 (kod "a").

008/16 a
008/12 a [seria monograficzna]
130 _0 |aOccasional papers (University of Witwatersrand)

b - hasła nie stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego

Pole 1XX zawiera hasło główne, które nie może być używane jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego w rekordzie bibliograficznym.

Pole 1XX zawiera hasła główne, które nie odpowiada żadnemu typowi serii kodowanemu na pozycji znakowej 008/12 (kod "n").

008/16 b
008/12 n [hasło nie jest tytułem serii]
130 _0 |aGazeta Jazzowa

008/16 b
008/12 n [hasło nie jest tytułem serii]
100 1_ |aHabdank-Kossowski, Witold|d(1894-1954)

17 - typ określnika

Typ określnika zapisanego w polu 1XX rekordu określnika, rekordu hasła głównego i określnika bądź rekordu odsyłacza orientacyjnego i określnika.

n - nie dotyczy

Hasło główne (1XX) nie jest określnikiem.

008/17 n
008/09 a [rekord ujednoliconego hasła głównego]
150 __ |aElektroakustyka

008/17 n
008/09 a [rekord ujednoliconego hasła głównego]
110 2_ |aWydział Biologii i Ochrony Środowiska (Uniwersytet Łódzki)

18-27 - niezdefiniowane

Pozycje 18-27 są niezdefiniowane i mogą zawierać puste miejsce (_).

28 - typ instytucji rządowej

Szczebel podziału administracyjnego, na jakim znajduje się instytucja rządowa, której nazwa jest hasłem głównym (1XX). Hasło może być nazwą jednostki podziału administracyjnego lub nazwą ciała zbiorowego utworzonego lub zarządzanego przez władze państwowe, regionalne lub lokalne (włączając ciała międzyrządowe wszystkich typów).

| - nie koduje się

 29 - zgodność odsyłaczy z hasłem głównym

Określa, czy odsyłacze w polach 4XX/5XX ocenia się jako zgodne z zasadami użytymi do utworzenia hasła głównego (1XX) rekordu.

a - odsyłacze są zgodne z hasłem głównym

Pola odsyłaczy 4XX/5XX w rekordzie zostały ocenione i są spójne z zasadami użytymi do utworzenia hasła głównego (1XX) w tym rekordzie.

008/29 a
008/10 z [inne]
130 _0 |aMahabharata

 30 - niezdefiniowana

Pozycja znakowa jest niezdefiniowana i zawiera puste miejsce (_).

31 - aktualizacja rekordu

Pozycja określa, czy planuje się zmianę w jakimkolwiek polu rekordu.

Instytucje śledzące modyfikację można określić w ostatnim podpolu |d pola 040 - źródło opisu. Kod "b" stanowi informację dla użytkowników o możliwej zmianie w rekordzie po jego utworzeniu. Informacja o kompletności informacji zawartej w rekordzie zapisywana jest w etykiecie rekordu, pozycja 17 - poziom rejestracji.

a - rekord może być używany

Nie planuje się zmiany w rekordzie i danych można użyć.

 32 - jednoznaczność nazwy osobowej

Pozycja określa, czy nazwa osobowa w haśle głównym - nazwie lub haśle autor/tytuł, zapisana w polu 100 rekordu ujednoliconego hasła głównego lub rekordu określnika, używana jest przez jedną osobę, czy przez dwie lub więcej osób.

Kod "n" stosowany jest, jeżeli hasło główne (1XX) nie jest nazwą osobową bądź jeżeli nazwa osobowa jest nazwą rodu/rodziny (pole 100, wskaźnik pierwszy - wartość 3).

Jeżeli nie są dostępne żadne informacje lub terminy, które mogłyby rozróżnić dwie lub więcej nazwy jednobrzmiące, to samo hasło stosowane jest dla wszystkich osób o jednobrzmiącej nazwie. W rekordzie wzorcowym pole 670 - źródło, w którym znaleziono dane może zawierać informację dotyczącą każdej osoby, składającą się z tytułu katalogowanego dzieła i relacji danej osoby do tego dzieła, np. [Aut.: Technologia odlewnictwa].

a - rozróżniona nazwa osobowa

Nazwa osobowa w polu 100 jest unikalna.

008/32 a
100 1_ |aKaczmarski, Jacek|d(1957-2004)

008/32 a
100 1_ |aSzymanowski, Karol|d(1882-1937).|tEtiudy.|mFortepian.|nOp. 4 nr 3.|rb-moll

008/32 a
008/12 b [dokument wieloczęściowy]
100 1_ |aMickiewicz, Adam|d(1798-1855).|tUtwory wybrane

b - nierozróżniona nazwa osobowa

Nazwa osobowa w polu 100 jest używana przez dwie lub więcej osób.

Nie jest dostępna żadna informacja pozwalająca rozróżnić nazwy.

008/32 b
100 1_ |aMazur, Stanisław
670 __ |a[Aut.: Gawędy i opowiadania z dziejów Polski]
670 __ |aGawędy i opowiadania z dziejów Polski / napisał Stanisław Mazur. - Kraków, 1904.
670 __ |a[Aut.: Piłka siatkowa]
670 __ |aPiłka siatkowa / Stanisław Mazur, Wojciech Szuppe, Jan Woluch. - Warszawa, 1969.
670 __ |a[Aut.: Badania aktywności pucolanicznej popiołów lotnych...]
670 __ |aBadania aktywności pucolanicznej popiołów lotnych z węgla kamiennego różnymi metodami / Stanisław Mazur. - Wrocław, 1962.
670 __ |a[Red.: Ochrona Przeciwpożarowa]
670 __ |aOchrona Przeciwpożarowa. - Warszawa, 2002, nr 1
670 __ |a[Oprac.: Śpiewy międzylekcyjne niedzielne i świąteczne]
670 __ |aŚpiewy międzylekcyjne niedzielne i świąteczne / [przygot. do dr. Stanisław Mazur, Piotr Mierzwa]. - Rzeszów, 2009.
670 __ |a[Oprac.: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach...]
670 __ |aWojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach i jego Oddział Terenowy w Radomiu / [oprac. Antoni Artymiak, Alicja Makowska, Stanisław Mazur]. i jego Oddział Terenowy w Radomiu / [oprac. Antoni Artymiak, Alicja Makowska, Stanisław Mazur]. - Warszawa, 1954.

n - nie dotyczy

Hasło główne (1XX) nie jest nazwą osobową bądź nazwa osobowa jest nazwą rodu/rodziny.

008/32 n
100 3_ |aMałachowski|c(rodzina)

008/32 n
110 2_ |aUniwersytet Kazimierza Wielkiego

008/32 n
111 2_ |aZjazd I LO im. Hugona Kołłątaja|d(2011 ;|cKrotoszyn)

008/32 n
150 __ |aBalet

008/32 n
151 __ |aParyż (Francja)

33 - poziom ujednolicenia

Stopień, w jakim hasło główne (pola 100-155) odpowiada przepisom katalogowania i/lub zasadom systemu/tezaurusa haseł przedmiotowych, użytego do utworzenia hasła. Kody określone dla pozycji 008/33 odnoszą się tylko do hasła głównego (pole 1XX). Kompletność informacji zawartych w rekordzie oznaczana jest w etykiecie rekordu, pozycja 17 - poziom rejestracji.

Zasady katalogowania koduje się na pozycji 008/10, a zasady systemu/tezaurusa haseł przedmiotowych koduje się na pozycji 008/11.

a - hasło w pełni ujednolicone

Hasło główne (pola 100-155) jest w pełni ujednolicone. Może być używane bez
zastrzeżeń w rekordzie bibliograficznym.

008/33 a
100 1_ |aGombrowicz, Witold|d(1904-1969)

008/33 a
150 __ |aElektrony

34-37 - niezdefiniowane

Pozycje 34-37 są niezdefiniowane i mogą zawierać puste miejsce (_).

38 - zmiana zapisu w stosunku do formy występującej na dokumencie

Pozycja określa, czy zawartość rekordu została zmieniona w stosunku do zawartości zamierzonej, ponieważ rekord zawierał znaki, które nie były zdatne do odczytu maszynowego (np. znaki niełacińskie) lub ponieważ rekord przekroczył maksymalną dopuszczalną w systemie długość.

| - nie koduje się

39 - źródło opisu

Twórca rekordu wzorcowego. Jeżeli źródło opisu jest znane, określa się je w podpolu |a pola 040 - źródło opisu.

_ - narodowa agencja bibliograficzna

Twórcą danych zapisanych w rekordzie wzorcowym jest narodowa agencja bibliograficzna (np. Biblioteka Kongresu, Biblioteka i archiwum Kanady, Biblioteka Narodowa w Warszawie).

008/39 _
040 __ |aWA N|cWA N
[opis sporządzony i zapisany w formie zdatnej do odczytu maszynowego przez Bibliotekę Narodową]

c - program współkatalogowania

Twórca rekordu wzorcowego jest uczestnikiem (innym niż narodowa agencja bibliograficzna) programu współkatalogowania.

008/39 c
040 __ |aWA M/ZD|cWA M/ZD
[opis sporządzony i zapisany w formie zdatnej do odczytu maszynowego przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy]

 

Zasady zapisu

Wielkość liter - kody alfabetyczne zapisuje się małymi literami.

 

Długość pola - pole 008 powinno zawsze składać się z czterdziestu (40) pozycji znakowych.

Dane generowane systemowo - 008/00-05 - data utworzenia rekordu jest zazwyczaj generowana systemowo. Generowanie systemowe innych pozycji znakowych pola 008 zależy od możliwości danego systemu.

Pole 010 - numer kontrolny rekordu wzorcowego (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - numer kontrolny rekordu wzorcowego (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania

Niepowtarzalny numer nadany rekordowi wzorcowemu przez Bibliotekę Narodową lub instytucję uczestniczącą w Programie Współtworzenia Rekordów Wzorcowych.

 

Numer kontrolny zapisuje się w podpolu |a pola 010.

Numer składa się z akronimu "p" [spacja] [data roczna] [kolejny numer w obrebie roku].

010 __ |ap 2017000023

010 __ |ap 2014410956

Pole 024 - inny znormalizowany identyfikator (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy - typ znormalizowanego numeru Wskaźnik drugi

7 - źródło określone w podpolu |2

8 - nieokreślony typ znormalizowanego numeru lub kodu
_ - niezdefiniowany

 

Podpola

|a - znormalizowany numer lub kod (NP)

|2 - źródło numeru lub kodu (NP)

 

Definicja i zakres stosowania

Znormalizowany numer lub kod, którego nie można umieścić w żadnym innym polu (np. w polu 020 (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki – ISBN), 022 (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ISSN)). Źródło znormalizowanego numeru lub kodu zapisuje się w podpolu |2 (źródło numeru lub kodu).

 

 

Zasady stosowania pola

|a - znormalizowany numer lub kod


|2 - źródło numeru lub kodu

Kod MARC źródła numeru lub kodu. Używa się jedynie w przypadku, gdy wskaźnik pierwszy ma  wartość 7 (źródło określone w podpolu |2). Kod do pobrania z: Standard Identifier Source Codes.

 

Zasady zapisu

Dopowiedzenie - podczas wyświetlania dopowiedzenie może być ujęte w nawiasy.

 

Struktura - Inne znormalizowane identyfikatory to unikalne, stałe i uznawane międzynarodowo alfanumeryczne kody używane do identyfikacji hasła zapisanego w polu 1XX. Kody mogą być zdefiniowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO, International Organization for Standardization) i przydzielane przez uprawnione do tego instytucje. Przykładami takich identyfikatorów mogą być ISTC (International Standard Text Code), ISWC (International Standard Musical Work Code) czy ISAN (International Standard Audiovisual Number). Struktura numerów lub kodów jest definiowana przez odpowiednie instytucje.

024 7_ |ahttps://viaf.org/viaf/101907744|2viaf
[identifkator VIAF Anny Góreckiej (tłumacza)]
024 7_ |a0000000121491740|2isni
[numer ISNI Ruth Rendell]

Pole 035 - systemowy numer kontrolny (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|a - systemowy numer kontrolny (NP)

|z - unieważniony/nieprawidłowy numer kontrolny (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Systemowy numer kontrolny inny niż numery w polu 001 , polu 010.

W przypadku wymiany rekordów dokumentacja dotycząca struktury oraz zakresu stosowania numeru kontrolnego powinna być dostarczona przez instytucję rozpowszechniającą rekord. Każdy prawidłowy i unieważniony/nieprawidłowy numer zapisuje się w oddzielnym polu 035.

 

Zasady stosowania pola

 |a - systemowy numer kontrolny

Kod MARC instytucji tworzącej rekord (ujęty w nawiasy) i następujący bezpośrednio po nim numer kontrolny rekordu bibliograficznego.

035 __ |a(CaBVaU)2835210335

|z - unieważniony/nieprawidłowy numer kontrolny

Unieważniony/nieprawidłowy systemowy numer kontrolny rekordu związany z numerem w podpolu |a.

 035 __ |a(OCoLC)1553114|z(OCoLC)153114

Pole 040 - źródło opisu (NP)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a– instytucja, która jako pierwsza sporządziła opis (NP)

|c – instytucja, która utworzyła rekord (NP)

|d – instytucja, która zmodyfikowała rekord (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Siglum instytucji, która jako pierwsza sporządziła opis, przypisała oznaczenie treści zgodne z formatem MARC, i zapisała dane w formie zdatnej do odczytu maszynowego, lub zmodyfikowała istniejący rekord w formacie MARC.

Sigla te wraz z kodem zapisanym w polu 008/39 - źródło opisu określają podmioty odpowiedzialne za zawartość rekordu, oznaczenie treści i zapisanie w formie zdatnej do odczytu maszynowego. Zob. Wykaz siglów bibliotek uczestniczących w centralnych katalogach Biblioteki Narodowej

 

Zasady stosowania pola
|a– instytucja, która sporządziła opis

Siglum instytucji, która jako pierwsza sporządziła opis.

008/39 _ [narodowa agencja bibliograficzna]
040 __ |aWA N|cWA N
[opis sporządzony i zapisany w formie zdatnej do odczytu maszynowego przez Bibliotekę Narodową]

|c – instytucja, która utworzyła rekord

Siglum instytucji, która zapisała dane w formie zdatnej do odczytu maszynowego.

008/39 c [program współkatalogowania]
040 __ |aWA M/ZD|cWA M/ZD
[opis sporządzony i zapisany w formie zdatnej do odczytu maszynowego przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy]

|d – instytucja, która zmodyfikowała rekord

Siglum instytucji, która zmodyfikowała rekord. Modyfikacja rozumiana jest jako każda zmiana dokonana w rekordzie, włączając zmianę danych lub zmianę oznaczenia treści. Siglum każdej instytucji, która modyfikuje rekord, zapisuje się w oddzielnym podpolu |d. Podpola |d nie powtarza się, jeżeli te same sigla występują w sąsiadujących podpolach |d. W systemie online, wartości zapisane w ostatnim podpolu |d mogą być użyte do zidentyfikowania źródła potencjalnej modyfikacji rekordu, którego aktualizacja jest w toku (pole 008/31, kod b). Jeżeli ta sama instytucja, która tworzy rekord, modyfikuje go, siglum instytucji także zapisuje się w podpolu |d.

040 __ |aWA N|cWA N|dWA M
[opis sporządzony i zapisany w formie zdatnej do odczytu maszynowego przez Biblioteką Narodową i zmodyfikowany przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy]

2. Deskryptor osobowy

2.1 Pole 008 - elementy danych stałej długości (NP)

Wskaźniki i podpola
brak  

 

Pozycje znakowe

00-05 - data utworzenia rekordu

06 - stosowanie określnika geograficznego

n - nie dotyczy

07 - norma latynizacji

| - nie koduje się

08 - język katalogowania

| - nie koduje się

09 - typ rekordu

a - rekord ujednoliconego hasła głównego

10 - przepisy katalogowania

z - inne

11 - język haseł przedmiotowych/tezaurus

n - nie dotyczy

12 - typ serii

n - nie dotyczy

13 - numeracja serii

n - nie dotyczy

14 - stosowanie hasła jako hasła głównego lub dodatkowego rekordu bibliograficznego

a - hasło stosuje się jako hasło główne lub dodatkowe rekordu bibliograficznego

15 - stosowanie hasła jako hasła przedmiotowego rekordu bibliograficznego

a - hasło stosuje się jako hasło przedmiotowe rekordu bibliograficznego
b - hasła nie stosuje się jako hasło przedmiotowe rekordu bibliograficznego (hasło osobowe nierozróżnione)

16 - stosowanie hasła jako hasła dodatkowego serii i dokumentu wieloczęściowego

b - hasła nie stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego

17 - typ określnika

n - nie dotyczy

18-27 - niezdefiniowane

28 - typ instytucji rządowej

| - nie koduje się

29 - zgodność odsyłaczy z hasłem głównym

a - odsyłacze są zgodne z hasłem głównym

30 - niezdefiniowana

31 - aktualizacja rekordu

a - rekord może być używany

32 - jednoznaczność nazwy osobowej

a - rozróżniona nazwa osobowa
b - nierozróżniona nazwa osobowa

n - nie dotyczy (dla dynastii, rodu, rodziny)

33 - poziom ujednolicenia

a - hasło w pełni ujednolicone

34-37 - niezdefiniowane

38 - zmiana zapisu w stosunku do formy występującej na dokumencie

| - nie koduje się

39 - źródło opisu

_ - narodowa agencja bibliograficzna
c - program współkatalogowania

 

 Zasady i zakres stosowania pola zob. Pole 008 w rozdziale 1.

2.2 Pole 043 - kod obszaru geograficznego (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|c - kod ISO (P)

 

Definicja i zakres stosowania

W polu 043 zapisuje się kod ISO obszaru geograficznego związanego z daną osobą.

W polu 043 zapisuje się kody wszystkich obszarów geograficznych z pola 370 (w przypadku miejscowości stosuje się kod kraju, na terenie którego leżą).

 

Zasady stosowania pola
Wszystkie obszary geograficzne zapisuje się w jednym polu 043.

|c - kod ISO

Kod ISO 3166-1 alpha 2 (dwuznakowy) określający obszar geograficzny związany z daną osobą. Kod przejmuje się z: Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes - zobacz Aneks 17: Kody krajów - ISO 3166-1.

043 __ |cGB
100 0_ |aElżbieta|bII|c(królowa Wielkiej Brytanii ;|d1926- )
370 __ |aLondyn (Wielka Brytania)|cWielka Brytania

043 __ |cPL|cVA
100 0_ |aJan Paweł|bII|c(papież ;|d1920-2005)
370 __ |aWadowice (woj. małopolskie)|bWatykan|cPolska|cWatykan|fKraków (woj. małopolskie)

043 __ |cPL|cCH
100 1_ |aBocheński, Józef Maria|d(1902-1995)
[Józef Maria Bocheński był związany z wieloma krajami, ale połowę życia mieszkał w Szwajcarii, gdzie założył i prowadził Instytut Europy Wschodniej i z krajem tym jest w szczególny sposób związany.]
370 __ |aCzuszów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Pałecznica)|bFryburg (Szwajcaria)|cPolska|cSzwajcaria
370 __ |fFryburg (Szwajcaria)|s1945|t1995

043 __ |cGB|cAU|cFR|cUS
100 1_ |aCook, James|d(1728-1779)
[James Cook był żeglarzem i odkrywcą, kapitanem w służbie brytyjskiej, ale w historii zapisał się przede wszystkim jako badacz Australii, która była głównym celem dwóch z trzech jego największych wypraw i z obszarem tym jest powszechnie kojarzony.]
370 __‎|aMiddlesbrough (Wielka Brytania‏)‎|bHawaje (Stany Zjednoczone)|cAustralia|cWielka Brytania|cStany Zjednoczone|cFrancja|fFidżi|fNowa Kaledonia (Francja)|fPolinezja

2.3 Pole 046 - daty kodowane (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|f - data urodzenia (NP)
|g - data śmierci (NP)
|s - data początkowa aktywności (NP)
|t - data końcowa aktywności (NP)
|2 - źródło schematu zapisu daty (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 046 zapisuje się daty kodowane związane z deskryptorem osobowym. 

 

Zasady stosowania pola

Daty pełne i pewne zapisuje się w formacie zgodnym z ISO 8601: rrrr, rrrrmm, rrrrmmdd (r - rok, m - miesiąc, d - dzień). Daty wyrównuje się do prawej, a nieużywane pozycje zawierają zera.

Daty p.n.e. zapisuje się, poprzedzając je znakiem ujemnym. Rok 1 n.e. zapisuje się jako “0001”, rok 1 p.n.e. jako “0000”, rok 2 p.n.e. jako “-0001” itd.

rok

zapis w polu 046 (ISO 8601)

1 n.e.

1 p.n.e.

2 p.n.e.

3 p.n.e.

4 p.n.e.

itd.

 0001

 0000

-0001

-0002

-0003

 

Daty niepełne, niepewne lub przybliżone zapisuje się, stosując dodatkowe oznaczenia w formacie zgodnym z EDTF (Extended Date/Time Format) Level 1 i zapisując w podpolu |2 źródło schematu zapisu daty - “edtf”:

● ? - data niepewna (nie jest pewne, czy zapisana data jest właściwa) – oznaczenie zapisywane po dacie, której dotyczy, np. “1564?”;
● ~ - data przybliżona (jest pewne, że zapisana data lub data do niej zbliżona jest właściwa) – oznaczenie zapisywane po dacie, której dotyczy, np. “1410~”;
● ?~ - data zarazem niepewna i przybliżona (nie jest pewne, czy zapisana data lub data do niej zbliżona są właściwe) – oznaczenie zapisywane po dacie, której dotyczy, np. “0012?~”;
● u – oznaczenie zapisywane w miejscu nieznanych cyfr daty, np. “012u”;

 

Podpola |s i/lub |t wypełnia się, jeżeli nie są znane daty urodzenia i/lub śmierci. W podpolu |s zapisuje się wówczas najwcześniejszą znaną datę aktywności, a w podpolu |t najpóźniejszą znaną datę aktywności (analogicznie jak przy wypełnianiu podpola 100|d przez oznaczenie „czynny”).


|f - data urodzenia

Data urodzenia danej osoby.

046 __ |f1973
100 1_ |aShuty, Sławomir|d(1973- )


|g - data śmierci

Data śmierci danej osoby.

046 __ |f19200518|g20050402
100 0_ |aJan Paweł|bII|c(papież ;|d1920-2005)

046 __ |f1902|g1995
100 1_ |aBocheński, Józef Maria|d(1902-1995)

046 __ |f-0099|g-0043
100 1_ |aCezar, Juliusz|d(100 p.n.e.-44 p.n.e.)

046 __ |f0718?~|g0801|2edtf
100 0_ |aRabi’a al-Adawijja|d(między 714 i 718-801)


|s - data początkowa aktywności

Data początkowa aktywności danej osoby.


|t - data końcowa aktywności

Data końcowa aktywności danej osoby.

046 __ |s1930~|t1939|2edtf
100 1_ |aUrbanowski, Henryk|d(czynny ok. 1930-1939)


|2 - źródło schematu zapisu daty

Źródło schematu zapisu daty zastosowanego w polu 046, o ile był on inny niż rrrrmmdd. Preferowanym kodem jest kod "edtf" zgodny z: Date and Time Scheme Source Codes.

2.4 Pole 100 - deskryptor osobowy (NP)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy - typ deskryptora osobowego wskaźnik drugi
0 - imię
1 - nazwisko
3 - ród/rodzina
_ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - deskryptor osobowy (NP)
|b - numeracja (NP)
|c - tytuły i dopowiedzenia związane z deskryptorem (P)
|d - daty związane z deskryptorem (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
Deskryptor osobowy używany jako hasło główne rekordu wzorcowego. 

 

Zasady stosowania pola

Wskaźnik pierwszy - typ deskryptora osobowego

Typ deskryptora osobowego lub sposób jego zapisu.

0 - imię

Imię bądź nazwa w szyku naturalnym.

100 0_ |aBeda|c(święty ;|dok. 673-735)
100 0_ |aL.U.C.|d(1981- )

1 - nazwisko

Nazwisko bądź nazwa w szyku odwróconym.

100 1_ |aŚwietlicki, Marcin|d(1961- )
100 1_ |aKowalski
100 1_ |aBeethoven, Ludwig van|d(1770-1827)
100 1_ |aDe Vienne, C.

3 - nazwa rodu/rodziny

Nazwa w szyku naturalnym rodziny, rodu, klanu, dynastii itp.

100 3_ |aPotoccy|c(ród)
100 3_ |aDynastia julijsko-klaudyjska

 

Wskaźnik drugi

_ - niezdefiniowany

 

 

|a - deskryptor osobowy

Część deskryptora osobowego zawierająca imiona, nazwiska, pseudonimy, inicjały, skróty itp.

100 1_ |aMasłowska, Dorota|d(1983- )
100 0_ |aJan|bXXIII|c(papież ;|d1881-1963)
100 3_ |aDynastia askańska

|b - numeracja

Liczba zapisywana cyframi rzymskimi, po której może występować część deskryptora. Podpole stosuje się tylko wtedy, gdy deskryptor rozpoczyna się od imienia lub stoi w szyku naturalnym (pierwszy wskaźnik ma wartość 0).

100 0_ |aGustaw|bV|c(król Szwecji ;|d1858-1950)
100 0_ |aMieszko|bII Lambert|c(król Polski ;|d990-1034)

ale:

100 1_ |aSchröter, Johannes|cII
[Jeżeli nazwa osobowa jest nazwiskiem (pierwszy wskaźnik ma wartość 1), numerację zapisuje się w podpolu |c.]

|c - tytuły i dopowiedzenia związane z deskryptorem

Tytuły i dopowiedzenia związane z deskryptorem, takie jak: stopień, funkcja, godność, liczba zapisywana cyframi rzymskimi, nazwa dyscypliny, nazwa zawodu itp. Zobacz Aneks - Dopowiedzenie do nazw osobowych.

Jeżeli przedrostek mógłby zostać pomyłkowo uznany za imię, zapisuje się go w podpolu |c.

100 1_ |aSanctis|cDe

Wszystkie tytuły i dopowiedzenia związane z deskryptorem zapisuje się w jednym podpolu |c.

100 0_ |aTeodoryk Wielki|c(król Ostrogotów ;|d453-526)
100 0_ |aMścisław Włodzimierzowicz|c(książę kijowski ;|d?-1036)
100 0_ |aEleonora Akwitańska|c(królowa ; żona Henryka II, króla Anglii ;|d1122-1204)

|d - daty związane z deskryptorem

Daty narodzin, śmierci, aktywności itp. Określenia stosowane razem z datą (np. ok., urodzony, zmarł, czynny, ?, przed, po, lub) także zapisuje się w podpolu |d.

100 0_ |aKlemens August von Galen|c(błogosławiony ;|d1878-1946)
100 0_ |aZenon z Werony|c(święty ;|d?-ok. 380)
100 1_ |aBorecki, Józef|d(czynny 1882)
100 0_ |aJanko z Czarnkowa|d(ok. 1320-ok. 1387)
100 1_ |aWidawski, Piotr Wężyk|d(przed 1550-po 1600)
100 1_ |aCrashaw, Richard|d(1612 lub 1613-1649)

2.5 Pole 368 - inne atrybuty deskryptora (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|c - inny atrybut deskryptora (P)
|d - tytuł związany z deskryptorem osobowym (P)
|s - data początkowa (NP)
|t - data końcowa (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania

W polu 368 zapisuje się tytuły związane z deskryptorem osobowym i inne atrybuty deskryptora osobowego, które nie mogą być zapisane w polach 370-377.

 

Zasady stosowania pola

Wszystkie atrybuty (podpola |c, |d), którym nie towarzyszą daty początkowe ani daty końcowe (podpola |s, |t), zapisuje się w jednym polu 368. Wszystkie atrybuty, którym towarzyszą daty początkowe i/lub końcowe, zapisuje się w odrębnych polach 368.


|c - inny atrybut deskryptora [terminy zgodne z kartoteką Deskryptorów BN]

Deskryptor przedmiotowy określający inne atrybuty danej osoby, które nie mogą być zapisane w polach 370-377:

● “Święci i błogosławieni” (obowiązkowo wypełnia się także pole 373 (afiliacja) |a, stosując deskryptor korporatywny wyznania);
● “Władcy” (obowiązkowo wypełnia się także pole 370 (miejsce powiązane) |c lub |f, stosując deskryptor geograficzny obszaru panowania);
● “Przywódcy i głowy państw” (dotyczy osób pełniących najwyższe urzędy państwowe, np. prezydenci, I sekretarze KC itp.; obowiązkowo wypełnia się także pole 373 (afiliacja) |a, stosując deskryptor korporatywny instytucji lub urzędu);
● “Prezydenci miast”, “Wojewodowie”, “Sołtysi” itp. (dotyczy osób pełniących urzędy państwowe i administracji terytorialnej; obowiązkowo wypełnia się także pole 373 (afiliacja) |a, stosując deskryptor korporatywny instytucji lub urzędu bądź deskryptor geograficzny kraju);
● “Postacie fikcyjne”, “Postacie legendarne”, “Postacie biblijne”, “Postacie mitologiczne”.

100 0_ |aOrfeusz|c(postać mitologiczna)
368 __ |cPostacie mitologiczne

043 __ |cPL
046 __ |f1905|g1938
100 0_ |aFaustyna Kowalska|c(święta ;|d1905-1938)
368 __ |cŚwięci i błogosławieni|s2000
373 __ |aKościół katolicki

100 0_ |aElżbieta|bII|c(królowa Wielkiej Brytanii ;|d1926- )
368 __ |cWładcy|s1952
370 __ |aWielka Brytania

|d - tytuł związany z deskryptorem osobowym

Deskryptor przedmiotowy określający tytuły związane z daną osobą:

● “Proboszczowie”, “Papieże”, “Imamowie”, “Rabinowie” itp. (dotyczy osób pełniących urzędy we wspólnotach religijnych, wyróżnionych godnościami religijnymi lub noszących tytuły religijne; obowiązkowo wypełnia się także pole 373 (afiliacja) |a, stosując deskryptor korporatywny wyznania);
● “Profesorowie”, “Doktorzy honoris causa”, “Generałowie”, “Dziekani” itp. (dotyczy osób odznaczonych formalnie stopniem oraz pełniących urzędy w strukturach akademickich, wojskowych, służbach państwowych itp.; obowiązkowo wypełnia się także pole 373 (afiliacja) |a, stosując deskryptor korporatywny jednostki akademickiej lub wojskowej);
● “Order Orła Białego”, “Krzyż Walecznych”, “Nagroda Nobla”, “Nagroda Literacka “Nike””, “Złoty Mikrofon” itp. (dotyczy osób noszących odznaczenia państwowe lub międzynarodowe bądź osób wyróżnionych nagrodami).

100 0_ |aJan Paweł|bII|c(papież ;|d1920-2005)
368 __ |cŚwięci i błogosławieni|s2014
368 __ |dPapieże|s1978
368 __ |dOrder Orła Białego|dMedal Wolności (USA)|dZłoty Medal Kongresu|dDoktorzy honoris causa
373 __ |aKościół katolicki|aUniwersytet Jagielloński|aKatolicki Uniwersytet Lubelski|aUniwersytet Opolski|aUniwersytet Mikołaja Kopernika|aUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego|aUniwersytet Rzeszowski

100 1_ |aGlapiński, Adam|d(1950- )
368 __ |cMinistrowie|s1991|t1992
368 __ |cParlamentarzyści
368 __ |dPrezesi Narodowego Banku Polskiego|s2016
368 __ |dProfesorowie|s2013
373 __ |aSzkoła Główna Handlowa (Warszawa)|s1974
373 __ |aRząd Jana Olszewskiego|s1991|t1992
373 __ |aSejm (1991-1993)|s1991|t1993
373 __ |aSenat RP (1997-2001)|s1997|t2001
373 __ |aNarodowy Bank Polski (NBP)|s2016

100 1_ |aKapuściński, Ryszard|d(1932-2007)
368 __ |dZłoty Krzyż Zasługi|dKrzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski|dZłoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”|dNagroda Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego|dNagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego|dNagroda im. księdza Józefa Tischnera|dNagroda Literacka im. Władysława Reymonta|dNagroda im. Dariusza Fikusa|dNagroda Literacka Nike|dHanzeatycka Nagroda Goethego|dPrix Tropiques |dNagroda Premio Grinzane Cavour|dNagroda Premio Grinzane Cavour|dGrand Press|dDoktorzy honoris causa
373 __ |aUniwersytet Śląski|aUniwersytet Wrocławski|aUniwersytet Gdański|aUniwersytet Jagielloński

|s - data początkowa

Data początkowa związana z atrybutem deskryptora osobowego.

|t - data końcowa

Data końcowa związana z atrybutem deskryptora osobowego.

2.6 Pole 370 - miejsce powiązane (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - miejsce urodzenia (NP)
|b - miejsce śmierci (NP)
|c - kraj związany z daną osobą (P)
|e - miejsce zamieszkania (osoby) (P)
|f - inne miejsce związane z aktywnością (osoby) (P)
|s - data początkowa (NP)
|t - data końcowa (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 370 zapisuje się miejsce powiązane z deskryptorem osobowym. 

 

Zasady stosowania pola
Wszystkie miejsca powiązane (podpola |a, |b, |c, |e, |f), którym nie towarzyszą daty początkowe ani daty końcowe (podpola |s, |t), zapisuje się w jednym polu 370. Wszystkie miejsca powiązane, którym towarzyszą daty początkowe i/lub końcowe, zapisuje się w odrębnych polach 370.

O ile to możliwe, stopień szczegółowości w przypadku podpól |a, |b, |e i |f podaje się do poziomu nazwy miejscowości.

Stopień szczegółowości w przypadku podpola |c podaje się do poziomu kraju.

 

|a - miejsce urodzenia

Deskryptor geograficzny określający miejsce urodzenia danej osoby.

100 1_ |aShuty, Sławomir|d(1973- )
370 __ |aKraków (woj. małopolskie)

|b - miejsce śmierci

Deskryptor geograficzny określający miejsce śmierci danej osoby.

100 1_ |aConrad, Joseph|d(1857-1924)
370 __ |aBerdyczów (Ukraina)|bBishopsbourne (Wielka Brytania)

100 1_ |aNiziurski, Edmund|d(1925-2013)
370 __ |aKielce (woj. świętokrzyskie)|bWarszawa (woj. mazowieckie)

|c - kraj związany z daną osobą

Deskryptor geograficzny określający kraj związany z daną osobą. Podpole |c wypełnia się, jeżeli w innym podpolu pola 370 występuje miejscowość; w podpolu |c zapisuje się wówczas kraj, na terenie którego dana miejscowość leży. W podpolu |c nie zapisuje się kraju występującego w innym podpolu pola 370.

100 1_ |aKarajan, Herbert von‏|d(1908-1989)
370 __ ‎|aSalzburg (Austria‏)|bAnif (Austria‏)|cAustria|cNiemcy

100 0_ |aElżbieta|bII|c(królowa Wielkiej Brytanii ;|d1926- )
368 __ |dWładcy|s1953
370 __ |aLondyn (Wielka Brytania)|cWielka Brytania

|e - miejsce zamieszkania (osoby)

Deskryptor geograficzny określający miejsce zamieszkania danej osoby.

 

|f - inne miejsce związane z daną osobą

Deskryptor geograficzny określający inne miejsce związane z daną osobą. Przez inne miejsce (miejscowość, kraj lub inny obszar geograficzny) związane z daną osobą rozumie się miejsce aktywności zawodowej, miejsce afiliacji, miejsce (obszar) panowania i inne miejsca powszechnie kojarzone z daną osobą.

100 1_ |aArmstrong, Neil|d(1930-2012)
370 __ |aWapakoneta (Ohio, Stany Zjednoczone)|bCincinnati (Ohio, Stany Zjednoczone)|cStany Zjednoczone|fKsiężyc

100 1_ |aBocheński, Józef Maria|d(1902-1995)
370 __ |aCzuszów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Pałecznica)|bFryburg (Szwajcaria)|cPolska|cSzwajcaria
370 __ |fFryburg (Szwajcaria)|s1945|t1995

|s - data początkowa

Data początkowa związana z miejscem powiązanym.

 

|t - data końcowa

Data końcowa związana z miejscem powiązanym.

2.7 Pole 372 - obszar działalności (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|a - obszar działalności (P)

|s - data początkowa (NP)
|t - data końcowa (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania

W polu 372 zapisuje się obszar działalności związany z deskryptorem osobowym.

 

Zasady stosowania pola
Wszystkie obszary działalności (podpola |a), którym nie towarzyszą daty początkowe ani daty końcowe (podpola |s, |t), zapisuje się w jednym polu 372. Wszystkie obszary działalności, którym towarzyszą daty początkowe i/lub końcowe, zapisuje się w odrębnych polach 372.

 

|a - obszar działalności [terminy zgodne z kartoteką Deskryptorów BN]

Deskryptor przedmiotowy określający obszar działalności danej osoby:

 

 • dziedziny, dyscypliny, subdyscypliny i metody naukowe oraz epoki historyczne (dotyczy naukowców, popularyzatorów nauki, ekspertów itp.):
   • dziedziny nauki (np. „Nauki humanistyczne”, „Nauki medyczne”);
   • dyscypliny nauki (np. „Historia”, „Socjologia”, „Astronomia”);
   • subdyscypliny (np. „Socjologia kultury”, „Astrofizyka”, „Falerystyka”);
   • nurty badawcze (np. „Badania ilościowe”, „Historia mówiona”);
   • epoki historyczne (np. “Średniowiecze”).

 

 • dziedziny, dyscypliny, formy, techniki i nurty artystyczne oraz epoki historyczne (dotyczy artystów, naukowców, popularyzatorów sztuki, ekspertów itp.):
   • dziedziny sztuki i literatury - łącznie z cechą językowo-etniczną (np. „Grafika polska”, „Literatura niemiecka”, „Film amerykański”);
   • techniki (np. „Drzeworyt”, „Akwarela”);
   • formy (np. „Powieść”, „Kryminał”, „Polonez (taniec)”);
   • nurty artystyczne (np. „Impresjonizm”, „Pozytywizm”, „Nowa Fala”);
   • epoki historyczne (np. “Oświecenie”, “Barok”).

 

 • dyscypliny i konkurencje sportowe (dotyczy sportowców, trenerów, komentatorów sportowych, naukowców itp.):
   • dyscypliny sportowe (np. „Lekkoatletyka”, „Piłka nożna”, „Pływanie”, "Skoki narciarskie");
   • konkurencje (np. „Loty narciarskie”, „Gimnastyka artystyczna”, „Rzut młotem”).

 

 • religie, nurty polityczne i filozoficzne (dotyczy duchownych, myślicieli, naukowców itp.):
   • religie i wierzenia (np. „Islam”, „Chrześcijaństwo”, „Szamanizm”);
   • nurty polityczne i filozoficzne (np. „Komunizm”, „Liberalizm”, „Tomizm”).

 

 • sektory gospodarki, branże zawodowe i służby publiczne (dotyczy przedsiębiorców, naukowców, ekspertów itp.):
   • sektory gospodarki (np. „Turystyka”, „Transport”, „Przemysł farmaceutyczny”);
   • branże zawodowe (np. „Hotelarstwo”, „Szkolnictwo wyższe”, „Służba zdrowia”);
   • służby publiczne („Wojsko”, „Policja”, „Administracja publiczna”).

100 1_ |aBocheński, Józef Maria|d(1902-1995)
372 __ |aLogika|aHistoria filozofii|aSzkolnictwo wyższe|aMonastycyzm

100 1_ |aKapuściński, Ryszard|d(1932-2007)
372 __ |aReportaż|aFotografia polska|aHistoria|aPoezja|aDziennikarstwo

100 1_ |aKarajan, Herbert von‏|d(1908-1989)
372 __ |aMuzyka poważna|aMuzyka austriacka|aTechniki audiowizualne|aProgramy telewizyjne

|s - data początkowa

Data początkowa związana z obszarem działalności.


|t - data końcowa

Data końcowa związana z obszarem działalności.

2.8 Pole 373 - afiliacja (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - afiliacja (P)
|s - data początkowa (NP)
|t - data końcowa (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 373 zapisuje się instytucję związaną z deskryptorem osobowym.

 

Zasady stosowania pola

Wszystkie instytucje (podpole |a), którym nie towarzyszą daty początkowe ani daty końcowe (podpola |s, |t), zapisuje się w jednym polu 373. Wszystkie instytucje, którym towarzyszą daty początkowe i/lub końcowe, zapisuje się w odrębnych polach 373.

 

|a – afiliacja [terminy zgodne z kartoteką Deskryptorów BN]

Deskryptor korporatywny, określający afiliację danej osoby, np.:

 

 • “Kościół katolicki”, “Cerkiew Prawosławna” itp.:

− dotyczy świętych i błogosławionych - w tym przypadku obowiązkowo wypełnia się także pole 368 |c, stosując deskryptor przedmiotowy “Święci i błogosławieni”;

− dotyczy zwierzchników Kościołów - w tym przypadku obowiązkowo wypełnia się także pole 368 |d, stosując deskryptory przedmiotowe “Papieże”, “Patriarchowie” itp.;

 

 • “Archidiecezja warszawska”, “Parafia św. Jana Chrzciciela (Radom)” itp.:

− dotyczy osób pełniących urzędy we wspólnotach religijnych, wyróżnionych godnościami religijnymi lub noszących tytuły religijne; obowiązkowo wypełnia się także pole 368 |d, stosując deskryptor przedmiotowy określający urząd, godność lub tytuł religijny;

 

 • “Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Polska)”, “Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego”, “Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie” itp.

− dotyczy osób pełniących urzędy państwowe i administracji terytorialnej; obowiązkowo wypełnia się także pole 368 |d, stosując deskryptor przedmiotowy określający dany urząd;

 

 • “Uniwersytet Jagielloński”, “Wydział Polonistyki (Uniwersytet Warszawski)”, “Wojsko Polskie (1944- )” itp.

− dotyczy osób odznaczonych formalnie stopniem oraz pełniących urzędy w strukturach akademickich, wojskowych, służbach państwowych itp.; obowiązkowo wypełnia się także pole 368 |d, stosując deskryptor korporatywny jednostki akademickiej lub wojskowej;

 

 • “Platforma Obywatelska (PO)”, “Sejm (1991-1993)”, “Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Rzeczpospolita"", itp.

− dotyczy miejsc pracy i innych instytucji, z którymi dana osoba była związana zawodowo np. miejsca pracy naukowej i działalności akademickiej, partie polityczne, redakcje i agencje informacyjne, zgrupowania artystyczne, instytucje kościelne, formacje i stowarzyszenia wojskowe itp.

 

|s - data początkowa

Data początkowa związana z afiliacją.

 

|t - data końcowa

Data końcowa związana z afiliacją.

 

100 1_ |aJanocha, Michał|d(1959- )
368 __ |dBiskupi|s2015
373 __ |aArchidiecezja warszawska|s2015

100 1_ |aGórski, Piotr|d(1843-1930)
368 __ |dProboszczowie|s1873|t1930
373 __ |aParafia św. Andrzeja Apostoła (Wójcin)|s1873|t1899
373 __ |aParafia św. Floriana i Wniebowzięcia NMP (Wąchock)|s1899|t1903
373 __ |aParafia św. Jana Chrzciciela (Radom)|s1903|t1930

100 1_ |aGreń, Zbigniew|d(1954- )
368 __ |dDziekani|s2015
373 __ |aWydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego|s2015

100 1_ |aBieniek, Mieczysław|d(1951- )
368 __ |dGenerałowie|s2010
373 __ |aWojsko Polskie (1944- )|s1990

100 0_ |aFaustyna Kowalska|c(święta ;|d1905-1938)
368 __ |cŚwięci i błogosławieni|s2000
373 __ |aKościół katolicki
373 __ |aSiostry Matki Bożej Miłosierdzia|s1925|t1938

100 1_ |aBocheński, Józef Maria|d(1902-1995)
368 __ |dProfesorowie|s1934|t1995
368 __ |dRektorzy|s1964|t1966
373 __ |aDominikanie|s1927|t1995
373 __ |aUniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria)|s1945|t1995

100 1_ |aArmstrong, Neil|d(1930-2012)
368 __ |dMedal Wolności (USA)|dZłoty Medal Kongresu
368 __ |dCongressional Space Medal of Honor|s1978
373 __ |aNASA|s1962|t1971

100 1_ |aKapuściński, Ryszard|d(1932-2007)
368 __ |dZłoty Krzyż Zasługi|dKrzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski|dZłoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”|dNagroda Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego|dNagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego|dNagroda im. księdza Józefa Tischnera|dNagroda Literacka im. Władysława Reymonta|dNagroda im. Dariusza Fikusa|dNagroda Literacka Nike|dHanzeatycka Nagroda Goethego|dPrix Tropiques|dNagroda Premio Grinzane Cavour|dNagroda Premio Grinzane Cavour|dGrand Press|dDoktorzy honoris causa
373 __ |aPolska Agencja Prasowa|s1958

100 1_ |aGlapiński, Adam|d(1950- )
368 __ |cParlamentarzyści
368 __ |dMinistrowie|s1991|t1992
368 __ |dPrezesi Narodowego Banku Polskiego|s2016
368 __ |dProfesorowie|s2013
373 __ |aSzkoła Główna Handlowa (Warszawa)|s1974
373 __ |aRząd Jana Olszewskiego|s1991|t1992
373 __ |aSejm (1991-1993)|s1991|t1993
373 __ |aSenat RP (1997-2001)|s1997|t2001
373 __ |aNarodowy Bank Polski|s2016

 

 

2.9 Pole 374 - zajęcie/zawód (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - zajęcie/zawód (P)

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 374 zapisuje się zajęcie lub zawód związane z deskryptorem osobowym. Deskryptory wyrażające zawody związane z kulturą i sztuką zawierają cechę językowo-etniczną (np. “Muzycy polscy”, “Pisarze francuscy”).

 

Zasady stosowania pola
Wszystkie zajęcia/zawody zapisuje się w jednym polu 374.

 

|a – zawód [terminy zgodne z kartoteką Deskryptorów BN]

Deskryptor przedmiotowy określający zajęcie lub zawód danej osoby.

100 1_ |aBocheński, Józef Maria|d(1902-1995)
372 __ |aLogika|aHistoria filozofii|aSzkolnictwo wyższe|aMonastycyzm
374 __ |aHistorycy|aPracownicy naukowi|aNauczyciele akademiccy|aKapelani wojskowi

100 1_ |aKapuściński, Ryszard|d(1932-2007)
372 __ |aReportaż|aFotografia|aHistoria|aPoezja|aDziennikarstwo
374 __ |aFotografowie polscy|aFotoreporterzy|aHistorycy|aKorespondenci zagraniczni|aPisarze polscy|aPoeci polscy

100 1_ |aKarajan, Herbert von‏|d(1908-1989)
372 __ |aMuzyka poważna|aTechniki audiowizualne|aProgramy telewizyjne
374 __ |aMuzycy austriaccy|aDyrygenci austriaccy|aAnimatorzy kultury

100 1_ |aGlapiński, Adam|d(1950- )
374 __ |aEkonomiści|aUrzędnicy|aPolitycy

 

2.10 Pole 375 - płeć (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - płeć (P)
|s - data początkowa (NP)
|t - data końcowa (NP)
|2 - źródło (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 375 zapisuje się płeć związaną z deskryptorem osobowym.

 

Zasady stosowania pola
Każdą płeć zapisuje się w odrębnym polu 375.

|a - płeć

Płeć danej osoby. Podpole wypełnia się zgodnie z ISO 5218:

 • 0 - płeć nieznana
 • 1 - mężczyzna
 • 2 - kobieta

Źródło kodu zapisuje się w podpolu |2.

 

|s - data początkowa

Data początkowa związana z płcią.

 

|t - data końcowa

Data końcowa związana z płcią.

 

Daty zapisywane w podpolach |s i/lub |t są podawane przy zmianie płci. Informację taką podaje się, jeżeli jest ona powszechnie znana - podana do wiadomości publicznej.

 

|2 - źródło

Źródło kodu określającego płeć: iso5218.

 

100 0_ |aElżbieta|bII|c(królowa Wielkiej Brytanii ;|d1926- )
375 __ |a2|2iso5218

100 1_ |aJenner, Caitlyn|d(1949- )
375 __ |a1|s1949|t2015|2iso5218
375 __ |a2|s2015|2iso5218

2.11 Pole 377 - język związany z deskryptorem (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - kod określający język (P)
|l - termin określający język (P)
|2 - źródło (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania

W polu 377 zapisuje się język związany z osobą.

Przez język związany z osobą rozumie się język ojczysty, język publikacji bądź język, z którego dana osoba tłumaczyła (dotyczy tłumaczy; wówczas obowiązkowo wypełnia się także pole 374 |aTłumacze).

 

Zasady stosowania pola
Wszystkie języki związane z osobą zapisuje się w jednym polu 377.

 

|a - kod określający język

Kod określający język związany z osobą.

W podpolu |a stosuje się kod języka MARC 21: http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html; w przypadku braku kodu języka na liście MARC 21, kod języka przejmuje się z: Language Code and Term Source Codes. Drugi wskaźnik przyjmuje wówczas wartość ‘7’, a w podpolu |2 zapisuje się źródło kodu.

100 1_ |aBocheński, Józef Maria|d(1902-1995)
377 __ |apol|ager|afre|aita

100 1_ |aKapuściński, Ryszard|d(1932-2007)
377 __ |apol

|l - termin określający język

Termin określający język związany z osobą.

W podpolu |l zapisuje się terminy określające języki lub dialekty nieposiadające swojego kodu na żadnej z list kodów.

100 1_ |aSzołtysek, Marek|d(1963- )
377 __ |apol|lśląski

|2 - źródło

Źródło kodu określającego język.

2.12 Pole 378 - właściwa forma nazwy osobowej (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|q - właściwa forma nazwy osobowej (NP)

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 378 zapisuje się właściwą formę nazwy osobowej, o ile różni się ona od formy przejętej jako deskryptor osobowy. Formę nazwy osobowej podaną w polu 378 obowiązkowo zapisuje się także w polu 400.

 

Zasady stosowania pola

|q - właściwa forma nazwy osobowej

Właściwa forma nazwy osobowej.

100 0_ |aHoracy|d(65-8 p.n.e.)
378 __ |qQuintus Horatius Flaccus
400 0_ |aQuintus Horatius Flaccus

100 1_ |aLewis, C. S.|d(1898-1963)
378 __ |qClive Staples Lewis
400 1_ |aLewis, Clive Staples

100 0_ |aFaustyna Kowalska|c(święta ;|d1905-1938)
378 __ |qMaria Faustyna Kowalska
400 0_ |aMaria Faustyna Kowalska

2.13 Pole 400 - odsyłacz całkowity deskryptora osobowego (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy - typ deskryptora osobowego wskaźnik drugi
0 - imię
1 - nazwisko
3 - ród/rodzina
_ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - odsyłacz całkowity deskryptora osobowego (NP)
|b - numeracja (NP)
|c - tytuły i dopowiedzenia związane z odsyłaczem (P)
|d - daty związane z odsyłaczem (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
Odmienne nazwy deskryptora osobowego.

 

Zasady stosowania pola
Zasady stosowania wskaźników i podpól pola 400 pokrywają się z zasadami stosowania wskaźników i podpól pola 100.

100 1_ |aKrajewski, Marek|d(1966- )
400 1_ |aKraevskij, Marek
400 1_ |aKrajevski, Marek
400 1_ |aKragiefski, Marek
400 1_ |aKraêvs'kij, Marek

100 1_ |aTołstoj, Lew|d(1828-1910)
378 __ |qLew Nikołajewicz Tołstoj
400 1_ |aTołstoj, Lew Nikołajewicz
400 0_ |aЛев Николаевич Толстой
400 1_ |aTolstoj, Lev Nikolaevič|d(1828-1910)
400 1_ |aTołstoj, N.
400 1_ |aTolstoĭ, Lev Nikolaevich
400 1_ |aTolstoy, Leo
400 1_ |aTołstoj, Leon
400 1_ |aTolstoj, Lev
400 1_ |aToʼlstoʼy
400 1_ |aTołstoj, Lew N.
400 1_ |aTołstoj, Leon N.
400 1_ |aTolstoj, L. N.
400 1_ |aTołstoj, L. N.
400 1_ |aTolstoj, L.
400 1_ |aTołstoj, L.
400 1_ |aTalstoj, Leŭ
400 1_ |aTolstoj, Leŭ
400 1_ |aTolstoi, Leo N.
400 1_ |aTolstoi, Leo
400 1_ |aTolstoi, L.
400 1_ |aTołstoi, L.
400 1_ |aTolstoï, Léon
400 1_ |aTołstoj, L. M.

2.14 Pole 500 - odsyłacz uzupełniający - deskryptor osobowy (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy - typ nazwy osobowej wskaźnik drugi
0 - imię
1 - nazwisko
3 - nazwa rodu/rodziny
_ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - deskryptor osobowy (NP)
|b - numeracja (NP)
|c - tytuły i dopowiedzenia związane z deskryptorem (P)
|d - daty związane z deskryptorem (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
Powiązanie deskryptora osobowego relacją kojarzeniową z innym deskryptorem osobowym.

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania wskaźników i podpól pola 500 pokrywają się z zasadami stosowania wskaźników i podpól pola 100.

100 1_ |aSłomczyński, Maciej|d(1920-1998)
400 1_ |aSlomczynski, Maciej|d(1920-1998)
400 1_ |aSłomczyński, M.|d(1920-1998)
500 1_ |aAlex, Joe|d(1920-1998)
500 1_ |aKwaśniewski, Kazimierz|d(1920-1998)
500 1_ |aCooper, Jack M.|d(1920-1998)

100 1_ |aAlex, Joe|d(1920-1998)
500 1_ |aKwaśniewski, Kazimierz|d(1920-1998)
500 1_ |aSłomczyński, Maciej|d(1920-1998)

2.15 Pole 510 - odsyłacz uzupełniający - deskryptor korporatywny (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy - typ nazwy ciała zbiorowego wskaźnik drugi
2 - nazwa w szyku naturalnym _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|a - deskryptor korporatywny (NP)
|w - podpole kontrolne (NP)

 

Definicja i zakres stosowania

Powiązanie deskryptora osobowego z deskryptorem korporatywnym.

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania wskaźników i podpola |a pola 510 pokrywają się z zasadami stosowania wskaźników i podpola |a pola 110.

 

|w - podpole kontrolne

Stosuje się następujące wartości:

a - deskryptor (nazwa wcześniejsza

b - deskryptor (nazwa późniejsza)

g - deskryptor nadrzędny

h - deskryptor podrzędny

100 1_ |aBuxdorf, Jakub
510 2_ |aZakład Fotograficzny Jakuba Buxdorfa (Zborów)

110 2_ |aZakład Fotograficzny Jakuba Buxdorfa (Zborów)
500 1_ |aBuxdorf, Jakub

2.16 Pole 511 - odsyłacz uzupełniający - deskryptor imprezy (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy - typ nazwy imprezy wskaźnik drugi
2 - nazwa w szyku naturalnym _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|a - deskryptor imprezy (NP)

|c - miejsce imprezy (P)

|d - data imprezy (P)

|n - numer edycji imprezy (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Powiązanie deskryptora osobowego z deskryptorem imprezy. 

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania wskaźników i podpól |a, |c, |d i |n pola 511 pokrywają się z zasadami stosowania wskaźników i podpól |a, |c, |d i |n  pola 111.

 

|w - podpole kontrolne

Stosuje się następujące wartości:

a - deskryptor (nazwa wcześniejsza

b - deskryptor (nazwa późniejsza)

g - deskryptor nadrzędny

h - deskryptor podrzędny

100 1_ |aOsiecka, Agnieszka|d(1936-1997)
511 2_ |aKonkurs "Pamiętajmy o Osieckiej"

111 2_ |aKonkurs "Pamiętajmy o Osieckiej"
500 1_ |aOsiecka, Agnieszka|d(1936-1997)

2.18 Pole 550 - odsyłacz uzupełniający - deskryptor przedmiotowy (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - deskryptor przedmiotowy (NP)
|w - podpole kontrolne (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
Powiązanie deskryptora osobowego z deskryptorem przedmiotowym.

 

Zasady stosowania pola

|a deskryptor przedmiotowy

Zasady stosowania podpola |a pola 550 pokrywają się z zasadami stosowania podpola |a pola 150.

 

|w - podpole kontrolne

Stosuje się następujące wartości:

g - deskryptor nadrzędny/zbiorczy
h - deskryptor podrzędny

100 0_ |aJames Bond|c(postać fikcyjna)
550 __ |wg|aPostacie fikcyjne

100 0_ |aDyl Sowizdrzał|c(postać legendarna)
550 __ |wg|aPostacie fikcyjne
555 __ |aLiteratura sowizdrzalska

150 __ |aPostacie fikcyjne
500 0_ |wh|aJames Bond|c(postać fikcyjna)
500 0_ |wh|aDyl Sowizdrzał|c(postać legendarna)


 

2.19 Pole 551 - odsyłacz uzupełniający - deskryptor geograficzny (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - deskryptor geograficzny (NP)

 

Definicja i zakres stosowania

Powiązanie deskryptora osobowego z deskryptorem geograficznym.

 

Zasady stosowania pola
Zasady stosowania podpola |a pola 551 pokrywają się z zasadami stosowania podpola |a pola 151.

100 3_ |aOsmanowie|c(ród)
551 __ |aImperium Osmańskie

100 0_ |aKarol Wielki|c(cesarz rzymski ;|d742-814)
551 __ |aPaństwo Franków

 

2.20 Pole 555 - odsyłacz uzupełniający - deskryptor rodzaju/gatunku (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - deskryptor rodzaju/gatunku (NP)

 

Definicja i zakres stosowania
Powiązanie deskryptora osobowego z deskryptorem rodzaju/gatunku.

 

Zasady stosowania pola
Zasady stosowania podpola |a pola 555 pokrywają się z zasadami stosowania podpola |a pola 155.

100 0_ |aTristan i Izolda|c(postacie legendarne)
555 __ |aLegendy arturiańskie

155 __ |aLegendy arturiańskie
500 0_ |aTristan i Izolda|c(postacie legendarne)

100 0_ |aDyl Sowizdrzał|c(postać legendarna)
555 __ |aLiteratura sowizdrzalska

155 __ |aLiteratura sowizdrzalska
500 0_ |aDyl Sowizdrzał|c(postać legendarna)

 

2.21 Pole 667 - uwaga ogólna nieprzeznaczona do prezentacji publicznej (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|a - uwaga ogólna nieprzeznaczona do prezentacji publicznej (NP)

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 667 zapisuje się uwagi ogólne na temat deskryptora osobowego, które nie zostały zapisane w atrybutach.

 

Zasady stosowania pola

Każdą uwagę zapisuje się w odrębnym polu 667.

 

|a - uwaga ogólna nieprzeznaczona do prezentacji publicznej

Uwaga ogólna na temat deskryptora nieprzeznaczona do prezentacji publicznej.

100 1_ |aHarris, John|d(1791-1873)
370 |cWielka Brytania
400 1_ |aHarris, John|c(młodszy)
667 __ |aosobowe
667 __ |aByło czterech artystów o tym imieniu i nazwiku, ULAN dla odróżnienia podaje hasła: John Harris I i II oraz John Harris Starszy i Młodszy.
670 __ |a[Wyścigi konne] / [Johnn Harris ; Henry Alken]. - [1839].
670 __ |aULAN online|bHarris, John (młodszy)

2.22 Pole 670 - źródło, w którym znaleziono dane (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - źródło, w którym znaleziono dane (NP)
|b - powiązanie z cytatą/lokalizacja danych w źródle (NP)
|u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI) (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 670 zapisuje się źródło, w którym znaleziono dane związane z deskryptorem osobowym. 

 

Zasady stosowania pola
Każde źródło, w którym znaleziono dane, zapisuje się w odrębnym polu 670.

 

|a - źródło, w którym znaleziono dane

Odwołanie do opublikowanego dzieła, opis źródła lub opis kwerendy, dzięki którym uzyskano informacje o osobie (np. rozmowa telefoniczna z wydawcą).

 

Odwołanie do opublikowanego dzieła (cytatę) zapisuje się w formacie:

● książka: [tytuł] / [pierwsza odpowiedzialność]. - [pierwsze miejsce wydania] ; [kolejne miejsce wydania] ; [rok wydania].

● czasopismo: [tytuł] / [pierwsza odpowiedzialność]. W: [tytuł czasopisma]. - [oznaczenie numeru].

Opis źródła zapisuje się w postaci skrótu - zob. Aneks 16: Źródła i ich skróty  lub nazwy zasobu internetowego.

100 1_ |aGabriele, Renato|d(1943- )
670 __ |aSette saggi di poesia polacca / Renato Gabriele. - Roma, 2010.
670 __ |aICCU online

100 1_ |aPolgár, Anikó|d(1975- )
670 __ |aWiersze / Anikó Polgár. W: Literatura na Świecie. - 2014, nr 3/4.

100 1_ |aMatela, Leszek|d(1955- )
670 __ |aRozmowa telefoniczna z wydawcą 6.10.2006 r.

100 1_ |aWielgosz, Julian|d(1931-2008)
670 __ |aHistoria AGH.|uhttp://historia.agh.edu.pl/

 

|b - powiązanie z cytatą/lokalizacja danych w źródle

Jeżeli pierwsza odpowiedzialność w cytacie w podpolu |a nie jest związana z deskryptorem osobowym z pola 100, w podpolu |b zapisuje się powiązanie z cytatą (np. “Tłumacz”, “Współautor”, “Ilustrator”, “Dzieło na temat”).

 

Jeżeli do rekordu wzorcowego przejmuje się inne dane niż nazwa (np. lata życia, obszar działalności), w podpolu |b zapisuje się także lokalizację przejętych danych w źródle (np. “Biogram”, “Informacja o autorze”).

100 1_ |aWilamowska, Karolina|d(1988- )
670 __ |aRadosne "varietas" / Anikó Polgár. W: Literatura na Świecie. - 2014, nr 3/4.|bTłumacz

100 1_ |aTrump, Donald|d(1946- )
670 __ |aSwój chłop / Katarzyna Wężyk. W: Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). 2016, nr 264.|bDzieło na temat

100 1_ |aLejman, Jacek|d(1965- )
670 __ |aFilozoficzne źródła naszego stosunku do zwierząt / Jacek Lejman. W: Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. R. 26, nr 2 (2013).|bBiogram.

100 1_ |aZasadius, Samuel Ludwik|d(1695-1755)
670 __ |aRajski ogródeczek / Jan Arndt. - Katowice, 2005.|bTłumacz ; Biogram

 

|u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI)

Adres internetowy źródła, w którym znaleziono dane.

 

Zasady zapisu

Kolejność pól - W pierwszym polu 670 rekordu zapisuje się cytatę bibliograficzną.

Inne źródła zapisuje się w dowolnej kolejności.

2.23 Pole 675 - źródło, w którym nie znaleziono danych (NP)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - źródło, w którym nie znaleziono danych (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania

W polu 675 zapisuje się źródło, w którym nie znaleziono danych związanych z deskryptorem osobowym. Podaje się źródło właściwe dla danej osoby, np. Bibliografia narodowa.

Pole 675 wypełnia się jeśli nie wypełniono pola 670.

 

Zasady stosowania pola
Wszystkie źródła, w których nie znaleziono danych, zapisuje się w jednym polu 675.

 

|a - źródło, w którym nie znaleziono danych

Źródło, w którym nie znaleziono danych.

100 1_ |aWasąg, Mieczysław
675 __ |aNauka Polska

 

2.24 Pole 680 - nota stosowania (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|a - deskryptor (NP)

|i - informacja (P)

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 680 zapisuje się notę stosowania deskryptora.

Każdą informację zapisuje się w oddzielnym polu 680.

 

Zasady stosowania pola

|a - deskryptor

Deskryptor, na którego temat informację zapisuje się w podpolu |i - informacja.

 

|i - informacja

Tekst uwagi ogólnej przeznaczonej do prezentacji publicznej. Podpole |i powtarza się, kiedy tekst uwagi rozdzielony jest podpolami |a.

100 1_ |aBogdanowicz, Stanisław|d(1939-2017)
500 1_ |aBogdan, Stan|d(1939-2017)
680 __ |ideskryptor|aBogdanowicz, Stanisław (1939-2017)|istosuje się do literatury faktu, przewodników i publikacji popularyzatorskich

100 1_ |aBogdan, Stan|d(1939-2017)
500 1_ |aBogdanowicz, Stanisław|d(1939-2017)
680 __ |ideskryptor|aBogdan, Stan (1939-2017)|istosuje się do prozy i tłumaczeń prozy

3. Deskryptor korporatywny

3.1 Pole 008 - elementy danych stałej długości (NP)

Wskaźniki i podpola
brak  

 

Pozycje znakowe

00-05 - data utworzenia rekordu

06 - stosowanie określnika geograficznego

n - nie dotyczy

07 - norma latynizacji

| - nie koduje się

08 - język katalogowania

| - nie koduje się

09 - typ rekordu

a - rekord ujednoliconego hasła głównego

10 - przepisy katalogowania

z - inne

11 - język haseł przedmiotowych/tezaurus

n - nie dotyczy

12 - typ serii

n - nie dotyczy

13 - numeracja serii

n - nie dotyczy

14 - stosowanie hasła jako hasła głównego lub dodatkowego rekordu bibliograficznego

a - hasło stosuje się jako hasło główne lub dodatkowe rekordu bibliograficznego

15 - stosowanie hasła jako hasła przedmiotowego rekordu bibliograficznego

a - hasło stosuje się jako hasło przedmiotowe rekordu bibliograficznego

16 - stosowanie hasła jako hasła dodatkowego serii i dokumentu wieloczęściowego

b - hasła nie stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego

17 - typ określnika

n - nie dotyczy

18-27 - niezdefiniowane

28 - typ instytucji rządowej

| - nie koduje się

29 - zgodność odsyłaczy z hasłem głównym

a - odsyłacze są zgodne z hasłem głównym

30 - niezdefiniowana

31 - aktualizacja rekordu

a - rekord może być używany

32 - jednoznaczność nazwy osobowej

n - nie dotyczy

33 - poziom ujednolicenia

a - hasło w pełni ujednolicone

34-37 - niezdefiniowane

38 - zmiana zapisu w stosunku do formy występującej na dokumencie

| - nie koduje się

39 - źródło opisu

_ - narodowa agencja bibliograficzna
c - program współkatalogowania

 

Zasady i zakres stosowania pola zob. Pole 008 w rozdziale 1.

3.2 Pole 043 - kod obszaru geograficznego (NP)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|c - kod ISO (P) 

 

Definicja i zakres stosowania

W polu 043 zapisuje się kod ISO obszaru geograficznego związanego z ciałem zbiorowym.

W polu 043 zapisuje się kody wszystkich obszarów geograficznych z pola 370 (w przypadku miejscowości stosuje się kod kraju, na terenie którego leżą). 

 

Zasady stosowania pola
 Wszystkie obszary geograficzne zapisuje się w jednym polu 043.

 

|c - kod ISO

Kod ISO 3166-1 alpha 2 (dwuznakowy) określający obszar geograficzny związany z ciałem zbiorowym. Kod przejmuje się z: Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes - zob. Aneks 17: Kody krajów - ISO 3166-1.

043 __ |cPL
110 2_ |aPolska Agencja Prasowa
370 __ |cPolska|eWarszawa (woj. mazowieckie)

043 __ |cGB
110 2_ |aBBC
370 __ |cWielka Brytania|eLondyn (Wielka Brytania)

 

3.3 Pole 046 - daty kodowane (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|q - data rozpoczęcia działalności (NP)
|r - data zakończenia działalności (NP)
|s - najwcześniejsza znana data aktywności (NP)
|t - najpóźniejsza znana data aktywności (NP)
|2 - źródło schematu zapisu daty (NP)

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 046 zapisuje się daty kodowane związane z deskryptorem korporatywnym. 

 

Zasady stosowania pola

Daty pełne i pewne zapisuje się w formacie zgodnym z ISO 8601: rrrr, rrrrmm, rrrrmmdd (r - rok, m - miesiąc, d - dzień). Daty wyrównuje się do prawej, a nieużywane pozycje zawierają zera.

Daty p.n.e. zapisuje się, poprzedzając je znakiem ujemnym. Rok 1 n.e. zapisuje się jako “0001”, rok 1 p.n.e. jako “0000”, rok 2 p.n.e. jako “-0001” itd. 

 

rok

zapis w polu 046 (ISO 8601)

1 n.e.

1 p.n.e.

2 p.n.e.

3 p.n.e.

4 p.n.e.

itd.

 0001

 0000

-0001

-0002

-0003

 

Daty niepełne, niepewne lub przybliżone zapisuje się, stosując dodatkowe oznaczenia w formacie zgodnym z EDTF (Extended Date/Time Format) Level 1 i zapisując w podpolu |2 źródło schematu zapisu daty - “edtf”:


● ? - data niepewna (nie jest pewne, czy zapisana data jest właściwa) – oznaczenie zapisywane po dacie, której dotyczy, np. “1564?”;
● ~ - data przybliżona (jest pewne, że zapisana data lub data do niej zbliżona jest właściwa) – oznaczenie zapisywane po dacie, której dotyczy, np. “1410~”;
● ?~ - data zarazem niepewna i przybliżona (nie jest pewne, czy zapisana data lub data do niej zbliżona są właściwe) – oznaczenie zapisywane po dacie, której dotyczy, np. “0012?~”;
● u – oznaczenie zapisywane w miejscu nieznanych cyfr daty, np. “012u”.

 

Podpola |s i/lub |t wypełnia się, jeżeli są znane jedynie daty aktywności ciała zbiorowego.

 

|q - data rozpoczęcia działalności

Data rozpoczęcia działalności ciała zbiorowego.

 

|r - data zakończenia działalności

Data zakończenia działalności ciała zbiorowego.

 

|s – najwcześniejsza znana data rozpoczęcia działalności

Najwcześniejsza znana data aktywności ciała zbiorowego.

 

|t - najpóźniejsza znana data zakończenia działalności

Najpóźniejsza znana data aktywności ciała zbiorowego.

 

|2 - źródło schematu zapisu daty

Źródło schematu zapisu daty zastosowanego w polu 046, o ile był on inny niż rrrrmmdd. Preferowanym kodem jest kod "edtf" zgodny z: Date and Time Scheme Source Codes.

046 __ |q1945
110 2_ |aPolska Agencja Prasowa

046 __ |q1922
110 2_ |aBBC

 

3.4 Pole 110 - deskryptor korporatywny (NP)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy - typ nazwy ciała zbiorowego wskaźnik drugi
2 - nazwa w szyku naturalnym _ - niezdefiniowany

 

Podpola
 |a - deskryptor korporatywny (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania

Deskryptor korporatywny używany jako hasło główne rekordu wzorcowego.

 

Zasady stosowania pola

|a - deskryptor korporatywny

Deskryptor korporatywny.

110 2_ |aPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku
110 2_ |aWydawnictwo 2 Kolory

3.5 Pole 368 - inne atrybuty deskryptora (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - typ ciała zbiorowego (P)
|s - data początkowa (NP)
|t - data końcowa (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania

W polu 368 zapisuje się typ ciała zbiorowego.


Terminy przyjęte do pola 368 są zgodne ze słownictwem Deskryptorów BN. 

 

Zasady stosowania pola

Wszystkie atrybuty (podpole |a), którym nie towarzyszą daty początkowe ani daty końcowe (podpola |s, |t), zapisuje się w jednym polu 368.

Wszystkie atrybuty, którym towarzyszą daty początkowe i/lub końcowe, zapisuje się w odrębnych polach 368.

 

|a - typ ciała zbiorowego [terminy zgodne z kartoteką Deskryptorów BN]

Deskryptor przedmiotowy określający typ ciała zbiorowego.

110 2_ |aPolska Agencja Prasowa
368 __ |aAgencje prasowe

110 2_ |aBBC
410 2_ |aBritish Broadcasting Corporation
368 __ |aKorporacje radiofoniczne

110 2_ |aInternational Tibet Network (2000- )
368 __ |aInstytucje nonprofit

110 2_ |aParlament Europejski
368 __ |aInstytucje europejskie

110 2_ |aUniwersytet Warszawski
368 __ |aUniwersytety

110 2_ |aDominikanie
368 __ |aZakony

 

|s - data początkowa

Data początkowa związana z typem ciała zbiorowego.

 

|t - data końcowa

Data końcowa związana z typem ciała zbiorowego.

3.6 Pole 370 - miejsce powiązane (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|c - kraj związany z ciałem zbiorowym (P)
|e - miejsce siedziby ciała zbiorowego (P)
|f - inne miejsce związane z ciałem zbiorowym (P)
|s - data początkowa (NP)
|t - data końcowa (NP)

 

Definicja i zakres stosowania

W polu 370 zapisuje się miejsce powiązane z deskryptorem korporatywnym.


Poszczególne podpola kontrolowane są deskryptorami geograficznymi. 

 

Zasady stosowania pola

Wszystkie miejsca powiązane (podpola |c, |e, |f), którym nie towarzyszą daty początkowe ani daty końcowe (podpola |s, |t), zapisuje się w jednym polu 370.

Wszystkie miejsca powiązane, którym towarzyszą daty początkowe i/lub końcowe, zapisuje się w odrębnych polach 370.

O ile to możliwe, w podpolach |e i |f zapisuje się nazwy miejscowości.

 

|c - kraj związany z ciałem zbiorowym

Deskryptor geograficzny określający kraj związany z ciałem zbiorowym.

Podpole |c wypełnia się, jeżeli w innym podpolu pola 370 występuje miejscowość; w podpolu |c zapisuje się wówczas kraj, na terenie którego dana miejscowość leży.

W podpolu |c nie zapisuje się kraju występującego w innym podpolu pola 370.

110 2_ |aPolska Agencja Prasowa
370 __ |cPolska|eWarszawa (woj. mazowieckie)

110 2_ |aBBC
370 __ |cWielka Brytania|eLondyn (Wielka Brytania)

 

|e - miejsce siedziby ciała zbiorowego

Deskryptor geograficzny określający miejsce siedziby ciała zbiorowego.

110 2_ |aParlament Europejski
370 __ |cBelgia|cLuksemburg|cFrancja|eBruksela (Belgia)|eLuksemburg (Luksemburg)|eStrasburg (Francja)

 

|f - inne miejsce związane z ciałem zbiorowym

Deskryptor geograficzny określający inne miejsce związane z ciałem zbiorowym.

Przez inne miejsce (miejscowość, kraj lub inny obszar geograficzny) związane z ciałem zbiorowym rozumie się miejsce związane z działalnością i inne miejsca powszechnie kojarzone z ciałem zbiorowym.

110 2_ |aInternational Tibet Network (2000- )
370 __ |cWielka Brytania|cChiny|eLondyn (Wielka Brytania)|fTybet (Chiny)

 

|s - data początkowa

Data początkowa związana z miejscem powiązanym.

 

|t - data końcowa

Data końcowa związana z miejscem powiązanym.

 

3.7 Pole 371 - adres siedziby (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - adres (P)
|b - miasto (NP)
|c - pośrednia jednostka administracyjna (NP)
|d - kraj (NP)
|e - kod pocztowy (NP)
|m - adres e-mail (P)
|s - data początkowa (NP)
|t - data końcowa (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 371 zapisuje się adres siedziby ciała zbiorowego. 

 

Zasady stosowania pola

Wszystkie dane adresowe (podpola |a, |b, |c, |d, |e, |m), którym nie towarzyszą daty początkowe ani daty końcowe (podpola |s, |t), zapisuje się w jednym polu 371.

Wszystkie miejsca powiązane, którym towarzyszą daty początkowe i/lub końcowe, zapisuje się w odrębnych polach 371.

 

|a - adres

Dane adresowe poprzedzające nazwe miejscowości, np. ulica.

 

|b - miasto

Nazwa miejscowości należąca do adresu ciała zbiorowego.

 

|c - pośrednia jednostka administracyjna

Nazwa pośredniej jednostki administracyjnej, takiej jak województwo, powiat lub gmina, należąca do adresu ciała zbiorowego.

 

|d - kraj

Deskryptor geograficzny kraju będącego siedzibą ciała zbiorowego.

 

|e - kod pocztowy

Kod pocztowy siedziby ciała zbiorowego.


|m - adres e-mail

Adres e-mail siedziby ciała zbiorowego.

 

|s - data początkowa

Data początkowa związana z adresem siedziby ciała zbiorowego.

 

|t - data końcowa

Data końcowa związana z adresem siedziby ciała zbiorowego.

110 2_ |aUniwersytet Wrocławski (UWr)
371 __ |aPl. Uniwersytecki 1|bWrocław |cwoj. dolnośląskie|dPolska|e50-137

3.8 Pole 372 - obszar działalności (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - obszar działalności (P)
|s - data początkowa (NP)
|t - data końcowa (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania

W polu 372 zapisuje się obszar działalności związany z deskryptorem korporatywnym.


Terminy określające obszar działalności powinny być zgodne ze słownictwem Deskryptorów BN.

 

Zasady stosowania pola

Wszystkie obszary działalności (podpola |a), którym nie towarzyszą daty początkowe ani daty końcowe (podpola |s, |t), zapisuje się w jednym polu 372.

Wszystkie obszary działalności, którym towarzyszą daty początkowe i/lub końcowe, zapisuje się w odrębnych polach 372.

 

|a - obszar działalności [terminy zgodne z kartoteką Deskryptorów BN]

Deskryptor przedmiotowy określający obszar działalności ciała zbiorowego.

● dziedziny, dyscypliny, subdyscypliny i metody naukowe oraz epoki historyczne:

○ dziedziny nauki (np. „Nauki humanistyczne”, „Nauki medyczne”);
○ dyscypliny nauki (np. „Historia”, „Socjologia”, „Astronomia”);
○ subdyscypliny (np. „Socjologia kultury”, „Astrofizyka”, „Falerystyka”);
○ nurty badawcze (np. „Badania ilościowe”, „Historia mówiona”);
○ epoki historyczne (np. “Średniowiecze”).

● dziedziny, dyscypliny, formy, techniki i nurty artystyczne oraz epoki historyczne:

○ dziedziny sztuki i literatury - łącznie z cechą językowo-etniczną (np. „Grafika polska”, „Literatura niemiecka”, „Film amerykański”);
○ techniki (np. „Drzeworyt”, „Akwarela”);
○ formy (np. „Powieść”, „Kryminał”, „Polonez (taniec)”);
○ nurty artystyczne (np. „Impresjonizm”, „Pozytywizm”, „Nowa Fala”);
○ epoki historyczne (np. “Oświecenie”, “Barok”).

● dyscypliny i konkurencje sportowe:

○ dyscypliny sportowe (np. „Lekkoatletyka”, „Piłka nożna”, „Pływanie”, "Skoki narciarskie");
○ konkurencje (np. „Loty narciarskie”, „Gimnastyka artystyczna”, „Rzut młotem”).

● religie, nurty polityczne i filozoficzne:

○ religie i wierzenia (np. „Islam”, „Chrześcijaństwo”, „Szamanizm”);
○ nurty polityczne i filozoficzne (np. „Komunizm”, „Liberalizm”, „Tomizm”).

● sektory gospodarki, branże zawodowe i służby publiczne:

○ sektory gospodarki (np. „Turystyka”, „Transport”, „Przemysł farmaceutyczny”);
○ branże zawodowe (np. „Hotelarstwo”, „Szkolnictwo wyższe”, „Służba zdrowia”);
○ służby publiczne („Wojsko”, „Policja”, „Administracja publiczna”).

110 2_ |aInternational Tibet Network (2000- )
372 __ |aRuchy społeczne|aDziałalność charytatywna

110 2_ |aPolska Agencja Prasowa (PAP)
372 __ |aMedia masowe|aDziennikarstwo

110 2_ |aBBC
372 __ |aMedia masowe|aDziennikarstwo|aRadiofonia|aReportaż|aTelewizja

110 2_ |aParlament Europejski
372 __ |aPrawodawstwo|aPolityka

 

|s - data początkowa

Data początkowa związana z obszarem działalności.

 

|t - data końcowa

Data końcowa związana z obszarem działalności.

3.9 Pole 377 - język związany z deskryptorem (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - kod określający język (P)
|l - termin określający język (P)
|2 - źródło (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania

W polu 377 zapisuje się język związany z ciałem zbiorowym.

Przez język związany z ciałem zbiorowym rozumie się język oficjalny lub język publikacji. W przypadku biur tłumaczeń można podać język, z którego dokonywano tłumaczeń; wówczas obowiązkowo wypełnia się pole 374 |aBiura tłumaczeń).

 

Zasady stosowania pola
Wszystkie języki zapisuje się w jednym polu 377.

 

|a - kod określający język

Kod określający język związany z ciałem zbiorowym.

W podpolu |a stosuje się kod języka MARC 21: http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html; w przypadku braku kodu języka na liście MARC 21, kod języka przejmuje się z: Language Code and Term Source Codes. Drugi wskaźnik przyjmuje wówczas wartość ‘7’, a w podpolu |2 zapisuje się źródło kodu.

110 2_ |aPolska Agencja Prasowa
377 __ |apol

110 2_ |aBBC
377 __ |aeng

110 2_ |aParlament Europejski
377 __ |aeng|afre

 

|l - termin określający język

Termin określający język związany z ciałem zbiorowym.

W podpolu |l zapisuje się terminy określające języki lub dialekty nieposiadające swojego kodu na żadnej z list kodów.

 

|2 - źródło
Źródło kodu określającego język.

3.10 Pole 410 - odsyłacz całkowity deskryptora korporatywnego (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy - typ nazwy ciała zbiorowego wskaźnik drugi
2 - nazwa w szyku naturalnym _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - odsyłacz całkowity deskryptora korporatywnego (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
Odmienne nazwy deskryptora korporatywnego. 

 

Zasady stosowania pola
Zasady stosowania wskaźników i podpól pola 410 pokrywają się z zasadami stosowania wskaźników i podpól pola 110.

110 2_ |aFundacja Lanckorońskich
410 2_ |aFondation Lanckoronski

110 2_ |aIFLA
410 2_ |aMiędzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich
410 2_ |aFédération Internationale des Associations de Bibliothécaires et des Bibliothèques
410 2_ |aFederació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i de Biblioteques
410 2_ |aFIAB
410 2_ |aInternational Federation of Library Associations and Institutions

3.11 Pole 500 - odsyłacz uzupełniający - deskryptor osobowy (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy - typ nazwy osobowej wskaźnik drugi
0 - imię
1 - nazwisko
3 - nazwa rodu/rodziny
_ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - deskryptor osobowy (NP)
|b - numeracja (NP)
|c - tytuły i dopowiedzenia związane z deskryptorem (P)
|d - daty związane z deskryptorem (NP)  

 

Definicja i zakres stosowania
 Powiązanie deskryptora korporatywnego relacją kojarzeniową z deskryptorem osobowym.

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania wskaźników i podpól pola 500 pokrywają się z zasadami stosowania wskaźników i podpól  pola 100.

110 2_ |aLegion Polski (1848-1849)
500 1_ |aWysocki, Józef|d(1809-1873)

100 1_ |aWysocki, Józef|d(1809-1873)
510 2_ |aLegion Polski (1848-1849)

3.12 Pole 510 - odsyłacz uzupełniający - deskryptor korporatywny (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy - typ nazwy ciała zbiorowego wskaźnik drugi
2 - nazwa w szyku naturalnym _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - deskryptor korporatywny (NP)
|w - podpole kontrolne (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
Powiązanie deskryptora korporatywnego relacją kojarzeniową, nadrzędności/podrzędności lub relacją: nazwa wcześniejsza/nazwa późniejsza z innym deskryptorem korporatywnym. 

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania wskaźników i podpola |a pola 510 pokrywają się z zasadami stosowania wskaźników i podpola |a  pola 110.

 

|w - podpole kontrolne

Stosuje się następujące wartości:

a - deskryptor (nazwa wcześniejsza

b - deskryptor (nazwa późniejsza)

g - deskryptor nadrzędny

h - deskryptor podrzędny

110 2_ |aKrzyżacy
510 2_ |aKawalerowie Mieczowi

110 2_ |aKawalerowie Mieczowi
510 2_ |aKrzyżacy

110 2_ |aWydział Matematyki i Fizyki (Uniwersytet Jagielloński)
410 2_ |aUniwersytet Jagielloński.|bWydział Matematyki i Fizyki
410 2_ |aWydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
510 2_ |wg|aUniwersytet Jagielloński
510 2_ |wh|aSeminarium Matematyczne (Uniwersytet Jagielloński)

110 2_ |aUniwersytet Jagielloński
510 2_ |wh|aWydział Matematyki i Fizyki (Uniwersytet Jagielloński)

110 2_ |aSeminarium Matematyczne (Uniwersytet Jagielloński)
510 2_ |wg|aWydział Matematyki i Fizyki (Uniwersytet Jagielloński)

3.13 Pole 511 - odsyłacz uzupełniający - deskryptor imprezy (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy - typ nazwy imprezy wskaźnik drugi
2 - nazwa w szyku naturalnym _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|a - deskryptor imprezy (NP)

|c - miejsce imprezy (P)

|d - data imprezy (P)

|n - numer edycji imprezy (P)

|w - podpole kontrolne (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
Powiązanie deskryptora korporatywnego relacją kojarzeniową z deskryptorem imprezy

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania wskaźników i podpól |a, |c, |d i |n pola 511 pokrywają się z zasadami stosowania wskaźników i podpól |a, |c, |d i |n  pola 111.

110 2_ |aOrganizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
511 2_ |aKonferencja Narodów Zjednoczonych|d(1945 ;|cSan Francisco)

111 2_ |aKonferencja Narodów Zjednoczonych|d(1945 ;|cSan Francisco)
510 2_ |aOrganizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

3.14 Pole 530 - odsyłacz uzupełniający - deskryptor tytułu ujednoliconego (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany drugi - liczba znaków pomijanych przy sortowaniu

 

Podpola

|a - tytuł ujednolicony (NP)

|n - numer/oznaczenie części/sekcji dzieła (P)

|p - nazwa części/sekcji dzieła (P)
|l - język dzieła (NP)
|m - obsada dzieła muzycznego (P)
|o - informacja o aranżacji (NP)
|r - tonacja (NP)
|s - wersja (NP)

|g - pozostałe informacje (NP)

 

Definicja i zakres stosowania
 

 

Zasady stosowania pola
 

 

Zasady zapisu
 

 

Zasady zapisu
 

3.15 Pole 550 - odsyłacz uzupełniający - deskryptor przedmiotowy (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - deskryptor przedmiotowy (NP)
|w - podpole kontrolne (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania

Powiązanie deskryptora korporatywnego relacją kojarzeniową, nadrzędności/podrzędności lub zbierającą z deskryptorem przedmiotowym.

 

Zasady stosowania pola
Zasady stosowania podpola |a pola 550 pokrywają się z zasadami stosowania podpola |a pola 150.

|w - podpole kontrolne

Stosuje się następujące wartości:

g - deskryptor nadrzędny/zbiorczy
h - deskryptor podrzędny

110 2_ |aLiga Ochrony Przyrody
550 __ |aOchrona przyrody
550 __ |aEdukacja ekologiczna

150 __ |aOchrona przyrody
510 2_ |aLiga Ochrony Przyrody

150 __ |aEdukacja ekologiczna
510 2_ |aLiga Ochrony Przyrody

110 2_ |aKapucyni
550 __ |wg|aZakony męskie

150 __ |aZakony męskie
510 2_ |wh|aKapucyni

 

3.16 Pole 551 - odsyłacz uzupełniający - deskryptor geograficzny (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - deskryptor geograficzny (NP)

 

Definicja i zakres stosowania

Powiązanie deskryptora korporatywnego relacją kojarzeniową z deskryptorem geograficznym.

 

Zasady stosowania pola
Zasady stosowania podpola |a pola 551 pokrywają się z zasadami stosowania podpola |a pola 151.

110 2_ |aArchidiecezja Gnieźnieńska
551 __ |aArchidiecezja gnieźnieńska (obszar)

151 __ |aArchidiecezja gnieźnieńska (obszar)
510 2_ |aArchidiecezja Gnieźnieńska

110 2_ |aStudio Filmów Rysunkowych (Bielsko-Biała)
551 __ |aBielsko-Biała (woj. śląskie)

110 2_ |aEuropejska Wspólnota Węgla i Stali
551 __ |aEuropa Zachodnia

 

3.17 Pole 555 - odsyłacz uzupełniający - deskryptor rodzaju/gatunku (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - deskryptor rodzaju/gatunku (NP)

 

Definicja i zakres stosowania
Powiązanie deskryptora korporatywnego relacją kojarzeniową, nadrzędności/podrzędności lub zbierającą z deskryptorem rodzaju/gatunku.

 

Zasady stosowania pola
Zasady stosowania podpola |a pola 555 pokrywają się z zasadami stosowania podpola |a pola 155.

110 2_ |aJezuici
555 __ |aTeatr jezuicki

155 __ |aTeatr jezuicki
510 2_ |aJezuici

110 2_ |aZiewonia (grupa literacka)
555 __ |aLiteratura polska

110 2_ |aKapiści
155 __ |aMalarstwo polskie

3.18 Pole 665 - informacja na temat historii (NP)Pole

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|a - informacja na temat historii (P)

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 665 zapisuje się informację na temat historii ciała zbiorowego 

 

Zasady stosowania pola

|a - informacja na temat historii

110 2_ |aMuzeum Okręgowe w Chełmie
510 2_ |wa|aMuzeum Ziemi Chełmskiej
510 2_ |wb|aMuzeum Chełmskie w Chełmie
510 2_ |wb|aMuzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
665 __ |aPowstało w 1918 jako Muzeum Ziemi Chełmskiej, po II wojnie światowej reaktywowane i w 1950 upaństwowione, w 1975 uzyskało status Muzeum Okręgowego, w 1999 zmiana nazwy na Muzeum Chełmskie. W 2009 zmiana nazwy na: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie.

3.19 Pole 670 - źródło, w którym znaleziono dane (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|a - źródło, w którym znaleziono dane (NP)

|b - powiązanie z cytatą/lokalizacja danych w źródle (NP)

|u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI) (P)

 

Definicja i zakres stosowania

W polu 670 zapisuje się źródło, w którym znaleziono dane związane z deskryptorem korporatywnym.

 

Zasady stosowania pola

Każde źródło, w którym znaleziono dane, zapisuje się w odrębnym polu 670.

 

|a - źródło, w którym znaleziono dane


Odwołanie do opublikowanego dzieła, opis źródła lub opis kwerendy, dzięki którym uzyskano informacje o ciele zbiorowym (np. rozmowa telefoniczna).

 

Odwołanie do opublikowanego dzieła (cytatę) zapisuje się w formacie:

● książka: [tytuł] / [pierwsza odpowiedzialność]. - [pierwsze miejsce wydania] ; [kolejne miejsce wydania] ; [rok wydania].
● czasopismo: [tytuł] / [pierwsza odpowiedzialność]. W: [tytuł czasopisma]. - [oznaczenie numeru].
Opis źródła zapisuje się w postaci skrótu [link: http://przepisy.bn.org.pl/aneksy#16-zrodla-i-ich-skroty] lub nazwy zasobu internetowego.

110 2_ |aInstytut Budownictwa Mieszkaniowego
670 __ |aZasoby mieszkaniowe na wsi / Instytut Budownictwa Mieszkaniowego, Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli. - Warszawa, 1953.

110 2_ |aMuzeum Narodowe (Warszawa)
670 __ |aNEP
670 __ |aMuzeum Narodowe.|uhttp://www.mnw.art.pl/

|b - powiązanie z cytatą/lokalizacja danych w źródle

 

Jeżeli pierwsza odpowiedzialność w cytacie w podpolu |a nie jest związana z deskryptorem korporatywnym z pola 110, w podpolu |b zapisuje się powiązanie z cytatą (np. “Wydawca”, “Dzieło na temat”).


Jeżeli do rekordu wzorcowego przejmuje się inne dane niż nazwa (np. miejsce siedziby, obszar działalności), w podpolu |b zapisuje się także lokalizację przejętych danych w źródle (np. “Informacja o wydawcy”).

110 2_ |aPrószyński i S-ka
670 __ |aSzczególny związek / Robyn Sisman. - Warszawa, 1996.|bWydawca

110 2_ |aWydawnictwo Czarne
670 __ |a"Czarne" oraz "Lampa i Iskra Boża" : literatura na rynku idei / pod red. Daniela Kalinowskiego ; Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk, 2010.|bDzieło na temat

|u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI)

Adres internetowy źródła, w którym znaleziono dane.

 

Zasady zapisu
Kolejność pól - W pierwszym polu 670 rekordu zapisuje się cytatę bibliograficzną.
Inne źródła zapisuje się w dowolnej kolejności. 

3.20 Pole 675 - źródło, w którym nie znaleziono danych (NP)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|a - źródło, w którym nie znaleziono danych (NP)

 

Definicja i zakres stosowania

W polu 675 zapisuje się źródło, w którym nie znaleziono danych związanych z deskryptorem korporatywnym. Podaje się źródło właściwe dla danego deskryptora korporatywnego, np. Bibliografia narodowa.

Pole 675 wypełnia się jeśli nie wypełniono pola 670.

 

Zasady stosowania pola

Wszystkie źródła, w których nie znaleziono danych, zapisuje się w jednym polu 675.

 

|a - źródło, w którym nie znaleziono danych

Źródło, w którym nie znaleziono danych.

110 2_ |aWydawnictwo Kartograficzne KOMPAS
675 __ |aKRS 

3.21 Pole 680 - nota stosowania (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|a - deskryptor (NP)

|i - informacja (P)

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 680 zapisuje się uwagę ogólną przeznaczoną do prezentacji publicznej - notę stosowania deskryptora korporatywnego.

Każdą informację zapisuje się w oddzielnym polu 680.

 

Zasady stosowania pola

|a - deskryptor

Deskryptor korporatywny, na którego temat informację zapisuje się w podpolu |i - informacja.

 

|i - informacja

Tekst uwagi ogólnej przeznaczonej do prezentacji publicznej. Podpole |i powtarza się, kiedy tekst uwagi rozdzielony jest podpolami |a.

110 2_ |aKrzyżacy
680 __ |ideskryptor|a- Krzyżacy|istosuje się również do prac o współcześnie istniejącym zakonie krzyżackim, który nie ma już charakteru zakonu rycerskiego.

4. Deskryptor imprezy

4.1 Pole 008 - elementy danych stałej długości (NP)

Wskaźniki i podpola
brak  

 

Pozycje znakowe

00-05 - data utworzenia rekordu

06 - stosowanie określnika geograficznego

n - nie dotyczy

07 - norma latynizacji

| - nie koduje się

08 - język katalogowania

| - nie koduje się

09 - typ rekordu

a - rekord ujednoliconego hasła głównego

10 - przepisy katalogowania

z - inne

11 - język haseł przedmiotowych/tezaurus

n - nie dotyczy

12 - typ serii

n - nie dotyczy

13 - numeracja serii

n - nie dotyczy

14 - stosowanie hasła jako hasła głównego lub dodatkowego rekordu bibliograficznego

a - hasło stosuje się jako hasło główne lub dodatkowe rekordu bibliograficznego

15 - stosowanie hasła jako hasła przedmiotowego rekordu bibliograficznego

a - hasło stosuje się jako hasło przedmiotowe rekordu bibliograficznego

16 - stosowanie hasła jako hasła dodatkowego serii i dokumentu wieloczęściowego

b - hasła nie stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego

17 - typ określnika

n - nie dotyczy

18-27 - niezdefiniowane

28 - typ instytucji rządowej

| - nie koduje się

29 - zgodność odsyłaczy z hasłem głównym

a - odsyłacze są zgodne z hasłem głównym

30 - niezdefiniowana

31 - aktualizacja rekordu

a - rekord może być używany

32 - jednoznaczność nazwy osobowej

n - nie dotyczy

33 - poziom ujednolicenia

a - hasło w pełni ujednolicone

34-37 - niezdefiniowane

38 - zmiana zapisu w stosunku do formy występującej na dokumencie

| - nie koduje się

39 - źródło opisu

_ - narodowa agencja bibliograficzna
c - program współkatalogowania

 

Zasady i zakres stosowania pola zob. Pole 008 w rozdziale 1.

4.2 Pole 043 - kod obszaru geograficznego (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|c - kod ISO (P)

 

Definicja i zakres stosowania

W polu 043 zapisuje się kod ISO obszaru geograficznego związanego z imprezą. W polu 043 zapisuje się kody wszystkich obszarów geograficznych z pola 370 (w przypadku miejscowości stosuje się kod kraju, na terenie którego leżą).

 

Zasady stosowania pola

Wszystkie obszary geograficzne zapisuje się w jednym polu 043.

 

|c - kod ISO

Kod ISO 3166-1 alpha 2 (dwuznakowy) określający obszar geograficzny związany z ciałem zbiorowym. Kod przejmuje się z: Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes - zobacz Aneks 17: Kody krajów - ISO 3166-1.

043 __ |cPL
111 2_ |aWystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej|d(1959 ;|cLublin)
370 __ |cPolska|eLublin (woj. lubelskie)

043 __ |cUS
111 2_ |aKongres ACC|d(2009 ;|cOrlando)
370 __ |cStany Zjedonoczne|eOrlando (Stany Zjednoczone)

043 __ |cPL
111 2_ |aKrajowy Festiwal Piosenki Polskiej|c(Opole)
370 __ |cPolska|eOpole (woj. opolskie)

043 __ |cIT
111 2_ |aSobór Laterański|n(5 ; |d1512-1517)
370 __ |cWłochy|eRzym (Włochy)

        

4.3 Pole 046 - daty kodowane (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|q - data rozpoczęcia imprezy (NP)
|r - data zakończenia imprezy (NP)
|s - data rozpoczęcia pierwszej znanej edycji imprezy (NP)
|t - data zakończenia ostatniej znanej edycji imprezy (NP)
|2 - źródło schematu zapisu daty (NP)

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 046 zapisuje się daty kodowane związane z deskryptorem imprezy. 

 

Zasady stosowania pola

Daty pełne i pewne zapisuje się w formacie zgodnym z ISO 8601: rrrr, rrrrmm, rrrrmmdd (r - rok, m - miesiąc, d - dzień). Daty wyrównuje się do prawej, a nieużywane pozycje zawierają zera.

 

Daty p.n.e. zapisuje się, poprzedzając je znakiem ujemnym. Rok 1 n.e. zapisuje się jako “0001”, rok 1 p.n.e. jako “0000”, rok 2 p.n.e. jako “-0001” itd. 

 

rok

zapis w polu 046 (ISO 8601)

1 n.e.

1 p.n.e.

2 p.n.e.

3 p.n.e.

4 p.n.e.

itd.

 0001

 0000

-0001

-0002

-0003

 

Daty niepełne, niepewne lub przybliżone zapisuje się, stosując dodatkowe oznaczenia w formacie zgodnym z EDTF (Extended Date/Time Format) Level 1 i zapisując w podpolu |2 źródło schematu zapisu daty - “edtf”:


● ? - data niepewna (nie jest pewne, czy zapisana data jest właściwa) – oznaczenie zapisywane po dacie, której dotyczy, np. “1564?”;
● ~ - data przybliżona (jest pewne, że zapisana data lub data do niej zbliżona jest właściwa) – oznaczenie zapisywane po dacie, której dotyczy, np. “1410~”;
● ?~ - data zarazem niepewna i przybliżona (nie jest pewne, czy zapisana data lub data do niej zbliżona są właściwe) – oznaczenie zapisywane po dacie, której dotyczy, np. “0012?~”;
● u – oznaczenie zapisywane w miejscu nieznanych cyfr daty, np. “012u”.

 

W przypadku deskryptorów imprez jednorazowych w podpolu |q zapisuje się datę rozpoczęcia imprezy, a w podpolu |rdatę zakończenia imprezy.

 

W przypadku deskryptorów imprez cyklicznych:

● w deskryptorze pełniącym funkcję zbiorczą (bez oznaczania edycji) w podpolu |q zapisuje się datę rozpoczęcia pierwszej edycji imprezy, a w podpolu |r datę zakończenia ostatniej edycji imprezy;
● w deskryptorze edycji imprezy w podpolu |q zapisuje się datę rozpoczęcia edycji imprezy, a w podpolu |r datę zakończenia edycji imprezy.

 

Jeżeli impreza rozpoczęła się i skończyła w tym samym roku, podpola |q i |r zawierają tę samą datę.


Podpola |s i/lub |t wypełnia się tylko w deskryptorze imprezy cyklicznej pełniącym funkcję zbiorczą, jeżeli nie są znane daty rozpoczęcia pierwszej edycji imprezy i/lub zakończenia ostatniej edycji imprezy. W podpolu |s zapisuje się wówczas datę rozpoczęcia pierwszej znanej edycji imprezy, a w podpolu |t datę zakończenia ostatniej znanej edycji imprezy.

 

|q - data rozpoczęcia imprezy

Data rozpoczęcia imprezy (edycji imprezy).

046 __ |q1963
111 2_ |aKrajowy Festiwal Piosenki Polskiej|c(Opole)

 |r - data zakończenia imprezy

Data zakończenia imprezy (edycji imprezy).

046 __ |q1959|r1959
111 2_ |aWystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej|d(1959 ;|cLublin)

046 __ |q2009|r2009
111 2_ |aKongres ACC|d(2009 ;|cOrlando)

046 __ |q1512|r1517
111 2_ |aSobór Laterański|n(5 ;|d1512-1517)

 |s – data rozpoczęcia pierwszej znanej edycji imprezy

Data rozpoczęcia pierwszej znanej edycji imprezy.

 

|t - data zakończenia ostatniej znanej edycji imprezy

Data zakończenia ostatniej znanej edycji imprezy.

 

|2 - źródło schematu zapisu daty

Źródło schematu zapisu daty zastosowanego w polu 046, o ile był on inny niż rrrrmmdd. Preferowanym kodem jest kod "edtf" zgodny z: Date and Time Scheme Source Codes.

 

4.4 Pole 111 - deskryptor imprezy (NP)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy - typ nazwy imprezy wskaźnik drugi
2 - nazwa w szyku naturalnym _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|a - deskryptor imprezy (NP)

|c - miejsce imprezy (P)

|d - data imprezy (P)

|n - numer edycji imprezy (P)

 

Definicja i zakres stosowania
Deskryptor imprezy używany jako hasło główne rekordu wzorcowego. 

 

Zasady stosowania pola

|a - deskryptor imprezy

Część deskryptora imprezy zawierająca nazwę imprezy (edycji imprezy).

111 2_ |aŚwiatowe Dni Młodzieży (ŚDM)

 |c - miejsce imprezy

Miejsce imprezy (edycji imprezy).

111 2_ |aMiędzynarodowe Targi Książki|c(Warszawa)
111 2_ |aPolski Festiwal Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz|c(Częstochowa)

 |d - data imprezy

Data imprezy (edycji imprezy).

111 2_ |aOkręgowa Wystawa Filatelistyczna|d(2002 ;|cLibiąż)
111 2_ |aKonkurs Graficzny imienia Henryka Grohmanna|d(1911 ;|cZakopane)

 |n - numer edycji imprezy

Numer edycji imprezy.

111 2_ |aSpotkanie Tischnerowskie "Ku pamięci Mendroli od Tischnera, którzy odeszli"|n(3 ;|d2008 ;|cJaworki)
111 2_ |aSosnowieckie Spotkania Sienkiewiczowskie|n(1 ;|d2003 ;|cSosnowiec)

4.5 Pole 368 - inne atrybuty deskryptora (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - typ imprezy (P)
|s - data początkowa (NP)
|t - data końcowa (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania

W polu 368 zapisuje się typ imprezy.

Terminy przyjęte do pola 368 są zgodne ze słownictwem Deskryptorów BN. 

 

Zasady stosowania pola

Wszystkie atrybuty (podpole |a), którym nie towarzyszą daty początkowe ani daty końcowe (podpola |s, |t), zapisuje się w jednym polu 368. Wszystkie atrybuty, którym towarzyszą daty początkowe i/lub końcowe, zapisuje się w odrębnych polach 368.

 

|a - typ imprezy [terminy zgodne z kartoteką Deskryptorów BN]

Deskryptor przedmiotowy określający typ imprezy.

111 2_ |aWystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej|d(1959 ;|cLublin)
368 __ |aWystawy sztuki

111 2_ |aKongres ACC|d(2009 ;|cOrlando)
368 __ |aKonferencje naukowe

111 2_ |aKrajowy Festiwal Piosenki Polskiej|c(Opole)
368 __ |aFestiwale muzyczne

111 2_ |aSobór Laterański|n(5 ;|d1512-1517)
368 __ |aSobory

 |s - data początkowa

Data początkowa związana z typem imprezy.


|t - data końcowa

Data końcowa związana z typem imprezy. 

4.6 Pole 370 - miejsce powiązane (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|c - kraj związany z imprezą (P)
|e - miejsce imprezy (P)
|f - inne miejsce związane z imprezą (P)
|s - data początkowa (NP)
|t - data końcowa (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania

W polu 370 zapisuje się miejsce powiązane z deskryptorem imprezy.

Poszczególne podpola kontrolowane są deskryptorami geograficznymi. 

 

Zasady stosowania pola

Wszystkie miejsca powiązane (podpola |c, |e, |f), którym nie towarzyszą daty początkowe ani daty końcowe (podpola |s, |t), zapisuje się w jednym polu 370. Wszystkie miejsca powiązane, którym towarzyszą daty początkowe i/lub końcowe, zapisuje się w odrębnych polach 370.

 

O ile to możliwe, w podpolach |e i |f zapisuje się nazwy miejscowości.

 

|c - kraj związany z imprezą

Deskryptor geograficzny określający kraj związany z imprezą. Podpole |c wypełnia się, jeżeli w innym podpolu pola 370 występuje miejscowość; w podpolu |c zapisuje się wówczas kraj, na terenie którego dana miejscowość leży. W podpolu |c nie zapisuje się kraju występującego w innym podpolu pola 370.

 

|e - miejsce imprezy

Deskryptor geograficzny określający miejsce imprezy.

043 __ |cPL
111 2_ |aWystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej|d(1959 ;|cLublin)
370 __ |cPolska|eLublin (woj. lubelskie)

043 __ |cUS
111 2_ |aKongres ACC|d(2009 ;|cOrlando)
370 __ |cStany Zjedonoczne|eOrlando (Stany Zjednoczone)

043 __ |cPL
111 2_ |aKrajowy Festiwal Piosenki Polskiej|c(Opole)
370 __ |cPolska|eOpole (woj. opolskie)

043 __ |cIT
111 2_ |aSobór Laterański|n(5 ; |d1512-1517)
370 __ |cWłochy|eRzym (Włochy)


|f - inne miejsce związane z imprezą

Deskryptor geograficzny określający inne miejsce związane z imprezą. Przez inne miejsce (miejscowość, kraj lub inny obszar geograficzny) związane z imprezą rozumie się miejsce powszechnie kojarzone z imprezą.


|s - data początkowa

Data początkowa związana z miejscem powiązanym.


|t - data końcowa

Data końcowa związana z miejscem powiązanym.

4.7 Pole 372 - tematyka imprezy (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|a - tematyka imprezy (P)

|s - data początkowa (NP)
|t - data końcowa (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania

W polu 372 zapisuje się tematykę imprezy.

Terminy określające tematykę imprezy powinny być zgodne ze słownictwem Deskryptorów BN. 

 

Zasady stosowania pola

Wszystkie deskryptory określające tematykę imprezy (podpola |a), którym nie towarzyszą daty początkowe ani daty końcowe (podpola |s, |t), zapisuje się w jednym polu 372. Wszystkie deskryptory określające tematykę imprezy, którym towarzyszą daty początkowe i/lub końcowe, zapisuje się w odrębnych polach 372.

 

|a - tematyka imprezy (terminy zgodne z kartoteką Deskryptorów BN)

Deskryptor przedmiotowy określający tematykę imprezy.

 

Dziedziny, dyscypliny, subdyscypliny i metody naukowe oraz epoki historyczne:

 • dziedziny nauki (np. „Nauki humanistyczne”, „Nauki medyczne”);
 • dyscypliny nauki (np. „Historia”, „Socjologia”, „Astronomia”);
 • subdyscypliny (np. „Socjologia kultury”, „Astrofizyka”, „Falerystyka”);
 • nurty badawcze (np. „Badania ilościowe”, „Historia mówiona”);
 • epoki historyczne (np. “Średniowiecze”).

 

Dziedziny, dyscypliny, formy, techniki i nurty artystyczne oraz epoki historyczne:

 • dziedziny sztuki i literatury - łącznie z cechą językowo-etniczną (np. „Grafika polska”, „Literatura niemiecka”, „Film amerykański”);
 • techniki (np. „Drzeworyt”, „Akwarela”);
 • formy (np. „Powieść”, „Kryminał”, „Polonez (taniec)”);
 • nurty artystyczne (np. „Impresjonizm”, „Pozytywizm”, „Nowa Fala”);
 • epoki historyczne (np. “Oświecenie”, “Barok”).

 

Dyscypliny i konkurencje sportowe:

 • dyscypliny sportowe (np. „Lekkoatletyka”, „Piłka nożna”, „Pływanie”, "Skoki narciarskie");
 • konkurencje (np. „Loty narciarskie”, „Gimnastyka artystyczna”, „Rzut młotem”).

 

Religie, nurty polityczne i filozoficzne:

 • religie i wierzenia (np. „Islam”, „Chrześcijaństwo”, „Szamanizm”);
 • nurty polityczne i filozoficzne (np. „Komunizm”, „Liberalizm”, „Tomizm”).

 

Sektory gospodarki, branże zawodowe i służby publiczne:

 • sektory gospodarki (np. „Turystyka”, „Transport”, „Przemysł farmaceutyczny”);
 • branże zawodowe (np. „Hotelarstwo”, „Szkolnictwo wyższe”, „Służba zdrowia”);
 • służby publiczne („Wojsko”, „Policja”, „Administracja publiczna”).

111 2_ |aWystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej|d(1959 ;|cLublin)
372 __ |aFotografia polska

111 2_ |aKongres ACC|d(2009 ;|cOrlando)
372 __ |aKardiologia

111 2_ |aKrajowy Festiwal Piosenki Polskiej|c(Opole)
372 __ |aPieśń i piosenka|aMuzyka polska|aMuzyka rozrywkowa

111 2_ |aSobór Laterański|n(5 ;|d1512-1517)
372 __ |aKatolicyzm|aPrawo kanoniczne

|s - data początkowa

Data początkowa związana z tematyką imprezy.


|t - data końcowa

Data końcowa związana z tematyką imprezy. 

4.8 Pole 377 - język związany z deskryptorem (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|a - kod określający język (P)

|l - termin określający język (P)

|2 - źródło (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 377 zapisuje się język związany z imprezą. Przez język związany z imprezą rozumie się język oficjalny imprezy. 

 

Zasady stosowania pola

Wszystkie języki zapisuje się w jednym polu 377.

 

|a - kod określający język

Kod określający język związany z imprezą.

 

W podpolu |a stosuje się kod języka MARC 21:  http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html; w przypadku braku kodu języka na liście MARC 21, kod języka przejmuje się z: Language Code and Term Source Codes. Drugi wskaźnik przyjmuje wówczas wartość ‘7’, a w podpolu |2 zapisuje się źródło kodu.

111 2_ |aWystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej|d(1959 ;|cLublin)
377 __ |apol

111 2_ |aKongres ACC|d(2009 ;|cOrlando)
377 __ |aeng

111 2_ |aKrajowy Festiwal Piosenki Polskiej|c(Opole)
377 __ |apol

111 2_ |aSobór Laterański|n(5 ;|d1512-1517)
377 __ |alat

|l - termin określający język

Termin określający język związany z imprezą.


W podpolu |l zapisuje się terminy określające języki lub dialekty nieposiadające swojego kodu na żadnej z list kodów.

 

|2 - źródło

Źródło kodu określającego język.

4.9 Pole 411 - odsyłacz całkowity do deskryptora imprezy (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy - typ nazwy imprezy wskaźnik drugi
2 - nazwa w szyku naturalnym _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|a - odsyłacz całkowity do deskryptora imprezy (NP)
|c - miejsce imprezy (P)
|d - data imprezy (P)
|n - numer edycji imprezy (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Odmienne nazwy deskryptora imprezy. 

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania wskaźników i podpól pola 411 pokrywają się z zasadami stosowania wskaźników i podpól pola 111. 

111 2_ |aKongres ACC|d(2009 ;|cOrlando)
411 2_ |aKongres American College of Cardiology

111 2_ |aKrajowy Festiwal Piosenki Polskiej|c(Opole)
411 2_ |aFestiwal w Opolu
411 2_ |aFestiwal Opolski 

4.10 Pole 500 - odsyłacz uzupełniający - deskryptor osobowy (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy - typ nazwy osobowej wskaźnik drugi
0 - imię
1 - nazwisko
3 - nazwa rodu/rodziny
_ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - deskryptor osobowy (NP)
|b - numeracja (NP)
|c - tytuły i dopowiedzenia związane z deskryptorem (P)
|d - daty związane z deskryptorem (NP)  

 

Definicja i zakres stosowania
 Powiązanie deskryptora imprezy relacją kojarzeniową z deskryptorem osobowym.

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania wskaźników i podpól pola 500 pokrywają się z zasadami stosowania wskaźników i podpól  pola 100.

111 2_ |aKongres Lemologiczny|d(2016 ;|cWrocław)
500 1_ |aLem, Stanisław|d(1921-2006)

100 1_ |aLem, Stanisław|d(1921-2006)
511 2_ |aKongres Lemologiczny|d(2016 ;|cWrocław)

111 2_ |aKonkurs "Pamiętajmy o Osieckiej"
500 1_ |aOsiecka, Agnieszka|d(1936-1997)

500 1_ |aOsiecka, Agnieszka|d(1936-1997)
111 2_ |aKonkurs "Pamiętajmy o Osieckiej"

 

4.12 Pole 511 - odsyłacz uzupełniający do deskryptora imprezy (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy - typ nazwy imprezy wskaźnik drugi
2 - nazwa w szyku naturalnym _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - deskryptor imprezy (NP)
|c - miejsce imprezy (P)
|d - data imprezy (P)
|n - numer edycji imprezy (P)
|w - podpole kontrolne (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
Odsyłacz uzupełniający do deskryptora imprezy używanego jako hasło główne innego rekordu wzorcowego. 

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania wskaźników i podpól |a, |c, |d i |n pola 511 pokrywają się z zasadami stosowania wskaźników i podpól |a, |c, |di |n pola 111.

 

|w - podpole kontrolne

Stosuje się następujące wartości:

a - deskryptor (nazwa wcześniejsza)
b - deskryptor (nazwa późniejsza)
g - deskryptor nadrzędny/zbiorczy
h - deskryptor podrzędny/edycji imprezy

111 2_ |aKrajowy Festiwal Piosenki Polskiej|n(25 ;|d1988 ;|cOpole)
511 2_ |wg|aKrajowy Festiwal Piosenki Polskiej|c(Opole)

111 2_ |aKrajowy Festiwal Piosenki Polskiej|c(Opole)
511 2_ |wh|aKrajowy Festiwal Piosenki Polskiej|n(1 ;|d1963 ;|cOpole)
511 2_ |wh|aKrajowy Festiwal Piosenki Polskiej|n[...]
511 2_ |wh|aKrajowy Festiwal Piosenki Polskiej|n(53 ;|d2016 ;|cOpole)

4.15 Pole 665 - informacja na temat historii (NP)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|a - informacja na temat historii (P)

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 665 zapisuje się informację na temat historii imprezy. 

 

Zasady stosowania pola
|a- informacja na temat historii

111 2_ |aPrzegląd Teatrów Alternatywnych|c(Kielce)
665 __ |aPrzegląd w 2002 r. nie odbył się.

4.16 Pole 670 - źródło, w którym znaleziono dane (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - źródło, w którym znaleziono dane (NP)
|b - powiązanie z cytatą/lokalizacja danych w źródle (NP)
|u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI) (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 670 zapisuje się źródło, w którym znaleziono dane związane z deskryptorem imprezy. 

 

Zasady stosowania pola

Każde źródło, w którym znaleziono dane, zapisuje się w odrębnym polu 670.

 

|a - źródło, w którym znaleziono dane

Odwołanie do opublikowanego dzieła, opis źródła lub opis kwerendy, dzięki którym uzyskano informacje o imprezie (np. rozmowa telefoniczna z organizatorem).

 

Odwołanie do opublikowanego dzieła (cytatę) zapisuje się w formacie:

● książka: [tytuł] / [pierwsza odpowiedzialność]. - [pierwsze miejsce wydania] ; [kolejne miejsce wydania] ; [rok wydania].
● czasopismo: [tytuł] / [pierwsza odpowiedzialność]. W: [tytuł czasopisma]. - [oznaczenie numeru].

 

Opis źródła zapisuje się w postaci skrótu zob. Aneks 16 Źródła i ich skróty lub lub nazwy zasobu internetowego.

 

|b - powiązanie z cytatą/lokalizacja danych w źródle

Jeżeli pierwsza odpowiedzialność w cytacie w podpolu |a nie jest związana z deskryptorem imprezy z pola 111, w podpolu |b zapisuje się powiązanie z cytatą (np. “Dzieło na temat”).

 

Jeżeli do rekordu wzorcowego przejmuje się inne dane niż nazwa (np. zmiana miejsca imprezy, obszar działalności), w podpolu |b zapisuje się także lokalizację przejętych danych w źródle (np. “Informacja o imprezie”).

111 2_ |aWarszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy|n(16 ;|d2000)
670 __ |a16. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy 5-16.10.2000 / [tł. Adam Nowakowski. - Warszawa], 2000.|bDzieło na temat

|u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI)

Adres internetowy źródła, w którym znaleziono dane.

 

Zasady zapisu
Kolejność pól - W pierwszym polu 670 rekordu zapisuje się cytatę bibliograficzną.
Inne źródła zapisuje się w dowolnej kolejności. 

4.17 Pole 675 - źródło, w którym nie znaleziono danych (NP)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|a - źródło, w którym nie znaleziono danych (NP)

 

Definicja i zakres stosowania

W polu 675 zapisuje się źródło, w którym nie znaleziono danych związanych z deskryptorem imprezy.

 

Zasady stosowania pola

Wszystkie źródła, w których nie znaleziono danych, zapisuje się w jednym polu 675.

 

|a - źródło, w którym nie znaleziono danych

Źródło, w którym nie znaleziono danych.

111 2_ |aCongrès international du béton et du béton armé|n(1 ;|d1930 ;|cLiège)
675 __ |aBnF online

4.18 Pole 680 - nota stosowania (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|a - deskryptor (NP)

|i - informacja (P)

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 680 zapisuje się notę stosowania deskryptora.

Każdą informację zapisuje się w oddzielnym polu 680.

 

Zasady stosowania pola

|a - deskryptor

Deskryptor, na którego temat informację zapisuje się w podpolu |i - informacja. Sąsiadujące hasła mogą być zapisane w pojedynczym podpolu |a.

111 2_ |a
680 __ |ideskryptor|a-|istosuje się

 |i - informacja

Tekst uwagi ogólnej przeznaczonej do prezentacji publicznej. Podpole |i powtarza się, kiedy tekst uwagi rozdzielony jest podpolami |a.

 

5. Deskryptor tytułu ujednoliconego

5.1 Pole 008 - elementy danych stałej długości (NP)

Wskaźniki i podpola
brak  

 

Pozycje znakowe

00-05 - data utworzenia rekordu

06 - stosowanie określnika geograficznego

n - nie dotyczy

07 - norma latynizacji

| - nie koduje się

08 - język katalogowania

| - nie koduje się

09 - typ rekordu

a - rekord ujednoliconego hasła głównego

10 - przepisy katalogowania

z - inne

11 - język haseł przedmiotowych/tezaurus

n - nie dotyczy

12 - typ serii

n - nie dotyczy

13 - numeracja serii

n - nie dotyczy

14 - stosowanie hasła jako hasła głównego lub dodatkowego rekordu bibliograficznego

a - hasło stosuje się jako hasło główne lub dodatkowe rekordu bibliograficznego

15 - stosowanie hasła jako hasła przedmiotowego rekordu bibliograficznego

a - hasło stosuje się jako hasło przedmiotowe rekordu bibliograficznego

16 - stosowanie hasła jako hasła dodatkowego serii i dokumentu wieloczęściowego

b - hasła nie stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego

17 - typ określnika

n - nie dotyczy

18-27 - niezdefiniowane

28 - typ instytucji rządowej

| - nie koduje się

29 - zgodność odsyłaczy z hasłem głównym

a - odsyłacze są zgodne z hasłem głównym

30 - niezdefiniowana

31 - aktualizacja rekordu

a - rekord może być używany

32 - jednoznaczność nazwy osobowej

n - nie dotyczy

33 - poziom ujednolicenia

a - hasło w pełni ujednolicone

34-37 - niezdefiniowane

38 - zmiana zapisu w stosunku do formy występującej na dokumencie

| - nie koduje się

39 - źródło opisu

_ - narodowa agencja bibliograficzna
c - program współkatalogowania

 

Zasady i zakres stosowania pola zob. Pole 008 w rozdziale 1.

6. Deskryptor tytułu serii

6.1 Pole 008 - elementy danych stałej długości (NP)

Wskaźniki i podpola
brak  

 

Pozycje znakowe

00-05 - data utworzenia rekordu

06 - stosowanie określnika geograficznego

n - nie dotyczy

07 - norma latynizacji

| - nie koduje się

08 - język katalogowania

| - nie koduje się

09 - typ rekordu

a - rekord ujednoliconego hasła głównego

10 - przepisy katalogowania

z - inne

11 - język haseł przedmiotowych/tezaurus

n - nie dotyczy

12 - typ serii

a - seria monograficzna

13 - numeracja serii

a - numerowana
b - nienumerowana
c - numeracja nieregularna

14 - stosowanie hasła jako hasła głównego lub dodatkowego rekordu bibliograficznego

a - hasło stosuje się jako hasło główne lub dodatkowe rekordu bibliograficznego

15 - stosowanie hasła jako hasła przedmiotowego rekordu bibliograficznego

a - hasło stosuje się jako hasło przedmiotowe rekordu bibliograficznego

16 - stosowanie hasła jako hasła dodatkowego serii i dokumentu wieloczęściowego

a - hasło stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego

17 - typ określnika

n - nie dotyczy

18-27 - niezdefiniowane

28 - typ instytucji rządowej

| - nie koduje się

29 - zgodność odsyłaczy z hasłem głównym

a - odsyłacze są zgodne z hasłem głównym

30 - niezdefiniowana

31 - aktualizacja rekordu

a - rekord może być używany

32 - jednoznaczność nazwy osobowej

n - nie dotyczy

33 - poziom ujednolicenia

a - hasło w pełni ujednolicone

34-37 - niezdefiniowane

38 - zmiana zapisu w stosunku do formy występującej na dokumencie

| - nie koduje się

39 - źródło opisu

_ - narodowa agencja bibliograficzna
c - program współkatalogowania

 

Zasady i zakres stosowania pola zob. Pole 008 w rozdziale 1.

7. Deskryptor chronologiczny

7.1 Pole 008 - elementy danych stałej długości (NP)

Wskaźniki i podpola
brak  

 

Pozycje znakowe

00-05 - data utworzenia rekordu

06 - stosowanie określnika geograficznego

n - nie dotyczy

07 - norma latynizacji

| - nie koduje się

08 - język katalogowania

| - nie koduje się

09 - typ rekordu

a - rekord ujednoliconego hasła głównego

10 - przepisy katalogowania

z - inne

11 - język haseł przedmiotowych/tezaurus

z - inny

12 - typ serii

n - nie dotyczy

13 - numeracja serii

n - nie dotyczy

14 - stosowanie hasła jako hasła głównego lub dodatkowego rekordu bibliograficznego

b - hasła nie stosuje się jako hasło główne lub dodatkowe rekordu bibliograficznego

15 - stosowanie hasła jako hasła przedmiotowego rekordu bibliograficznego

a - hasło stosuje się jako hasło przedmiotowe rekordu bibliograficznego

16 - stosowanie hasła jako hasła dodatkowego serii i dokumentu wieloczęściowego

b - hasła nie stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego

17 - typ określnika

n - nie dotyczy

18-27 - niezdefiniowane

28 - typ instytucji rządowej

| - nie koduje się

29 - zgodność odsyłaczy z hasłem głównym

a - odsyłacze są zgodne z hasłem głównym

30 - niezdefiniowana

31 - aktualizacja rekordu

a - rekord może być używany

32 - jednoznaczność nazwy osobowej

n - nie dotyczy

33 - poziom ujednolicenia

a - hasło w pełni ujednolicone

34-37 - niezdefiniowane

38 - zmiana zapisu w stosunku do formy występującej na dokumencie

| - nie koduje się

39 - źródło opisu

_ - narodowa agencja bibliograficzna
c - program współkatalogowania

 

Zasady i zakres stosowania pola zob. Pole 008 w rozdziale 1.

7.2 Pole 148 - Deskryptor chronologiczny (NP)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - chronologia (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
Ujednolicony zakres chronologiczny wyrażany deskryptorami, które stanowią ustaloną i zamkniętą listę 30 przedziałów lat dla wieków i 6 zakresów szczegółowych dla XX wieku.

 

Zasady stosowania pola

W polu 148 stosuje się deskryptor chronologiczny w formie zgodnej z zasadami szczegółowymi podanymi w Zasadach tworzenia deskryptorów BN, w rozdziale 7. Deskryptor chronologiczny.

148 __ |a1601-1700
448 __ |a17 w.
448 __ |aXVII w.
448 __ |aSiedemnasty wiek
448 __ |aZłoty wiek

148 __ |a100-1 p.n.e.
448 __ |aI w. p.n.e.
448 __ |a1 w. p.n.e.
448 __ |aPierwszy wiek p.n.e.

448 __ |aPierwszy wiek przed naszą erą

148 __ |a1901-2000
448 __ |aXX w.
448 __ |a20 w.
448 __ |aDwudziesty wiek
548 |wh|a1901-1914
548 |wh|a1914-1918
548 |wh|a1918-1939
548 |wh|a1939-1945
548 |wh|a1945-1989
548 |wh|a1989-2000

7.3 Pole 448 - odsyłacz całkowity deskryptora chronologicznego (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - chronologia (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
Odmienne nazwy deskryptora chronologicznego.

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania wskaźników i podpól pola 448 pokrywają się z zasadami stosowania wskaźników i podpól pola 148.

148 __ |a1201-1300
448 __ |a13 w.
448 __ |aXIII w.
448 __ |aTrzynasty wiek

148 __ |a1901-1914
448 __ |a1901-14
548 __ |wg|a1901-2000

148 __ |a301-400
448 __ |aIV w.
448 __ |a4 w.
448 __ |aCzwarty wiek

7.4 Pole 548 - odsyłacz uzupełniający - deskryptor chronologiczny (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - deskryptor przedmiotowy (NP)
|w - podpole kontrolne (NP)

 

Definicja i zakres stosowania
Odsyłacz uzupełniający do deskryptora chronologicznego używanego jako hasło główne innego rekordu wzorcowego.

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania podpola |a pola 548 pokrywają się z zasadami stosowania podpola |a pola 148.

|w - podpole kontrolne

Stosuje się następujące wartości:

g - deskryptor szerszy
h - deskryptor węższy

148 __ |a1901-1914
548 __ |wg|a1901-2000

148 __ |a1914-1918
548 __ |wg|a1901-2000

148 __ |a1918-1939
548 __ |wg|a1901-2000

148 __ |a1939-1945
548 __ |wg|a1901-2000

148 __ |a1945-1989
548 __ |wg|a1901-2000

148 __ |a1989-2000
548 __ |wg|a1901-2000

148 __ |a1901-2000
548 |wh|a1901-1914
548 |wh|a1914-1918
548 |wh|a1918-1939
548 |wh|a1939-1945
548 |wh|a1945-1989
548 |wh|a1989-2000

7.5 Pole 550 - odsyłacz uzupełniający - deskryptor przedmiotowy (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - deskryptor przedmiotowy (NP)
|w - podpole kontrolne (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
Odsyłacz uzupełniający do deskryptora przedmiotowego używanego jako hasło główne innego rekordu wzorcowego.

 

Zasady stosowania pola
Zasady stosowania podpola |a pola 550 pokrywają się z zasadami stosowania podpola |a pola 150.

|w - podpole kontrolne

Stosuje się następujące wartości:

g - deskryptor szerszy
h - deskryptor węższy

148 __ |a1945-1989
448 __ |a1945-89
548 __ |wg|a1901-2000
550 __ |aPRL

550 __ |aZimna wojna

150 __ |aPRL
550 __ |a1945-1989

150 __ |aZimna wojna
550 __ |a1945-1989

 

7.6 Pole 680 - nota stosowania (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|a - deskryptor (NP)

|i - informacja (P)

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 680 zapisuje się notę stosowania deskryptora.

Każdą informację zapisuje się w oddzielnym polu 680.

 

Zasady stosowania pola

|a - deskryptor

Deskryptor, na którego temat informację zapisuje się w podpolu |i - informacja. Sąsiadujące hasła mogą być zapisane w pojedynczym podpolu |a.

148 __ |a
680 __ |ideskryptor|a-|istosuje się

 |i - informacja

Tekst uwagi ogólnej przeznaczonej do prezentacji publicznej. Podpole |i powtarza się, kiedy tekst uwagi rozdzielony jest podpolami |a.

 

8. Deskryptor przedmiotowy

8.1 Pole 008 - elementy danych stałej długości (NP)

Wskaźniki i podpola
brak  

 

Pozycje znakowe

00-05 - data utworzenia rekordu

06 - stosowanie określnika geograficznego

n - nie dotyczy

07 - norma latynizacji

| - nie koduje się

08 - język katalogowania

| - nie koduje się

09 - typ rekordu

a - rekord ujednoliconego hasła głównego

10 - przepisy katalogowania

z - inne

11 - język haseł przedmiotowych/tezaurus

z - inny

12 - typ serii

n - nie dotyczy

13 - numeracja serii

n - nie dotyczy

14 - stosowanie hasła jako hasła głównego lub dodatkowego rekordu bibliograficznego

b - hasła nie stosuje się jako hasło główne lub dodatkowe rekordu bibliograficznego

15 - stosowanie hasła jako hasła przedmiotowego rekordu bibliograficznego

a - hasło stosuje się jako hasło przedmiotowe rekordu bibliograficznego

16 - stosowanie hasła jako hasła dodatkowego serii i dokumentu wieloczęściowego

b - hasła nie stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego

17 - typ określnika

n - nie dotyczy

18-27 - niezdefiniowane

28 - typ instytucji rządowej

| - nie koduje się

29 - zgodność odsyłaczy z hasłem głównym

a - odsyłacze są zgodne z hasłem głównym

30 - niezdefiniowana

31 - aktualizacja rekordu

a - rekord może być używany

32 - jednoznaczność nazwy osobowej

n - nie dotyczy

33 - poziom ujednolicenia

a - hasło w pełni ujednolicone

34-37 - niezdefiniowane

38 - zmiana zapisu w stosunku do formy występującej na dokumencie

| - nie koduje się

39 - źródło opisu

_ - narodowa agencja bibliograficzna
c - program współkatalogowania

 

Zasady i zakres stosowania pola zob. Pole 008 w rozdziale 1.

8.2 Pole 072 - kod kategorii tematycznej (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi - kod źródła
_ - niezdefiniowany _ - brak informacji o źródle

 

Podpola
 |a - kod kategorii tematycznej (NP)

 

Definicja i zakres stosowania

Kod kategorii tematycznej związanej z deskryptorem.

Kody kategorii tematycznych stosuje się zgodnie z wykazem - zob. Aneks 9 Kod kategorii tematycznych (pole 072).

 

Zasady stosowania pola

Wszystkie kody kategorii tematycznych związane z deskryptorem zapisuje się w odrębnych polach 072.

 
|a - kod kategorii tematycznej

Kategoria tematyczna związana z deskryptorem przedmiotowym, wyrażona kodem.

072 __ |a5
072 __ |a14
072 __ |a16
150 __ |aJęzyki informacyjno-wyszukiwawcze
[5 - Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo ; 14 - Informatyka i technologie informacyjne ; 16 - Językoznawstwo]

8.3 Pole 150 - deskryptor przedmiotowy (NP)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - deskryptor geograficzny (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
Deskryptor przedmiotowy używany jako hasło główne rekordu wzorcowego. 

 

Zasady stosowania pola

|a - deskryptor przedmiotowy (NP)

Deskryptor przedmiotowy.

150 __ |aKorupcja
150 __ |aJęzykoznawstwo
150 __ |aHTML
150 __ |aUnia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU)
150 __ |aJedzenie (czynność)

8.4 Pole 450 - odsyłacz całkowity do deskryptora przedmiotowego (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - odsyłacz całkowity do deskryptora przedmiotowego (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
Odmienne nazwy deskryptora przedmiotowego. 

 

Zasady stosowania pola
Zasady stosowania wskaźników i podpól pola 450 pokrywają się z zasadami stosowania wskaźników i podpól pola 150.

150 __ |aWrotkarstwo
450 __ |aJazda na wrotkach
450 __ |aJazda na rolkach

150 __ |aJęzykoznawstwo
450 __ |aLingwistyka

150 __ |aKorupcja
450 __ |aŁapownictwo
450 __ |aPłatna protekcja
450 __ |aPrzekupstwo
450 __ |aSprzedajność

8.10 Pole 550 - odsyłacz uzupełniający - deskryptor przedmiotowy (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - deskryptor przedmiotowy (NP)
|w - podpole kontrolne (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
Odsyłacz uzupełniający do deskryptora przedmiotowego używanego jako hasło główne innego rekordu wzorcowego.

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania podpola |a pola 550 pokrywają się z zasadami stosowania podpola |a pola 150.

|w - podpole kontrolne

Stosuje się następujące wartości:

g - deskryptor szerszy
h - deskryptor węższy

150 __ |aAerodynamika
550 __ |wg|aAeromechanika
550 __ |aBalistyka
550 __ |aLot
550 __ |aProfile lotnicze
550 __ |aTunele aerodynamiczne

150 __ |aNarcyz (kwiat)
550 __ |wg|aAmarylkowate
550 __ |wg|aRośliny trujące
550 __ |wh|aNarcyz biały

150 __ |aGwiazdy neutronowe
550 __ |wg|aGwiazdy
550 __ |aNeutrony

8.15 Pole 680 - nota stosowania (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

|a - deskryptor (NP)

|i - informacja (P)

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 680 zapisuje się notę stosowania deskryptora.

Każdą informację zapisuje się w oddzielnym polu 680.

 

Zasady stosowania pola

|a - deskryptor

Deskryptor, na którego temat informację zapisuje się w podpolu |i - informacja. Sąsiadujące hasła mogą być zapisane w pojedynczym podpolu |a.

150 __ |a
680 __ |ideskryptor|a-|istosuje się

 |i - informacja

Tekst uwagi ogólnej przeznaczonej do prezentacji publicznej. Podpole |i powtarza się, kiedy tekst uwagi rozdzielony jest podpolami |a.

 

9. Deskryptor geograficzny

9.1 Pole 008 - elementy danych stałej długości (NP)

Wskaźniki i podpola
brak  

 

Pozycje znakowe

00-05 - data utworzenia rekordu

06 - stosowanie określnika geograficznego

n - nie dotyczy

07 - norma latynizacji

| - nie koduje się

08 - język katalogowania

| - nie koduje się

09 - typ rekordu

a - rekord ujednoliconego hasła głównego

10 - przepisy katalogowania

z - inne

11 - język haseł przedmiotowych/tezaurus

z - inny

12 - typ serii

n - nie dotyczy

13 - numeracja serii

n - nie dotyczy

14 - stosowanie hasła jako hasła głównego lub dodatkowego rekordu bibliograficznego

b - hasła nie stosuje się jako hasło główne lub dodatkowe rekordu bibliograficznego

15 - stosowanie hasła jako hasła przedmiotowego rekordu bibliograficznego

a - hasło stosuje się jako hasło przedmiotowe rekordu bibliograficznego

16 - stosowanie hasła jako hasła dodatkowego serii i dokumentu wieloczęściowego

b - hasła nie stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego

17 - typ określnika

n - nie dotyczy

18-27 - niezdefiniowane

28 - typ instytucji rządowej

| - nie koduje się

29 - zgodność odsyłaczy z hasłem głównym

a - odsyłacze są zgodne z hasłem głównym

30 - niezdefiniowana

31 - aktualizacja rekordu

a - rekord może być używany

32 - jednoznaczność nazwy osobowej

n - nie dotyczy

33 - poziom ujednolicenia

a - hasło w pełni ujednolicone

34-37 - niezdefiniowane

38 - zmiana zapisu w stosunku do formy występującej na dokumencie

| - nie koduje się

39 - źródło opisu

_ - narodowa agencja bibliograficzna
c - program współkatalogowania

 

Zasady i zakres stosowania pola zob. Pole 008 w rozdziale 1.

9.2 Pole 034 - zakodowane matematyczne dane kartograficzne (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi - typ pierścienia
_ - niezdefiniowany

_ - nie dotyczy

0 - pierścień zewnętrzny

1 - pierścień wewnętrzny (wykluczony)

 

Podpola
|d - współrzędne – długość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na zachód (NP)
|e - współrzędne – długość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na wschód (NP)
|f - współrzędne – szerokość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na północ (NP)
|g - współrzędne – szerokość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na południe (NP)
|z - nazwa ciała niebieskiego (NP)
|2 - źródło (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 034 zapisuje się zakodowane matematyczne dane kartograficzne. 

 

Zasady stosowania pola

Podpola |d, |e, |f, |g określają cztery współrzędne obiektu geograficznego. Podpole |d określa punkt najbardziej wysunięty na zachód; podpole |e - punkt najbardziej wysunięty na wschód; podpole |f - punkt najbardziej wysunięty na północ; podpole |g - punkt najbardziej wysunięty na południe. Półkule zapisuje się skrótami: N = północna, S = południowa, E = wschodnia, W = zachodnia.

 

Podpola |d, |e, |f, |g zawsze występują wspólnie. Na współrzędne składają się następujące elementy, zapisywane według schematu psssmmss (p – półkula, s – stopnie, m – minuty, s – sekundy). Poszczególne elementy wyrównuje się do prawej, a nieużywane pozycje zapisywane są jako zero.

 

Jeżeli współrzędne obiektu geograficznego wyraża się nie poprzez podanie punktów skrajnych, lecz poprzez podanie punktu centralnego, długość i szerokość punktu centralnego zapisuje się dwukrotnie (długość w podpolach |d i |e, szerokość w podpolach |f i |g).

 

|d - współrzędne – długość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na zachód

Długość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na zachód lub długość geograficzna punktu centralnego.

 

|e - współrzędne – długość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na wschód

Długość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na wschód lub długość geograficzna punktu centralnego.

 

|f  - współrzędne – szerokość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na północ

Szerokość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na północ lub szerokość geograficzna punktu centralnego.

 

|g - współrzędne – szerokość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na południe

Szerokość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na południe lub szerokość geograficzna punktu centralnego.

034 __ |ddE0193623|eE0193623|fN0535043|gN0535043|2geonames
151 __ |aZalewo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. iławski, gm. Zalewo)

|z - nazwa ciała niebieskiego

Nazwa planety lub innego ciała niebieskiego, jeśli współrzędne zapisane w podpolach |d, |e, |f i |g nie dotyczą Ziemi.

034 __ |dW0450000|eW0330000|fS160000|gS0290000|zKsiężyc
151 __ |aMorze Wilgoci

|2  - źródło

Kod MARC 21 źródła danych zapisanych w polu 034. Podając różne źródła, należy wymienić je w oddzielnych polach. Kod do pobrania z: Cartographic Data Source Codes

9.3 Pole 043 - kod obszaru geograficznego (NP)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|c - kod ISO (P) 

 

Definicja i zakres stosowania

W polu 043 zapisuje się kod ISO obszaru geograficznego związanego z deskryptorem geograficznym. Przez obszar geograficzny rozumie się: kraj o wyodrębnionej państwowości, terytorium podległe lub obszar szczególny, któremu ze względu na jego specyfikę przyznano kod ISO.

 

W przypadku podrzędnych jednostek geograficznych nieposiadających kodu ISO w polu 043 zapisuje się kod ISO jednostki nadrzędnej (kraju). 

 

Zasady stosowania pola

Wszystkie kody ISO zapisuje się w jednym polu 043.

 

|c - kod ISO

Kod ISO 3166-1 alpha 2 (dwuznakowy) określający obszar geograficzny związany z ciałem zbiorowym. Kod przejmuje się z: Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes - zob. Aneks 17: Kody krajów - ISO 3166-1.

043 __ |cFR
151 __ |aFrancja

043 __ |cBQ
151 __ |aHolandia Karaibska

043 __ |cPL
151 __ |aWarszawa (woj. mazowieckie)

9.4 Pole 045 - daty związane z deskryptorem (NP)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi

0 - data jednostkowa

(jedno podpole |b lub |c

1 - kilka dat jednostkowych

(kilka podpól |b i/lub |c

2 - przedział czasowy

(dwa podpola |b lub |c

_ - niezdefiniowany

 

Podpola

|b - data po 9999 r. p.n.e. (P)

|c - data przed 9999 r. p.n.e. (P)

 

Definicja i zakres stosowania
W polu 045 zapisuje się daty związane z deskryptorem geograficznym. Pole 045 wypełnia się tylko w przypadku historycznych obszarów geograficznych. 

 

Zasady stosowania pola

Każdą datę zapisuje się w oddzielnym podpolu |b lub |c.

 

Datę zapisuje się według schematu rrrrmmddgg (r - rok, m - miesiąc, d - dzień, g - godzina). Rok jest elementem obowiązkowym; miesiąc, dzień i godzina są elementami opcjonalnymi.

 

 • Rok wyraża się liczbą czterocyfrową (0000 do 9999) wyrównaną prawostronnie; nieużywane pozycje zawierają zera.

 

 • Miesiąc wyraża się liczbą dwucyfrową (01 do 12) wyrównaną prawostronnie; nieużywane pozycje zawierają zera.

 

 • Dzień wyraża się liczbą dwucyfrową (01 do 31) wyrównaną prawostronnie; nieużywane pozycje zawierają zera.

 

 • Godzinę wyraża się liczbą dwucyfrową w formacie 24-godzinnym (00 do 23) wyrównaną prawostronnie; nieużywane pozycje zawierają zera.

 

|b - data po 9999 r. p.n.e.

Data po 9999 roku p.n.e. Datę poprzedza się kodem ery (d – n.e ; c – p.n.e.).

 

|c - data przed 9999 r. p.n.e.

Data przed 9999 r. p.n.e. Daty nie poprzedza się kodem ery.

045 2_ |bd1918|bd1939
151 __ |aWojewództwo nowogródzkie (1918-1939)

045 2_ |bd1921|bd1939
151 __ |aWojewództwo wołyńskie (1921-1939)

045 0_ |bd1793
151 __ |aWojewództwo wołyńskie (1793) 

9.5 Pole 151 - deskryptor geograficzny (NP)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - deskryptor geograficzny (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
Deskryptor geograficzny używany jako hasło główne rekordu wzorcowego.

 

Zasady stosowania pola

|a - deskryptor geograficzny

Deskryptor geograficzny.

151 __ |aHimalaje (góry)
151 __ |aRzym (Włochy)
151 __ |aOlsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
151 __ |aAquincum (Węgry ; miasto dawne)
151 __ |aJezioro Bodeńskie

9.6 Pole 368 - inne atrybuty deskryptora (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|b - typ jednostki geograficznej (P) 

 

Definicja i zakres stosowania

W polu 368 zapisuje się typ jednostki geograficznej.

 

Terminy przyjęte do pola 368 są zgodne ze słownictwem Deskryptorów BN. 

 

Zasady stosowania pola

Wszystkie atrybuty zapisuje się w jednym polu 368.

 

|b - typ jednostki geograficznej

Terminy zgodne ze słownictwem Deskryptorów BN.


Deskryptor przedmiotowy określający typ jednostki geograficznej:

 • nazwy obiektów fizjograficznych, np.: "Szczyty", "Góry", "Rzeki", "Lasy", "Morza", "Jeziora", "Oceany", "Wyspy", "Kontynenty", "Niziny", "Wyżyny", "Doliny" itp.;

 

 • nazwy jednostek podziału administracyjnego: "Państwa", "Terytoria zależne", "Województwa", "Powiaty", "Gminy", "Miasta", "Wsie", "Dzielnice", "Osiedla", "Komitaty", "Stany", "Kraje związkowe", "Jednostki administracyjne" itp.

 

 • nazwy innych obszarów, np.: "Rezerwaty", "Parki narodowe" itp.

 

Deskryptor "Jednostki administracyjne" stosuje się, jeżeli nie jest znana nazwa jednostki podziału terytorialnego.

151 __ |aHolandia Karaibska
368 __ |bTerytoria zależne

151 __ |aWarszawa (woj. mazowieckie)
368 __ |bMiasta|bStolice

151 __ |aMont Blanc (szczyt górski)
368 __ |bSzczyty górskie

151 __ |aMorze Wilgoci
368 __ |bMorza księżycowe

151 __ |aSaara (Niemcy ; kraj związkowy)
368 __ |bKraje związkowe

151 __ |aWojewództwo mazowieckie (1999-)
368 __ |bWojewództwa

9.7 Pole 451 - odsyłacz całkowity do deskryptora geograficznego (P)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
|a - odsyłacz całkowity do deskryptora geograficznego (NP) 

 

Definicja i zakres stosowania
Odmienne nazwy deskryptora geograficznego. 

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania wskaźników i podpól pola 451 pokrywają się z zasadami stosowania wskaźników i podpól  pola 151.

151 __ |aWarszawa (woj. mazowieckie)
451 __ |aVarsovia
451 __ |aVarsovie
451 __ |aVaršava
451 __ |aVarsó
451 __ |aWarsaw
451 __ |aWarschau

151 __ |aJózefów (woj. mazowieckie, pow. otwocki, gm. Józefów)
451 __ |aJózefów koło Otwocka
451 __ |aJózefów nad Świdrem

10. Deskryptor rodzaju/gatunku

Wskaźniki i podpola
brak  

 

Pozycje znakowe

00-05 - data utworzenia rekordu

06 - stosowanie określnika geograficznego

n - nie dotyczy

07 - norma latynizacji

| - nie koduje się

08 - język katalogowania

| - nie koduje się

09 - typ rekordu

a - rekord ujednoliconego hasła głównego

10 - przepisy katalogowania

z - inne

11 - język haseł przedmiotowych/tezaurus

z - inny

12 - typ serii

n - nie dotyczy

13 - numeracja serii

n - nie dotyczy

14 - stosowanie hasła jako hasła głównego lub dodatkowego rekordu bibliograficznego

b - hasła nie stosuje się jako hasło główne lub dodatkowe rekordu bibliograficznego

15 - stosowanie hasła jako hasła przedmiotowego rekordu bibliograficznego

a - hasło stosuje się jako hasło przedmiotowe rekordu bibliograficznego

16 - stosowanie hasła jako hasła dodatkowego serii i dokumentu wieloczęściowego

b - hasła nie stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego

17 - typ określnika

n - nie dotyczy

18-27 - niezdefiniowane

28 - typ instytucji rządowej

| - nie koduje się

29 - zgodność odsyłaczy z hasłem głównym

a - odsyłacze są zgodne z hasłem głównym

30 - niezdefiniowana

31 - aktualizacja rekordu

a - rekord może być używany

32 - jednoznaczność nazwy osobowej

n - nie dotyczy

33 - poziom ujednolicenia

a - hasło w pełni ujednolicone

34-37 - niezdefiniowane

38 - zmiana zapisu w stosunku do formy występującej na dokumencie

| - nie koduje się

39 - źródło opisu

_ - narodowa agencja bibliograficzna
c - program współkatalogowania

 

Zasady i zakres stosowania pola zob. Pole 008 w rozdziale 1.

10.1 Pole 008 - elementy danych stałej długości (NP)

Wskaźniki i podpola
brak  

 

Pozycje znakowe

00-05 - data utworzenia rekordu

06 - stosowanie określnika geograficznego

n - nie dotyczy

07 - norma latynizacji

| - nie koduje się

08 - język katalogowania

| - nie koduje się

09 - typ rekordu

a - rekord ujednoliconego hasła głównego

10 - przepisy katalogowania

z - inne

11 - język haseł przedmiotowych/tezaurus

z - inny

12 - typ serii

n - nie dotyczy

13 - numeracja serii

n - nie dotyczy

14 - stosowanie hasła jako hasła głównego lub dodatkowego rekordu bibliograficznego

b - hasła nie stosuje się jako hasło główne lub dodatkowe rekordu bibliograficznego

15 - stosowanie hasła jako hasła przedmiotowego rekordu bibliograficznego

a - hasło stosuje się jako hasło przedmiotowe rekordu bibliograficznego

16 - stosowanie hasła jako hasła dodatkowego serii i dokumentu wieloczęściowego

b - hasła nie stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego

17 - typ określnika

n - nie dotyczy

18-27 - niezdefiniowane

28 - typ instytucji rządowej

| - nie koduje się

29 - zgodność odsyłaczy z hasłem głównym

a - odsyłacze są zgodne z hasłem głównym

30 - niezdefiniowana

31 - aktualizacja rekordu

a - rekord może być używany

32 - jednoznaczność nazwy osobowej

n - nie dotyczy

33 - poziom ujednolicenia

a - hasło w pełni ujednolicone

34-37 - niezdefiniowane

38 - zmiana zapisu w stosunku do formy występującej na dokumencie

| - nie koduje się

39 - źródło opisu

_ - narodowa agencja bibliograficzna
c - program współkatalogowania

 

Zasady i zakres stosowania pola zob. Pole 008 w rozdziale 1.