REKORD WZORCOWY

Tłumaczenie pełnego formaru MARC 21 dla rekordu wzorcowego.

Leader

Wskaźniki i podpola
brak  

 

Podpola

00-04 - długość rekordu

 

05 - status

a - podwyższenie poziomu rejestracji
c - poprawiony lub zmieniony
d - usunięty
n - nowy
o - nieaktualny
s - usunięty; hasło zostało podzielone na dwa lub więcej haseł
x - usunięty; hasło zostało zastąpione innym hasłem

 

06 - typ rekordu

z - rekord wzorcowy

 

07-08 - niezdefiniowane

 

09 - schemat kodowania znaków

_ - MARC-8
a - UCS/Unicode

 

10 - licznik wskaźnika

2 - liczba pozycji znakowych używanych do zapisywania wskaźników

 

11 - długość kodu podpola

2 - liczba pozycji znakowych używanych do zapisywania kodów podpól

 

12-16 - bazowy adres danych

[liczba] - długość leadera i tablicy adresów

 

17 - poziom rejestracji

n - kompletny rekord wzorcowy
o - niekompletny rekord wzorcowy

 

18 - zasady interpunkcji

_ - nie koduje się
c - brak interpunkcji
i - stosuje się interpunkcję
u - nieznane

 

19 - niezdefiniowana

 

20 - długość części z długością pola

4 - liczba znaków w części z długością pola w tablicy adresów

 

21 - długość części z pozycją znaku początkowego

5 - liczba znaków w części z pozycją znaku początkowego w tablicy adresów

 

22 - długość części z oznaczeniem implementacji

0 - liczba znaków w części z oznaczeniem implementacji w tablicy adresów

 

23 - niezdefiniowana

0 - zawiera wartość "zero"

 

Definicja i zakres stosowania
Pierwsze pole rekordu wzorcowego. Jest to pole stałej długości, liczące dwadzieścia cztery pozycje znakowe (00–23) i składające się z elementów danych zawierających numery lub zakodowane wartości, którymi ustala się parametry przetwarzania rekordu.

 

Pozycje znakowe 20–23 obejmują mapę wpisów tablicy adresów. Składają się z czterech cyfr określających strukturę wpisów w tablicy adresów. Szczegółowe informacje o strukturze leadera – zobacz: MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.

 

Zasady stosowania pola

00-04 - długość rekordu

Generowany komputerowo, pięcioznakowy numer równy długości całego rekordu, począwszy od niego samego, a skończywszy na ostatniej danej rekordu. Numer jest wyrównany do prawej, a niewykorzystane pozycje zawierają zera.

 

05 - status rekordu

Określenie relacji między rekordem a kartoteką; używane do porządkowania kartoteki.

a - podwyższenie poziomu rejestracji

Poziom rejestracji rekordu (Leader/17) został zmieniony z “o” (niekompletny rekord wzorcowy) do “n” (kompletny rekord wzorcowy).

c - poprawiony lub zmieniony

Modyfikacja rekordu inna niż zmiana kodu poziomu rejestracji.
(Leader/17).

d - usunięty

Kodu “d” używa się, gdy nie mają zastosowania kod “s” ani “x”, lub kiedy instytucja zdecyduje o nieużywaniu tych kodów.

Melioracja rekordów bibliograficznych może wymagać do pewnego stopnia ręcznej modyfikacji rekordów, ponieważ usunięte hasło może występować jako odsyłacz całkowity (4XX) w innych rekordach wzorcowych. Pole 682 może zawierać dodatkową informację na temat usuwanego rekordu.

n - nowy

Nowo utworzony rekord wzorcowy.

o - nieaktualny

Rekord wzorcowy jest nieaktualny, ale nie został jeszcze usunięty z kartoteki.

s - usunięty; hasło zostało podzielone na dwa lub więcej haseł

Rekord wzorcowy został usunięty z kartoteki, ponieważ hasło zostało podzielone na dwa lub więcej haseł zapisanych w nowych rekordach wzorcowych. Hasło ze starego rekordu jest zawarte w nowych rekordach w postaci odsyłacza całkowitego (4XX). Ten kod statusu rekordu pozwala na obsługę automatycznej melioracji rekordów bibliograficznych pomimo tego, że hasło zostało podzielone na dwa lub więcej haseł i w rekordach bibliograficznych nie można w prosty sposób automatycznie zastąpić starego hasła nowym.

Leader/05 s
150 __ $aBudda i buddyzm

Leader/05 n
100 0_ $aBudda Siakjamuni
450 __ $aBudda i buddyzm

Leader/05 n
150 __ $aBuddyzm
450 __ $aBudda i buddyzm

 

x - usunięty; hasło zostało zastąpione innym hasłem

Rekord wzorcowy został usunięty z kartoteki, a stare hasło zostało zastąpione nowym hasłem zapisanym w nowym rekordzie wzorcowym. Hasło ze starego rekordu jest zawarte w nowym rekordzie w postaci odsyłacza całkowitego (4XX). (W systemach, w których kartoteka wzorcowa jest podłączona do kartoteki rekordów bibliograficznych, komputer może na podstawie kodu “x” automatycznie zmeliorować rekordy bibliograficzne.)

Leader/05 x
150 __ $aOleomargaryna

Leader/05 n
100 0_ $aMargaryna
450 __ $aOleomargaryna

 

06 - typ rekordu

Jednoznakowy kod literowy używany do określenia cech i składników rekordu.
z - rekord wzorcowy
Dany rekord jest rekordem wzorcowym. Szczegółowy typ rekordu wzorcowego zapisuje się w polu 008/09 (typ rekordu).

 

07-08 - niezdefiniowane

 

09 - schemat kodowania znaków

Używany schemat kodowania znaków wpływa na liczbę oktetów potrzebnych do zakodowania jednego znaku, rozmieszczenie znaków diakrytycznych, sposób użycia sekwencji ucieczki (escape sequence) oraz może wpływać na repertuar znaków. Szczegółowe informacje na temat zestawów znaków używanych w rekordach MARC21: MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.

_ - MARC-8

Znaki w rekordzie kodowane są przy użyciu ośmiobitowego zestawu znaków opisanego w MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media. Dodatkowe zestawy znaków używane w rekordzie zapisuje się w polu 066 (użyty zestaw znaków).

a - UCS/Unicode

Znaki w rekordzie kodowane są przy użyciu zestawu znaków UCS (Universal Coded Character Set) zgodnym z ISO 10646 lub przy użyciu Unicode.

 

10 - licznik wskaźników

Generowana przez komputer cyfra „2”, oznaczająca liczbę pozycji znakowych używanych do zapisywania wskaźników w polach zmiennej długości.

(Wskaźniki zawierają kod, który zmienia znaczenie lub stanowi uzupełnienie danych zapisanych w polu.) W formacie MARC 21 pierwsze dwie pozycje znakowe każdego pola zmiennej długości są zarezerwowane dla wskaźników, dlatego licznik wskaźników zawsze wynosi “2”.

2 - liczba pozycji znakowych używanych do zapisywania wskaźników

 

11 - długość kodu podpola

Generowana przez komputer cyfra „2”, oznaczająca liczbę pozycji znakowych używanych do zapisywania kodów podpól w polach zmiennej długości.

(Każdy element pola zmiennej długości jest identyfikowany przy użyciu kodu podpola.) W formacie MARC 21 kod podpola składa się z separatora “|” i cyfry bądź małej litery, dlatego długość kodu podpola zawsze wynosi “2”.

2 - liczba pozycji znakowych używanych do zapisywania kodów podpól

 

12-16 - bazowy adres danych

Generowany przez komputer pięcioznakowy ciąg numeryczny, określający pierwszą pozycję znakową pierwszego pola kontrolnego zmiennej długości w rekordzie. Numer jest wyrównany do prawej, a każda niewykorzystana pozycja zawiera zero.

Numer stanowi bazowy adres danych, począwszy od którego adresowane są pozycje znaków początkowych wszystkich pozostałych pól rekordu w tablicy adresów. (Pozycja znaku początkowego pola jest względna i liczy się ją od pierwszej pozycji znakowej pierwszego pola kontrolnego zmiennej długości w rekordzie, a nie od początku rekordu.) Bazowy adres danych jest równy sumie długości leadera i tablicy adresów, włączając w to znak końcowy tablicy adresów.

[liczba] - długość leadera i tablicy adresów

 

17 - poziom rejestracji

Oznaczenie stopnia kompletności rekordu wzorcowego.

Rekord wzorcowy, kompletny bądź nie, który po utworzeniu jest poddawany modyfikacjom, oznacza się kodem “b” (rekord jest aktualizowany) w polu 008/31 (aktualizacja rekordu).

n - kompletny rekord wzorcowy

Rekord wzorcowy spełnia wymagania określone w krajowych przepisach katalogowania.

o - niekompletny rekord wzorcowy

Rekord wzorcowy jest niekompletny, ponieważ nie zawiera wszystkich danych. Rekord może spełniać wymagania określone w krajowych przepisach katalogowania.

 

18 - zasady interpunkcji

Jednoznakowy kod alfanumeryczny określający zasady interpunkcji stosowane w hasłach i odsyłaczach.

Zasady dotyczą tylko końca pola lub podpola, a nie interpunkcji wewnątrz pola.

_ - nie koduje się

Brak informacji na temat zasad interpunkcji stosowanych w hasłach i odsyłaczach.

c - brak interpunkcji

Nie stosuje się znaków interpunkcyjnych w hasłach i odsyłaczach.

i - stosuje się interpunkcję

Stosuje się znaki interpunkcyjne w hasłach i odsyłaczach.

u - nieznane

Brak informacji na temat stosowania znaków interpunkcyjnych w hasłach i odsyłaczach.

 

19 - niezdefiniowana

 

20 - długość części z długością pola

Zawsze zawiera “4”.
4 - liczba znaków w części z długością pola w tablicy adresów

 

21 - długość części z pozycją znaku początkowego

Zawsze zawiera “5”.

5 - liczba znaków w części z pozycją znaku początkowego w tablicy adresów

 

22 - długość części z oznaczeniem implementacji

W formacie MARC21 tablica adresów nie zawiera oznaczenia implementacji.

Zawsze zawiera “0”.

0 - liczba znaków w części z oznaczeniem implementacji w tablicy adresów

 

23 - niezdefiniowana

0 - zawiera wartość "zero"

Tablica adresów (NP)

Wskaźniki
brak  

 

Podpola
brak

 

Pozycje znakowe
00-02 - etykieta
03-06 - długość pola
07-11 - pozycja znaku początkowego 

 

Definicja i zakres stosowania
Ciąg wpisów o stałej długości, po jednej dla każdego pola zmiennej długości (kontrolnego lub danych), występującego w rekordzie. Każdy wpis tablicy adresów ma długość dwunastu pozycji znakowych i składa się z trzech części: etykiety pola, długości pola i pozycji znaku początkowego. Tablica adresów występuje na początku rekordu, bezpośrednio po etykiecie rekordu, i jest umiejscowiona na dwudziestej czwartej pozycji znakowej. Długość pola i pozycja znaku początkowego są zdefiniowane na pozycjach Etykieta rekordu/20–23 (Mapa pozycji) odpowiednio znakami 4 i 5. Ponieważ etykieta pola zajmuje zawsze trzy znaki, długość etykiety w tablicy adresów nie jest określona w mapie pozycji.

 

Szczegółowe informacje o strukturze wpisów tablicy adresów – zobacz: MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.

 

Zasady stosowania pola

Pozycje znakowe
00–02 Etykieta

Trzy znaki numeryczne lub alfabetyczne ASCII (duże lub małe litery, ale nie obie równocześnie) identyfikujące powiązane pole zmiennej długości.

 

03–06 Długość pola

Cztery znaki numeryczne ASCII określające długość pola zmiennej długości, łącznie ze wskaźnikami, kodami podpól, danymi i oznaczeniem końca pola. Długość pola o liczbie mającej mniej niż cztery cyfry wyrównuje się do prawej, a niewykorzystane pozycje wypełnia się zerami.

 

07–11 Pozycja znaku początkowego

Pięć znaków numerycznych ASCII określających pozycję znaku początkowego pola
zmiennej długości w stosunku do bazowego adresu danych (Etykieta rekordu/12–16).
Pozycję znaku początkowego o liczbie składającej się najwyżej z pięciu cyfr wyrównuje się do prawej, a niewykorzystane pozycje wypełnia się zerami.

 Przykłady

 

etykieta

długość pola

pozycja znaku początkowego

pozycja 1

pozycja 2

pozycja 3

pozycja 4

pozycja 5

001

003

005

008

100

0013

0005

0016

0041

0040

00000

00013

00018

00034

00075

 

Zasady zapisu
Dane generowane systemowo - każdy wpis tablicy adresów jest generowany systemowo 

Grupa pól 00X

001 - numer kontrolny (NP)

Wskaźniki i podpola
brak  

 

Definicja pola i zakres stosowania

Numer kontrolny nadawany przez instytucję tworzącą, używającą lub rozpowszechniającą rekord. W przypadku wymiany rekordów dokumentacja dotycząca struktury oraz zakresu stosowania numeru kontrolnego powinna być dostarczona przez instytucję rozpowszechniającą rekord.

 

Kod MARC pozwalający na identyfikację instytucji, której numer kontrolny znajduje się w polu 001 zapisuje się w polu 003 (identyfikator numeru kontrolnego). Instytucja otrzymująca rekord może przenieść numer kontrolny z pola 001 (oraz identyfikator numeru kontrolnego z pola 003) do pola 035 (systemowy numer kontrolny), pola 010 (numer kontrolny Biblioteki Kongresu) lub pola 016 (numer kontrolny Narodowej Agencji Bibliograficznej) i umieścić w polu 001 własny numer kontrolny (oraz własny identyfikator numeru kontrolnego w polu 003).

 

Generowanie systemowe - pole 001 może być generowane automatycznie.

 Przykłady:
001 __#880524405##
003 __CaOONL
016 __$a#880524405##

003 - identyfikator numeru kontrolnego (NP)

Wskaźniki i podpola
brak  

 

Definicja i zakres stosowania

Kod MARC instytucji, której numer kontrolny znajduje się w polu 001 (numer kontrolny).

 

Po zmianie numeru kontrolnego w polu 001 należy upewnić się, że identyfikator numeru kontrolnego w polu 003 jest prawidłowy.

 

Zobacz: Źródła kodów organizacji (Organization Code Sources) - wykaz źródeł kodów organizacji stosowanych w rekordach MARC 21.

 

Przykłady:
003 __OCoLC
003 __DLC

005 - data i czas ostatniej modyfikacji (NP)

Wskaźniki i podpola
brak  

 

Definicja i zakres stosowania

16 znaków określających datę i czas ostatniej modyfikacji, służących jako identyfikator wersji rekordu. Zapisywane zgodnie z normą ISO 8601 - Representation of dates and times (Zapis daty i czasu). Data obejmuje 8 znaków numerycznych według schematu RRRRMMDD (r - rok, m - miesiąc, d - dzień). Czas obejmuje 8 znaków numerycznych według schematu GGMMSS.D (g - godzina, m - minuta, s - sekunda, d - dziesiętna część sekundy) w formacie 24-godzinnym (00-23).

 

Na datę składają się 4 znaki określające rok, 2 znaki określające miesiąc i dwa znaki określające dzień. Na czas składają się 2 znaki określające godzinę, 2 znaki określające minuty, 2 znaki określające minuty i 2 znaki określające dziesiętną część sekundy (uwzględniając separator dziesiętny - kropkę).

 

Datę wprowadzenia rekordu zapisuje się w polu 008/00-05 (elementy danych stałej długości/data wprowadzenia rekordu). Daty wprowadzenia rekordu nie można zmienić.

 

Przykłady:
005 __19940223151047.0
[23 lutego 1994 r., 15:10:47]

008 - elementy danych stałej długości (NP)

Wskaźniki i podpola
brak  
Pozycje znakowe

00-05 - data utworzenia rekordu

06 - stosowanie określnika geograficznego

_ - brak określnika geograficznego
d - stosuje się określnik geograficzny bezpośrednio
i - stosuje się określnik geograficzny pośrednio
n - nie dotyczy
| - nie koduje się

07 - norma latynizacji

a - norma międzynarodowa
b - norma narodowa
c - norma narodowego stowarzyszenia bibliotek
d - norma biblioteki narodowej lub narodowej agencji bibliograficznej
e - norma lokalna
f - norma nieznanego pochodzenia
g - nazwa rozpowszechniona w języku instytucji katalogującej
n - nie dotyczy
| - nie koduje się

08 - język katalogowania

_ - brak informacji
b - język angielski i język francuski
c - tylko język angielski
f - tylko język francuski
| - nie koduje się

09 - typ rekordu

a - rekord ujednoliconego hasła głównego
b - rekord odsyłacza orientacyjnego nieodsyłającego do rekordu wzorcowego
c - rekord odsyłacza orientacyjnego odsyłającego do rekordu wzorcowego
d - rekord określnika
e - kryterium podziału
f - rekord hasła głównego i określnika
g - rekord odsyłacza orientacyjnego i określnika
| - nie koduje się

10 - przepisy katalogowania

a - wcześniejsze przepisy
b - AACR 1
c - AACR 2
d - kompatybilne z AACR 2
z - inne
n - nie dotyczy
| - nie koduje się

11 - język haseł przedmiotowych/tezaurus

a - Library of Congress Subject Headings
b - hasła przedmiotowe Biblioteki Kongresu dla literatury dziecięcej
c - Medical Subject Headings
d - hasło przedmiotowe National Agricultural Library
k - Canadian Subject Headings
n - nie dotyczy
r - Art and Architecture Thesaurus
s - Sears List of Subject Heading
v - Répertoire de vedettes-matière
z - inny
| - nie koduje się

12 - typ serii

a - seria monograficzna
b - dokument wieloczęściowy
c - fraza traktowana jako tytuł serii
n - nie dotyczy
z - inny
| - nie koduje się

13 - numeracja serii

a - numerowana
b - nienumerowana
c - numeracja nieregularna
n - nie dotyczy
| - nie koduje się

14 - stosowanie hasła jako hasła głównego lub dodatkowego rekordu bibliograficznego

a - hasło stosuje się jako hasło główne lub dodatkowe rekordu bibliograficznego
b - hasła nie stosuje się jako hasło główne lub dodatkowe rekordu bibliograficznego
| - nie koduje się

15 - stosowanie hasła jako hasła przedmiotowego rekordu bibliograficznego

a - hasło stosuje się jako hasło przedmiotowe rekordu bibliograficznego
b - hasła nie stosuje się jako hasło przedmiotowe rekordu bibliograficznego
| - nie koduje się

16 - stosowanie hasła jako hasła dodatkowego serii i dokumentu wieloczęściowego

a - hasło stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego
b - hasła nie stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego
c - nie koduje się

17 - typ określnika

a - określnik ogólny (rzeczowy)
b - określnik formalny
c - określnik chronologiczny
d - określnik geograficzny
e - określnik językowy
n - nie dotyczy
| - nie koduje się

18-27 - niezdefiniowane

28 - typ instytucji rządowej

_ - hasło niebędące nazwą instytucji rządowej
a - jednostka autonomiczna lub półautonomiczna

29 - zgodność odsyłaczy z hasłem głównym

a - odsyłacze są zgodne z hasłem głównym
b - odsyłacze nie są zgodne z hasłem głównym
n - nie dotyczy
| - nie koduje się

30 - niezdefiniowana

31 - aktualizacja rekordu

a - rekord może być używany
b - rekord jest aktualizowany
| - nie koduje się

32 - jednoznaczność nazwy osobowej

a - rozróżniona nazwa osobowa
b - nierozróżniona nazwa osobowa
n - nie dotyczy
| - nie koduje się

33 - poziom ujednolicenia

a - hasło w pełni ujednolicone
b - hasło, które nie zostało użyte w rekordzie bibliograficznym
c - hasło tymczasowe
d - hasło robocze
n - nie dotyczy
| - nie koduje się

34-37 - niezdefiniowane

38 - zmiana zapisu w stosunku do formy występującej na dokumencie

_ - zapis niezmieniony
s - zapis skrócony
x - brakujące znaki
| - nie koduje się

39 - źródło opisu

_ - narodowa agencja bibliograficzna
c - program współkatalogowania
d - inne
u - nieznane
| - nie koduje się 

 

Definicja i zakres stosowania pola
Czterdzieści pozycji znakowych (00–39) dostarczających zakodowanych informacji o rekordzie jako całości oraz o poszczególnych cechach hasła głównego (pola 1XX) lub odsyłaczy (pola 4XX, 5XX). Niezdefiniowane pozycje zawierają puste miejsce (spacja). Wszystkie zdefiniowane pozycje znakowe muszą zawierać odpowiedni kod: w niektórych pozycjach można zapisać znak wypełniacza (|). Znaku wypełniacza używa się, gdy instytucja katalogująca nie zamierza kodować danej informacji. Pole 008 jest niepowtarzalne.

Niedozwolone jest używanie znaku wypełniacza w pozycjach 00-05 (data utworzenia rekordu) oraz pozycji 09 (typ rekordu). Kodu "n" (nie dotyczy) używa się tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakodowana informacja nie dotyczy danego rekordu.

Zakodowane informacje mogą być użyteczne przy wyszukiwaniu i zarządzaniu danymi.

 

Zasady stosowania pola

00-05 - data utworzenia rekordu

Generowane komputerowo sześć cyfr określających datę utworzenia rekordu. Data obejmuje 6 znaków numerycznych według schematu RRMMDD (r–rok, m–miesiąc, d–dzień).

Daty utworzenia rekordu nie można zmienić. Datę ostatniej modyfikacji zapisywaną w polu 005 zmienia się po każdej modyfikacji. W przypadku większej liczby modyfikacji data ostatniej modyfikacji może służyć jako identyfikator wersji rekordu. Niedozwolone jest używanie znaku wypełniacza (|).

06 - stosowanie określnika geograficznego

Kod określający możliwość stosowania określników geograficznych po haśle głównym (1XX) w danym języku haseł przedmiotowych lub tezaurusie. Jeśli po haśle głównym dopuszcza się stosowanie określników geograficznych, kod określa metodę tworzenia hasła (określnik geograficzny bezpośrednio po haśle głównym lub pośrednio po haśle głównym). W przypadku hasła przedmiotowego rozwiniętego, uwzględnia się budowę hasła włącznie z określnikami.

Kodów "_" "d" lub "i" używa się, gdy hasło główne (1XX) może być używane jako część główna hasła przedmiotowego lub jako określnik w rekordach bibliograficznych. Kodu "n" używa się, gdy hasło główne nie może być używane jako hasło przedmiotowe w rekordach bibliograficznych.

_- brak określnika geograficznego

Po haśle głównym użytym jako hasło przedmiotowe w rekordzie bibliograficznym nie może być stosowany określnik geograficzny.

008/06 _
100 1_ $aKrajewski, Marek

d - stosuje się określnik geograficzny bezpośrednio

Po haśle głównym użytym jako hasło przedmiotowe w rekordzie bibliograficznym określnik geograficzny może być stosowany bezpośrednio.

Po haśle głównym stosuje się bezpośrednio określnik geograficzny zawężający znaczenie hasła do konkretnego obszaru, nie stosuje się obszarów pośrednich.

008/06 d
180 __ $xpolityka
[po określniku stosuje się bepośrednio określnik geograficzny, np. “Urbanistyka-Polityka-Warszawa”]

i - stosuje się określnik geograficzny pośrednio

Po haśle głównym użytym jako hasło przedmiotowe w rekordzie bibliograficznym określnik geograficzny może być stosowany pośrednio.

Po haśle głównym stosuje się pośrednio określnik geograficzny zawężający znaczenie hasła do konkretnego obszaru, stosuje się obszary pośrednie.

008/06 i
150 __ $aSztuka
[po określniku stosuje się pośrednio określnik geograficzny, np. “Sztuka-Włochy-Rzym”]

n - nie dotyczy

Hasło główne nie może być używane jako hasło przedmiotowe lub określnik hasła przedmiotowego w rekordach bibliograficznych.

Hasło jest nierozróżnione lub nie może być używane jako hasło przedmiotowe w rekordach bibliograficznych (008/15, kod "b").

008/06 n
151 __ $aCejlon
[np. w rekordach bibliograficznych używa się nazwy Sri Lanka]

| - nie koduje się

07 - norma latynizacji

Kod wskazujący, czy hasło główne zawiera zlatynizowaną formę nazwy lub tytułu ujednoliconego i określający użytą normę.

Jeśli hasło główne nie jest zlatynizowane, używa się kodu "n".

a - norma międzynarodowa

Użyta norma jest normą międzynarodową, np. normą ISO.

008/07 a
100 1_ $aŠalnm, Mošeh
[nazwa zlatynizowana zgodnie z normą ISO 259-1984 dla hebrajskiego]

b - norma narodowa

Użyta norma jest normą krajową, np. normą American National Standards Institute (ANSI).

c - norma narodowego stowarzyszenia bibliotek

Użyta norma jest normą narodowego stowarzyszenia bibliotek, np. normą ALA-LC.

008/07 c
100 1_ $aShternbukh, Moseheh
[nazwa zlatynizowana zgodnie z normą ALA-LC dla hebrajskiego]

d - norma biblioteki narodowej lub narodowej agencji bibliograficznej

Użyta norma jest normą biblioteki narodowej lub narodowej agencji bibliograficznej.

e - norma lokalna

Użyta norma jest normą lokalną.

f - norma nieznanego pochodzenia

Użyta norma jest normą nieznanego pochodzenia.

g - nazwa rozpowszechniona w języku instytucji katalogującej

Zlatynizowana nazwa jest nazwą rozpowszechnioną w języku instytucji katalogującej.

008/07 g
100 1_ $aDostojewski, Fiodor$d(1821-1881)
[nazwa rozpowszechniona w języku polskim]

n - nie dotyczy

Nazwa nie jest zlatynizowana.

| - nie koduje się

08 - język katalogowania

Kod określający, czy hasło główne i jego struktura (pola 1XX, 260, 360, 4XX, 5XX, 663 i 664) są zbudowane według reguł obowiązujących w anglojęzycznych i francuskojęzycznych katalogach.

_ - brak informacji

Brak informacji na temat języka katalogowania.

b - język angielski i język francuski

Hasło główne i jego struktura są zbudowane według reguł obowiązujących zarówno w anglojęzycznych, jak i francuskojęzycznych katalogach.

c - tylko język angielski

Hasło główne i jego struktura są zbudowane według reguł obowiązujących w anglojęzycznych katalogach.

f - tylko język francuski

Hasło główne i jego struktura są zbudowane według reguł obowiązujących we francuskojęzycznych katalogach.

| - nie koduje się

09 - typ rekordu

Kod określający, czy rekord zawiera ujednolicone hasło główne.

Typy rekordów wzorcowych i haseł kodowanych w tej pozycji znakowej są zdefiniowane we wstępie.

Sposób użycia odsyłaczy orientacyjnych całkowitych i uzupełniających: zobacz Odsyłacze orientacyjne - informacje ogólne.

a - rekord ujednoliconego hasła głównego

Pola 100-15X zawierają ujednolicone hasło główne (nazwę lub hasło przedmiotowe), które może być używane w rekordzie bibliograficznym i stanowić samodzielny punkt dostępu. Rekord ujednoliconego hasła głównego może również zawierać pola 4XX/5XX z odsyłaczami całkowitymi i uzupełniającymi oraz uwagi dotyczące np. źródła informacji służących do ustalenia formy hasła oraz sposobu użycia hasła.

Jeśli ujednolicone hasło przedmiotowe (pola 15X) może pełnić podwójną funkcję, tj. hasła przedmiotowego oraz określnika, używa się kodu "f". Jeśli tworzy się odrębne rekordy, dla hasła przedmiotowego używa się kodu "a", a dla określnika kodu "d".

Pola 100-15X zawierają ujednoliconą nazwę, tytuł ujednolicony, temat lub ich połączenie w postaci hasła rozwiniętego.

008/09 a
100 1_ $aMattern, Hermann$d(1902-1971)

b - rekord odsyłacza orientacyjnego nieodsyłającego do rekordu wzorcowego

Pola 100-15X zawierają nieujednolicone hasło główne, które nie może być używane w rekordzie bibliograficznym i nie stanowi samodzielnego punktu dostępu. Rekord odsyłacza nie jest wykorzystywany jako odsyłacz całkowity (pola 4XX) w żadnym rekordzie wzorcowym. Rekord zawiera Complex See Reference (pole 260) oraz General Explanatory Reference (pole 666), zawierające informacje na temat rekordu ujednoliconego hasła głównego, do którego odsyła.

Jeśli nieujednolicone hasło przedmiotowe (pola 15X) może pełnić podwójną funkcję, tj. nieujednoliconego hasła przedmiotowego oraz określnika, używa się kodu "g". Jeśli tworzy się odrębne rekordy, dla hasła przedmiotowego używa się kodu "b", a dla określnika kodu "d".

008/09 b
100 0_ $aDe la
666 __ $aNazwy rozpoczynające się od “De la” zapisywane są także od “La” (np. “La Bretèque, Pierre de”) lub od nazwiska (np. Torre, Marie de la).

c - rekord odsyłacza orientacyjnego odsyłającego do rekordu wzorcowego

Pola 100-15X zawierają nieujednolicone hasło główne, które nie może być używane w rekordzie bibliograficznym i nie stanowi samodzielnego punktu dostępu. Rekord odsyłacza jest wykorzystywany jako odsyłacz całkowity (pola 4XX) w rekordzie wzorcowym. Rekord zawiera Complex See Reference (pole 260 lub 664), zawierające informacje na temat rekordu ujednoliconego hasła głównego, do którego odsyła.

Pola 100-15X zawierają nieujednolicone hasło główne, które wykorzystywane jest jako odsyłacz całkowity (pola 4XX) w rekordach ujednoliconego hasła głównego określonych w polu 260 lub 664.

008/09 c
100 1_ $aReger, Max$d(1873-1916).$tDies irae
664 __ $aSzukaj także pod$bReger, Max (1873-1916).$tRequiem (Mass)

d - rekord określnika

Pola 18X zawierają nieujednolicony określnik, który może być używany w rekordzie bibliograficznym jako określnik tematu w haśle przedmiotowym. Rekord określnika może zawierać pola 48X/58X z odsyłaczami całkowitymi i uzupełniającymi.

Jeśli określnik może pełnić podwójną funkcję, tj. hasła przedmiotowego oraz określnika, używa się kodu "f". Jeśli określnik może pełnić funkcję odsyłacza orientacyjnego oraz określnika, używa się kodu "g". W rekordzie pełniącym podwójną funkcję (kod "f" lub "g") hasło lub określnik zapisuje się w polach 15X.

Pola 18X zawierają nieujednolicony określnik, który wykorzystywany jest jako określnik w rekordach ujednoliconego hasła przedmiotowego.

008/09 d
180 __ $xgospodarka

e - kryterium podziału

Pole 15X zawiera nieujednolicony termin, który jest używany w tezaurusie do wskazania kryteriów podziału kategorii.

Kryterium podziału nie jest terminem indeksowym. Może zawierać określenie fasety.

008/09 e
150 __ $akatalogi wg źródła

f - rekord hasła głównego i określnika

Pola 15X zawierają ujednolicone hasło przedmiotowe, które może być używane w rekordzie bibliograficznym jako samodzielny punkt dostępu lub określnik. Rekord pełni podwójną funkcję, tj. hasła przedmiotowego oraz określnika. Rekord może zawierać dodatkowe informacje na temat sposobu użycia.

Jeśli tworzy się odrębne rekordy, dla hasła przedmiotowego używa się kodu "a", a dla określnika kodu "d". W rekordzie określnika określnik zapisuje się w polach 18X.

Pola 15X zawierają ujednolicone hasło przedmiotowe, które może być użyte w rekordzie bibliograficznym zarówno jako samodzielne hasło przedmiotowe, jak i określnik.

008/09 f
150 __ $aChronologia
360 __ $iokreślnika$achronologia$ilub$ahistoria-chronologia$iużywa się po nazwach osobowych, korporatywnych oraz tematach ogólnych

g - rekord odsyłacza orientacyjnego i określnika

Pola 15X zawierają nieujednolicone hasło przedmiotowe, które może być używane w rekordzie bibliograficznym jako określnik. Rekord pełni podwójną funkcję, tj. nieujednoliconego hasła przedmiotowego oraz określnika. Rekord może zawierać dodatkowe informacje na temat sposobu użycia.

Jeśli tworzy się odrębne rekordy, dla odsyłacza orientacyjnego używa się kodu "a", a dla określnika kodu "d". W rekordzie określnika określnik zapisuje się w polach 18X.

Pola 15X zawierają nieujednolicone hasło przedmiotowe, które może być użyte zarówno jako odsyłacz orientacyjny, jak i określnik.

008/09 g
150 __ $aSłowniki
260 __ $iokreślnika$asłowniki$iużywa się po niektórych tematach ogólnych

| - nie koduje się

10 - przepisy katalogowania

Przepisy (instrukcja) katalogowania określające sposób doboru hasła głównego (pola 1XX) do rekordu ujednoliconego hasła głównego lub odsyłacza orientacyjnego.

Sposób doboru hasła głównego używanego w rekordzie bibliograficznym również jako hasło przedmiotowe może być również określony przez przepisy sformułowane dla konkretnego języka haseł przedmiotowych / tezaurusa (pole 008/11). Jeśli hasło główne (pola 1XX) nie jest dobierane według spójnych przepisów, używa się kodu "n".

a - wcześniejsze przepisy

Przepisy katalogowania pochodzą sprzed publikacji Anglo-American Cataloging Rules (AACR 1) w 1967 roku.

b - AACR 1

Przepisy katalogowania pochodzą z pierwszej edycji Anglo-American Cataloging Rules (AACR 1) z 1967 roku.

c - AACR 2

Przepisy katalogowania pochodzą z drugiej edycji Anglo-American Cataloging Rules (AACR 2) z 1978 roku lub późniejszych edycji bądź podręczników opartych na AACR 2.

d - kompatybilne z AACR 2

Przepisy katalogowania są zgodne z AACR 2.

z - inne

Przepisy katalogowania pochodzą z innego dokumentu niż zdefiniowane w poprzednich kodach.

Przepisy katalogowania mogą być określone w polu 040 w podpolu $e (Źródło katalogowania).

n - nie dotyczy

Hasło główne (pola 1XX) nie jest dobrane zgodnie z obowiązującymi przepisami katalogowania i nie może być użyte w rekordzie bibliograficznym.

| - nie koduje się

11 - język haseł przedmiotowych/tezaurus

Przepisy (instrukcja) katalogowania określające sposób doboru ujednoliconych haseł przedmiotowych, odsyłaczy orientacyjnych, określników i etykiet węzłów w danym języku haseł przedmiotowych lub tezaurusie.

Sposób doboru hasła głównego używanego w rekordzie bibliograficznym również jako hasło przedmiotowe może być również określony przez ogólne przepisy katalogowania sformułowane (pole 008/10). Jeśli hasło główne (pola 1XX) nie jest dobierane według spójnych przepisów, używa się kodu "n".

a - Library of Congress Subject Headings

Przepisy doboru i sposób zapisu hasła przedmiotowego są zgodne z przepisami LCSH oraz Subject Cataloging Manual: Subject Headings, a hasło przedmiotowe jest tożsame z hasłem zawartym w kartotece wzorcowej haseł przedmiotowych lub nazw osobowych Biblioteki Kongresu LC online names.

008/11 a
150 __ $aPASCAL (Computer program language)

b - hasła przedmiotowe Biblioteki Kongresu dla literatury dziecięcej

Przepisy doboru i sposób zapisu hasła przedmiotowego są zgodne z przepisami LCSH (sekcja AC Subject Headings).

008/11 b
100 __ $aColumbus, Christopher

c - Medical Subject Headings

Przepisy doboru i sposób zapisu hasła przedmiotowego są zgodne z przepisami MesH
i/lub przepisami dla rekordów wzorcowych National Library of Medicine.

008/11 c
180 __ $xpharmacology
[rekord określnika]

d - hasło przedmiotowe National Agricultural Library

Przepisy doboru i sposób zapisu hasła przedmiotowego są zgodne z przepisami dla rekordów wzorcowych National Agricultural Library.

008/11 d
150 __ $aCosmochemistry

k - Canadian Subject Headings

Przepisy doboru i sposób zapisu hasła przedmiotowego są zgodne z przepisami Canadian Subject Headings zdefiniowanymi przez Library and Archives Canada.

008/11 k
150 __ $aItalian Canadians

n - nie dotyczy

Przepisy doboru i sposób zapisu hasła przedmiotowego nie są zgodne z żadnymi spójnymi przepisami. Hasło przedmiotowe nie może być używane w rekordzie bibliograficznym.

r - Art and Architecture Thesaurus

Przepisy doboru i sposób zapisu hasła przedmiotowego są zgodne z przepisami Art and Architecture Thesaurus zdefiniowanymi przez Getty Vocabulary Program.

008/11 r
150 __ $acatalogs by source

s - Sears List of Subject Heading

Przepisy doboru i sposób zapisu hasła przedmiotowego są zgodne z przepisami Sears List of Subject Heading.

008/11 s
100 __ $aAutomobile insurance

v - Répertoire de vedettes-matière

Przepisy doboru i sposób zapisu hasła przedmiotowego są zgodne z przepisami Répertoire de vedettes-matière zdefiniowanymi przez Bibliothèque de l'Université Laval.

008/11 v
150 __ $aHumour canadien

z - inny

Przepisy doboru i sposób zapisu hasła przedmiotowego (hasła w tezaurusie) są zgodne z przepisami innymi niż domyślnie zdefiniowane. Kod MARC przepisów doboru i sposoby zapisu hasła przedmiotowego można zapisać w polu 040 (Źródło katalogowania) podpole $f (Przepisy doboru i zapisu hasła przedmiotowego / hasła w tezaurusie).

| - nie koduje się

12 - typ serii

Typ serii zawartej w ujednoliconym haśle głównym (pole 1XX).

Rekord może zawierać dodatkowe informacje o serii w polach 640-646. Kod w 12. pozycji znakowej rozróżnia serię monograficzną od dokumentu wieloczęściowego katalogowanego oddzielnie oraz identyfikuje inne hasła główne, które mogą być używane w rekordzie bibliograficznym jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego.

a - seria monograficzna

Pole 1XX zawiera ujednolicony tytuł serii, który odnosi się do grupy samodzielnych publikacji i/lub podserii posiadających indywidualne tytuły.

008/12 a
008/16 a [hasło stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego]
130 _0 $aIFLA Series on Bibliographic Control

b - dokument wieloczęściowy

Pole 1XX zawiera ujednolicony tytuł, który odnosi się do dokumentu wieloczęściowego.

008/12 b
008/16 a [hasło stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego]
100 1_ $aGreaves, Margaret.$tLittle box of ballet stories

c - fraza traktowana jako tytuł serii

Pole 1XX zawiera frazę, która nie jest standardowo używana jako tytuł ujednolicony serii w rekordzie bibliograficznym.

008/12 c
008/16 a [hasło stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego]
130 _0 $aDawn books

n - nie dotyczy

Pole 1XX nie zawiera ujednoliconego tytułu serii ani frazy, która nie jest standardowo używana jako tytuł ujednolicony serii w rekordzie bibliograficznym. Hasło główne nie może być używane w rekordzie bibliograficznym jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego.

z - inny

Pole 1XX zawiera inne hasło główne, które może być używane w rekordzie bibliograficznym jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego.

| - nie koduje się

13 - numeracja serii

Kod określający, czy pole 1XX zawiera tytuł ujednolicony serii numerowanej, nienumerowanej lub o nieregularnej numeracji.

Sposób numeracji serii lub frazy traktowanej jako tytuł serii z pola 1XX.

a - numerowana

Seria numerowana. Jeżeli hasło główne jest używane w rekordach bibliograficznych jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego, wypełnia się również pole 642 (przykład numeracji), który zapewnia spójny sposób zapisu i indeksacji.

008/13 a
130 _0 $aStructure and properties of cell membranes
642 __ $av. 1$5DLC

b - nienumerowana

Seria nienumerowana.

008/13 b
130 _0 $aEPO dossier international

c - numeracja nieregularna

Niektóre pozycje wchodzące w skład serii są numerowane, niektóre nienumerowane. Jeżeli hasło główne jest używane w rekordach bibliograficznych jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego, wypełnia się również pole 642 (przykład numeracji), który zapewnia spójny sposób zapisu i indeksacji.

008/13 c
130 _0 $aActualités de biochimie marine
642 __ $av. 5$5DLC

n - nie dotyczy

Hasło główne w polu 1XX nie jest tytułem serii. (008/12, kod "n").

| - nie koduje się

14 - stosowanie hasła jako hasła głównego lub dodatkowego rekordu bibliograficznego

Kod określający, czy hasło główne jest zgodne z odpowiednimi przepisami katalogowania i może być używane jako hasła główne (pola 1XX) lub dodatkowe (pola 7XX) w rekordzie bibliograficznym.

a - hasło stosuje się jako hasło główne lub dodatkowe rekordu bibliograficznego

Pole 1XX zawiera hasło główne zgodne z odpowiednimi przepisami katalogowania. Hasło może być używane jako hasło główne lub dodatkowe w rekordzie bibliograficznym.

008/14 a
110 2_ $aAnnenberg School of Communications (University of Pennsylvania)

b - hasła nie stosuje się jako hasło główne lub dodatkowe rekordu bibliograficznego

Pole 1XX zawiera ujednolicone hasło główne, które nie jest zgodne z odpowiednimi przepisami katalogowania lub nieujednolicone hasło główne (w rekordzie odsyłacza orientacyjnego, określnika lub etykiety węzła).

008/14 b
008/09 d [rekord określnika]
180 __ $xMedale i odznaczenia

| - nie koduje się

15 - stosowanie hasła jako hasła przedmiotowego rekordu bibliograficznego

Kod określający, czy hasło główne jest zgodne z odpowiednimi przepisami katalogowania określającymi sposób doboru ujednoliconych haseł przedmiotowych i może być używane jako hasło przedmiotowe (pola 6XX) w rekordzie bibliograficznym.

a - hasło stosuje się jako hasło przedmiotowe rekordu bibliograficznego

Pole 1XX zawiera hasło główne zgodne z odpowiednimi przepisami katalogowania określającymi sposób doboru ujednoliconych haseł przedmiotowych.

Hasło może być używane jako hasło przedmiotowe w rekordzie bibliograficznym.

008/15 a
008/11 a [LCSH]
150 __ $aSuper Bowl Game (Football)

b - hasła nie stosuje się jako hasło przedmiotowe rekordu bibliograficznego

Pole 1XX zawiera ujednolicone hasło główne, które nie jest zgodne z odpowiednimi przepisami katalogowania określającymi sposób doboru ujednoliconych haseł przedmiotowych lub nieujednolicone hasło główne (w rekordzie odsyłacza orientacyjnego, określnika lub etykiety węzła).

008/15 b
008/09 d [rekord określnika]
008/11 c [MeSH]
180 __ $xblood supply

| - nie koduje się

16 - stosowanie hasła jako hasła dodatkowego serii i dokumentu wieloczęściowego

Kod określający, czy hasło główne jest zgodne z odpowiednimi przepisami katalogowania i może być używane jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego (pola 4XX, 8XX) w rekordzie bibliograficznym.

a - hasło stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego

Pole 1XX zawiera tytuł ujednolicony serii lub dokumentu wieloczęściowego, frazę traktowaną jako tytuł serii lub inne hasło główne, które może być używane jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego w rekordzie bibliograficznym.

Typ serii koduje się na pozycji znakowej 008/12 (kod "a", "b", "c" lub "z").

008/16 a
008/12 a [seria monograficzna]
130 _0 $aOccasional papers (University of Witwatersrand)

b - hasła nie stosuje się jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego

Pole 1XX zawiera hasło główne, które nie może być używane jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego w rekordzie bibliograficznym (odsyłacz orientacyjny, określnik lub etykieta węzła).

Pole 1XX zawiera hasła główne, które nie odpowiada żadnemu typowi serii kodowanemu na pozycji znakowej 008/12 (kod "n") lub zawiera nieujednolicone hasło (odsyłacz orientacyjny, określnik lub etykieta węzła).

008/16 b
008/09 g
008/12 n [hasło nie jest tytułem serii]
130 _0 $aOccasional papers (University of Witwatersrand)

c - nie koduje się

17 - typ określnika

Typ określnika zapisanego w polu 1XX rekordu określnika, rekordu hasła głównego i określnika bądź rekordu odsyłacza orientacyjnego i określnika. Kod "n" stosowany jest we wszystkich typach rekordu.

a - określnik ogólny (rzeczowy)

Hasło główne (1XX) jest określnikiem ogólnym (rzeczowym).

008/17 a
008/09 d [rekord określnika]
180 __ $xstrojenie

008/17 a
008/09 f [rekord hasła głównego i określnika]
180 __ $xochrona i konserwacja
360 __ $izt. określnik$a- konserwacja

b - określnik formalny

Hasło główne (1XX) jest określnikiem formalnym.

008/17 b
008/09 d [rekord określnika]
185 __ $vkongresy

008/17 a
008/09 g [rekord odsyłacza orientacyjnego i określnika]
150 __$vsłowniki
260 __ $izt. określnik$a- słowniki

c - określnik chronologiczny

Hasło główne (1XX) jest określnikiem chronologicznym.

008/17 c
008/09 d [rekord określnika]
182 __ $y1901-1914 r.

d - określnik geograficzny

Hasło główne (1XX) jest określnikiem geograficznym.

008/17 d
008/09 d [rekord określnika]
181 __ $zkraje Unii Europejskiej

008/17 d
008/09 f [rekord hasła głównego i określnika]
151 __ $aPrusy
680 __ $itemat i określnik$a- Prusy$istosuje się dla prac dotyczących samodzielnego państwa pruskiego, tj. okresu 1701-1871 r., dokumenty opisujące wydarzenia po 1871 r. powinny otrzymywać temat i określnik Niemcy

e - określnik językowy

Hasło główne (1XX) jest określnikiem językowym.

008/17 e
008/09 d [rekord określnika]
180 __ $xniemiecki

n - nie dotyczy

Hasło główne (1XX) nie jest określnikiem.

008/17 n
008/09 a [rekord ujednoliconego hasła głównego]
150 __ $aElektroakustyka

008/17 n
008/09 b [rekord określnika orientacyjnego nieodsyłającego do rekordu ujednoliconego hasła głównego]
150 __ $aAnatomia ryb
260 __ $iokreślnik$a- anatomia$istosuje się po tematach z dziedziny biologii, np.$aRyby - anatomia

008/17 n
008/09 a [rekord ujednoliconego hasła głównego]
110 2_ $aUniwersytet Warszawski.$bWydział Polonistyki.$bInstytut Filologii Klasycznej

| - nie koduje się

18-27 - niezdefiniowane

Pozycje 18-27 są niezdefiniowane i mogą zawierać puste miejsce (_) bądź znak wypełniacza (|).

28 - typ instytucji rządowej

Szczebel podziału administracyjnego, na jakim znajduje się instytucja rządowa, której nazwa jest hasłem głównym (1XX). Hasło może być nazwą jednostki podziału administracyjnego lub nazwą ciała zbiorowego utworzonego lub zarządzanego przez władze państwowe, regionalne lub lokalne (włączając ciała międzyrządowe wszystkich typów).

Typ hasła określnika zawartego w polu 1XX rekordu określnika, rekordu ujednoliconego hasła głównego i określnika bądź rekordu odsyłacza orientacyjnego i określnika.

_ - hasło niebędące nazwą instytucji rządowej

Hasło główne (1XX) w rekordzie ujednoliconego hasła głównego nie jest nazwą instytucji rządowej. Kod "_" stosuje się także w polu 008/28 w rekordzie określnika, odsyłacza orientacyjnego i etykiety węzła.

008/28 _
110 2_ $aIFLA

008/28 _
130 _0 $aBiblia

a - terytorium autonomiczne lub półautonomiczne

Hasło główne (1XX) jest nazwą terytorium autonomicznego lub półautonomicznego bądź jest nazwą instytucji podlegającej pod administrację takiego terytorium.

008/28 a
151 __ $aSabah (Malezja)

c - multilokalna

Hasło główne (1XX) jest nazwą instytucji rządowej podlegającej pod zespół władz lokalnych poniżej szczebla regionalnego (województwa, prowincji, stanu).

008/28 c
110 2_ $aMiędzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej (Tarnowskie Góry)

f - państwowa/federalna

Hasło główne (1XX) jest nazwą rządu państwowego/federalnego bądź jest nazwą instytucji podlegającej pod taki rząd.

008/28 f
110 2_ $aInstytut Pamięci Narodowej

i - międzynarodowa

Hasło główne (1XX) jest nazwą instytucji międzynarodowej, międzyrządowej.

008/28 i
110 2_ $aONZ

l - lokalna

Hasło główne (1XX) jest nazwą władz miasta, miejscowości itp. bądź jest nazwą instytucji podlegającej pod takie władze.

008/28 l
151 __ $aBerlin (Niemcy)

m - międzyregionalna

Hasło główne (1XX) jest nazwą instytucji rządowej podlegającej pod zespół władz regionalnych na szczeblu wojewódzkim, stanowym, prowincjalnym itp.

008/28 m
110 2_ $aMiędzywojewódzka Komisja Główna d/s Kooperacji z Gospodarką Morską (Gdańsk)

o - instytucja rządowa - typ nieokreślony

Nie można określić szczebla podziału administracyjnego instytucji rządowej.

s - regionalna

Hasło główne (1XX) jest nazwą władz wojewódzkich, stanowych, prowincjonalnych, terytorialnych itp. bądź nazwą instytucji podlegającej pod takie władze.

008/28 s
110 1_ $aWojewództwo Świętokrzyskie.$bUrząd Marszałkowski

u - brak informacji, czy hasło jest nazwą instytucji rządowej

Nie można określić, czy hasło główne (1XX) jest nazwą instytucji rządowej.

008/28 u
110 2_ $aAfghan Cartographic & Cadastral Survey Institute

z - inna

Hasło główne (1XX) jest nazwą instytucji rządowej, która podlega pod inny szczebel podziału administracyjnego niż szczeble określone przez pozostałe kody.

008/28 z
110 2_ $aPatoka Lake Regional Planning Commission

| - nie koduje się

 

29 - zgodność odsyłaczy z hasłem głównym

Określa, czy odsyłacze w polach 4XX/5XX ocenia się jako zgodne z zasadami użytymi do utworzenia hasła głównego (1XX) rekordu.

Pozycja znakowa stosowana do rozpoznania możliwych niespójności pomiędzy hasłem a odsyłaczem, kiedy większa zmiana w zasadach tworzenia haseł i odsyłaczy nie została w pełni wdrożona.

Na przykład, uprzedzając wprowadzenie nowych zasad, instytucja może zacząć dodawać swoim rekordom wzorcowym odsyłacz w polu 4XX, odsyłający do hasła głównego (1XX) zgodnie z nowymi zasadami. Po wprowadzeniu nowych zasad, hasła główne (1XX) w bazie danych można przekształcić zgodnie z nowymi zasadami poprzez zmianę trafnych pól 4XX i pola 1XX. Pola odsyłaczy w rekordzie muszą wówczas zostać ocenione pod względem ich spójności z nowym hasłem głównym (1XX). Pozycja znakowa 008/29 otrzymuje kod "b", kiedy dokonuje się zmiana, a po ocenie otrzymuje z powrotem kod "a".

a - odsyłacze są zgodne z hasłem głównym

Pola odsyłaczy 4XX/5XX w rekordzie zostały ocenione i są spójne z zasadami użytymi do utworzenia hasła głównego (1XX) w tym rekordzie.

008/29 a
008/10 z [inne]
110 1_ $aNiemcy.$bBundesjustizministerium.

008/29 a
008/10 z [inne]
130 _0 $aMahabharata

b - odsyłacze nie są zgodne z hasłem głównym

Pola odsyłaczy 4XX/5XX w rekordzie nie zostały ocenione i mogą nie być spójne z zasadami użytymi do utworzenia hasła głównego (1XX) w tym rekordzie.

008/29 b
008/10 z [inne]
151 __ $aIłów (woj. mazowieckie)

n - nie dotyczy

Rekord nie zawiera pól odsyłaczy 4XX/5XX.

008/29 n
008/10 z [inne]
110 2_ $aSyndykat Rolniczy Warszawski

| - nie koduje się

 30 - niezdefiniowana

Pozycja znakowa jest niezdefiniowana i zawiera puste miejsce (_) bądź znak wypełniacza (|).

31 - aktualizacja rekordu

Pozycja określa, czy planuje się zmianę w jakimkolwiek polu rekordu.

Instytucje śledzące modyfikację można określić w ostatnim podpolu $d pola 040 - źródło opisu. Kod "b" stanowi informację dla użytkowników o możliwej zmianie w rekordzie po jego utworzeniu. Informacja o kompletności informacji zawartej w rekordzie zapisywana jest w etykiecie rekordu, pozycja 17 - poziom rejestracji.

a - rekord może być używany

Nie planuje się zmiany w rekordzie i danych można użyć.

b - rekord jest aktualizowany

Planuje się zmiany w rekordzie i użycie hasła głównego (1XX) w rekordach bibliograficznych może być niewskazane.

| - nie koduje się

 32 - jednoznaczność nazwy osobowej

Pozycja określa, czy nazwa osobowa w haśle głównym - nazwie lub haśle autor/tytuł, zapisana w polu 100 rekordu ujednoliconego hasła głównego lub rekordu określnika, używana jest przez jedną osobę, czy przez dwie lub więcej osób.

Kod "n" stosowany jest, jeżeli hasło główne (1XX) nie jest nazwą osobową bądź jeżeli nazwa osobowa jest nazwą rodu/rodziny (pole 100, wskaźnik pierwszy - wartość 3).

Jeżeli nie są dostępne żadne informacje lub terminy, które mogłyby rozróżnić dwie lub więcej nazwy jednobrzmiące, to samo hasło stosowane jest dla wszystkich osób o jednobrzmiącej nazwie. W rekordzie wzorcowym pole 670 - źródło, w którym znaleziono dane może zawierać informację dotyczącą każdej osoby, składającą się z tytułu katalogowanego dzieła i relacji danej osoby do tego dzieła, np. [Aut.: Technologia odlewnictwa].

a - rozróżniona nazwa osobowa

Nazwa osobowa w polu 100 jest unikalna.

008/32 a
100 1_ $aKaczmarski, Jacek$d(1957-2004)

008/32 a
100 1_ $aSzymanowski, Karol$d(1882-1937).$tEtiudy.$mFortepian.$nOp. 4 nr 3.$rb-moll

008/32 a
008/12 b [dokument wieloczęściowy]
100 1_ $aMickiewicz, Adam$d(1798-1855).$tUtwory wybrane

008/32 a
008/09 c [rekord odsyłacza orientacyjnego nieodsyłającego do rekordu ujednoliconego hasła głównego]
100 1_ $aReger, Max$d(1873-1916).$tDies irae
664 __ $aW przypadku tego dzieła stanowiącego część niedokończonego przez kompozytora “Requiem” zobacz$bReger, Max$d(1873-1916).$tRequiem (Msza)

b - nierozróżniona nazwa osobowa

Nazwa osobowa w polu 100 jest używana przez dwie lub więcej osób.

Nie jest dostępna żadna informacja pozwalająca rozróżnić nazwy.

008/32 b
100 1_ $aMazur, Stanisław
670 __ $a[Aut.: Gawędy i opowiadania z dziejów Polski]
670 __ $aGawędy i opowiadania z dziejów Polski / napisał Stanisław Mazur. - Kraków, 1904.
670 __ $a[Aut.: Piłka siatkowa]
670 __ $aPiłka siatkowa / Stanisław Mazur, Wojciech Szuppe, Jan Woluch. - Warszawa, 1969.
670 __ $a[Aut.: Badania aktywności pucolanicznej popiołów lotnych...]
670 __ $aBadania aktywności pucolanicznej popiołów lotnych z węgla kamiennego różnymi metodami / Stanisław Mazur. - Wrocław, 1962.
670 __ $a[Red.: Ochrona Przeciwpożarowa]
670 __ $aOchrona Przeciwpożarowa. - Warszawa, 2002, nr 1
670 __ $a[Oprac.: Śpiewy międzylekcyjne niedzielne i świąteczne]
670 __ $aŚpiewy międzylekcyjne niedzielne i świąteczne / [przygot. do dr. Stanisław Mazur, Piotr Mierzwa]. - Rzeszów, 2009.
670 __ $a[Oprac.: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach...]
670 __ $aWojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach i jego Oddział Terenowy w Radomiu / [oprac. Antoni Artymiak, Alicja Makowska, Stanisław Mazur]. i jego Oddział Terenowy w Radomiu / [oprac. Antoni Artymiak, Alicja Makowska, Stanisław Mazur]. - Warszawa, 1954.

n - nie dotyczy

Hasło główne (1XX) nie jest nazwą osobową bądź nazwa osobowa jest nazwą rodu/rodziny.

008/32 n
100 3_ $aMałachowski$c(rodzina)

008/32 n
110 2_ $aUniwersytet Kazimierza Wielkiego

008/32 n
111 2_ $aZjazd I LO im. Hugona Kołłątaja$d(2011 ;$cKrotoszyn)

008/32 n
150 __ $aBalet

008/32 n
151 __ $aParyż (Francja)

| - nie koduje się

33 - poziom ujednolicenia

Stopień, w jakim hasło główne (pola 100-151) odpowiada przepisom katalogowania i/lub zasadom systemu/tezaurusa haseł przedmiotowych, użytego do utworzenia hasła. Kody "a", "b", "c" i "d" stosowane są tylko w rekordach ujednoliconych haseł głównych. Kod "n" stosowany jest we wszystkich pozostałych typach rekordów. Kody określone dla pozycji 008/33 odnoszą się tylko do hasła głównego (pole 1XX). Kompletność informacji zawartych w rekordzie oznaczana jest w etykiecie rekordu, pozycja 17 - poziom rejestracji.

Zasady katalogowania koduje się na pozycji 008/10, a zasady systemu/tezaurusa haseł przedmiotowych koduje się na pozycji 008/11.

a - hasło w pełni ujednolicone

Hasło główne (pola 100-151) jest w pełni ujednolicone. Może być używane bez
zastrzeżeń w rekordzie bibliograficznym.

008/33 a
100 1_ $aGombrowicz, Witold$d(1904-1969)

008/33 a
150 __ $aElektrony

b - hasło, które nie zostało użyte w rekordzie bibliograficznym

Hasło główne (pola 100-151) jest w pełni ujednolicone, ale nie zostało użyte w rekordzie bibliograficznym. Rekord wzorcowy został utworzony przed podjęciem decyzji, by nie używać hasła w rekordzie bibliograficznym; informację zachowuje się jednak, gdyż może być wykorzystana w przyszłości. Kiedy hasło zostanie użyte w rekordzie bibliograficznym, kod "b" może zostać zmieniony na kod "a" lub "c".

008/33 b
100 1_ $aWellington, John$d(1958- )
670 __ $aMicroform review ten volume index, 1972-1981. - [1982].$bJohn Wellington (ur. 9.10.1958)

c - hasło tymczasowe

Hasło główne (pola 100-151) nie może być sformułowane w zadowalający sposób z powodu niewystarczającej ilości informacji. Kiedy hasło zostanie następnym razem użyte w rekordzie bibliograficznym, powinno się dokonać dalszego badania. Jeżeli potrzebne informacje zostaną znalezione, kod "c" może zostać zmieniony na kod "a".

008/33 c
110 2_ $aPolski Związek Niewidomych.$bOkręg Podlaski (Białystok)

d - hasło robocze

Hasło główne (pola 100-151) zostało utworzone na podstawie rekordu bibliograficznego, opisującego dokument, który nie był dostępny podczas tworzenia hasła (np. wówczas, gdy rekordy bibliograficzne były zamieniane retrospektywnie na formę zdatną do odczytu maszynowego). Kiedy hasło zostanie użyte w rekordzie bibliograficznym utworzonym na podstawie katalogowania z autopsji, kod "d" może zostać zmieniony na kod "a".

008/33 d
100 1_ $aArmstrong, William Herbert
670 __ $aLCCN 56-1255: Aut.: Machine tools for metal cutting. - New York, 1957.$b(hasło główne: Armstrong, William Herbert)

n - nie dotyczy

Pole 1XX zawiera hasło nieujednolicone w rekordzie odsyłacza orientacyjnego, określnika, odsyłacza orientacyjnego i określnika bądź w etykiecie węzła.

008/33 n
008/09 c [rekord odsyłacza orientacyjnego nieodsyłającego do rekordu ujednoliconego hasła głównego]
100 0_ $aDe la
666 __ $aNazwiska zaczynające się od tego prefiksu zapisywane są także pod La (np. La Bretèque, Pierre de) lub pod nazwiskiem następującym po prefiksie (np., Torre, Marie de la)

008/33 n
008/09 c [rekord odsyłacza orientacyjnego odsyłającego do ujednoliconego hasła głównego]
100 1_ $aReger, Max$d(1873-1916).$tDies irae
664 __ $aW przypadku tego dzieła stanowiącego część niedokończonego przez kompozytora “Requiem” zobacz$bReger, Max$d(1873-1916).$tRequiem (Msza)

008/33 n
008/09 d [rekord określnika]
180 __ $xtwórczość

008/33 n
008/09 e [kryterium podziału]
150 __ $akatalogi wg źródła

| - nie koduje się

34-37 - niezdefiniowane

Pozycje 34-37 są niezdefiniowane i mogą zawierać puste miejsce (_) bądź znak wypełniacza (|).

38 - zmiana zapisu w stosunku do formy występującej na dokumencie

Pozycja określa, czy zawartość rekordu została zmieniona w stosunku do zawartości zamierzonej, ponieważ rekord zawierał znaki, które nie były zdatne do odczytu maszynowego (np. znaki niełacińskie) lub ponieważ rekord przekroczył maksymalną dopuszczalną w systemie długość.

_ - zapis niezmieniony

Zawartość rekordu nie wymagała zmiany, aby była zdatna do odczytu maszynowego.

s - zapis skrócony

Nie wszystkie dane, które miały znaleźć się w rekordzie, zostały w nim zawarte, ponieważ rekord przekroczyłby maksymalną dopuszczalną w danym systemie długość. Według specyfikacji MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, Exchange Media maksymalna długość rekordu MARC to 99 999 znaków.

x - brakujące znaki

Dane, które miały znaleźć się w rekordzie, zawierały znaki, które nie były zdatne do odczytu maszynowego (np. znaki niełacińskie, symbole matematyczne). Obecnie instytucje katalogujące latynizują znaki niełacińskie i zastępują symbole specjalne słowem lub frazą.

| - nie koduje się

39 - źródło opisu

Twórca rekordu wzorcowego. Jeżeli źródło opisu jest znane, określa się je w podpolu $a pola 040 - źródło opisu.

_ - narodowa agencja bibliograficzna

Twórcą danych zapisanych w rekordzie wzorcowym jest narodowa agencja bibliograficzna (np. Biblioteka Kongresu, Biblioteka i archiwum Kanady, Biblioteka Narodowa w Warszawie).

008/39 _
040 __ $aWA N$cWA N
[opis sporządzony i zapisany w formie zdatnej do odczytu maszynowego przez Bibliotekę Narodową]

c - program współkatalogowania

Twórca rekordu wzorcowego jest uczestnikiem (innym niż narodowa agencja bibliograficzna) programu współkatalogowania.

008/39 c
040 __ $aWA M/ZD$cWA M/ZD
[opis sporządzony i zapisany w formie zdatnej do odczytu maszynowego przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy]

d - inne

Instytucja inna niż narodowa agencja bibliograficzna lub uczestnik programu współkatalogowania.

008/39 d
040 __ $aTCZEW M$cTCZEW M
[opis sporządzony i zapisany w formie zdatnej do odczytu maszynowego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Aleksandra Skulteta w Tczewie]

u - nieznane

Twórca rekordu wzorcowego jest nieznany. Kod stosuje się, kiedy organizacja zapisuje w formie zdatnej do odczytu maszynowego dane zapisane ręcznie pochodzące z nieznanego źródła.

W tym wypadku w polu 040 nie zapisuje się podpola $a, a podpole $c zawiera kod MARC oznaczający nazwę instytucji, która utworzyła rekord wzorcowy.

008/39 u
040 __ $cWA N
[Biblioteka Narodowa jest odpowiedzialna za utworzenie rekordu wzorcowego.]

| - nie koduje się

 

Zasady zapisu
Wielkość liter - kody alfabetyczne zapisuje się małymi literami.

Długość pola - pole 008 powinno zawsze składać się z czterdziestu (40) pozycji znakowych.

Dane generowane systemowo - 008/00-05 - data utworzenia rekordu jest zazwyczaj generowana systemowo. Generowanie systemowe innych pozycji znakowych pola 008 zależy od możliwości danego systemu.

Grupa pól 01X-09X

010 - numer kontrolny Biblioteki Kongresu (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - numer kontrolny Biblioteki Kongresu (NP)

$z - unieważniony/nieprawidłowy numer kontrolny Biblioteki Kongresu (P)

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Niepowtarzalny numer nadany rekordowi MARC przez Bibliotekę Kongresu lub instytucję uczestniczącą w Programie Współtworzenia Rekordów Wzorcowych (NACO, Name Authority Cooperative Program). Numery nadaje się również rekordom wzorcowym Haseł Przedmiotowych Biblioteki Kongresu (LCSH, Library of Congress Subject Headings).

 

Numer kontrolny Biblioteki Kongresu zapisuje się w podpolu $a pola 010 , a w rekordach rozpowszechnianych poprzez Serwis Rozpowszechniania Biblioteki Kongresu (CDS, Cataloging Distribution Service) także w polu 001 (numer kontrolny).

 

Rekord Biblioteki Kongresu może zawierać pole 010 z unieważnionym lub nieprawidłowym numerem kontrolnym poprzednio rozpowszechnianego rekordu. Rekord może zostać unieważniony, jeżeli jest dubletem. Struktura unieważnionego lub nieprawidłowego rekordu jest taka sama jak numeru kontrolnego w polu 001 (numer kontrolny).  

Przykłady
010 __ $an##84214414#
[prawidłowy numer kontrolny Biblioteki Kongresu]
010 __ $ap 2004410956

014 - powiązanie z rekordem bibliograficznym czasopisma lub dokumentu wieloczęściowego (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - numer kontrolny powiązanego rekordu bibliograficznego (NP)

$6 - powiązanie (NP)

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Numer kontrolny z pola 001 rekordu bibliograficznego wydawnictwa ciągłego lub katalogowanego oddzielnie dokumentu wieloczęściowego.

 

Zapisanie numeru kontrolnego z pola 001 rekordu bibliograficznego w rekordzie wzorcowym wydawnictwa ciągłego umożliwia powiązanie rekordów w systemie. Każdy numer rekordu bibliograficznego (i kod MARC instytucji) powiązany z danym wydawnictwem ciągłym zapisuje się w oddzielnym polu 014. 

 

Zasady stosowania pola

$a - numer kontrolny powiązanego rekordu bibliograficznego

Kod MARC instytucji tworzącej rekord (ujęty w nawiasy) i następujący bezpośrednio po nim numer kontrolny rekordu bibliograficznego. Zobacz Załącznik G: Organization Code Sources.

Kod Marc instytucji może być zapisany w polu 003 (identyfikator numeru kontrolnego) lub w polu 040 (źródło opisu).

Rekord bibliograficzny:
001 ###85032313#
003 DLC
245 00 $aHuman genes and diseases /$cvolume editor, F. Blasi.
440 _0 $aHorizons in biochemistry and biophysics

Rekord wzorcowy:
001 n##84704742#
003 DLC
014 __ $a(DLC)###85032313#
130 _0 $aHorizons in biochemistry and biophysics

$6 - powiązanie (NP)

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.


$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

016 - numer kontrolny narodowej agencji bibliograficznej (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy - narodowa agencja bibliograficzna Wskaźnik drugi

_ - Library and Archives Canada

7 - źródło określone w podpolu $2
_ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - numer kontrolny rekordu (NP)

$z - unieważniony/nieprawidłowy numer kontrolny rekordu (P)

$2 - źródło (NP)

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania

Niepowtarzalne numery nadane rekordowi przez narodową agencję bibliograficzną inną niż Biblioteka Kongresu (numer kontrolny Biblioteki Kongresu zapisuje się w polu 010).

 

W rekordach rozpowszechnianych przez agencję numer kontrolny może pojawić się również w polu 001 (numer kontrolny). Instytucja używająca rekordu może przenieść numer kontrolny narodowej agencji bibliograficznej z pola 001 (numer kontrolny) do pola 016 (numer kontrolny narodowej agencji bibliograficznej) i zapisać w polu 001 własny numer kontrolny.

 

Pole 016 może zawierać unieważniony lub nieprawidłowy numer kontrolny wcześniej rozpowszechnianego rekordu. Rekord może zostać unieważniony, jeżeli jest dubletem.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - narodowa agencja bibliograficzna

Wartość bezpośrednio identyfikująca narodową agencję bibliograficzną, od której pochodzi numer kontrolny lub wskazująca na źródło zakodowane w podpolu $2.

 

_ - Library and Archives Canada

Źródłem numeru kontrolnego jest Library and Archives Canada (LAC).

016 __ $a0010C0008##

 7 - źródło określone w podpolu $2

Źródło numeru kontrolnego zakodowane jest w podpolu $2.

 

Podpola

$a - numer kontrolny rekordu

Prawidłowy numer kontrolny nadany przez narodową agencję bibliograficzną.

016 __ $a0115E5000F#

$z - unieważniony/nieprawidłowy numer kontrolny rekordu

Unieważniony/nieprawidłowy numer kontrolny rekordu nadany przez narodową agencję bibliograficzną.


$2 - źródło (NP)

Kod MARC lub nazwa narodowej agencji bibliograficznej, która nadała numer kontrolny. Używa się jedynie w przypadku, gdy wskaźnik pierwszy ma wartość 7 (źródło określone w podpolu $2). Kod do pobrania z: MARC Code List for Organizations.


$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

020 - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - ISBN (P)

Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy

Wskaźnik drugi
 _ - niezdefiniowany  _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - ISBN(NP)

$c - warunki dostępności (NP)

$q - dopowiedzenie (P)

$z - unieważniony/nieprawidłowy Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - ISBN (P)

$6 - powiązanie (NP)

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania

Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ISBN, International Standard Book Number), warunki dostępności oraz unieważnione/nieprawidłowe numery ISBN skopiowane z pola 020 rekordu bibliograficznego oddzielnie katalogowanego dokumentu wieloczęściowego.

 

Zapisanie numeru ISBN w rekordzie wzorcowym wydawnictwa ciągłego umożliwia powiązanie w systemie rekordu wzorcowego z rekordami bibliograficznymi, w których tytuł serii występuje jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego. Każdy prawidłowy numer ISBN powiązany z danym wydawnictwem ciągłym zapisuje się w oddzielnym polu 020. Podpola są zgodne z podpolami pola 020 rekordu bibliograficznego.

 

Numer ISSN związany z wydawnictwem ciągłym zapisuje się w polu 022 (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego - ISSN).

 

Zasady stosowania pola

$a - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki

Prawidłowy numer ISBN. Podczas wyświetlania można generować akronim „ISBN” oraz łączniki.


$c - warunki dostępności

Cena, warunki dostępności i/lub dodatkowe informacje na temat warunków dostępności.

 Jeśli rekord bibliograficzny zawiera pole 020 wyłącznie z podpolem $c, pola 020 nie wypełnia się w rekordzie wzorcowym serii.

 020 __ $a8449955289$qv. 1$c$15.00 (per vol.)


$q - dopowiedzenie

Uzupełniająca informacja dotycząca jednostki, do której odnosi się numer podany w podpolu $a lub podpolu $z.


$z - unieważniony/nieprawidłowy Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki

Unieważniony/nieprawidłowy numer ISBN. Każdy numer zapisuje się w oddzielnym podpolu $z.


$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.


$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

Przykłady
020 __$a0394502884$q(Random House) :$c$12.50
020 __$a0877790019$q(black leather)$z0877780116 :$c$14.00

022 - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego - ISSN (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego - ISSN (NP)

$l - ISSN-L (NP)

$m - unieważniony ISSN-L (P)

$y - nieprawidłowy Międzynarodowy Znormalizowany Wydawnictwa Ciągłego - ISSN (P)

$z - unieważniony Międzynarodowy Znormalizowany Wydawnictwa Ciągłego - ISSN (P)

$6 - powiązanie (NP)

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania

Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN, International Standard Serial Number) lub/i unieważnione/nieprawidłowe numery ISSN skopiowane z pola 022 rekordu bibliograficznego wydawnictwa ciągłego.

 

Zapisanie numeru ISSN w rekordzie wzorcowym wydawnictwa ciągłego umożliwia powiązanie w systemie rekordu wzorcowego z rekordami bibliograficznymi, w których tytuł serii występuje jako hasło dodatkowe serii i dokumentu wieloczęściowego. Każdy prawidłowy numer ISBN powiązany z danym wydawnictwem ciągłym zapisuje się w oddzielnym polu 020. Podpola są zgodne z podpolami pola 020 rekordu bibliograficznego.

 

Numer ISBN związany z katalogowanym oddzielnie dokumentem wieloczęściowym zapisuje się w polu 020 (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - ISBN). 

 

Zasady stosowania pola

$a - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki

Prawidłowy numer ISSN. Podczas wyświetlania można generować akronim „ISSN”.


$l - ISSN-L

Numer ISSN łączący różne wersje zasobu ciągłego. Podczas wyświetlania można generować akronim „ISSN-L”.


$m - unieważniony ISSN-L

Unieważniony numer ISSN-L. Podczas wyświetlania można generować wyrażenie „Unieważniony ISSN-L”. Każdy numer zapisuje się w oddzielnym podpolu $m.


$y - nieprawidłowy Międzynarodowy Znormalizowany Wydawnictwa Ciągłego - ISSN

Nieprawidłowy numer ISSN. Każdy numer zapisuje się w oddzielnym podpolu $y.


$z - unieważniony Międzynarodowy Znormalizowany Wydawnictwa Ciągłego - ISSN

Uniewazniony numer ISSN. Każdy numer zapisuje się w oddzielnym podpolu $z.


$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.


$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

Przykłady
022 __ $a1560–1374$y0869–561X
022 __ $a2299–6443

024 - inny znormalizowany identyfikator (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy - typ znormalizowanego numeru

Wskaźnik drugi

7 - źródło określone w podpolu $2

8 - nieokreślony typ znormalizowanego numeru lub kodu
_ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - znormalizowany numer lub kod (NP)

$c - warunki dostępności (NP)

$d - dodatkowe kody towarzyszące znormalizowanemu numerowi lub kodowi (NP)

$q - dopowiedzenie (P)

$z - unieważniony/nieprawidłowy znormalizowany numer lub kod (P)

$2 - źródło numeru lub kodu (NP)

$6 - powiązanie (NP)

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Znormalizowany numer lub kod, którego nie można umieścić w żadnym innym polu (np. w polu 020 (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki – ISBN), 022 (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ISSN)). Źródło znormalizowanego numeru lub kodu zapisuje się w podpolu $2 (źródło numeru lub kodu).

 

Podpola są zgodne z podpolami pola 024 rekordu bibliograficznego (inny znormalizowany identyfikator).

 

Zasady stosowania pola

$a - znormalizowany numer lub kod


$c - warunki dostępności

Warunki dostępności i/lub dodatkowe informacje na temat warunków dostępności.


$d - dodatkowe kody towarzyszące znormalizowanemu numerowi lub kodowi (NP)

Dodatkowe cyfry używane po znormalizowanym kodzie lub numerze.


$q - dopowiedzenie

Uzupełniająca informacja dotycząca jednostki, do której odnosi się numer podany w podpolu $a lub podpolu $z.


$2 - źródło numeru lub kodu

Kod MARC źródła numeru lub kodu. Używa się jedynie w przypadku, gdy wskaźnik pierwszy ma  wartość 7 (źródło określone w podpolu $2). Kod do pobrania z: Standard Identifier Source Codes.


$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.


$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne

 

Zasady zapisu

Dopowiedzenie - podczas wyświetlania dopowiedzenie może być ujęte w nawiasy.

 

Struktura - Inne znormalizowane identyfikatory to unikalne, stałe i uznawane międzynarodowo alfanumeryczne kody używane do identyfikacji hasła zapisanego w polu 1XX. Kody mogą być zdefiniowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO, International Organization for Standardization) i przydzielane przez uprawnione do tego instytucje. Przykładami takich identyfikatorów mogą być ISTC (International Standard Text Code), ISWC (International Standard Musical Work Code) czy ISAN (International Standard Audiovisual Number). Struktura numerów lub kodów jest definiowana przez odpowiednie instytucje.

Przykłady
024 7_ $ahttps://viaf.org/viaf/101907744$2viaf
[identifkator VIAF Anny Góreckiej (tłumacza)]
024 7_ $a0000000121491740$2isni
[numer ISNI Ruth Rendell]

031 - incipity muzyczne (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - numer dzieła muzycznego (NP)

$b - numer części (NP)

$c - numer fragmentu (NP)

$d - tytuł lub nagłówek (P)

$e - wykonawca (NP)

$g - klucz (NP)

$m - głos/instrument (NP)

$n - znaki przykluczowe (NP)

$o - metrum (NP)

$p - notacja muzyczna (NP)

$q - uwaga ogólna (P)

$r - tonacja lub modus (NP)

$s - zakodowana uwaga o poprawności ()

$t - incipit tekstu (P)

$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI) (P)

$y - tekst linku (P)

$z - uwaga ogólnodostępna (P)

$2 - źródło numeru lub kodu (NP)

$6 - powiązanie (NP)

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Zakodowane dane reprezentujące incipit muzyczny dzieła muzycznego zapisanego przy użyciu ustalonych schematów notacji, stosujących typowe symbole ASCII. Dane te stosuje się w rekordzie hasła przede wszystkim do identyfikacji rękopisów muzycznych, ale mogą one być stosowane we wszelkich dokumentach muzycznych.

 

Zasady stosowania pola

$a - numer dzieła muzycznego

Kod określający dzieło muzyczne, do którego odnosi się incipit. Kod numeryczny oparty jest ściśle na kolejności i sposobie przedstawienia dzieł w rekordzie. Jeżeli rekord dotyczy tylko jednego dzieła, stosuje się wartość 1.

031 __ $a2
[incipit identyfikujący drugą sonatę z cyklu sześciu]

$b - numer części

Kod określający część dzieła, do którego odnosi się incipit. Kod numeryczny oparty jest ściśle na kolejności i sposobie przedstawienia części w obrębie dzieła. Jeżeli dzieło ma tylko jedną część, stosuje się wartość 1.

031 __ $b3
[incipit identyfikujący trzecią część symfonii]

$c - numer fragmentu

Kod określający kolejność incipitów w obrębie części określonej w podpolu $b. Jeżeli część ma tylko jeden incipit, stosuje się wartość 1.

031 __ $c1
[incipit instrumentalnego wprowadzenia do arii]

031 __ $c2
[incipit wokalnej części arii]

$d - tytuł lub nagłówek

031 __ $dAria. Allegro
[nagłówek części dzieła muzycznego]

$e - rola/partia

Nazwa postaci śpiewającej incipit kodowany w podpolu $p - notacja muzyczna.

031 __ $eSara
[nazwa postaci w arii]

$g - klucz

Klucz incipitu zapisany tak, jak pojawia się na dokumencie. Stosuje się odpowiedni kod ze schematu określonego w podpolu $2.

031 __ $gF-4
[Incipit używa klucza basowego (Plaine & Easie Code)]

 $m - głos/instrument

Nazwa głosu bądź instrumentu kodowanego w podpolu $p - notacja muzyczna. Podpole $m stosuje się zwykle w formie kodowanej, przejętej z kontrolowanej listy, tworzonej przez instytucję katalogującą. Jeżeli odpowiedni kod nie jest dostępny, nazwa może także zostać przejęta z katalogowanego dokumentu.

 031 __ $mS
[kod RISM dla sopranu]

 $n - znaki przykluczowe

Znaki przykluczowe incipitu. Krzyżyk oznacza się literą “x”, bemol - literą “b”, a następnie wielkimi literami zapisuje się dźwięki, których te znaki dotyczą.

 031 __ $nxFCG
[Incipit jest w tonacji A-dur z trzema krzyżykami]

 $o - metrum

Metrum incipitu. Może być zapisane jako symbol (dla notacji menzuralnej używa się “c”, “c.”, “o”, lub “o.”; lub “c” dla metrum cztery czwarte i “c/” dla alla breve) i/lub jako liczba (“3”, “2”, “c3” itp.) lub jako ułamek (“4/4”, “12/8”, itp.) lub “nd”, jeśli oznaczenie metrum nie jest obecne. Użycie podpola $o jest obowiązkowe, jeżeli obecne jest podpole $p bądź podpole $2 zawiera kod “pe” lub “da”.

031 __ $oc
[Incipit jest w metrum cztery czwarte]

$p - notacja muzyczna

Zapis pierwszych 10-12 nut incipitu przy pomocy kodu określonego w podpolu $2.

031 __ $p'2B4B8BB/4G8GxF4FF/4xA8AA4.At8B/4B$2pe

 $q - uwaga ogólna

Uwaga ogólna o dowolnej treści.

 

$r - tonacja lub skala

Tonacja lub skala incipitu (jeżeli są stosowane). Stosuje się następujące kody z listy Plaine & Easie Code:

 • wielkie litery A-G oznaczają tonacje durowe,
 • małe litery a-g oznaczają tonacje molowe,
 • litera “x” oznacza krzyżyki,
 • litera “b” oznacza bemole,
 • liczby 1-12 oznaczają skale modalne.

031 __ $rre
[Część dzieła muzycznego jest w tonacji e-moll]

$s - zakodowana uwaga o poprawności

Zakodowana uwaga o poprawności infromacji:

 • znak zapytania (“?”) oznacza, że incipit zawiera błąd, który nie został poprawiony;
 • znak plus (“+”) oznacza, że incipit zawiera błąd, który został poprawiony;
 • litera “t” oznacza, że incipit został przetranskrybowany (np. z notacji menzuralnej);
 • wykrzyknik (“!”) oznacza, że rozbieżności dotyczące incipitu zostały wyjaśnione w podpolu $q - uwaga ogólna.

031 __ $s?
[Incipit zawiera błąd, który nie został poprawiony]

$t - incipit tekstu

Tekst literacki (o ile jest obecny w dziele) w takiej formie, w jakiej pojawia się na dokumencie. Zazwyczaj jest to tekst odpowiadający muzyce w incipicie. Jeżeli dokument zawiera więcej tekstów (zwykle wtedy, gdy zbiera teksty zapisane przez kontrafakturę), każdy odpowiadający tekst transkrybowany jest w oddzielnym podpolu $t.

 

$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI)

Ujednolicony Identyfikator Zasobu (Uniform Resource Identifier – URI), np. URL (Ujednolicony Wskaźnik Zasobu, Uniform Resource Locator) lub URN (Ujednolicona Nazwa Zasobu, Uniform Resource Name), który zapewnia elektroniczny dostęp do danych przy użyciu określonej składni. Dane te mogą służyć do uzyskania automatycznego dostępu do zasobu przy użyciu jednego z protokołów internetowych. URI dotyczą zwykle plików dźwiękowych (np. .mid, .wav, .mp3), plików obrazu (.jpg, .tiff, .gif) lub plików notacji muzycznej (takich jak enigma lub niff).

031 __ $uhttp://www.classicalarchives.com/cgi-bin/n.cgi/prep/6/jsbbrc11.mid
[incipit dostępny jest online w formie pliku MIDI]

$y - tekst linku

Tekst linku wyświetlany jest zamiast URL z podpola $u (Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI)). Jeżeli użyto podpola $y, aplikacje powinny tworzyć link za pomocą tekstu linku z podpola $y oraz Ujednoliconego Identyfikatora Zasobu (URI) z podpola $u.

 

$z - uwaga ogólnodostępna

Uwaga dotycząca lokalizacji zasobu elektronicznego, określonego w polu 031, przeznaczona do użytku publicznego.

 

$2 - źródło numeru lub kodu

Kod MARC określający system użyty do transkrypcji notacji muzycznej w podpolu $p - notacja muzyczna. Jeżeli zostało użyte podpole $p, użycie podpola $2 jest obowiązkowe. Kod do pobrania z: Musical Incipit Scheme Source Codes.

031 __ $p'2B4B8BB/4G8GxF4FF/4xA8AA4.At8B/4B$2pe

 $6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

Przykłady

Kodowanie arii "Rei d’impuniti eccessi":

031 __ $a01$b01$c01$mS$dAria$tRei d’impuniti eccessi$re$gC-1$oc$p'2B4B8BB/4G8GxF4FF/4xA8AA4.At8B/4B$2pe

 

Kodowanie sceny i arii "Deh parlate che forse tacendo":

031 __ $a01$b01$c01$mvl1$dScena. Largo$lG-2$nbBEA$oc$p'C+8(3{CDEFG};5)}8{GC}{,nB'G}4(-)/''2G+6{GnB'''C''E}6{DCAG}$2pe

 031 __ $aa$b01$c02$mS$eSara$dScena. Largo$gC-1$nbBEA$oc$tChi per pietà mi dice il figlio mio che fà$p=5/4-''6C3CC6DEgF6CC8-6ED/q8D4C8C'nB''4D-/2-/$2pe

 031 __ $a01$b02$c01$mvl1$dAria. Allegro$gG-2$nbBEA$oc$p6{'EDEF}{GABG}{EDEF}{GABG}/{''C'BAG}{FEDC},4B-/$2pe

031 __ $a01$b02$c01$mS$dSara$dAria. Allegro$gC-1$nbBEA$oc$tDeh parlate che forse tacendo$p2-/2-''4.F8D/gC'8BB4-2(-)/=2/''2E'G/''4.C'8A4F-/-Fq8B4A8GF/$2pe

 

Kodowanie DARS i URL pliku MIDI, będącego zapisem pierwszej partii oboju Koncertu brandenburskiego pierwszego Jana Sebastiana Bacha, BWV 1046:

031 __ $a01$b01$c01$mOb. 1$gG-2$nbB$oc$pRE 9S(( 8)) 9(( 8 9 8)) 9E( 6) 7( 6S( 5)) / 4S(( 3 2 3))/$uhttp://www.classicalarchives.com/cgi-bin/n.cgi/prep/6/jsbbrc11.mid$2da

034 - zakodowane matematyczne dane kartograficzne (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi - typ pierścienia
_ - niezdefiniowany

_ - nie dotyczy

0 - pierścień zewnętrzny

1 - pierścień wewnętrzny (wykluczony)

 

Podpola

$d – współrzędne - długość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na zachód (NP)

$e – współrzędne - długość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na wschód (NP)

$f – współrzędne - szerokość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na północ (NP)

$g – współrzędne - szerokość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na południe (NP)

$j – deklinacja – granica północna (NP)

$k – deklinacja – granica południowa (NP)

$m – rektascensja – granica wschodnia (NP)

$n – rektascensja – granica zachodnia (NP)

$p – oznaczenie równonocy (NP)

$r – odległość od Ziemi (NP)

$s – szerokość geograficzna koła wielkiego (P)

$t – długość geograficzna koła wielkiego (P)

$x – data początkowa (NP)

$y – data końcowa (NP)

$z – nazwa ciała niebieskiego dla obiektów pozaziemskich (NP)

$0 – numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P)

$2 – źródło (P)

$3 – wyszczególnienie materiału, którego dotyczy opis (NP)

$6 - powiązanie (NP)

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Zakodowane matematyczne dane kartograficzne dotyczące dzieła określonego w polu 1XX. Dane zapisywane w tym polu pochodzą zazwyczaj z baz danych innych instytucji.

 

Dane mogą określać obszar obejmowany przez daną mapę, obszar nieobejmowany przez daną mapę, a w przypadku ciał niebieskich także deklinację, rektascencję i oznaczenie równonocy.

 

W przypadku jednostek (obszarów), których granice ulegają zmianie (np. granice państw), mogą być kodowane daty określające okres obowiązywania (ważności) danej mapy.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - niezdefiniowany

Niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_).

 

Wskaźnik drugi - typ pierścienia

Typ pierścienia dla cyfrowych danych kartograficznych.

 

_ - nie dotyczy

Typ pierścienia nie dotyczy prezentowanych danych kartograficznych.

 

0 - pierścień zewnętrzny

Współrzędne określają zamkniętą, nieprzecinającą się granicę danego obszaru.

 

1 - pierścień wewnętrzny (wykluczony)

Współrzędne określają zamkniętą, nieprzecinającą się granicę obszaru wykluczonego, zawartego w obrębie pierścienia zewnętrznego.

 

 

Podpola
$d– długość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na zachód

151 __ $aZalewo(województwo warmińsko-mazurskie, powiat iławski)
034 __ $dE0193000$eE0194500$fN0540000$gN0535000$2geonames

151 __ $aPavonis Mons (Mars)
034 __ $dW113.0000$eW113.0000$fN000.0000$gN00.0000$zMars$2[kod sondy kosmicznej Mars Global Surveyor]

$e – długość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na wschód


$f – szerokość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na północ


$g – szerokość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na południe


Podpola $d, $e, $f, $g określają cztery współrzędne obiektu geograficznego. Podpole $d określa punkt najbardziej wysunięty na Zachód; podpole $e - punkt najbardziej wysunięty na Wschód; podpole $f - punkt najbardziej wysunięty na Północ; podpole $g - punkt najbardziej wysunięty na Południe. Półkule zapisuje się skrótami: N = Północ, S = Południe, E = Wschód, W = Zachód.

Podpola $d, $e, $f, $g zawsze występują wspólnie. Współrzędne zapisuje się w schemacie psssmmss (półkula-stopnie-minuty-sekundy), ale dopuszcza się także inne schematy zapisu, np. stopnie dziesiętne. Poszczególne elementy wyrównuje się do prawej, a nieużywane pozycje zapisuje się jako zero.

034 __ $dW0381200$eW0841500$fN0381200$gN0381200$2cgotw

Przykład zapisu w schemacie stopnie/minuty/sekundy: psssmmss (półkula-stopnie-minuty-sekundy):
034 __ $dW1800000$eE1800000$fN0840000$gS0700000

Przykład zapisu w stopniach dziesiętnych: psss.ssssss (półkula-stopnie.stopnie dziesiętne):
034 __ $dE079.533265$eE086.216635$fS012.583377$gS020.419532

Przykład zapisu w stopniach dziesiętnych: +-ddd.dddddd (półkula [+/i]-stopnie.stopnie dziesiętne):
034 __ $d+079.533265$e+086.216635$f-012.583377$g-020.419532

Przykład bez opcjonalnego znaku plus:
034 __ $d079.533265$e086.216635$f-012.583377$g-020.419532

Przykład w minutach dziesiętnych: psssmm.mmmm (półkula-stopnie-minuty.minuty dziesiętne):
034 __ $dE07932.5332$eE08607.4478$fS01235.5421$gS02028.9704

Przykład w sekundach dziesiętnych: psssmmss.sss (półkula-stopnie-minuty-sekundy.sekundy dziesiętne):
034 __ $dE0793235.575$eE0860727.350$fS0123536.895$gS0202858.125

 

Jeżeli współrzędne obiektu geograficznego wyraża się nie poprzez podanie punktów skrajnych, lecz poprzez podanie punktu centralnego, długość i szerokość punktu centralnego zapisuje się dwukrotnie (długość w podpolach $d i $e, szerokość w podpolach $f i $g).

034 __ $dW0950500$eW0950500$fN0303000$gN0303000
034 __ $dW119.697222$eW119.697222$fN034.420833$gN034.420833
034 __ $d-119.697222$e-119.697222$f+034.420833$g+034.420833
034 __ $dW11941.833333$eW11941.833333$fN03425.250000$gN03425.250000

 

$j – deklinacja – granica północna

 

$k – deklinacja – granica południowa

Podpola $j i $k mają każde po 8 znaków. Deklinacje zapisuje się w schemacie psssmmss (półkula-stopnie-minuty-sekundy). Stopnie, minuty i sekundy wyrównuje się do prawej, a nieużywane pozycje zapisuje się jako zero. Jeżeli znana jest deklinacja środkowa, powtarza się ją w obu podpolach.

034 __ $jN0545600$kN0545600$m134518$n134518$p2000.00$r78$2csa

 

$m – rektascensja – granica wschodnia


$n – rektascensja – granica zachodnia

Podpola $j, $k, $m i $n stosuje się w przypadku ciał niebieskich; w podpolach tych zapisuje się granice deklinacji i rektascensji.

Podpola $m i $n mają każde po 6 znaków. Rektascensje zapisuje się w schemacie ggmmss (g – godzina, m – minuty, s – sekundy). Godziny, minuty i sekundy wyrównuje się do prawej, a nieużywane pozycje zapisuje się jako zero. Jeżeli znana jest rektascensja środkowa, powtarza się w obu podpolach.

034 __ $jN0300000$kN0300000$m021800$n021800

$p – oznaczenie równonocy

Oznaczenie równonocy lub epoki ciała niebieskiego, zapisywane zwykle w schemacie rrrr (rok) według kalendarza gregoriańskiego, ale może zawierać części dziesiętne oznaczające miesiąc w schemacie rrrr.mm (rok-miesiąc).

151 __ $aMizar
034 __ $jN0545600$kN0545600$m134518$n134518$p2000.00$r78$2[kod atlasu gwiazd Cambridge]
[rekord wzorcowy gwiazdy]

 

$r – odległość od Ziemi

Odległość ciał niebieskich - jak planety lub gwiazdy - od Ziemi, podana w latach świetlnych.

 

$s – szerokość geograficzna koła wielkiego

Szerokość geograficzna punktu na kole wielkim.

 

$t – długość geograficzna koła wielkiego

Długość geograficzna punktu na kole wielkim.

 

$x – data początkowa

Początkowa data przedziału czasowego, którego dotyczą współrzędne, zapisywana w schemacie rrrrmmdd. Brak zapisanej daty oznacza, że współrzędne są aktualne.

 

$y – data końcowa

Końcowa data przedziału czasowego, którego dotyczą współrzędne, zapisywana w schemacie rrrrmmdd. Brak zapisanej daty oznacza, że współrzędne są aktualne.

151 __ $aSzwecja
034 __ $dE0110000$eE0320000$fN0690000$gN0550000$x17210000$y19171200$2[kod Hammond atlas of world history]
034 __ $dE0110000$eE0240000$fN0690000$gN0550000$x19171200$2[kod The statesman's year-book]


$z – nazwa ciała pozaziemskiego

Nazwa planety lub innego ciała pozaziemskiego podawana, jeżeli współrzędne zapisane w podpolach $d, $e, $f i $g nie dotyczą obiektu na Ziemi.

034 __ $dW2450000$eE2570000$fN0160000$gN0190000$zMars$2gpn

 

$0 – numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$2 – źródło

Kod MARC określający źródło danych zapisanych w polu 034. Dane pochodzące z różnych źródeł zapisuje się w oddzielnych polach 034. Kod przejmuje się z: Cartographic Data Source Codes.

 

$3 – wyszczególnienie materiału, którego dotyczy opis

Część opisywanego materiału, którego dotyczy pole.

151 __ $aWisła
034 __ $3Ujście$dE0185707$eE0185707$fN0542142$gN0542142$2wikipedia

151 __ $aWisła
034 __ $3Źródło$dE0190013$eE0190013$fN0493621$gN0493621$2wikipedia

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Interpunkcja - Pole 034 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym.

035 - systemowy numer kontrolny (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - systemowy numer kontrolny (NP)

$z - unieważniony/nieprawidłowy numer kontrolny (P)

$6 - powiązanie (NP)

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Systemowy numer kontrolny inny niż numery w polu 001 , polu 010 (numer kontrolny Biblioteki Kongresu) lub polu 016 (numer kontrolny narodowej agencji bibliograficznej).

W przypadku wymiany rekordów dokumentacja dotycząca struktury oraz zakresu stosowania numeru kontrolnego powinna być dostarczona przez instytucję rozpowszechniającą rekord. Każdy prawidłowy i unieważniony/nieprawidłowy numer zapisuje się w oddzielnym polu 035.

 

Zasady stosowania pola

 $a - systemowy numer kontrolny

Kod MARC instytucji tworzącej rekord (ujęty w nawiasy) i następujący bezpośrednio po nim numer kontrolny rekordu bibliograficznego. Zobacz Załącznik G: Organization Code Sources.

035 __ $a(CaBVaU)2835210335

$z - unieważniony/nieprawidłowy numer kontrolny

Unieważniony/nieprawidłowy systemowy numer kontrolny rekordu związany z numerem w podpolu $a.

 035 __ $a(OCoLC)1553114$z(OCoLC)153114

 $6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

040 - źródło opisu (NP)

Wskaźniki
wskaźnik pierwszy wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a– instytucja, która jako pierwsza sporządziła opis (NP)

$b – język katalogowania (NP)

$c – instytucja, która utworzyła rekord (NP)

$d – instytucja, która zmodyfikowała rekord (P)

$e – zasady opisu (P)

$f – zasady tworzenia haseł przedmiotowych/tezaurusów (NP)

$6 - powiązanie (NP)

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania
Kod MARC lub nazwa instytucji, która jako pierwsza sporządziła opis, przypisała oznaczenie treści zgodne z formatem MARC, i zapisała dane w formie zdatnej do odczytu maszynowego, lub zmodyfikowała istniejący rekord w formacie MARC. Kody te wraz z kodem zapisanym w polu 008/39 - źródło opisu określają podmioty odpowiedzialne za zawartość rekordu, oznaczenie treści i zapisanie w formie zdatnej do odczytu maszynowego. Zobacz MARC Code List for Organizations.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
Oba wskaźniki są niezidentyfikowane i zawierają puste miejsce (_).

 

Podpola
$a– instytucja, która sporządziła opis

Kod MARC lub nazwa instytucji, która jako pierwsza sporządziła opis.

008/39 _ [narodowa agencja bibliograficzna]
040 __ $aWA N$cWA N
[opis sporządzony i zapisany w formie zdatnej do odczytu maszynowego przez Bibliotekę Narodową]

$b – język katalogowania

Kod MARC języka katalogowania użytego w rekordzie. Kod przejmuje się z: MARC Code List for Languages.

 

$c – instytucja, która utworzyła rekord

Kod MARC lub nazwa instytucji, która zapisała dane w formie zdatnej do odczytu maszynowego.

008/39 c [program współkatalogowania]
040 __ $aWA M/ZD$cWA M/ZD
[opis sporządzony i zapisany w formie zdatnej do odczytu maszynowego przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy]

$d – instytucja, która zmodyfikowała rekord

Kod MARC lub nazwa instytucji, która zmodyfikowała rekord. Modyfikacja rozumiana jest jako każda zmiana dokonana w rekordzie, włączając zmianę danych lub zmianę oznaczenia treści. Kod MARC lub nazwa każdej instytucji, która modyfikuje rekord, zapisuje się w oddzielnym podpolu $d. Podpola $d nie powtarza się, jeżeli te same kody MARC lub nazwy występują w sąsiadujących podpolach $d. W systemie online, kod MARC lub nazwa w ostatnim podpolu $d mogą być użyte do zidentyfikowania źródła potencjalnej modyfikacji rekordu, którego aktualizacja jest w toku (pole 008/31, kod b). Jeżeli ta sama instytucja, która tworzy rekord, modyfikuje go, nazwę instytucji lub kod MARC także zapisuje się w podpolu $d.

040 __ $aWA N$cWA N$dWA M/EG
[opis sporządzony i zapisany w formie zdatnej do odczytu maszynowego przez Biblioteką Narodową i zmodyfikowany przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy]

$e – zasady opisu

Informacja określająca zasady opisu dotyczące tworzenia struktury hasła i odsyłaczy, kiedy pole 008/10 - przepisy katalogowania zawiera kod z - inne. Kod przejmuje się z: Description Convention Source Codes.

008/10 z [inne źródła]
040 __ $aCaOOA$cCaOOA$erad
[Library and Archives Canada cataloging and transcription using Rules for Archival Description]

$f – zasady tworzenia haseł przedmiotowych/tezaurusów

Kod MARC zasad tworzenia haseł przedmiotowych stosowany, gdy pole 008/11 - język haseł przedmiotowych/tezaurus zawiera kod z - inny. Kod przejmuje się z Subject Heading and Term Source Codes lub z listy specjalistycznych terminów przedmiotowych, wskazanych we wstępie do Subject Heading and Term Source Codes, takiej jak Genre/Form Code and Term Source Codes.

Podpole może zawierać nazwę systemu/tezaurusa haseł przedmiotowych bądź kod MARC, który go określa.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Kody - W przypadku instytucji kanadyjskich, kod poprzedza się literami “Ca”.

042 - kod uwierzytelnienia (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a – kod uwierzytelnienia (NP)

 

Definicja i zakres stosowania
Kod lub kody identyfikacyjne oznaczające, że rekord istniejący w narodowej bazie danych został w określony sposób sprawdzony. Kody związane są z określonymi instytucjami uwierzytelniającymi. 

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki

Oba wskaźniki są niezidentyfikowane i zawierają puste miejsce (_).

 

Podpola

$a – kod uwierzytelnienia

Jeżeli stosuje się więcej niż jeden kod, pole powtarza się. Kod przejmuje się z: MARC Authentication Action Code List.

 

Zasady zapisu
Wielkość liter - Wszystkie kody zapisywane są małymi literami alfabetu. 

043 - kod obszaru geograficznego (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi - typ koła
_ - niezdefiniowany

_ - nie dotyczy

0 - zewnętrzne koło

1 - z pominięciem koła

 

Podpola

$a - kod obszaru geograficznego (P)

$b - lokalny kod GAC (P)

$c - kod ISO (P)

$0 – numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P)

$2 – źródło (P)

$6 – powiązanie (NP)

$8 – powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Kody obszaru geograficznego (Geographic Area Codes - GAC) związane z hasłem głównym (także hasłem głównym - określnikiem). Źródłem kodu w podpolu $a jest MARC Code List for Geographic Areas. Źródłem kodu w podpolu $c jest ISO 3166, Kody nazw krajów i ich podział - część 1: kody państw lub część 2: kody jednostek administracyjnych państw.

 

Dokładniejsze określenie obszarów geograficznych związanych z hasłem geograficznym zapisuje się w polu 052 - kod klasyfikacji geograficznej.

 

Zasady stosowania pola

$a - kod obszaru geograficznego

Siedmioznakowy kod MARC obszaru geograficznego. Każdy kod obszaru geograficznego związany z hasłem zapisuje się w oddzielnym podpolu $a.

100 1_ $aFord, Gerald R.$d(1913-2006)$xmuzea$zMichigan (Stany Zjednoczone)
043 __ $an-us-mi

110 1_ $aFrancja.$tTraktaty itp.$gPolska,$d2.03.1948
043 __ $ae-fr---$ae-pl---

130 _0 $aBiblia$zNiemcy
043 __ $ae-gx---

150 __ $aCanadian Grand Prix Race
043 __ $an-cn---

151 __ $aAmazonka (rzeka)
043 __ $asa-----

181 __ $zOntario (Kanada)
043 __ $an-cn-on

 

$b - lokalny kod GAC

Kod tworzy się przez dołączenie kodu lokalnej podjednostki do już ustalonego kodu obszaru geograficznego. Każdy lokalny kod GAC związany z dziełem zapisuje się w oddzielnym podpolu $b. Jest wskazane, by standard GAC był zawarty także w podpolu $a, by umożliwić międzynarodową wymianę danych i zrozumienie.

043 __ $as-bl---$bs-bl-ba$2 [source of local code]
[Dzieło reprezentowane przez rekord odnoszący się do stanu Bahia w Brazylii.

 

$c - kod ISO

Kod przejęty z listy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International Organization for Standardization - ISO) Kody nazw krajów i ich podział - część 1: kody państw lub część 2: kody jednostek administracyjnych państw (ISO 3166).

043 __ $cus
[Zawiera kod ISO 3166-1 dla Stanów Zjednoczonych, który nie ma odpowiadającego mu kodu MARC GAC.]

 

$0 – numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$2 – źródło

Kod określający źródło, z którego został przejęty kod lokalny. Pole stosuje się tylko wóczas, gdy podpola $b użyto do określenia lokalnego kodu GAC. Kod przejmuje się z: Geographic Area Code and Term Source Codes.

 

$6 – powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 – powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Struktura - Stosuje się wyłącznie małe litery. Łączniki są wyświetlane w rekordzie MARC. Szczegółowy opis struktury i zastosowania kodów GAC zawarty jest w MARC Code List for Geographic Areas

 

045 - daty związane z hasłem (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy - typ daty podanej w podpolu $b lub $c Wskaźnik drugi

_ - brak podpola $b i $c

0 - pojedyncza data

1 - wiele pojedynczych dat

2 - przedział dat
_ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - kod przedziału czasowego (P)

$b - sformalizowany zapis daty od roku 9999 p.n.e. (P)

$c - sformalizowany zapis daty przed rokiem 9999 p.n.e. (P)

$6 - powiązanie (NP)

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Kod przedziału czasowego (podpole $a) i/lub sformalizowany zapis daty (podpole $b lub $c) związanej z hasłem głównym (także hasłem głównym - określnikiem).

 

Kod przedziału czasowego w podpolu $a przejmuje się z listy p.n.e. (przed naszą erą) i/lub z listy n.e. (naszej ery) Tabeli kodów przedziałów czasowych, znajdującej się w opisie podpola $a.

 

Zasady stosowania pola

Wskaźnik pierwszy - typ daty podanej w podpolu $b lub $c

Wskaźnik określa to, czy podpole $b lub $c jest obecne w rekordzie. Jeżeli któreś z nich jest obecne, wskaźnik określa typ daty. Rozróżnia się pojedynczą datę, wiele pojedynczych dat i przedział dat.

 

_ - brak podpola $b i $c

 

0 - pojedyncza data

Podpole $b i/lub podpole $c jest obecne i zawiera pojedynczą datę.

150 __ $aPetrologia skał księżycowych
045 0_ $c2500000000

 1 - wiele pojedynczych dat

Obecnych jest wiele podpól $b i/lub $c, każde zawiera datę. Przedział dat wyraża się wartością 2.

 045 1_ $bd1972$bd1975
[1972 i 1975]

2 - przedział dat

Obecne są dwa podpola $b i/lub $c, które razem wyrażają przedział dat. Wiele pojedynczych dat wyraża się wartością 1.

150 __ $aKampania w dolinie Shanendoah, V-VIII.1864
045 2_ $bd186405$b186408

150 __ $aKultura oryniacka
045 2_ $c25000$c15000

 

Wskaźnik drugi - niezdefiniowany

Zawiera puste miejsce (_). 


Podpola

 $a - kod przedziału czasowego

Czteroznakowy kod alfanumeryczny przejmowany z Tabeli kodów przedziałów czasowych dla przedziałów p.n.e. i n.e.

 Każdy kod przedziału czasowego związany z hasłem zapisuje się w oddzielnym podpolu $a.

 

Tabela kodów przedziałów czasowych

p.n.e. (przed naszą erą)

kod przedział czasowy (lata) 

a0

b0

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

b8

b9

c0

c1

c2

c3

c4

c5

c6

c7

c8

c9

d0

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

d8

d9

przed 2999

2999-2900

2899-2800

2799-2700

2699-2600

2599-2500

2499-2400

2399-2300

2299-2200

2199-2100

2099-2000

1999-1900

1899-1800

1799-1700

1699-1600

1599-1500

1499-1400

1399-1300

1299-1200

1199-1100

1099-1000

999-900

899-800

799-700

699-600

599-500

499-400

399-300

299-200

199-100

99-1

 

 

n.e. (nasza era)

Do każdej litery dodaje się cyfrę od 0 do 9, oznaczającą dekadę.

kod

przedział czasowy (lata)

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

1-99

100-199

200-299

300-399

400-499

500-599

600-699

700-799

800-899

900-999

1000-1099

1100-1199

1200-1299

1300-1399

1400-1499

1500-1599

1600-1699

1700-1799

1800-1899

1900-1999

2000-2099

 

W przedziałach czasowych p.n.e., mała litera alfabetu oznacza tysiąclecie, cyfra zaś oznacza wiek. Jeżeli wiek nie jest znany, zamiast cyfry stosuje się łącznik (-). Pojedynczy wiek lub okres w obrębie wieku kodowany jest poprzez powtórzenie odpowiedniego dwuznakowego kodu, aby otrzymać wymagane cztery znaki.

151 __ $aRzym$y3-1 w. p.n.e.
045 __ $ad7d9
[Republika, 509-27 p.n.e.]

150 __ $aEpoka brązu
045 __ $aa-c-
[3000-1000 p.n.e.]

151 __ $aEgipt$y16-15 w. p.n.e.
045 __ $ac4c6
[XVIII dynastia, ok. 1570-1320 p.n.e.]

 

 

W przedziałach czasowych n.e., mała litera alfabetu oznacza wiek, cyfra zaś (0-9) oznacza dekadę. Jeżeli dekada nie jest znana, zamiast cyfry stosuje się łącznik (-). Pojedynczy rok lub okres w obrębie dekady kodowany jest przez powtórzenie odpowiedniego dwuznakowego kodu, aby otrzymać wymagane cztery znaki.

151 __ $aPolska$xsocjologia$y1980-1989 r.
045 __ $ax8x8

151 __ $aNiemcy$xhistoriozofia$y1901-1939 r.
045 __ $ax0x3

150 __ $aAstronomia$y12-15 w.
045 __ $ap-s-

150 __ $aDżuma$y1346-1353 r.
045 __ $ar4r5


$b - sformalizowany zapis daty od roku 9999 p.n.e. do n.e.

Określona data, zapisana w formacie rrrrmmddgg, poprzedzona kodem ery (c - dla p.n.e.; d - dla n.e.).

 

Era i rok są elementami obowiązkowymi; miesiąc, dzień i godzina są elementami opcjonalnymi.

 • era wyrażana kodem: c (p.n.e.), d (n.e.)
 • rok wyrażany liczbą czterocyfrową (0000 do 9999) wyrównaną prawostronnie; nieużywane pozycje zawierają zera
 • miesiąc wyrażany liczbą dwucyfrową (01 do 12) wyrównaną prawostronnie; nieużywane pozycje zawierają zera
 • dzień wyrażany liczbą dwucyfrową (01 do 31) wyrównaną prawostronnie; nieużywane pozycje zawierają zera
 • godzina wyrażona liczbą dwucyfrową według zegara 24-godzinnego (00 do 23) wyrównaną prawostronnie; nieużywane pozycje zawierają zera

 

Wartość pierwszego wskaźnika (0-2) określa, czy zapis w podpolu $b jest pojedynczą datą, wieloma pojedynczymi datami bądź przedziałem dat. Każdą datę zapisuje się w oddzielnym podpolu $b.

151 __ $aFrancja$xhistoria$yRewolucja, 1791-1797
045 2_ $bd1791$bd1797

151 __ $aJapnia$xhistoria$yIncydent z 26 lutego, 1936
045 0_ $bd19360226

151 __ $aChiny$xhistoria$y221 p.n.e.-960 n.e.
045 2_ $ad7n6$bc0221$bd0960

 

$c - sformalizowany zapis daty przed rokiem 9999 p.n.e.

Sformalizowany zapis daty, składający się z tylu znaków, ile potrzeba, aby zapisać liczbę lat przed rokiem 9999 p.n.e.

 

Wartość pierwszego wskaźnika (0-2) określa, czy zapis w podpolu $c jest pojedynczą datą, wieloma pojedynczymi datami bądź przedziałem dat. Każdą datę zapisuje się w oddzielnym podpolu $c.

150 __ $aMezozoik$xgeologia
045 2_ $c225000000$c70000000

 

$6 – powiązanie

Objaśnienie podpola –zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 – powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

 

Zasady zapisu

Interpunkcja - w polu 045 nie stosuje się znaków interpunkcyjnych.

 

Kolejność podpól - podpole $c - sformalizowany zapis daty przed rokiem 9999 p.n.e. - poprzedza w zapisie podpole $b - sformalizowany zapis daty od roku 9999 p.n.e. do n.e.

046 - daty kodowane (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$f - data urodzenia (NP)

$g - data śmierci (NP)

$k - początkowa data przedziału czasowego lub data pojedyncza związana z dziełem/realizacją (NP)

$l - końcowa data przedziału czasowego związana z dziełem/realizacją (NP)

$o - data pojedyncza lub początkowa data przedziału czasowego związanego ze zbiorem (NP)

$p - końcowa data przedziału czasowego związanego ze zbiorem (NP)

$q - data rozpoczęcia działalności (NP)

$r - data zakończenia działalności (NP)

$s - data początkowa aktywności (NP)

$t - data końcowa aktywności (NP)

$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI) (P)

$v - źródło informacji o dacie (P)

$2 - źródło schematu zapisu daty (NP)

$6 - powiązanie (NP)

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Daty związane z hasłem. Dotyczy to:

 

Dla osoby: data urodzenia, data śmierci i data lub przedział dat, w którym dana osoba była aktywna.

 

Dla ciała zbiorowego: data lub przedział dat, w którym odbyła się konferencja itp., bądź data związana z ciałem zbiorowym (np. data rozpoczęcia działalności, data zakończenia działalności, okres aktywności).

 

Dla rodziny: znacząca data związana z rodziną.

 

Dla dzieła lub realizacji: zobacz podpole $k - początkowa data przedziału czasowego lub data pojedyncza związana z dziełem/realizacją.

 

Datę i czas zapisuje się zgodnie z Representations of Dates and Times (ISO 8601) w formacie rrrr, rrrr-mm bądź rrrrmmdd (4 cyfry dla roku, 2 cyfry dla miesiąca i 2 cyfry dla dnia), chyba że podpole $2 - źródło schematu zapisu daty określa inny schemat zapisu.

 

Zasady stosowania pola

 

 $f - data urodzenia

Rok urodzenia danej osoby. Data może także zawierać miesiąc i dzień urodzenia.

046 __ $f1921
100 1_ $aLem, Stanisław$d(1921-2006)

046 __ $f19360505
100 1_ $aSmith, John$d5.05.1936

 

$g - data śmierci

Rok śmierci danej osoby. Data może także zawierać miesiąc i dzień śmierci. Data zapisana jest tak, jak zostało określone w podrozdziale Definicja i zakres stosowania pola.

045 __ $f2014
100 1_ $aRóżewicz, Tadeusz$d(1921-2014)

 

$k - początkowa data przedziału czasowego lub data pojedyncza związana z dziełem/realizacją

Dla dzieła, najwcześniejsza data (zazwyczaj rok) związana z dziełem; może być to data utworzenia lub pierwszego wydania. Dla realizacji: najwcześniejsza data (zazwyczaj rok) związana z realizacją; może być to data najwcześniejszej znanej materializacji tej realizacji. W obu wypadkach podpole $k może być datą początkową datą przedziału lub datą pojedynczą.

 

$l - końcowa data przedziału czasowego związana z dziełem/realizacją

Końcowa data przedziału, którego data początkowa jest zapisana w podpolu $k.

 

$o - data pojedyncza lub początkowa data przedziału czasowego związanego ze zbiorem

Pojedyncza lub początkowa data przedziału czasowego pierwotnego wydania zawartości kolekcji/zbioru.

 046 __ $k1985$l9999$o1800$p1899
[Zbiór dramatów angielskich stworzonych pierwotnie w latach 1800-1899, publikowanych jako zbiór mikroform od 1985 roku.]

046 __ $k1994$o0202$p1486
[Pisma powstałe w latach 203-1486 i opublikowane w antologii w roku 1994.]

 

$p - końcowa data przedziału czasowego związanego ze zbiorem

Końcowa data przedziału czasowego pierwotnego wydania zawartości kolekcji/zbioru.

046 __ $k2006$o1932$p1940
[Zbiór filmów DVD pierwotnie wydany w latach 1932-1940, a jako kolekcja wydany w roku 2006.]

 

$q - data rozpoczęcia działalności

Rok, w którym ciało zbiorowe rozpoczęło działalność. Data może także zawierać miesiąć i dzień rozpoczęcia działalności.

 046 __ $q1977
110 2_ $aDouble Image (zespół muzyczny ; 1977-)

 

$r - data zakończenia działalności

Rok, w którym ciało zbiorowe zakończyło działalność. Data może także zawierać miesiąć i dzień zakończenia działalności.

 046 __ $q1939$r1942
110 2_ $aZwiązek Jaszczurczy (1939-1942)

 

$s - data początkowa aktywności

Najwcześniejsza data w okresie działalności.

 

Data zapisana jest tak, jak zostało określone w podrozdziale Definicja i zakres stosowania pola.

 

$t - data końcowa aktywności

Najpóźniejsza data w okresie działalności.

 

Data zapisana jest tak, jak zostało określone w podrozdziale Definicja i zakres stosowania pola.

046 __ $s1843$t1861
100 1_ $aLachowicz, Stanisław August$d(czynny 1843-1861)

 

$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI)

Ujednolicony Identyfikator Zasobu (Uniform Resource Identifier – URI), np. URL (Ujednolicony Wskaźnik Zasobu, Uniform Resource Locator) lub URN (Ujednolicona Nazwa Zasobu, Uniform Resource Name), który zapewnia elektroniczny dostęp do danych przy użyciu określonej składni. Dane te mogą służyć do uzyskania automatycznego dostępu do zasobu przy użyciu jednego z protokołów internetowych.

 

W polu 046 podpole $u stosowane jest do określenia lokalizacji dostępnego elektronicznie źródła informacji dotyczącej dat specjalnie kodowanych.

 

$v - źródło informacji o dacie

Źródło, z którego została przejęta informacja zapisana w polu 046, o ile było inne niż URI.

 

$2 - źródło schematu zapisu daty

Źródło schematu zapisu daty zastosowanego w polu, o ile był on inny niż rrrrmmdd, jak określono w opisie podpola $f - data urodzenia. Kod przejmuje się z: Date and Time Scheme Source Codes.

046 __ $f1831?$2edtf
100 1_ $aSmith, James$dur. 1831?

 

$6 – powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 – powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

050 - sygnatura Biblioteki Kongresu (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi - źródło sygnatury
_ - niezdefiniowany

0 - sygnatura nadana przez Bibliotekę Kongresu

4 - sygnatura nadana przez instytucję inną niż Biblioteka Kongresu

 

Podpola

$a - numer klasyfikacji (NP)

$b - numer pozycji (NP)

$d - tomy/daty, których dotyczy sygnatura (NP)

$5 - instytucja stosująca pole (P)

$6 - powiązanie (NP)

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Sygnatura i/lub numer klasyfikacji serii nadawane, gdy cała seria lub jej część została sklasyfikowana jako kolekcja bądź razem z serią główną (646 - praktyka klasyfikacji serii, podpole $a, kod c lub m). Numer klasyfikacji przejmuje się z Klasyfikacji Biblioteki Kongresu (Library of Congress Classification) i/lub z Klasyfikacji Biblioteki Kongresu - Uzupełnienia i Zmiany (LC Classification Additions and Charges).

 

Pole może także zawierać tomy/ daty, których dotyczy sygnatura. Zmieniające się sygnatury dla różnych przedziałów tomów/dat w obrębie serii lub różnych kopii lub cykli zapisuje się w oddzielnych polach 050.

 

Instytucje mogą dostosować swoją praktykę do praktyki Biblioteki Kongresu, przyjmując zasady zawarte w Subject Cataloging Manual: Classification.

 

Zasady stosowania pola

 

Wskaźnik pierwszy - niezdefiniowany

Niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_).

 

Wskaźnik drugi - źródło sygnatury

Określa, czy źródłem sygnatury jest Biblioteka Kongresu, czy inna instytucja.

0 - sygnatura nadana przez Bibliotekę Kongresu

4 - sygnatura nadana przez instytucję inną niż Biblioteka Kongresu

Kod MARC instytucji nadającej sygnaturę zapisuje się w podpolu $5.

 050 _4 $aQH198.H3$bC66$5DI

 

$a - numer klasyfikacji

Źródłem numeru klasyfikacji jest Klasyfikacja Biblioteki Kongresu (Library of Congress Classification) lub Klasyfikacja Biblioteki Kongresu - Uzupełnienia i Zmiany (LC Classification-Additions and Charges).

130 _0 $aMémoires et documents publiés par la Société d’histoire de la Suisse romande
050 _0 $aDQ3$b.S6

 

$b - numer pozycji

Instytucje stosujące Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table mogą dostosować swoją praktykę nadawania numeru pozycji do praktyki Biblioteki Kongresu, przyjmując zasady zawarte w Subject Cataloging Manual: Shelflisting.

 

Podpole może także zawierać numer kopii lub cyklu.

111 2_ $aInternational Kimberlite Conference$n(3 ;$d1982 ;$cClermont-Ferrand, Francja).$tKimberlites
050 _0 $aQE462.K5$bI59

 

$d - tomy/daty, których dotyczy sygnatura

Określa te pozycje w serii, których dotyczy numer sygnatury. Może także zawierać numer kopii lub cyklu.

 

Podpole stosuje się tylko wówczas, gdy numer sygnatury dotyczy nie wszystkich pozycji serii. Podczas wyświetlania można generować frazę Odnosi się do:.

130 _0 $aBulletin (Stany Zjednoczone, Bureau of Plant Industry)
050 _0 $aQK$b.U45$dnr 1-200, kopia 1; numer 201-

 

$5 - instytucja stosująca pole

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 050 _4 $aHD1694.S6$bC55$5DI

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

 

Zasady zapisu

Wielkość liter - znaki alfabetyczne w części pola zawierającej numer klasyfikacji zasadniczo zapisywane są wielkimi literami.

 

Odstępy - zapisuje się wszystkie odstępy stanowiące część sygnatury.

050 _0 $aDK274.3 1968$b.K39
050 _0 $aVM341$b.M9 vol. 48
050 _0 $aCS71.C323$b1977

Kolejność pól - pole 050 dla sygnatury bieżącej poprzedza pole 050 dla sygnatury wcześniejszej.

 

Znaki wyświetlane automatycznie

Dotyczy:         [związane z zawartością podpola $d]

 

Fraza "dotyczy" nie jest zapisywana w rekordzie MARC. Może być generowana systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpola $d.

 

Zawartość pola:

050 _0 $aQK1$b.U45$dnr 1-200

Przykład wyświetlania:


QK1.U45 dotyczy: nr 1-200

052 - klasyfikacja geograficzna (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy - źródło kodu Wskaźnik drugi

_ - Klasyfikacja Biblioteki Kongresu (Library of Congress Classification)

1 - Klasyfikacja Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (U.S. Dept. of Defense Classification)

7 - źródło określone w podpolu $2

_ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - kod geograficznej klasyfikacji obszaru (NP)

$b - kod geograficznej klasyfikacji podobszaru (P)

$d - nazwa miejsca zamieszkałego (P)

$2 - źródło kodu (NP)

$6 - powiązanie (NP)

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Kod klasyfikacji obszaru geograficznego związanego z hasłem głównym (także hasłem głównym - określnikiem).

 

Ten kod może dostarczyć dokładniejszych danych geograficznych niż kody zapisywane w polu 043 - kod obszaru geograficznego. Każdy kod głównego obszaru geograficznego i wszystkie związane z nim kody podobszarów związane z hasłem zapisuje się w oddzielnych polach 052. 

 

Zasady stosowania pola

Wskaźnik pierwszy - źródło kodu

Źródło kodu w podpolu $a i informacji w innych podpolach.

 

_ - Klasyfikacja Biblioteki Kongresu (Library of Congress Classification)

Kod przejmowany jest z Library of Congress Classification-Class G i rozszerzony listą numerów nazw miejsc Cuttera. Numery nazw miejsc Cuttera w Stanach Zjednoczonych są także publikowane w Geographic Cutters.

1 - Klasyfikacja Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (U.S. Dept. of Defense Classification)

7 - źródło określone w podpolu $2

Numer klasyfikacji przejmuje się z systemu klasyfikacji innego niż ten określony jedną z pozostałych wartości wskaźnika i dla którego  kod źródła zapisuje się w podpolu $2.

 

Wskaźnik drugi - niezdefiniowany

Zawiera puste miejsce (_).

 

$a - kod geograficznej klasyfikacji obszaru

Cztero- lub sześcioznakowy kod numeryczny bądź alfanumeryczny, określający główny obszar geograficzny związany z hasłem.

 

Jeżeli pierwszy wskaźnik przyjmuje wartość _, kod jest odpowiednim numerem klasyfikacji z przedziału G3190-G9980 przejmowanym z Library of Congress Classification-Class G poprzez odcięcie litery G. Jeżeli pierwszy wskaźnik przyjmuje wartość 7, stosuje się kod z innej listy, określony w podpolu $2.

151 __ $aMeksyk$xgospodarka$yod 1970 r.
052 __ $a4411

 

$b - kod geograficznej klasyfikacji podobszaru

Kod alfanumeryczny przejmowany z rozszerzonej listy numerów Cuttera, który reprezentuje podobszar obszaru geograficznego zapisywanego w podpolu $a. Numery Cuttera miejsc w Stanach Zjednoczonych opublikowane są w Geographic Cutters.

 

Jeżeli pierwszy wskaźnik przyjmuje wartość _, kod jest przejmowany z Library of Congress Classification-Class G bądź z rozszerzonej listy numerów Cuttera. Podpole może także zawierać kod podobszaru geopolitycznego przejętego z FIPS 10-4 lub innej listy kodów określonej w podpolu $2. Każdy kod podobszaru geograficznego zapisuje się w oddzielnym podpolu $b. Podpole $b może być powtórzone dla podobszarów jednego obszaru głównego.

151 __ $aRichmond (Stany Zjednoczone, Teksas)$vmapy
052 __ $a4034$bR4$bR8

181 __ $zTeksas$zRichmond
052 __ $a4034$bR4$bR8

 

$d - nazwa miejsca zamieszkałego

Przyjęta forma nazwy miejsca zamieszkałego. Może zawierać nazwę obszaru geograficznego.

 

Jeżeli Komisja Stanów Zjednoczonych ds. Nazw Geograficznych (U.S. Board on Geographic Names) przyjęła krótką formę nazwy, preferuje się tę formę, a nie pełną formę nazwy.

151 __ $aMostar (Bośnia i Hercegowina)
052 1_ $aBK$dMostar

 

$2 - źródło kodu

Kod MARC źródła klasyfikacji geograficznej, przejęty z: Classicifation Scheme Source Codes.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu

Interpunkcja - kropka, która zazwyczaj poprzedza numer Cuttera, w podpolu $b jest opuszczana. Pole 052 nie kończy się kropką.

 

Wielkość liter - znaki alfabetyczne zapisywane są wielkimi literami.

053 - numer klasyfikacji Biblioteki Kongresu (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi - źródło numeru klasyfikacji
_ - niezdefiniowany

0 - numer nadany przez Bibliotekę Kongresu

4 - numer nadany przez instytucję inną niż Biblioteka Kongresu

 

Podpola

$a - element numeru klasyfikacji - pojedynczy numer lub początkowy numer przedziału (NP)

$b - element numeru klasyfikacji - końcowy numer przedziału (NP)

$c - termin objaśniający (NP)

$5 - instytucja stosująca pole (P)

$6 - powiązanie (NP)

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Pojedynczy numer klasyfikacji Biblioteki Kongresu bądź przedział numerów związany z hasłem głównym (także hasłem głównym - określnikiem). Numer klasyfikacji przejmuje się z Klasyfikacji Biblioteki Kongresu (Library of Congress Classification) i/lub z Klasyfikacji Biblioteki Kongresu - Uzupełnienia i Zmiany (LC Classification Additions and Charges). Łącznik (-) pomiędzy dwoma numerami klasyfikacji w przedziale numerów można podczas wyświetlania generować w oparciu o obecność obu podpól: $a i $b.

 

Numery klasyfikacji może być określony poprzez termin opisowy, gdy hasło reprezentowane jest w tabeli klasyfikacji Biblioteki Kongresu w więcej niż jednym miejscu. Każdy numer klasyfikacji bądź numer przedziału związany z hasłem zapisuje się w oddzielnym polu 053.

 

Instytucje mogą dostosować swoją praktykę do praktyki Biblioteki Kongresu, przyjmując zasady zawarte w Subject Cataloging Manual: Classification.

 

Zasady stosowania pola

Wskaźnik pierwszy - niezdefiniowany

Zawiera puste miejsce (_).

 

Wskaźnik drugi - źródło numeru klasyfikacji

Określa, czy źródłem numeru klasyfikacji jest Biblioteka Kongresu, czy inna instytucja.

0 - numer nadany przez Bibliotekę Kongresu

4 - numer nadany przez instytucję inną niż Biblioteka Kongresu

Kod MARC instytucji nadającej numer klasyfikacji zapisuje się w podpolu $5.

 053 _4 $aQH198.H3$5DI

 

$a - element numeru klasyfikacji - pojedynczy numer lub początkowy numer przedziału

100 1_ $aGrimes, Martha$d(1931- )
053 _0 $aPS3557.R48998

130 _0 $aBook of Mormon$xzabytki
053 _0 $aBX8627

180 __ $xRetoryka
053 _0 $aP301$cJęzykoznawstwo

 

$b - element numeru klasyfikacji - końcowy numer przedziału

Końcowy numer przedziału numerów, gdy numer początkowy zapisuje się w podpolu $a.

151 __ $aStany Zjednoczone$xhistoria$yRewolucja, 1775-1783
053 _0 $aE201$bE298

 

$c - termin objaśniający

Opisowy termin lub fraza, która określa przedmiot numeru klasyfikacji. Zazwyczaj taką frazę stosuje się do rozróżniania między dwoma lub więcej numerami klasyfikacji związanymi z hasłem. Podczas wyświetlania można generować nawiasy zamykające frazę lub termin.

150 __ $aKwartety smyczkowe
053 _0 $aML1160$chistoria
053 _0 $aMT728$cnauka i nauczanie

110 2_ $aKościół katolicki$xhistoria$vźródła
053 _0 $aBX850$bBX875$cdokumenty

 

$5 - instytucja stosująca pole

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 053 _4 $aHD1694.S6$5DI

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu

Wielkość liter - znaki alfabetyczne w części pola zawierającej numer klasyfikacji zasadniczo zapisywane są wielkimi literami.

 

Odstępy - zapisuje się wszystkie odstępy stanowiące numeru klasyfikacji.

 

Znaki wyświetlane automatyczne

 

-         [łącznik związany z zawartością podpola $b]

( … )    [nawias związany z zawartością podpola $c]

 

Łącznik między dwoma numerami klasyfikacji w przedziale numerów w podpolu $a i $b i nawiasy, które mogą zamknąć termin objaśniający z podpola $c, nie są zapisywane w rekordzie MARC. Mogą być generowane systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpól $b i $c.

 

Zawartość pola:

053 _0 $aBX850$bBX875$cdokumenty

Przykład wyświetlania:

BX850-BX875 (dokumenty)

055 - sygnatura Biblioteki i archiwum Kanady (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi - źródło sygnatury
_ - niezdefiniowany

0 - numer nadany przez Bibliotekę i archiwum Kanady (Library and Archives Canada - LAC)

4 - numer nadany przez instytucję inną niż Biblioteka i archiwum Kanady

 

Podpola

$a - numer klasyfikacji (NP)

$b - numer pozycji (NP)

$d - tomy/daty, których dotyczy sygnatura (NP)

$5 - instytucja stosująca pole (P)

$6 - powiązanie (NP)

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Sygnatura serii nadana przez Bibliotekę i archiwum Kanady, jeżeli instytucja sklasyfikowała wszystkie części serii jako kolekcję.

 

Pole 055 może także zawierać tomy/daty, których dotyczy sygnatura. Zmieniające się sygnatury dla różnych przedziałów tomów/dat w obrębie serii lub różnych kopii lub cykli zapisuje się w oddzielnych polach 055.

 

Zasady stosowania pola

Wskaźnik pierwszy - niezdefiniowany

Niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_).

 

Wskaźnik drugi - źródło sygnatury

Określa, czy źródłem sygnatury jest Biblioteka i archiwum Kanady, czy inna instytucja.

0 - sygnatura nadana przez Bibliotekę i archiwum Kanady

4 - sygnatura nadana przez instytucję inną niż Biblioteka i archiwum Kanady

Kod MARC instytucji nadającej sygnaturę zapisuje się w podpolu $5.

055 _4 $aLC1046.13$bA4$5CaOON

 

$a - numer klasyfikacji

Alternatywne sygnatury zapisuje się w oddzielnych polach 055.

055 _0 $aRS114 O5$bP73$d1970-1979
130 _0 $aPraktyczne zarządzanie

 

$b - numer pozycji

055 _0 $aHB31$bE285
130 _0 $aEconomics discussion paper (University of Regina, Department of Economics)

 

$d - tomy/daty, których dotyczy sygnatura

Określa te pozycje w serii, których dotyczy numer sygnatury. Podpole stosuje się tylko wówczas, gdy numer sygnatury dotyczy nie wszystkich pozycji serii. Może także zawierać numer kopii lub cyklu.

 

$5 - instytucja stosująca pole

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu

Wielkość liter - znaki alfabetyczne w części pola zawierającej numer klasyfikacji zawsze zapisywane są wielkimi literami. Znaków alfabetycznych numeru klasyfikacji nie oddziela się odstępem.

 

Kolejność pól - pole 055 dla sygnatury bieżącej poprzedza pole 055 dla sygnatury wcześniejszej.

060 - sygnatura Narodowej Biblioteki Medycznej (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi - źródło sygnatury
_ - niezdefiniowany

0 - numer nadany przez Narodową Bibliotekę Medyczną (National Library of Medicine - NLM)

4 - numer nadany przez instytucję inną niż Narodowa Biblioteka Medyczna

 

Podpola

$a - numer klasyfikacji (NP)

$b - numer pozycji (NP)

$d - tomy/daty, których dotyczy sygnatura (NP)

$5 - instytucja stosująca pole (P)

$6 - powiązanie (NP)

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Sygnatura serii nadana przez Narodową Bibliotekę Medyczną (National Library of Medicine - NLM), gdy cała seria lub jej część została sklasyfikowana jako kolekcja bądź razem z serią główną (646 - praktyka klasyfikacji serii, podpole $a, kod c lub m).

 

Pole 060 może także zawierać tomy/daty, których dotyczy sygnatura. Zmieniające się sygnatury dla różnych przedziałów tomów/dat w obrębie serii lub różnych kopii lub cykli zapisuje się w oddzielnych polach 060.

 

Zasady stosowania pola

Wskaźnik pierwszy - niezdefiniowany

Niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_).

 

Wskaźnik drugi - źródło sygnatury

Określa, czy źródłem sygnatury jest Narodowa Biblioteka Medyczna, czy inna instytucja.

0 - numer nadany przez Narodową Bibliotekę Medyczną (National Library of Medicine - NLM)

4 - numer nadany przez instytucję inną niż Narodowa Biblioteka Medyczna

Kod MARC instytucji nadającej sygnaturę zapisuje się w podpolu $5.

 060 _4 $aW1$bRI218$5CLU-M

 

$a - numer klasyfikacji

Źródłem numeru klasyfikacji jest Klasyfikacja Narodowej Biblioteki Medycznej (National Library of Medicine Classification). NLM określa też, które tabele Library of Congress Classification stosuje się, aby rozszerzyć schemat NLM.

130 _0 $aJournal of infection
060 _0 $aW1$bJO706M

 

$b - numer pozycji

Zasadniczo, NLM do nadawania numeru pozycji stosuje Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table oraz specjalny schemat numerowania w klasyfikacjach W1 i W3.

 

Specjalny schemat numerowania stosowany w klasyfikacjach W1 i W3 opisany jest w Klasyfikacji Narodowej Biblioteki Medycznej (National Library of Medicine Classification). Podpole $b może także zawierać numer kopii lub cyklu.

130 _0 $aTrauma management
060 _0 $aWO 700$bT776

 

$d - tomy/daty, których dotyczy sygnatura

Określa te pozycje w serii, których dotyczy numer sygnatury. Podpole stosuje się tylko wówczas, gdy numer sygnatury dotyczy nie wszystkich pozycji serii. Może także zawierać numer kopii lub cyklu.

 

$5 - instytucja stosująca pole

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu

Kolejność pól - pole 060 dla sygnatury bieżącej poprzedza pole 060 dla sygnatury wcześniejszej.

065 - inny numer klasyfikacji (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - element numeru klasyfikacji - pojedynczy numer lub początkowy numer przedziału (NP)

$b - element numeru klasyfikacji - końcowy numer przedziału (NP)

$c - termin objaśniający (NP)

$2 - źródło kodu (NP)

$5 - instytucja stosująca pole (P)

$6 - powiązanie (NP)

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Pojedynczy numer klasyfikacji bądź przedział numerów związany z hasłem głównym (także hasłem głównym - określnikiem). Stosowany jest dla wszystkich schematów klasyfikacji oprócz tych, do których stosuje się inne pola formatu: 053 - numer klasyfikacji Biblioteki Kongresu, 083 - numer Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya i 087 - numer klasyfikacji publikacji urzędowej. Numer klasyfikacji może być określony poprzez termin opisowy, gdy hasło reprezentowane jest w tym samym schemacie klasyfikacji w więcej niż jednym miejscu. Każdy numer klasyfikacji bądź numer przedziału związany z hasłem zapisuje się w oddzielnym polu 065.

 

Zasady stosowania pola

$a - element numeru klasyfikacji - pojedynczy numer lub początkowy numer przedziału

065 __ $aZ294.4-5g$2rubbk$5RuMoRGB
150 __ $aIstochniki sveta$xIstoriíà

 

$b - element numeru klasyfikacji - końcowy numer przedziału

Końcowy numer przedziału numerów, gdy numer początkowy zapisuje się w podpolu $a.

 

$c - termin objaśniający

Opisowy termin lub fraza, która określa przedmiot numeru klasyfikacji. Zazwyczaj taką frazę stosuje się do rozróżniania między dwoma lub więcej numerami klasyfikacji związanymi z hasłem.

 

$2 - źródło kodu

Przejęte z: Classification Scheme Source Codes.

 

$5 - instytucja stosująca pole

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu

Wielkość liter - znaki alfabetyczne w numerze klasyfikacji zapisuje się według reguł danego schematu. W większości schematów, znaki alfabetyczne zapisywane są wielkimi literami.

 

Odstępy - zapisuje się wszystkie odstępy stanowiące numeru klasyfikacji.

066 - użyty zestaw znaków (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - podstawowy zestaw znaków G0 (NP)

$b - podstawowy zestaw znaków G1 (NP)

$c - zastępczy zestaw znaków G0 lub G1 (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Pole stosuje się w rekordach, w których użyto znaków z zestawów innych niż ISO 10646 (lub Unicode), aby określić zestaw znaków dla danych zawartych w rekordzie. Pole dostarcza użytkownikom informacji, że użyte w rekordzie znaki mogą wymagać innego niż standardowe przetwarzania. Dokładniejszy opis standardowych sekwencji unikowych (escape sequences) stosowanych w rekordach MARC zawarty jest w: MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.

 

Kody określające zestawy znaków to sekwencje unikowe z pominiętym pierwszym znakiem (pierwszy znak to znak unikowy – escape character – szesnastkowo 1B).

 

Zasady stosowania pola

$a - podstawowy zestaw znaków G0

Kod złożony jest ze znaków pośrednich i znaków końcowych sekwencji cofania, która oznacza i uruchamia domyślny zestaw znaków G0.

 

Ponieważ zestaw łacińskich znaków MARC Latin (włącznie z ASCII, MARC Greek, MARC subscript lub MARC superscript) jest domyślnym zestawem znaków MARC, jeżeli jest to zestaw znaków podstawowych, nie musi być określany w tym podpolu.

 066 __ $a(N
[Znak pośredni sekwencji to szesnastkowo 28 (znak graficzny ASCII - “(“ - nawias otwierający), który określa zestaw znaków jako jeden bajt na znak i jego użycie jako zestaw znaków G0, a znak końcowy to szesnastkowy 4E (znak graficzny ASCII - “N”) który określa zestaw znaków cyrylicy podstawowej.]

066 __ $a$1
[Znak pośredni sekwencji to szesnastkowo 24 (znak graficzny ASCII - “$”), który określa zestaw znaków jako wiele bajtów na znak i jego użycie jako zestaw znaków G0, a znak końcowy to szesnastkowo 31 (znak graficzny ASCII - “1”) który określa zestaw znaków chińskich, japońskich i koreańskich.]

 

$b - podstawowy zestaw znaków G1

Kod złożony jest ze znaków pośrednich i znaków końcowych sekwencji unikowej, która oznacza i uruchamia domyślny zestaw znaków G1.

Ponieważ ANSEL jest domyślnym zestawem znaków MARC, jeżeli jest to zestaw znaków podstawowych, nie musi być określany w tym podpolu.

066 __ $b$)1
[Znaki pośrednie sekwencji to szesnastkowo 24 - 29 (znak graficzny ASCII - “&“), które określają zestaw znaków jako wiele bajtów na znak i jego użycie jako zestaw znaków G1, a znak końcowy to szesnastkowo 31 (znak graficzny ASCII - “1”) który określa zestaw znaków wschodnioazjatyckich do użytku bibliograficznego (ANSI/NISO Z39.64).]

066 __ $b$1
[Znak pośredni sekwencji to szesnastkowo 29 (znak graficzny ASCII - “)”), który określa zestaw znaków jako jeden bajt na znak i jego użycie jako zestaw znaków G1, a znak końcowy to szesnastkowo 51 (znak graficzny ASCII - “Q”) który określa zestaw znaków cyrylicy rozszerzonej.]


$c - zastępczy zestaw znaków G0 lub G1

Kod złożony jest ze znaków pośrednich i znaków końcowych sekwencji ucieczki, która oznacza i uruchamia zastępczy zestaw znaków, użyty w rekordzie.

 

Znaki pośrednie wskazują, czy zestaw jest jedno- czy wielobajtowy oraz czy będzie użyty jako zestaw G0 czy G1. Podpole powtarza się dla każdego dodatkowego zestawu znaków.

 066 __$c)2
[Znak pośredni sekwencji to szesnastkowo 29 (znak graficzny ASCII - “)”), który określa zestaw znaków jako jeden bajt na znak i jego użycie jako zestaw znaków G1, a znak końcowy to szesnastkowo 32 (znak graficzny ASCII - “2”) który określa zestaw znaków hebrajskich.]

070 - sygnatura Narodowej Biblioteki Rolniczej (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - numer klasyfikacji (NP)

$b - numer pozycji (NP)

$d - tomy/daty, których dotyczy sygnatura (NP)

$6 - powiązanie (NP)

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Sygnatura serii nadana przez Narodową Bibliotekę Rolniczą (National Agricultural Library - NAL), gdy cała seria lub jej część została sklasyfikowana jako kolekcja bądź razem z serią główną (646 - praktyka klasyfikacji serii, podpole $a, kod c lub m).

 

Pole stosowane jest wyłącznie numerów klasyfikacji i sygnatur nadanych przez NAL. Może także zawierać numery NAL nadane materiałom wizualnym.

 

Pole 070 może także zawierać tomy/daty, których dotyczy sygnatura. Zmieniające się sygnatury dla różnych przedziałów tomów/dat w obrębie serii lub różnych kopii lub cykli zapisuje się w oddzielnych polach 070.

 

Przed rokiem 1965, NAL stosowała schemat klasyfikacji bibliotecznej USDA. W roku 1965 NAL rozpoczęła sysotowanie Library of Congress Classification dla wszystkich nowo skatalogowanych materiałów. Oba schematy są wciąż w użyciu, ponieważ sygnatury niektórych tytułów serii pozostawiono w schemacie USDA.

 

Zasady stosowania pola

$a - numer klasyfikacji

070 __ $a99.8$bF76322
[Numer nadany według schematu USDA.]

 

$b - numer pozycji

 070 __ $aQH545.A$bT6
[Numer nadany według schematu klasyfikacji Biblioteki Kongresu.]

 

$d - tomy/daty, których dotyczy sygnatura

Określa te pozycje w serii, których dotyczy numer sygnatury. Podpole stosuje się tylko wówczas, gdy numer sygnatury dotyczy nie wszystkich pozycji serii. Może także zawierać numer kopii lub cyklu.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu

Kolejność pól - pole 070 dla sygnatury bieżącej poprzedza pole 070 dla sygnatury wcześniejszej.

Wielkość liter - znaki alfabetyczne w części pola zawierającej numer klasyfikacji zasadniczo zapisywane są wielkimi literami.

072 - kod kategorii tematycznej (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi - kod źródła
_ - niezdefiniowany

_ - brak informacji o źródle

0 - kod kategorii tematycznej według Narodowej Biblioteki Rolniczej (National Agricultural Library - NAL)

7 - źródło kodu określone w podpolu $2

 

Podpola

$a - kod kategorii tematycznej (NP)

$x - określnik kodu kategorii tematycznej (P)

$2 - źródło kodu (NP)

$6 - powiązanie (NP)

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Kod kategorii tematycznej związanej z hasłem głównym (także hasłem głównym - określnikiem).

 

Kod określa względną pozycję hasła w szczegółowym porządku hierarchicznym w tezaurusie, określonym przez drugi wskaźnik bądź podpole $2 - kod źródła. Pole 072 powtarza się dla każdego wystąpienia hasła w szczegółowym tezaurusie, a także dla każdego kodu kategorii tematycznej związanej z hasłem, gdy hasło jest wspólne dla różnych tezaurusów.

 

Zasady stosowania pola

Wskaźnik pierwszy - niezdefiniowany

Niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_).

 

Wskaźnik drugi - kod źródła

_ - brak informacji o źródle

Źródło kodu kategorii tematycznej jest takie samo, jak język haseł przedmiotowych/tezaurus określony w polu 008/11 - język haseł przedmiotowych/tezaurus.

008/11 c
[Kod oznaczające MeSH.]
150 __ $aAtrofia
072 __ $aC23.$x739.$x102

 

0 - kod kategorii tematycznej według Narodowej Biblioteki Rolniczej (National Agricultural Library - NAL)

Źródłem kodu kategorii tematycznej jest AGRICOLA Subject Category Codes with Scope Notes, stosowane przez NAL.

008/11 d
[Kod oznaczający NAL.]
150 __ $aZanieczyszczenie i toksykologia
072 _0 $aQ200

 

7 - źródło kodu określone w podpolu $2

 

$a - kod kategorii tematycznej

Kod szerokiej kategorii tematycznej, do której należy hasło w uporządkowanym hierarchicznie tezaurusie.

008/11 c
[Kod oznaczający MeSH.]
150 __ $aLibraries, Hospital
072 __ $aL1.$x346.$x596.$x463
072 __ $aN2.$x278.$x354.$x560
072 __ $aN4.$x452.$x442.$x468

008/09 e
[Rekord określnika.]

008/11 c
[Kod oznaczający MeSH.]
150 __ $aProcesy neoplastyczne
072 __ $aC4.$x697

 

$x - określnik kodu kategorii tematycznej

Poziom szczegółowości w obrębie szerszej kategorii kodowanej w podpolu $a.

008/11 c
[Kod oznaczający MeSH.]
151 __ $aLibia
072 __ $aZ1.$x58.$x266.$x513
072 __ $aZ1.$x586


$2 - źródło kodu

Kod MARC określający teazaurus użyty do przypisania kodu kategorii tematycznej, kiedy drugi wskaźnik tego pola przyjmuje wartość 7. Kod przejęty z: Subject Category Code Source Codes.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola –zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

073 - kod stosowania określnika (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - kod stosowania określnika (P)

$z - źródło kodu (NP)

$6 - powiązanie (NP)

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Kod określający, z jakim tematem ogólnym lub z jaką nazwą geograficzną może być użyte hasło główne - określnik w szczegółowym tezaurusie.

 

Może być stosowany wyłącznie w haśle głównym zawierającym określnik bądź w haśle głównym - określniku. Kod może odpowiadać z kodem kategorii tematycznej zapisywanej w polu 072 - kod kategorii tematycznej w haśle głównym - temacie ogólnym lub haśle głównym - nazwie geograficznej. 

 

Zasady stosowania pola

$a - kod stosowania określnika

Kod okeślający kategorię terminów, z którymi może być użyty określnik.

 

$z - źródło kodu

Kod MARC określający tezaurus użyty do przypisania kodu kategorii. Kod przejęty z: Subject Category Code Source Codes.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Przykłady:

W następujących przykładach określnik "użytkowanie" zasadniczo może być użyty z siedmioma kategoriami terminów w systemie MeSH, kodowanymi w polu 073 jako E1 (Diagnoza), E2 (Służba zdrowia) itp. Hasło główne - temat ogólny Choroby psychiczne - leczenie należy do kategorii F4 (dyscypliny, testy, terapie, usługi) i N2 (ułatwienia, siła robocza i usługi). Znacznik kategorii N2 w polu 073 podpole $a hasła głównego - określnika i kod kategorii tematycznej N2 w polu 072 podpole $a hasła głównego tworzą powiązanie między określnikiem użytkowanie a hasłem głównym - tematem ogólnym Choroby psychiczne - leczenie.

008/09 d
[hasło główne - określnik]
008/11 c
[kod oznaczający MeSH]
180 __ $xużytkowanie
073 __ $aE1$aE2$aE3$aE4$aE6$aE7$aN2$zmesh

008/09 a
[hasło główne - określnik]
008/11 c
[kod oznaczający MeSH]
150 __ $aChoroby psychiczne - leczenie
072 __ $aF4.$x408
072 __ $aN2.$x421.$x461

080 - symbol Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy - rodzaj wydania Wskaźnik drugi

_ - brak informacji

0 - pełne

1 - skrócone

_ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - symbol Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (NP)
$b - numer pozycji (NP)
$x - poddział wspólny (P)
$2 - numer wydania (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania
Symbol klasyfikacji związany z hasłem głównym. Symbol przejmuje się ze schematu Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. 

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - rodzaj wydania

Wskaźnik określa, czy symbol pochodzi z pełnego czy skróconego wydania schematu klasyfikacji.

_ - brak informacji
0 - pełne

Symbol pochodzi z wydania pełnego.


1 - skrócone

Symbol pochodzi z wydania skróconego.

 

 

Wskaźnik drugi - niezdefiniowany

Niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_).

 

Podpola

$a - symbol Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

080 __ $a001.81$2[informacja o edycji]
080 __ $a971.1/.2
080 __ $a631.321:631.411.3 $2[informacja o edycji]

 

$b - numer pozycji

Część symbolu UKD zawierająca numer pozycji.

 

$x - poddział wspólny

Symbol określający dalej pojęcie wyrażone przez symbol główny UKD.

Poddziały wspólne, dotyczące m.in. formy (np. słowniki) dołącza się do symbolu głównego UKD i poprzedza bądź ogranicza się za pomocą znaku graficznego. Przykładami używanych powszechnie ograniczeń określinka są nawiasy, cudzysłów lub łącznik.

080 __ $a821.113.1$x(494)$2[informacja o edycji]
080 __ $a94$x(474)$x"19"$x(075)$2[informacja o edycji]

150 __ $aSztuka preromańska$zAsturia (Hiszpania)
080 0_ $a7.033.4$x(460.12)$22000

150 __ $aDiagnostyka obrazowa
080 0_ $a616$x073.7$22000

 

$2 - numer wydania

Numer wydania, data lub inne tekstowe określenia wydania UKD użytego do nadania symbolu klasyfikacji.

080 __ $a82:111.852$21993
080 __ $a821.113.4-14$21998

150 __ $aSystemy telekomunikacyjne
080 0_ $a621.39$22000

150 __ $aMadryt
080 0_ $a(460.27M.)$22000

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

082 - symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy - rodzaj wydania Wskaźnik drugi - źródło symbolu klasyfikacji
_ - brak informacji
0 - pełne
1 - skrócone
7 - inne wydanie określone w podpolu $2
_ - brak informacji
0 - symbol klasyfikacji nadany przez Bibliotekę Kongresu
4 - symbol klasyfikacji nadany przez instytucję inną niż Biblioteka Kongresu

 

Podpola
$a - symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (NP)
$b - numer pozycji (NP)
$d - tomy/daty, których dotyczy sygnatura (NP)
$2 - numer wydania (NP)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Sygnatura serii nadawana, gdy cała seria lub jej część została sklasyfikowana jako kolekcja bądź razem z serią główną (646 - kod klasyfikacji serii, podpole $a, kod c lub m). Symbol klasyfikacji przejmuje się z tablic Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya wraz z Indeksem (Dewey Decimal Classification and Relative Index), Skróconej Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya wraz z Indeksem (Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index) a także elektronicznych aktualizacji obu wydań. Do końca roku 1997 aktualizacje ukazywały się jako DC& Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions.

Pole zawiera także numer wydania Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (pełnej lub skróconej - co określa pierwszy wskaźnik) użytej do nadania symbolu klasyfikacji, a także tomy/daty, których dotyczy symbol klasyfikacji. Zmieniające się symbole dla różnych przedziałów tomów/dat w obrębie serii lub różnych kopii lub cykli zapisuje się w oddzielnych polach 082.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - rodzaj wydania

Wskaźnik określa, z którego wydania Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya pochodzi symbol.

_ - brak informacji
0 - pełne

Symbol pochodzi z wydania pełnego.

082 00 $a780.92$222

1 - skrócone

Symbol pochodzi z wydania skróconego.

082 10 $a552$213

7 - inne wydanie określone w podpolu $2

Wydanie określone jest w podpolu $2 - numer wydania.

082 74 $a839.82$25/nor$qNO-OsNB

 

Wskaźnik drugi - źródło symbolu klasyfikacji

Wskaźnik określa, czy symbol klasyfikacji pochodzi z Biblioteki Kongresu czy innej instytucji.

_ - brak informacji

Brak informacji o źródle symbolu klasyfikacji.

082 0_ $aC848/.5407/05$221

 

0 - symbol klasyfikacji nadany przez Bibliotekę Kongresu

082 00 $a345.73$222

 

4 - symbol klasyfikacji nadany przez instytucję inną niż Biblioteka Kongresu

Kod MARC instytucji zapisuje się w podpolu $5.

 

Podpola
$a - symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya

130 _0 $aMémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse
082 00 $a949.4$222


$b - numer pozycji

Podpole może także zawierać numer kopii lub cyklu.

 

$d - tomy/daty, których dotyczy sygnatura

Podpole stosuje się tylko wówczas, gdy symbol klasyfikacji dotyczy nie wszystkich pozycji serii. Podczas wyświetlania można generować frazę Odnosi się do.

Może także zawierać numer kopii lub cyklu.

 

$2 - numer wydania

Numer wydania tabeli Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya użytej do nadania symbolu. Podczas wyświetlania można generować skrót dc, który poprzedza numer wydania.

Jeżeli symbole zostały nadane w oparciu o więcej niż jedno wydanie, każdy numer bądź przedział numerów zapisuje się w oddzielnym polu 082.

111 2_ $aInternational Kimberlite Conference$n(3rd :$d1982 :$cClermont-Ferrand, France).$tKimberlites
082 00 $a552.3$222
082 10 $a552$213

 

$5 - instytucja stosująca pole

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Kolejność pól- pole 082 dla bieżącego symbolu klasyfikacji poprzedza pole 082 dla wcześniejszego symbolu klasyfikacji.

 

Znaki wyświetlane automatycznie

dc [skrót związany z zawartością podpola $2]

Skrótu "dc", który może być wyświetlany przed numerem wydania w podpolu $2, nie zapisuje się w rekordzie MARC. Podczas wyświetlania można go generować jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpola $2.

 

Zawartość pola:

082 10 $a552$213


Przykład wyświetlania:

552 dc13

083 - numer Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy - rodzaj wydania Wskaźnik drugi - źródło numeru klasyfikacji
_ - brak informacji
0 - pełne
1 - skrócone
7 - inne wydanie określone w podpolu $2
_ - brak informacji
0 - numer klasyfikacji nadany przez Bibliotekę Kongresu
4 - numer klasyfikacji nadany przez instytucję inną niż Biblioteka Kongresu

 

Podpola
$a - element numeru klasyfikacji - pojedynczy numer lub początkowy numer przedziału (NP)
$b - element numeru klasyfikacji - końcowy numer przedziału (NP)
$c - termin objaśniający (NP)
$y - liczba porządkowa podziału wewnętrznego tablicy lub tablic pomocniczych klasyfikacji (P)
$z - numer tablicy (P)
$2 - numer wydania (NP)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Pojedynczy numer klasyfikacji Deweya lub przedział numerów związany z hasłem głównym (także hasłem głównym - określnikiem). Źródłem numeru jest MARC Code List for Geographic Areas. Źródłem kodu w podpolu $c jest ISO 3166, Kody nazw krajów i ich podział - część 1: kody państw lub część 2: kody jednostek administracyjnych państw.

Numery klasyfikacji mogą być określone poprzez termin opisowy, gdy hasło reprezentowane jest w tabeli klasyfikacji Deweya w więcej niż jednym miejscu. W haśle głównym - określniku pole zawiera także numer tabeli, z której przejęto numer klasyfikacji. Każdy numer klasyfikacji bądź przedział numerów związany z nazwą zapisuje się w oddzielnym polu 083. Wskaźnik drugi rozróżnia numer klasyfikacji nadany przez Bibliotekę Kongresu i numer nadany przez inną organizację, określoną w podpolu $5.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - rodzaj wydania

Wskaźnik określa, z którego wydania Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya pochodzi numer klasyfikacji.

0 - pełne

Numer pochodzi z wydania pełnego.

150 __ $aMedycyna lotnicza
083 00 $a616.980213$222

 

1 - skrócone

Numer pochodzi z wydania skróconego.

150 __ $aMedycyna lotnicza
083 10 $a616.9$213

 

7 - inne wydanie określone w podpolu $2

Wydanie określone jest w podpolu $2 - numer wydania.

 

 Wskaźnik drugi - źródło numeru klasyfikacji

Wskaźnik określa, czy źródłem numeru klasyfikacji jest Biblioteka Kongresu, czy inna instytucja.

_ - brak informacji
0 - numer klasyfikacji nadany przez Bibliotekę Kongresu

151 __ $aChiny
083 00 $a951$222

 

4 - numer klasyfikacji nadany przez instytucję inną niż Biblioteka Kongresu

Kod MARC instytucji zapisuje się w podpolu $5.

150 __ $aTransliteracja
083 04 $a411$222$5[kod organizacji]

 

Podpola

$a - element numeru klasyfikacji - pojedynczy numer lub początkowy numer przedziału

Pojedynczy numer lub początkowy numer przedziału.

130 _0 $aBiblia.$l(ang.).$sWersja autoryzowana
083 00 $a220.5203$222

151 __ $aChiny
083 10 $a951$213

181 __ $zChiny
083 00 $z2$a51$222

 

$b - element numeru klasyfikacji - końcowy numer przedziału

Końcowy numer przedziału numerów, gdy numer początkowy zapisuje się w podpolu $a.

150 __ $aWojna 1939-1945 r.$vPamiętniki
083 00 $a940.5481$b940.5482$220

 

$c - termin objaśniający

Opisowy termin lub fraza, która określa przedmiot numeru klasyfikacji. Zazwyczaj taką frazę stosuje się do rozróżniania między dwoma lub więcej numerami klasyfikacji związanymi z hasłem. Podczas wyświetlania można generować nawiasy zamykające frazę lub termin.

150 __ $aZłoto
083 00 $a669.22$cInterdisciplinarnie$222
083 00 $a549.23$cMineralogy$222
083 00 $a553.41$cEconomic geology$222

 

$y - liczba porządkowa podziału wewnętrznego tablicy lub tablic pomocniczych klasyfikacji

Liczba porządkowa lub inny znacznik podziału wewnętrznego lub tablic pomocniczych klasyfikacji. Jeżeli pierwsza lub jedyna tablica pomocnicza znajdująca się pod numerem klasyfikacji ma numer 1, następujące po niej liczby całkowite stosuje się do wszelkich następujących tablic pomocniczych znajdujących się pod tym numerem.

 

$z - numer tablicy

Numer tablicy, z której przejęto numer klasyfikacji w haśle głównym - określniku. Podpole $z zawsze poprzedza związane z nim podpole $a w tym polu.

180 __ $aPrzetwarzanie danych
083 00 $z1$a0285$222

185 __ $vSłowniki
083 00 $z1$a03$cSłowniki tematyczne$222
083 00 $z4$a3$cSłowniki językowe$222

 

$2 - numer wydania

Jeżeli numery klasyfikacji zostały nadane w oparciu o więcej niż jedno wydanie, każdy numer bądź przedział numerów zapisuje się w oddzielnym polu 082.

100 1_ $aSartre, Jean-Paul$d(1905-1980)
083 00 $a194$cInterdyscyplinarnie$222
083 00 $a848.91409$222

 

$5 - instytucja stosująca pole

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobaczZałącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu

Znaki wyświetlane:

-       [łącznik związany z zawartością podpól $a i $b]

( … ) [nawiasy związane z zawartością podpola $c]

T      [skrót związany z zawartością podpola $z]

-       [pauza związana z zawartością podpól $z i $a]

dc    [skrót związany z zawartością podpola $2]

 

W rekordzie MARC nie zapisuje się: łącznika między dwoma numerami klasyfikacji w przedziale numerów w podpolach $a i $b; nawiasów, które mogą zamykać termin objaśniający w podpolu $c w haśle głównym; skrótu T przed numerem tabeli w podpolu $z; pauzy pomiędzy numerem tabeli i numerem klasyfikacji w podpolach $z i $a; skrótu "dc" przed numerem wydania w podpolu $2. Podczas wyświetlania można je generować jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpól $a, $b, $c, $z i $2.

 

Zawartość pola:

083 00 $a346.3$b346.9$cSzczegółowe obszary jurysdykcji$222

 

Przykład wyświetlania:

346.3-346.9 (Szczegółowe obszary jurysdykcji) dc22

 

Zawartość pola:

083 00 $z4$a5$222


Przykład wyświetlania:

T4-5 dc22

086 - symbol klasyfikacji publikacji urzędowej (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy - źródło symbolu klasyfikacji Wskaźnik drugi
_ - źródło określone w podpolu $2
0 - Superintendent of Documents Classification System
1 - Government of Canada Publications: Outline of Classification
_ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - symbol klasyfikacji (NP)
$d - tomy/daty, których dotyczy symbol (NP)
$z - unieważniony/niepoprawny symbol klasyfikacji (P)
$2 - numer wydania (NP)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Symbol klasyfikacji publikacji urzędowej dla serii nadawany, gdy cała seria lub jej część została sklasyfikowana jako kolekcja bądź razem z serią główną (646 - kod klasyfikacji serii, podpole $a, kod c lub m). Instytucję nadającą symbol określa się w podpolu $5.

Pole może także zawierać tomy/daty, których dotyczy symbol klasyfikacji. Zmieniające się symbole klasyfikacji dla różnych przedziałów tomów/dat w obrębie serii lub różnych kopii lub cykli zapisuje się w oddzielnych polach 086.

Urząd może być instytucją dowolnego szczebla (np. wojewódzkiego, narodowego, międzynarodowego). Symbol klasyfikacji publikacji urzędowej jest przypisany do instytucji poprzez urzędowe programy klasyfikacji.

 

Zasady stosowania pola

Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - źródło symbolu klasyfikacji

Źródło symbolu klasyfikacji publikacji urzędowej.

 

_ - źródło określone w podpolu $2

Kod klasyfikacji geograficznej przejmuje się ze źródła innego niż określone przez pozostałe wartości wskaźnika, dla którego kod określający zapisuje się w podpolu $2.

086 __ $aHEU/G74.3C49$2ordocs

0 - Superintendent of Documents Classification System

Symbole klasyfikacji Superintendent of Documents nadawane są tylko przez U.S. Government Printing Office (GPO). Mogą zostać użyte przez inne instytucje, jeżeli zostały zweryfikowane w Monthly Catalog of United States Government Publications lub Daily Depository Shipping List.

086 __ $aA 13.28:F 61/2/981 Glacier

1 - Government of Canada Publications: Outline of Classification


Wydawnictwo rządu Kanady nadaje symbole klasyfikacji, aby oznaczać specjalne serie lub publikacje w danym departamencie.

086 1_ $aCS13-211

 

Wskaźnik drugi - niezdefiniowany

Niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_).

 

 

Podpola

$a - symbol klasyfikacji

Symbol klasyfikacji publikacji urzędowej, zawierający informację określającą, podawaną w nawiasach.

130 _0 $aOil and gas investigations (Portland, Or.)
086 __ $aGM.40i5$2irdocs

130 _0 $aCircular (Library of Congress. Copyright Office
086 0_ $aLC 3.4/2

130 _0 $aBGRS (seria)
086 __ $aHEU/G74.4B1:$2ordocs

 

$d - tomy/daty, których dotyczy sygnatura

Podpole stosuje się tylko wówczas, gdy symbol klasyfikacji dotyczy nie wszystkich pozycji serii. Podpole powtarza się, aby zapisać zmieniające się symbole klasyfikacji dla różnych przedziałów tomów/dat w obrębie serii lub cyklu.

130 _0 $aGround water report (Salem, Or.)
086 __ $aWR.4G91:$d1975-$2ordocs
086 __ $aEn.4G91:$d1961-1974$2ordocs

 

$z - unieważniony/niepoprawny symbol klasyfikacji

Symbol klasyfikacji publikacji urzędowej, który został unieważniony lub który przez instytucję autorytatywną określony został jako niepoprawny. Podpole $z powtarza się dla wielu unieważnionych lub niepoprawnych symboli klasyfikacji.

 

$2 - numer wydania

Kod MARC określający system lub schemat klasyfikacji publikacji urzędowych, kiedy pierwszy wskaźnik zawiera puste miejsce (_). Kod przejmuje się z: Classification Scheme Source Codes.

 

$5 - instytucja stosująca pole

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Interpunkcja - pole 086 nie kończy się kropką, chyba że pole kończy się skrótem, inicjałem/literą lub innymi danymi, które kończą się kropką.

 

Symbole klasyfikacji pochodzące z Superintendent of Documents Classification System - litery oddziela się od cyfr jedną spacją, chyba że pojawia się dodatkowa interpunkcja.

086 0_ $aTD 1.1:

Symbole klasyfikacji pochodzące z Government of Canada Publications: Outline of Classification - w symbolu nie stosuje się spacji.

 

Znaki wyświetlane automatyczne - można użyć podpola $2, aby generować znaki wyświetlane automatycznie, które określają źródło symbolu.

087 - numer klasyfikacji publikacji urzędowej (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy - źródło numeru klasyfikacji Wskaźnik drugi
_ - źródło określone w podpolu $2
0 - Superintendent of Documents Classification System
1 - Government of Canada Publications: Outline of Classification
_ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - element numeru klasyfikacji - pojedynczy numer lub początkowy numer przedziału (NP)
$b - element numeru klasyfikacji - końcowy numer przedziału (NP)
$c - termin objaśniający (NP)
$2 - numer wydania (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Pojedynczy numer klasyfikacji publikacji urzędowej, część numeru lub przedział numerów związany z hasłem głównym. Numer klasyfikacji może być określony przez dodatkowe informacje, kiedy hasło reprezentowane jest przez więcej niż jeden numer w systemie klasyfikacji.

 

Każdy numer klasyfikacji lub przedział numerów związany z hasłem zapisuje się w oddzielnym polu 087. Numer klasyfikacji publikacji urzędowej przypisany jest do instytucji poprzez urzędowe programy klasyfikacji.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - źródło numeru klasyfikacji

Źródło numeru klasyfikacji publikacji urzędowej.

 

_ - źródło określone w podpolu $2

Kod klasyfikacji geograficznej przejmuje się ze źródła innego niż określone przez pozostałe wartości wskaźnika, dla którego kod określający zapisuje się w podpolu $2.

 

110 1_ $aOregon.$bDept. of Geology and Mineral Industries
087 __ $aGM$2ordocs

 

0 - Superintendent of Documents Classification System

Numery klasyfikacji Superintendent of Documents nadawane są tylko przez U.S. Government Printing Office (GPO). Mogą zostać użyte przez inne instytucje, jeżeli zostały zweryfikowane w Monthly Catalog of United States Government Publications lub Daily Depository Shipping List.

110 1_ $aStany Zjednoczone.$bKongres.$bHouse.$bSelect Committee on Narcotics Abuse and Control
087 0_ $aY 4.N 16

 

1 - Government of Canada Publications: Outline of Classification

Wydawnictwo rządu Kanady nadaje numery klasyfikacji, aby oznaczać specjalne serie lub publikacje w danym departamencie.

110 1_ $aKanada.$bFisheries Development and Marketing
087 1_ $aFs-85

 

Wskaźnik drugi - niezdefiniowany

Niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_).

 

Podpola

$a - element numeru klasyfikacji - pojedynczy numer lub początkowy numer przedziału

Pojedynczy numer lub początkowy numer przedziału.

130 1_ $aOregon.$bWater Resources Dept.
087 __ $aWR$c1987-$2ordocs

110 2_ $aNational Institute on Drug Abuse
087 0_ $aHE 20.8216

110 1_ $aNowy Jork (Stany Zjednoczone ; okręg).$bBoard of Statutory Consolidation.$bSubcommittee on a Plan for the Simplification of the Civil Practice
087 __ $aSTA 993$2nydocs

 

$b - element numeru klasyfikacji - końcowy numer przedziału

Końcowy numer przedziału numerów, gdy numer początkowy zapisuje się w podpolu $a.

110 1_ $aKanada.$bDept. of Fisheries and Oceans.$bCommunications Branch
087 1_ $aFs-20$bFs-29

 

$c - termin objaśniający

Opisowy termin lub fraza, która określa przedmiot numeru klasyfikacji. Zazwyczaj taką frazę stosuje się do rozróżniania między dwoma lub więcej numerami klasyfikacji związanymi z hasłem.

110 1_ $aOregon.$bBoard of Geologist Examiners
087 __ $aY/G29/2$c1987-$2ordocs
087 __ $aC/G29/2$c1977-1987$2ordocs

110 10 $aOregon.$bOccupational Safety Health Division
087 __ $aCon/Oc1$c1993-$2ordocs
087 __ $aIn/Oc1$c1989-1993$2ordocs

 

$2 - numer wydania

Kod MARC określający system lub schemat klasyfikaci publikacji urzędowych, kiedy pierwszy wskaźnik zawiera puste miejsce (_). Kod przejmuje się z: Classification Scheme Source Codes.

087 __ $aHeu/G74$2ordocs

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Interpunkcja - pole 087 nie kończy się kropką, chyba że pole kończy się skrótem, inicjałem/literą lub innymi danymi, które kończą się kropką.

 

Numery klasyfikacji pochodzące z Superintendent of Documents Classification System - litery oddziela się od cyfr jedną spacją, chyba że pojawia się dodatkowa interpunkcja.

086 0_ $aTD 1.1:

Numery klasyfikacji pochodzące z Government of Canada Publications: Outline of Classification - w numerze nie stosuje się spacji.

 

Znaki wyświetlane automatycznie:

-       [łącznik związany z zawartością podpola $b]
( … ) [nawias związany z zawartością podpola $c]

 

Łącznik między dwoma numerami klasyfikacji w przedziale numerów w podpolu $a i $b i nawiasy, które mogą zamknąć termin objaśniający z podpola $c, nie są zapisywane w rekordzie MARC. Mogą być generowane systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpól $b i $c.

 

Zawartość pola:

087 __ $aC/G29/2$c1977-1987$2ordocs


Przykład wyświetlania:

C/G29/2 (1977-1987)

Można użyć podpola $2, aby generować znaki wyświetlane automatycznie, która określa źródło numeru klasyfikacji.

09X - lokalne symbole klasyfikacji

Pola 090-099 przeznaczone są dla przydzielanych lokalnie symboli klasyfikacji serii, gdy cała seria lub jej część została sklasyfikowana jako kolekcja bądź razem z serią główną (646 - praktyka klasyfikacji serii, podpole $a, kod "c" lub "m").

 

W celach wymiany informacji, praktyka stosowania pól 09X powinna być znana stronom uczestniczącym w wymianie.

 

Nazwy i terminy - informacje ogólne

X00 - nazwy osobowe - informacje ogólne

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy - typ nazwy osobowej Wskaźnik drugi

0 - imię

1 - nazwisko

3 - ród/rodzina

100/400/500

_ - niezdefiniowany

 

700 - tezaurus

0 - Library of Congress Subject Headings

1 - LC subject headings for children's literature

2 - Medical Subject Headings

3 - National Agricultural Library subject authority file

4 - źródło nieokreślone

5 - Canadian Subject Headings

6 - Répertoire de vedettes-matière

7 - źródło określone w podpolu $2

 

Podpola
 

Część autorska

$a - nazwa osobowa (NP)

$b - numeracja (NP)

$c - tytuły i dopowiedzenia związane z nazwą (P)
$d - daty związane z nazwą (NP)

$e - termin określający relację/określenie funkcji (P)

$j - informacja o atrybucji (P)

$q - pełniejsza forma nazwy (NP)

 

Część tytułowa

$f - data dzieła (NP)

$h - typ dokumentu (NP)
$k - określenie formy (P)
$l - język dzieła (NP)

$m - obsada dzieła muzycznego (P)
$n - numer/oznaczenie części/sekcji dzieła (P)

$o - informacja o aranżacji (NP)
$p - nazwa części/sekcji dzieła (P)

$r - tonacja (NP)

$s - wersja (NP)

$t - tytuł dzieła (NP)

 

Część autorska i tytułowa

$g - pozostałe informacje (NP)

 

Podpola odsyłające i linkujące

$i - informacja o relacji (P) [400/500/700]

$w - podpole kontrolne (NP) [400/500/700]

$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P) [500/700]

$2 - źródło hasła lub terminu (NP) [700]

$4 - kod relacji (P) [400/500/700]

$5 – instytucja stosująca pole (P) [400/500/700]

$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Określniki

$v - określnik formalny (P)

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)

$y - określnik chronologiczny (P)

$z - określnik geograficzny (P)

 

Zasady stosowania pól

Zasady określają elementy hasła osobowego bądź hasła autor/tytuł, które zawiera nazwę osobową, utworzoną zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami katalogowania i budowania tezaurusów (np. Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2), Library of Congress Subject Headings (LCSH)). Nazwy osobowe będące elementem frazy w haśle przedmiotowym (np. Św. Jan Baptysta w Koranie) zapisuje się w polach X50.

 

W tym rozdziale opisane w sposób pełny zostały tylko zasady ogólne; pewna liczba zasad szczegółowych została opisana w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne (dla pola 400 i 500) i w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne (dla pola 700).

 

Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - typ nazwy osobowej

Forma elementu części autorskiej hasła. Rozróżnia się imiona, nazwiska i nazwy rodów/rodzin.

 

0 - imię

Imię bądź nazwa składająca się ze słów, fraz, inicjałów, oddzielnych liter lub cyfr, stojących w szyku naturalnym.

100 0_ $aBeda$c(święty ;$dok. 673-735)

100 1_ $aGoszczyński, Seweryn$d(1801-1876)
400 0_ $aAutor Kościeliska
400 0_ $aAutor Sobótki
400 0_ $aAutor Zamku Kaniowskiego

400 0_ $aDJ D.E.A.
400 0_ $aD.E.A.


1 - nazwisko

Nazwa stojąca w szyku odwróconym (nazwisko, imię) bądź nazwa niezawierająca imienia, o której wiadomo, że jest nazwiskiem. Jeżeli nie ma pewności, czy nazwa niezawierająca imienia jest nazwiskiem, pierwszy wskaźnik przyjmuje wartość 0. Jeżeli nazwa stojąca w szyku odwróconym zawiera element przypominający nazwisko, nazwę traktuje się jak nazwisko.

 100 1_ $aHerbert, Zbigniew$d(1924-1998)

100 1_ $aKowalski
[Nazwa niezawierająca imienia, o której wiadomo, że jest nazwiskiem.]

100 1_ $aBeethoven, Ludwig van$d(1770-1827)
400 1_ $aVan Beethoven, Ludwig

100 1_ $aDe Vienne, C.
400 1_ $aVienne, C. De

 

3 - nazwa rodu/rodziny

Nazwa rodziny, klanu, dynastii, domu lub innej podobnej grupy. Nazwa może stać w szyku naturalnym bądź w szyku odwróconym.

100 3_ $aJagiellonowie$c(ród)
100 3_ $aJulijsko-Klaudyjska$c(dynastia)


Wskaźnik drugi

W polach 100, 400 i 500 wskaźnik drugi jest niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_). W polu 700 drugi wskaźnik przyjmuje jedną z wartości opisanych w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

Podpola

 

$a - nazwa osobowa

Nazwa może być nazwiskiem i/lub imieniem, literami, inicjałami, skrótami, frazami lub cyframi używanymi zamiast imienia bądź nazwą rodu/rodziny. Termin objaśniający, związany z nazwą, zapisuje się w podpolu $c. Pełniejszą formę nazwy, dodawaną jako dopowiedzenie, zapisuje się w podpolu $q.

100 1_ $aMasłowska, Dorota$d(1983- )

100 0_ $aJan$bXXIII$c(papież ;$d1881-1963)
400 0_ $aJan$bXXIII$c(błogosławiony ;$d1881-1963)
400 1_ $aRoncalli, Angelo Giuseppe

100 3_ $aAskańska, dynastia

 

$b - numeracja

Liczba zapisywana cyframi rzymskimi, po której może występować część imienia. Podpole stosuje się tylko wtedy, gdy nazwa osobowa jest imieniem (pierwszy wskaźnik ma wartość 0).

100 0_ $aGustaw$bV$c(król Szwecji ;$d1858-1950)
100 0_ $aMieszko$bII Lambert$c(król Polski ;$d990-1034)
100 1_ $aSchröter, Johannes$cII
[Jeżeli nazwa osobowa jest nazwiskiem (pierwszy wskaźnik ma wartość 1), numerację zapisuje się w podpolu $c.]

 

$c - tytuły i dopowiedzenia związane z nazwą

Informacje określające nazwę, takie jak:

 • tytuły oznaczające stopień, funkcję lub godność, np. Sir;
 • zwroty grzecznościowe, np. Mrs;
 • inicjały oznaczające stopień akademicki lub przynależność do organizacji, np. F.L.A.;
 • liczba zapisywana cyframi rzymskimi, używana w połączeniu z nazwiskiem;
 • inne słowa lub frazy związane z nazwą, np. zegarmistrz, święty.

 

Jeżeli nazwa nie zawiera imion ani inicjałów imion, i bezpośrednio po nazwisku następuje przedrostek, zapisuje się go w podpolu $c, aby nie został pomyłkowo uznany za imię.

 400 1_ $aSanctis$cDe

Wszystkie tytuły i dopowiedzenia związane z nazwą zapisuje się w jednym podpolu $c. Podpole $c powtarza się tylko wówczas, gdy tytuły lub dopowiedzenia związane z nazwą są rozdzielone elementami zawartymi w innych podpolach.

100 0_ $aTeodoryk Wielki$c(król Ostrogotów ;$d453-526)
100 0_ $aMścisław Włodzimierzowicz$c(książę kijowski ;$d?-1036)
100 1_ $aRémusat, Claire Elisabeth Jeanne$c(Gravier de Vergennes de ;$d1780-1821)
100 0_ $aEleonora Akwitańska$c(królowa ; żona Henryka II, króla Anglii ;$d1122-1204)

 

$d - daty związane z nazwą

Daty narodzin, śmierci, aktywności lub inne daty związane z nazwą. Dopowiedzenie stosowane razem z datą (np. ok., urodzony, zmarł, czynny, ?, przed, po, lub) także zapisuje się w podpolu $d.

100 0_ $aKlemens August von Galen$c(błogosławiony ;$d1878-1946)
100 0_ $aZenon z Werony$c(święty ;$d?-ok. 380)
100 1_ $aBorecki, Józef$d(czynny 1882)
100 0_ $aJanko z Czarnkowa$d(ok. 1320-ok. 1387)
100 1_ $aWidawski, Piotr Wężyk$d(przed 1550-po 1600)
100 1_ $aCrashaw, Richard$d(1612 lub 1613-1649) 

 

$e - termin określający relację/określenie funkcji

Relacja pomiędzy nazwą a dziełem.

100 1_ $aBlum, Leon$d(1872-1950)$ePozwany$tLeon Blum devant la Cour supreme, Riom.$l(hebr.)


$f - data dzieła

Data publikacji stosowana razem z tytułem dzieła w haśle autor/tytuł.

100 1_ $aStravinskij, Igor Fedorovič$d(1882-1971).$tVesna svâŝennaâ$f(1947)
100 1_ $aNiewiadomski, Stanisław$d(1859-1936).$tGdy się Chrystus rodzi.$mGłos.$fca 1908$o(aranż.)
100 1_ $aČajkovskij, Boris Aleksandrovič$d(1925-1996).$tKoncerty.$mWiolonczela, orkiestra$f(1964)

Data dodawana do tytułu w nawiasie w celu rozróżnienia między równobrzmiącymi tytułami nie jest zapisywana w oddzielnym podpolu.

 

$g - pozostałe informacje

Dane, do których zapisania nie służy żadne inne podpole. Podpole $g stosuje się w celu zachowania spójności w polach nazw. Podpole $g jest rzadko stosowane w polach X00.

 

$h - typ dokumentu

Określenie typu dokumentu stosowane razem z tytułem dzieła w haśle autor/tytuł.

100 1_ $aWagner, Richard$d1813-1883.$tOuvertüre.$hNagranie dźwiękowe

 

$i - informacja o relacji [400/500/700]

Relacja między odsyłaczem w polu 400, 500 lub 700 i hasłem głównym w polu 1XX rekordu bądź instrukcja tekstowa. Dla pól 400 i 500 fraza może być generowana automatycznie na podstawie tagu pola lub na podstawie kodów określonych dla podpola $w (podpole kontrolne). Podpole $i stosuje się tylko w polach 400, 500 i 700. Zasady stosowania podpola $i w polach 400 i 500 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Zasady stosowania podpola $i w polu 700 zawarte są w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$j - informacja o atrybucji

Informacja o atrybucji nazw w sytuacji, w której nazwa osobowa jest nieznana, niepewna, fikcyjna lub osoba występuje pod pseudonimem. Informacja podawana jest po nazwie osobowej, do której się odnosi.

100 0_ $aReynolds, Joshua,$cSir,$d1723-1792,$jUczeń

 

$k - określenie formy

Występuje w części tytułowej pola X00. Do określeń formalnych, stosowanych razem z nazwami osobowymi, należy m.in. wybór.

100 1_ $aDukas, Paul$d(1865-1935).$tApprenti sorcier$k(fragmenty)
100 1_ $aCooper, James Fenimore$d(1789-1851).$tPioneers$l(pol. ;$kadaptacja)
100 1_ $aForest, Jean Kurt$d(1909-1975).$tBlumen von Hiroshima$k(wybór)
400 1_ $aForest, Jean Kurt$d(1909-1975).$tBlumen von Hiroshima$k(fragmenty)

 

$l - język dzieła

Określenie języka/języków (bądź termin związany z językiem, np. wiele języków) stosowane razem z tytułem dzieła w haśle autor/tytuł.

100 1_ $aPalin, Michael$d(1943- ).$tHemingway's chair$l(pol.)
100 1_ $aMickiewicz, Adam$d(1798-1855).$tSonety krymskie$l(pol., ukr., krym.-tat., ros.)

 

$m - obsada dzieła muzycznego

Termin oznaczający obsadę dzieła muzycznego, stosowany w ujednoliconym tytule dzieła w haśle autor/tytuł.

100 1_ $aChopin, Fryderyk$d(1810-1849).$tMazurki.$mFortepian$k(wybór)
100 1_ $aNoskowski, Zygmunt$d(1846-1909).$tŚpiewnik dla dzieci.$mGłos.$nOp. 34$k(wybór ;$oaranż.)

Podpole $m nie jest stosowane do zapisywania informacji o obsadzie dzieła muzycznego, która zawarta jest w tytule ze strony tytułowej, użytym w haśle autor/tytuł.

400 1_ $aBeethoven, Ludwig van$d(1770-1827).$tPiano concerto in D major op. 61
100 1_ $aBach, Johann Sebastian$d(1685-1750).$tWohltemperierte Klavier.$nBWV 846-893

Wszystkie elementy obsady zapisuje się w pojedynczym podpolu $m. Podpole $m powtarza się tylko wówczas, gdy elementy obsady są oddzielone elementami zawartymi w innych podpolach.

100 1_ $aMozart, Wolfgang Amadeus$d(1756-1791).$tKwintety. $mFortepian, obój, klarnet, róg, fagot.$nKV 452.$rEs-dur
100 1_ $aArne, Thomas Augustine$d(1710-1778).$tConcertos, $mInstrument klawiszowy, orkiestra.$nNo. 3,$pCon spirito,$mInstrument klawiszowy

Jeżeli tytuł ujednolicony zawiera jako dodatek do informacji o obsadzie skrót “akomp.” lub “bez akomp.”, skrót zapisuje się w podpolu $m. Jeżeli skrót “bez akomp.” nie jest dodatkiem do informacji o obsadzie, skrót zapisuje się w podpolu $t. Jeżeli po frazie takiej jak “pianina (2)”, “4 ręce” itp. następuje tytuł ujednolicony specyficznego elementu obsady, zapisuje się go w podpolu $t.

Dodatkowe przykłady znajdują się pod opisami podpól $o i $r.

 

$n - numer/oznaczenie części/sekcji dzieła

Liczbowe oznaczenie części/sekcji dzieła stosowane razem z tytułem w haśle autor/tytuł. Numeracja rozumiana jest jako oznaczenie następstwa w dowolny sposób (np. Część 1, Dodatek A, Księga druga). W tytułach muzycznych numer serii, numer opusu bądź numer katalogowy zapisuje się w podpolu $n.

100 1_ $aTibullus, Albius$d(ca 54-ca 19 a.C.).$tElegiae.$nLiber 1
400 1_ $aHindemith, Paul$d(1895-1963).$tSonata$mpianino, 4 ręce$n(1938)
[Data w nawiasie jest numerem części/sekcji dzieła.]
400 1_ $aHindemith, Paul$d(1895-1963).$tVierhaendige Sonata fuer zwei Klaviere, 1938
[Data nie jest numerem części/sekcji dzieła.]

Wszystkie alternatywne numeracje części/sekcji dzieła (zwykle oddzielone przecinkami) zapisuje się w pojedynczym podpolu $n.

400 1_ $aMendelssohn-Bartholdy, Felix$d(1809-1847).$tKwartety.$mInstrumenty smyczkowe.$nNr 7, op. 81

Część podrzędną części/sekcji dzieła zapisuje się w oddzielnym podpolu $n, bezpośrednio po części/sekcji dzieła, do której się odnosi (zwykle oddzieloną spacją).

400 1_ $aHindemith, Paul$d(1895-1963).$tUtwory.$mOrkiestra smyczkowa.$nOp. 44.$nNr 4

 

$o - informacja o aranżacji

Skrót aranż.: stosowany w tytule ujednoliconym dzieła w haśle autor/tytuł.

100 1_ $aStrauss, Richard$d(1864-1949).$tRosenkavalier.$nTrV 227$k(fragmenty ;$oaranż.)
100 1_ $aVivaldi, Antonio$d(1678-1741).$tCimento dell'armonia e dell'inventione.$nOp. 8 nr 1-4,$pQuattro stagioni$o(aranż.)

Podpole $o nie jest stosowane do zapisywania informacji o aranżacji, która zawarta jest w tytule ze stronie tytułowej, użytym w haśle autor/tytuł.

100 1_ $aBritten, Benjamin$d(1913-1976).$tFolk song arrangements$k(wybór)

 

$p - nazwa części/sekcji dzieła

Nazwa części lub sekcji dzieła używana razem z tytułem w haśle autor/tytuł.

100 1_ $aMostwin, Danuta$d(1921-2010).$tPisma.$pSaga polska.
100 1_ $aMarini, Biagio$d(1594-1663).$tDiversi generi di sonate.$nOp. 22,$pPassacalio.
[Część/sekcja ma zarówno numer, jak i nazwę.]

 

$q - pełniejsza forma nazwy

Pełniejsza forma nazwy użytej w podpolu $a.

100 1_ $aTolkien, J. R. R.$d(1892-1973)$q(John Ronald Reuel)
100 1_ $aLewis, C. S.$d(1898-1963)$q(Clive Staples)

 

$r - tonacja

Tonacja dzieła muzycznego użyta w tytule ujednoliconym dzieła w haśle autor/tytuł.

100 1_ $aBeethoven, Ludwig van$d(1770-1827).$tSonaty.$mSkrzypce, fortepian.$nNr 5.$nOp. 24.$rF-dur.$pAdagio molto espressivo

Podpole $r nie jest stosowane do zapisywania informacji o tonacji, która zawarta jest w tytule ze stronie tytułowej, użytej w haśle autor/tytuł.

100 1_ $aChopin, Fryderyk$d(1810-1849).$tSonaty.$mWiolonczela, fortepian.$nOp. 65.$rg-moll
400 1_ $aChopin, Fryderyk$d(1810-1849).$tSonata in G minor for cello and piano, op. 65
[Tytuł ze strony tytułowej.]

 

$s - wersja

Informacja o wersji, edycji itp., użyta razem z tytułem dzieła w haśle autor/tytuł.

100 1_ $aRahmaninov, Sergej Vasil'evič$d(1873-1943).$tKoncerty.$mFortepian, orkiestra.$nNr 1.$nOp. 1$s(1917)
100 1_ $aWolf, Hugo$d(1860-1903).$tItalienische Serenade$s(wersja na kwartet smyczkowy)

 

$t - tytuł dzieła

Tytuł, za pomocą którego dzieło lub cykl są identyfikowane w haśle autor/tytuł.

100 1_ $aSienkiewicz, Henryk$d(1846-1916).$tOgniem i mieczem
100 1_ $aRaspail, Jean$d(1925- ).$tCamp des saints
100 1_ $aGombrowicz, Witold$d(1904-1969).$tBakakaj$l(szw.)

Dodatkowe przykłady znajdują się pod opisami pól $e, $f, $k, $l, $m, $n, $o, $p i $r.

 

$v - określnik formalny

Forma lub rodzaj dzieła, zdefiniowana w tezaurusie. Podpole $v stosowane jest tylko wówczas, gdy określnik formalny dodawany jest do hasła osobowego, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte. Podpole $v stosowane jest dla terminów formalnych, gdy funkcjonują tak, jak zaznaczono wyżej; terminy są kodowane w podpolu $x, gdy funkcjonują jako określniki ogólne.

100 0_ $aBudda$d(ca 560-480 a.C.)$vWczesne dzieła - przed 1800 r.
100 3_ $aClark (rodzina)$vFikcja

 

$w - podpole kontrolne [400/500/700]

Koduje za pomocą jednego lub więcej znaków pozycje kontrolujące wyświetlanie informacja i specyfikowanie relacji, ograniczeń i statusów. Podpole $w jest stosowane tylko w polach 400, 500 i 700. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania kodów określonych dla podpola $w zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania podpola $w w polu 700 zawarte są w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$x - określnik ogólny (rzeczowy)

Określnik, do którego zapisania nie służy podpole $v - określnik formalny, podpole $y - określnik chronologiczny, ani podpole $z - określnik geograficzny. Podpole $x stosuje się w polach X00 tylko wówczas, gdy określnik ogólny dodawany jest do hasła osobowego lub hasła autor/tytuł, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

100 0_ $aDymitr Samozwaniec$bII$d(?-1610)$xw literaturze rosyjskiej
100 1_ $aNienacki, Zbigniew$d(1929-1994).$tPan Samochodzik$xadaptacje filmowe
100 1_ $aMérimée, Prosper$d(1803-1870).$tThéâtre de Clara Gazul$xinscenizacje
100 1_ $aGombrowicz, Witold$d(1904-1969)$xrecepcja$zPolska

 

$y - określnik chronologiczny

Określnik, który oznacza okres. Podpole $y stosuje się w polach X00 tylko wówczas, gdy określnik chronologiczny dodawany jest do hasła osobowego lub hasła autor/tytuł, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

 

$z - określnik geograficzny

Stosowany w polach X00 tylko wówczas, gdy określnik geograficzny dodawany jest do hasła osobowego lub hasła autor/tytuł, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

100 0_ $aMaria$c(Matka Jezusa Chrystusa)$xkult$xkatolicyzm$xorganizacje$zPolska

 

$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany [500/700]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola Kontrolne.

700 1_ $aDostoevskij, Fëdor Mihajlovič$d(1821-1881).$tPrestuplenie i nakazanie$0(DLC)sj##96005302

 

$2 - źródło hasła lub terminu [700]

Kod, który określa źródło hasła lub terminu, gdy drugi wskaźnik przyjmuje wartość 7. Podpole $2 stosuje się tylko w polu 700. Zasady stosowania podpola $2 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$4 - kod relacji [400/500/700]

Zawiera w formie zakodowanej określenie relacji między odsyłaczem w polu 400, 500 i 700 a hasłem głównym w polu 1XX tego rekordu. Zasady stosowania podpola $4 w polach 400 i 500 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Wskazówki dotyczące stosowania podpola $4 w polu 700 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$5 - instytucja stosująca pole [400/500/700]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

 

Zasady zapisu
 Wieloznaczne hasła główne - zobacz Załącznik D: Wieloznaczne hasła główne.

 

Interpunkcja - Ogólne zasady interpunkcji elementów podrzędnych hasła głównego wynikają z zasad katalogowania opisowego lub systemu/tezaurusa haseł przedmiotowych. Niniejsze konwencje zapisu dotyczą praktyki interpunkcji formatu MARC. Pole X00 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem, inicjałem lub datą, która kończy się znakiem interpunkcyjnym.

100 1_ $aMartin, George R. R.$d(1948- )
100 1_ $aSienkiewicz, Henryk$d(1846-1916).$tQuo vadis
100 1_ $aWieniawski, Henryk$d(1835-1880).$tÈtudes-caprices.$nOp. 18
100 1_ $aEdghill, E. M.
100 0_ $aAnna$c(św.)$xkult$xkatolicyzm$zPolska$y15-20 w.

Część autorska pola autor/tytuł kończy się znakiem interpunkcyjnym. Znak interpunkcyjny umieszczany jest przed cudzysłowem zamykającym.

100 1_ $aSapkowski, Andrzej$d(1948- ).$tOstatnie życzenie
400 0_ $aAristophanes$d(ca 445-ca 385 a.C.).$tRycerze
100 1_ $aMiłosz, Czesław$d(1911-2004).$tCampo di Fiori

Jeżeli po części autorskiej bądź części tytułowej następuje określnik, nie kończą się one znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończą się skrótem, inicjałem lub otwartą datą.

100 1_ $aBernstein, Ignacy$d(1836-1909)$xzbiory
100 1_ $aGudzowski, Tadeusz T.$xzbiory
100 1_ $aChodkiewicz, Aleksandra, hr.$xdedykacje

Odstępy - Sąsiadujące inicjały/litery nazwy osobowej bądź skrót nazwy i sąsiadującą z nim nazwę lub inicjał/literę oddziela się jedną spacją.

100 1_ $aKarbon'er, A. A.
100 1_ $aBrendel, F. W.

Sąsiadujących inicjałów/liter, które nie oznaczają nazw osobowych, nie oddziela się spacją.

100 1_ $aSharma, S. K.$cM.P.H.

Skróty składające się z więcej niż pojedynczych liter są oddzielone od poprzedzających je i następujących po nich słów bądź inicjałów/liter jedną spacją.

100 1_ $aBrown, G. B.$cPh. D.

 

znaki wyświetlane automatycznie:

- [pauza związana z zawartością podpola $x, $y lub $z]

 

Pauza (-), która poprzedza określnik w haśle przedmiotowym rozwiniętym nie jest zapisywana w rekordzie do odczytu maszynowego. Może być generowana systemowo jako znak wyświetlany automatycznie związany z zawartością podpól $x, $y i $z.

X10 - nazwy ciał zbiorowych - informacje ogólne

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy - typ nazwy ciała zbiorowego Wskaźnik drugi
0 - nazwa w szyku odwróconym
1 - nazwa obszaru jurysdykcji
2 - nazwa w szyku naturalnym

110/410/510

_ - niezdefiniowany

 

710 - tezaurus

0 - Library of Congress Subject Headings
1 - LC subject headings for children's literature
2 - Medical Subject Headings
3 - National Agricultural Library subject authority file
4 - źródło nieokreślone
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - źródło określone w podpolu $2

 

Podpola

Część autorska

$a - nazwa ciała zbiorowego lub nazwa obszaru jurysdykcji (NP)
$b - jednostka podrzędna (P)
$c - miejsce imprezy (P)
$e- termin określający relację / określenie funkcji (P)

 

Część autorska i tytułowa

$d - data imprezy lub podpisania umowy (P)
$g - pozostałe informacje (NP)
$n - numer/oznaczenie części/sekcji dzieła (P)

 

Część tytułowa

$f - data dzieła (NP)
$h - typ dokumentu (NP)
$k - określenie formy (P)
$l - język dzieła (NP)
$m - obsada dzieła muzycznego (P)
$o - informacja o aranżacji (NP)
$p - nazwa części/sekcji dzieła (P)
$r - tonacja (NP)
$s - wersja (NP)
$t - tytuł dzieła (NP)

 

Podpola odsyłające i linkujące

$i - informacja o relacji (P) [410/510/710]
$w - podpole kontrolne (NP) [410/510/710]
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P) [510/710]
$2 - źródło hasła lub terminu (NP) [710]
$4 - kod relacji (P) [410/510/710]
$5 - instytucja stosująca pole (P) [410/510/710]
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Określniki

$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)

 

 

Zasady stosowania pól
 Zasady określają elementy hasła korporatywnego bądź hasła autor/tytuł, które zawiera nazwę ciała zbiorowego, utworzoną zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami katalogowania i budowania tezaurusów (np. Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2), Library of Congress Subject Headings (LCSH)). Nazwę ciała zbiorowego, określnik formalny, tytuł dzieła lub cyklu i/lub nazwę obszaru, który podlega jurysdykcji, traktuje się jako nazwy ciał zbiorowych i zapisuje się je w polach X10. Nazwę obszaru jurysdykcji, która reprezentuje instytucję kościelną, traktuje się jako nazwę ciała zbiorowego. W opisie przedmiotowym, inne nazwy obszaru jurysdykcji, które mogą występować same bądź razem z określnikami, zapisuje się w polach X51. Poza opisem przedmiotowym, inne nazwy bez określników zapisuje się w polach X10. Nazwę imprezy związaną z nazwą ciała zbiorowego, zapisuje się w polach X11. Nazwy ciał zbiorowych będące elementem frazy w haśle przedmiotowym (np. Kościół katolicki w sztuce) zapisuje się w polach X50.

 

W tym rozdziale opisane w sposób pełny zostały tylko zasady ogólne; pewna liczba zasad szczegółowych została opisana w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne (dla pola 410 i 510) i w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne (dla pola 710).

 

Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - typ nazwy ciała zbiorowego

Forma elementu części autorskiej hasła. Rozróżnia się nazwę w szyku odwróconym, nazwę obszaru jurysdykcji i nazwę ciała zbiorowego w szyku naturalnym

0 - nazwa w szyku odwróconym

Nazwa ciała zbiorowego, zaczynająca się od nazwy osobowej, stojącej w szyku odwróconym (nazwisko, imię).

410 0_ $aNewman (Jean and Dorothy) Industrial Relations Library
410 0_ $aLister (D.B.) & Associates

Nazwy ciał zbiorowych, zaczynające się od nazwiska, od nazwy osobowej w szyku naturalnym bądź zawierające nazwę osobową inną niż element hasła otrzymuje wartość 2.

110 2_ $aKowalski (zespół blues-rockowy)

1 - nazwa obszaru jurysdykcji

Nazwa obszaru jurysdykcji, która reprezentuje instytucję kościelną bądź nazwa obszaru jurysdykcji związana z nazwą ciała zbiorowego, nazwą obszaru, tytułem dzieła lub cyklu.

110 1_ $aPolska.$bMinisterstwo Administracji i Cyfryzacji
110 1_ $aWielka Brytania.$bCentral Youth Employment Executive
110 1_ $aWarszawa.$bUrząd Dzielnicy Mokotów

2 - nazwa w szyku naturalnym

Nazwa ciała zbiorowego w szyku naturalnym. Hasło może zawierać dopowiedzenie lub może być akronimem.

110 2_ $aUniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
110 2_ $aIFLA

 

Wskaźnik drugi

W polach 110, 410 i 510 wskaźnik drugi jest niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_). W polu 710 drugi wskaźnik przyjmuje jedną z wartości opisanych w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

Podpola

$a - nazwa ciała zbiorowego lub nazwa obszaru jurysdykcji

Nazwa ciała zbiorowego lub jednostka nadrzędna; nazwa obszaru jurysdykcji związana z nazwą ciała zbiorowego, nazwą obszaru, tytułem dzieła lub cyklu; nazwa obszaru jurysdykcji, która reprezentuje instytucję kościelną. Dopowiedzenia, nazwy obszaru jurysdykcji ani daty (innej niż data imprezy) nie zapisuje się w oddzielnym podpolu.

110 2_ $aInstytut Energetyki
110 2_ $aDiscovery Channel (kanał telewizyjny)
110 2_ $aMuzeum Narodowe w Gdańsku
110 1_ $aSzwajcaria.$bPost- und Eisenbahndepartement

 

$b - jednostka podrzędna

Nazwa jednostki podrzędnej, nazwa obszaru bądź nazwa imprezy, związana z nazwą ciała zbiorowego lub nazwą obszaru jurysdykcji.

110 1_ $aNiemcy.$bBundesjustizministerium
110 2_ $aUniwersytet Warszawski.$bWydział Polonistyki.$bInstytut Filologii Klasycznej
110 2_ $aZwiązek Młodzieży Wiejskiej (1957-1973).$bKonferencja Ideologiczna$n(6 ;$d1967 ;$cWarszawa)

 

$c - miejsce imprezy

Nazwa miejsca lub nazwa instytucji, w której odbyła się impreza. Wszystkie miejsca zapisuje się w powtarzalnym podpolu $c.

110 2_ $aLibrary Association of Australasia.$bGeneral Meeting$n(2 ;$d1900 ;$cAdelajda)
110 2_ $aPatriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego.$bZjazd Wojewódzki$n(2 ;$d1987 ;$cKatowice)

 

$d - data imprezy lub podpisania umowy

Data odbycia się imprezy.

110 2_ $aPolskie Towarzystwo Tatrzańskie.$bZjazd Delegatów$n(5 ;$d2001 ;$cZakopane)
110 2_ $aTowarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia".$bZjazd$n(4 ;$d1974 ;$cWarszawa)

W polu autor/tytuł X10, w podpolu $d zapisuje się także datę podpisania umowy.

 

$e - termin określający relację / określenie funkcji

Relacja między nazwą a dziełem.

 

$f - data dzieła

Data publikacji, stosowana razem z tytułem dzieła w haśle autor/tytuł.

110 _ $aRaleigh Publishing Company.$tDzieła.$f1979

Daty w nawiasach dodawanej do tytułu w celu rozróżnienia między równobrzmiącymi tytułami nie zapisuje się w oddzielnym polu.

110 1_ $aFrancja.$bSénat (1852-1870)

 

$g - pozostałe informacje

Dane, do których zapisania nie służy żadne inne podpole. Podpole $g stosuje się w celu zachowania spójności w polach nazw. W haśle nazwy imprezy związanej z nazwą ciała zbiorowego, podpole $g może także zawierać element, do którego zapisania nie służą podpola $c, $d ani $n.

110 1_ $aMinnesota.$bConstitutional Convention$d(1857 :$gRepublican)

W polu autor/tytuł X10, w podpolu $g zapisuje się nazwę drugiej strony traktatów, porozumień międzynarodowych itp.

110 1_ $aWielka Brytania.$tTraktaty itp.$gPolska$d(2.03.1948.$kProtokoły, itp.$d6.03.1951)

 

$h - typ dokumentu

Określenie typu dokumentu stosowane razem z tytułem dzieła w haśle autor/tytuł.

110 2_ $aPearls Before Swine (zespół muzyczny).$tOne nation underground.$hNagranie dźwiękowe

 

$i - informacja o relacji [410/510/710]

Relacja między odsyłaczem w polu 410, 510 lub 710 i hasłem głównym w polu 1XX rekordu bądź instrukcja tekstowa. Dla pól 400 i 500 fraza może być generowana automatycznie na podstawie tagu pola lub na podstawie kodów określonych dla podpola $w (podpole kontrolne). Podpole $i stosuje się tylko w polach 410, 510 i 710. Zasady stosowania podpola $i w polach 410 i 510 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Zasady stosowania podpola $i w polu 710 zawarte są w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$k - określenie formy

Występuje w części tytułowej pola X10. Do określeń formalnych, stosowanych razem z nazwami osobowymi, należą m.in. rękopis i wybór.

110 2_ $aBritish Library.$kRękopis.$nArundel 384
110 1_ $aFrancja.$tTraktaty itp.$gPolska$d2.03.1948.$kProtokoły itp.$d6.03.1951

 

$l - język dzieła

Określenie języka/języków (bądź termin związany z językiem, np. wiele języków) stosowane razem z tytułem dzieła w haśle autor/tytuł.

110 2_ $aBanco Central de Venezuela.$tProcedimento para la obtención…$l(ang., hiszp.)

 

$m - obsada dzieła muzycznego

Termin oznaczający obsadę dzieła muzycznego, stosowany w ujednoliconym tytule dzieła w haśle autor/tytuł. Podpole $m jest rzadko stosowane w polach X10.

 

$n - numer/oznaczenie części/sekcji dzieła

Numer imprezy, która jest związana z nazwą ciała zbiorowego.

110 2_ $aZwiązek Inżynierów Chemików Rzeczypospolitej Polskiej.$bZjazd Delegatów$n(4 ;$d1935 ;$cRadom)

Liczbowe oznaczenie części/sekcji dzieła stosowane razem z tytułem w haśle autor/tytuł. Numeracja rozumiana jest jako oznaczenie następstwa w dowolny sposób (np. Część 1, Dodatek A, Księga druga). W tytułach muzycznych numer serii, numer opusu bądź numer katalogowy zapisuje się w podpolu $n.

110 1_ $aWłochy.$tRegio decreto-legge 20 luglio 1934,$n1404.$l(niem.)
110 2_ $aCorpus Christi College (University of Cambridge).$bBiblioteka.$kRękopis.$n57

Wszystkie alternatywne numeracje części/sekcji dzieła (zwykle oddzielone przecinkami) zapisuje się w pojedynczym podpolu $n.

110 2_ $aMontevergine (opactwo).$bBiblioteka.$kRękopis.$nScaffale XXIII, 171

Część podrzędną części/sekcji dzieła zapisuje się w oddzielnym podpolu $n, bezpośrednio po części/sekcji dzieła, do której się odnosi (zwykle oddzieloną spacją).

 

$o - informacja o aranżacji

Skrót aranż.; stosowane w tytule ujednoliconym dzieła w haśle autor/tytuł. Podpole $o jest rzadko stosowane w polach X10.

 

$p - nazwa części/sekcji dzieła

Nazwa części lub sekcji dzieła używana razem z tytułem w haśle autor/tytuł.

110 1_ $aStany Zjednoczone.$tKonstytucja.$pPreambuła

Podpole $p zawiera także nazwę następującą po określniku formalnym Rękopis.

110 2_ $aNew York Public Library.$kRękopis.$pAulendorf Codex

 

$r - tonacja

Tonacja dzieła muzycznego, stosowana w tytule ujednoliconym dzieła w haśle autor/tytuł. Podpole $r jest rzadko stosowane w polach X10.

 

$s - wersja

Informacja o wersji, edycji itp., użyta razem z tytułem dzieła w haśle autor/tytuł.

110 2_ $aAmerican Library Association.$bBookdealer-Library Relations Commitee.$tAcquisitions guidelines$s(2nd ed.)

 

$t - tytuł dzieła

Tytuł, za pomocą którego dzieło lub cykl są identyfikowane w haśle autor/tytuł.

110 2_ $aEcclesia Catholica.$bKonferencja Episkopatu Polski.$tWskazania Episkopatu Polski.
110 2_ $aPunchdrunk (Londyn).$tDrowned man

Dodatkowe przykłady znajdują się pod opisami pól $f, $k, $l, $n i $p.

 

$v - określnik formalny

Forma lub rodzaj dzieła, zdefiniowana w tezaurusie. Podpole $v stosowane jest tylko wówczas, gdy określnik formalny dodawany jest do hasła korporatywnego, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte. Podpole $v stosowane jest dla terminów formalnych, gdy funkcjonują tak, jak zaznaczono wyżej; terminy są kodowane w podpolu $x, gdy funkcjonują jako określniki ogólne.

100 2_ $aONZ$xPomoc gospodarcza$vCzasopisma

 

$w - podpole kontrolne [410/510/710]

Koduje za pomocą jednego lub więcej znaków pozycje kontrolujące wyświetlanie informacja i specyfikowanie relacji, ograniczeń i statusów. Podpole $w jest stosowane tylko w polach 410, 510 i 710. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania kodów określonych dla podpola $w zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania podpola $w w polu 710 zawarte są w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$x - określnik ogólny (rzeczowy)

Określnik, do którego zapisania nie służy podpole $v - określnik formalny, podpole $y - określnik chronologiczny, ani podpole $z - określnik geograficzny. Podpole $x stosuje się w polach X10 tylko wówczas, gdy określnik ogólny dodawany jest do hasła korporatywnego lub hasła autor/tytuł, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

110 2_ $aUnia Europejska$xa Polska

 

$y - określnik chronologiczny

Określnik, który oznacza okres. Podpole $y stosuje się w polach X10 tylko wówczas, gdy określnik chronologiczny dodawany jest do hasła korporatywnego lub hasła autor/tytuł, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

110 2_ $aI Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego (Mława)$xstraty wojenne$y20 w.
110 2_ $aCystersi$xkultura$y13-15 w.

 

$z - określnik geograficzny

Stosowany w polach X10 tylko wówczas, gdy określnik geograficzny dodawany jest do hasła korporatywnego lub hasła autor/tytuł, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

110 2_ $aAugustianie$xkultura$zPolska$y16 w.

 

$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany [510/710]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola Kontrolne.

 

$2 - źródło hasła lub terminu [710]

Kod, który określa źródło hasła lub terminu, gdy drugi wskaźnik przyjmuje wartość 7. Podpole $2 stosuje się tylko w polu 710. Zasady stosowania podpola $2 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$4 - kod relacji [410/510/710]

Zawiera w formie zakodowanej określenie relacji między odsyłaczem w polu 410, 510 i 710 a hasłem głównym w polu 1XX tego rekordu. Zasady stosowania podpola $4 w polach 410 i 510 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Wskazówki dotyczące stosowania podpola $4 w polu 710 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$5 - instytucja stosująca pole [410/510/710]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Wieloznaczne hasła główne - zobacz Załącznik D: Wieloznaczne hasła główne.

 

Interpunkcja - Ogólne zasady interpunkcji elementów podrzędnych hasła głównego wynikają z zasad katalogowania opisowego lub systemu/tezaurusa haseł przedmiotowych. Niniejsze konwencje zapisu dotyczą praktyki interpunkcji formatu MARC. Pole X10 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem, akronimem lub datą, która kończy się znakiem interpunkcyjnym.

110 2_ $aUNESCO
410 2_ $aOrganizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury
410 2_ $aUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
110 2_ $aTeesdale, Henry & Co.

Część autorska pola autor/tytuł kończy się znakiem interpunkcyjnym. Znak interpunkcyjny umieszczany jest przed cudzysłowem zamykającym.

110 2_ $aMiędzynarodowa Komisja Teologiczna.$tChristianisme et religions

Jeżeli po części autorskiej bądź części tytułowej następuje określnik, nie kończą się one znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończą się skrótem, akronimem lub otwartą datą.

110 2_ $aUNESCO$xa prawa człowieka

Odstępy - Sąsiadujących inicjałów/liter, które nie oznaczają nazw osobowych, nie oddziela się spacją.

110 2_ $aBizTech Konsulting S.A.
110 2_ $aO.N.A.

Jeżeli przynajmniej jeden z elementów skrótu składa się z co najmniej dwóch liter, elementy skrótu rozdziela się jedną spacją.

110 2_ $aMonongalia Historical Society, Morgantown, W. Va

Skróty składające się z więcej niż pojedynczych liter są oddzielone od poprzedzających je i następujących po nich słów bądź inicjałów/liter jedną spacją.

100 1_ $aBrown, G. B.$cPh. D.

 

Znaki wyświetlane automatycznie:

- [pauza związana z zawartością podpola $x, $y lub $z]

Pauza (-), która poprzedza określnik w haśle przedmiotowym rozwiniętym nie jest zapisywana w rekordzie do odczytu maszynowego. Może być generowana systemowo jako znak wyświetlany automatycznie związany z zawartością podpól $x, $y i $z.

 

Zawartość pola:

110 2_ $aBożogrobcy$xsłużba zdrowia$zPolska$y12-19 w.

Przykład wyświetlania:

Bożogrobcy-służba zdrowia-Polska-12-19 w.

X11 - nazwy imprez - informacje ogólne

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy - typ nazwy imprezy Wskaźnik drugi
0 - nazwa w szyku odwróconym
1 - nazwa obszaru jurysdykcji
2 - nazwa w szyku naturalnym

111/411/511

_ - niezdefiniowany

 

711 - tezaurus

0 - Library of Congress Subject Headings
1 - LC subject headings for children's literature
2 - Medical Subject Headings
3 - National Agricultural Library subject authority file
4 - źródło nieokreślone
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - źródło określone w podpolu $2

 

Podpola

Część autorska

$a - nazwa imprezy lub nazwa obszaru jurysdykcji (NP)
$c - miejsce imprezy (P)
$d - data imprezy (P)
$e - jednostka podrzędna (P)
$j - termin określający relację / określenie funkcji (P)
$q- nazwa imprezy następująca po nazwie obszaru jurysdykcji (NP)

 

Część tytułowa

$f - data dzieła (NP)
$h - typ dokumentu (NP)
$k - określenie formy (P)
$l - język dzieła (NP)
$p - nazwa części/sekcji dzieła (P)
$s - wersja (NP)
$t - tytuł dzieła (NP)

 

Część autorska i tytułowa

$g - pozostałe informacje (NP)
$n - numer/oznaczenie części/sekcji dzieła (P)

 

Podpola odsyłające i linkujące

$i - informacja o relacji (P) [411/511/711]
$w - podpole kontrolne (NP) [411/511/711]
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P) [511/711]
$2 - źródło hasła lub terminu (NP) [711]
$4 - kod relacji (P) [411/511/711]
$5 - instytucja stosująca pole (P) [411/511/711]
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Określniki

$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)

 

Zasady stosowania pól
Zasady określają elementy hasła nazwy imprezy, utworzonej zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami katalogowania i budowania tezaurusów (np. Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2), Library of Congress Subject Headings (LCSH)). Nazwę imprezy związaną z nazwą ciała zbiorowego zapisuje się w polach X10. Nazwy ciał zbiorowych zawierające słowa takie jak konferencja lub kongres także zapisuje się w polach X10, np. Kongres Chirurgów Neurologicznych, grupa zawodowa, jest traktowany jako nazwa ciała zbiorowego.

 

W tym rozdziale opisane w sposób pełny zostały tylko zasady ogólne; pewna liczba zasad szczegółowych została opisana w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne (dla pola 411 i 511) i w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne (dla pola 711).

 

Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - typ nazwy ciała zbiorowego

Forma elementu części autorskiej hasła. Rozróżnia się nazwę osobową w szyku odwróconym, nazwę obszaru jurysdykcji i nazwę ciała zbiorowego w szyku naturalnym

0 - nazwa w szyku odwróconym

Nazwa osobowa, stojąca w szyku odwróconym (nazwisko, imię).

411 0_ $aSmith (David Nichol) Memorial Seminar

Nazwy imprez, zaczynające się od samego nazwiska, od nazwy osobowej w szyku naturalnym bądź zawierające nazwę osobową inną niż element hasła otrzymują wartość 2.

111 2_ $aSpotkanie Tischnerowskie "Ku pamięci Mendroli od Tischnera, którzy odeszli"$n(3 ;$d2008 ;$cJaworki)
111 2_ $aSosnowieckie Spotkania Sienkiewiczowskie$n(1 ;$d2003 ;$cSosnowiec).

1 - nazwa obszaru jurysdykcji

Nazwa obszaru jurysdykcji związana z nazwą imprezy.

411 1_ $aWenecja (Włochy).$qBiennale

Nazwy imprez, których integralną część stanowi nazwa obszaru jurysdykcji lub które określane są przez nazwę miejsca, otrzymują wartość 2.

111 2_ $aWrocławskie Dni Fantastyki$n(9 ;$d2013)
111 2_ $aWarszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy$n(14 ;$d1998)
411 2_ $aWarsaw Film Festival

2 - nazwa w szyku naturalnym

Hasło może zawierać dopowiedzenie lub może być akronimem.

111 2_ $aSympozjum Szklarskie$n(2 ;$d1967 ;$cMiędzyzdroje)
111 2_ $aKonferencja Problemowa Bibliotek Medycznych$n(24 ;$d2005 ;$cBiałystok / Białowieża)
411 2_ $aOPPA 2015

 

Wskaźnik drugi

W polach 111, 411 i 511 wskaźnik drugi jest niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_). W polu 711 drugi wskaźnik przyjmuje jedną z wartości opisanych w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

Podpola

$a - nazwa imprezy lub nazwa obszaru jurysdykcji

Nazwa imprezy lub nazwa obszaru jurysdykcji związana z nazwą imprezy. Dopowiedzeń nie zapisuje się w oddzielnym podpolu.

111 2_ $aMiędzynarodowa Konferencja z cyklu "Rola Kościoła Katolickiego w Procesie Integracji Europejskiej"$n(13 ;$d2013 ;$cKraków).
111 2_ $aWarszawskie Spotkania Muzyczne$n(29 ;$d2015)
411 2_ $a29 Warszawskie Spotkania Muzyczne

 

$c - miejsce imprezy

Nazwa miejsca lub nazwa instytucji, w której odbyła się impreza. Wszystkie miejsca zapisuje się w powtarzalnym podpolu $c.

111 2_ $aWystawa Archeologiczna Polsko-Ruska$d(1885 ;$cLwów)
111 2_ $aFestiwal Wioska Teatralna$n(13 ;$d2015 ;$cWęgajty ; Jonkowo ; Godki)

Nazwy miejsca dodawanej w nawiasie do nazwy imprezy w celu rozróżnienia pomiędzy równobrzmiącymi nazwami imprez nie zapisuje się w oddzielnym podpolu.

 

$d - data imprezy

111 2_ $aPrzegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej$n(28 ;$d2008 ;$cToruń)
111 2_ $aPrzegląd Chórów Parafialnych Diecezji Opolskiej$n(11 ;$d2008 ;$cOpole)

Daty imprezy dodawanej w nawiasie do nazwy imprezy w celu rozróżnienia pomiędzy równobrzmiącymi nazwami imprez nie zapisuje się w oddzielnym podpolu.

111 2_ $aMount Everest expedition (1953)

 

$e - jednostka podrzędna

Nazwa jednostki podrzędnej związanej z nazwą imprezy.

111 2_ $aKOROZJA'2004$d(2004 ;$cWarszawa).$eSeminarium.
111 2_ $aExposition Internationale$d(1930 ;$cLiège).$ePavillon Polonais.
111 2_ $aPowszechny Zjazd Historyków Polskich$n(18 ;$d2009 ;$cOlsztyn).$eSesja III.

 

$f - data dzieła

Data publikacji, stosowana razem z tytułem dzieła w haśle autor/tytuł.

111 2_ $aHybrid Corn Industry Research Conference.$tMateriały.$f1980

Daty w nawiasach dodawanej do tytułu w celu rozróżnienia między równobrzmiącymi tytułami nie zapisuje się w oddzielnym polu.

111 2_ $aMiędzynarodowe Sympozjum Kontroli Jakości (1974- )

 

$g - pozostałe informacje

Dane, do których zapisania nie służy żadne inne podpole.

111 2_ $aSympozjum o Niestałej Dynamice Płynów$d(1978 ;$cSan Francisco ;$gzaplanowane, nieodbyte)

 

$h - typ dokumentu

Określenie typu dokumentu stosowane razem z tytułem dzieła w haśle autor/tytuł.

 

$i - informacja o relacji [410/510/710]

Relacja między odsyłaczem w polu 411, 511 lub 711 i hasłem głównym w polu 1XX rekordu bądź instrukcja tekstowa. Dla pól 411 i 511 fraza może być generowana automatycznie na podstawie tagu pola lub na podstawie kodów określonych dla podpola $w (podpole kontrolne). Podpole $i stosuje się tylko w polach 411, 511 i 711. Zasady stosowania podpola $i w polach 411 i 511 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Zasady stosowania podpola $i w polu 711 zawarte są w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$j - termin określający relację / określenie funkcji

Relacja pomiędzy nazwą a dziełem.

711 $aForum Rozmów Bilateralnych$n(5 ;$d1930 ;$cBudapeszt),$jsponsor.$tRaport.$f1991

 

$k - określenie formy

Określenie formy stosowane jest razem z tytułem dzieła w haśle autor/tytuł. Do określeń formy, stosowanych razem z nazwami imprez, należy m.in. wybór.

111 2_ $aMiędzynarodowa Konferencja o Bezapieczeństwie Życia w Morzu$d(1960 ;$cLondyn).$tKońcowy akt konferencji z aneksami zawierającymi Międzynarodową Konwencję dla Bezpieczeństwa Życia na Morzu, podpisaną w Londynie, 17.06.1960$l(chiń., ang.).$kwybór

 

$l - język dzieła

Określenie języka/języków (bądź termin związany z językiem, np. wiele języków) stosowane razem z tytułem dzieła w haśle autor/tytuł.

111 2_ $aMiędzynarodowa Konferencja Naukowa Ośrodka Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Paris-Sorbonne$d(2004 ;$cParyż).$tHerbert w oczach zachodnich literaturoznawców$l(pol.)

 

$n - numer/oznaczenie części/sekcji dzieła

Liczbowe oznaczenie części/sekcji dzieła stosowane razem z tytułem w haśle autor/tytuł. Numeracja rozumiana jest jako oznaczenie następstwa w dowolny sposób (np. Część 1, Dodatek A, Księga druga). W tytułach muzycznych numer serii, numer opusu, numer katalogowy bądź datę używaną po to, by rozróżnić dwa równobrzmiące tytuły dzieł, zapisuje się w podpolu $n.

Wszystkie alternatywne numeracje części/sekcji dzieła (zwykle oddzielone przecinkami) zapisuje się w pojedynczym podpolu $n. Numeracje hierarchiczne (zwykle oddzielone spacją) zapisuje się w oddzielnych podpolach $n.

111 2_ $aOlimpiada Geograficzna$n(12 ;$d1986 ;$cZamość)
411 2_ $aSobór Watykański$n(2 ;$d1962-1965).$tConstitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis.$n46-52,$pDe dignitate matrimonii et familiae fovenda
[Część/sekcja ma zarówno numer, jak i nazwę.]

Numer imprezy, która jest związana z nazwą ciała zbiorowego.

 

$p - nazwa części/sekcji dzieła

Nazwa części lub sekcji dzieła używana razem z tytułem w haśle autor/tytuł.

111 2_ $aMiędzynarodowa Konferencja o Gnostycyzmie$d(1978 ;$cNew Haven, Conn.)$tPowtórne odkrycie gnostycyzmu.$pPisarze współcześni
111 2_ $aKonferencja o Ograniczeniu Uzbrojenia$d(1921-1922 ;$cWaszyngton, D.C.).$tWashington Kaigi keika.$n1.$pGunbi seigen ni kansuru mondai
[Część/sekcja ma zarówno numer, jak i nazwę.]

 

$q - nazwa imprezy następująca po nazwie obszaru jurysdykcji

Nazwa imprezy związana z nazwą obszaru jurysdykcji, zapisaną w podpolu $a. Ta konstrukcja nie jest stosowana w formułowanych według AACR 2 polach 111 - nazwa główna 511 - odsyłacz uzupełniający. Może wystąpić w polach 411 - odsyłacz całkowity.

411 1_ $aWenecja (Włochy).$qBiennale

 

$s - wersja

Informacja o wersji, edycji itp., użyta razem z tytułem dzieła w haśle autor/tytuł. Podpole $s jest rzadko stosowane w polach X11.

 

$t - tytuł dzieła

Tytuł, za pomocą którego dzieło lub cykl są identyfikowane w haśle autor/tytuł.

111 2_ $aKrajowa Konferencja Techniki Komunalnej$d(1951 ;$cWarszawa).$eSekcja 1: Komunikacji Miejskich.$tReferat I
111 2_ $aKurs Doskonalenia Zawodowego Z-ców Dyrektorów Instytutów Naukowo-Badawczych oraz Dyrektorów Zakładów Doświadczalnych$d(1974 ;$cCzechnica).$tMateriały

Dodatkowe przykłady znajdują się pod opisami pól $f, $k, $l, $n i $p.

 

$v - określnik formalny

Forma lub rodzaj dzieła, zdefiniowana w tezaurusie. Podpole $v stosowane jest tylko wówczas, gdy określnik formalny dodawany jest do hasła imprezy, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte. Podpole $v stosowane jest dla terminów formalnych, gdy funkcjonują tak, jak zaznaczono wyżej; terminy są kodowane w podpolu $x, gdy funkcjonują jako określniki ogólne.

111 2_ $aIgrzyska Olimpijskie$xhistoria$vLiteratura młodzieżowa
111 2_ $aKonfencja o Zwalczaniu Szkodników w Purdue$vczasopisma

 

$w - podpole kontrolne [411/511/711]

Koduje za pomocą jednego lub więcej znaków pozycje kontrolujące wyświetlanie informacja i specyfikowanie relacji, ograniczeń i statusów. Podpole $w jest stosowane tylko w polach 411, 511 i 711. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania kodów określonych dla podpola $w zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania podpola $w w polu 711 zawarte są w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$x - określnik ogólny (rzeczowy)

Określnik, do którego zapisania nie służy podpole $v - określnik formalny, podpole $y - określnik chronologiczny, ani podpole $z - określnik geograficzny. Podpole $x stosuje się w polach X11 tylko wówczas, gdy określnik ogólny dodawany jest do hasła imprezy lub hasła autor/tytuł, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

111 2_ $aOgólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"$n(6 ;$d2000 ;$cWadowice)$xlaureaci
111 2_ $aEsposizione internazionale d'arte$c(Wenecja)$xudział Polaków
111 2_ $aPlener Malarski "Artyści z Mazowsza"$n(2 ;$d2008 ;$cOsieck)$xwystawy

 

$y - określnik chronologiczny

Określnik, który oznacza okres. Podpole $y stosuje się w polach X11 tylko wówczas, gdy określnik chronologiczny dodawany jest do hasła imprezy lub hasła autor/tytuł, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

 

$z - określnik geograficzny

Stosowany w polach X11 tylko wówczas, gdy określnik geograficzny dodawany jest do hasła imprezy lub hasła autor/tytuł, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

 

$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany [511/711]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola Kontrolne.

 

$2 - źródło hasła lub terminu [711]

Kod, który określa źródło hasła lub terminu, gdy drugi wskaźnik przyjmuje wartość 7. Podpole $2 stosuje się tylko w polu 711. Zasady stosowania podpola $2 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$4 - kod relacji [411/511/711]

Zawiera w formie zakodowanej określenie relacji między odsyłaczem w polu 411, 511 i 711 a hasłem głównym w polu 1XX tego rekordu. Zasady stosowania podpola $4 w polach 411 i 511 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Wskazówki dotyczące stosowania podpola $4 w polu 711 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$5 - instytucja stosująca pole [411/511/711]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Wieloznaczne hasła główne - zobacz Załącznik D: Wieloznaczne hasła główne.

 

Interpunkcja - Ogólne zasady interpunkcji elementów podrzędnych hasła głównego wynikają z zasad katalogowania opisowego lub systemu/tezaurusa haseł przedmiotowych. Niniejsze konwencje zapisu dotyczą praktyki interpunkcji formatu MARC. Pole X11 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem, akronimem lub datą, która kończy się znakiem interpunkcyjnym.

111 2_ $aKonferencja Naukowa pt. "Hałas w środowisku"$n(2 ;$d2005 ;$cKatowice)

Część autorska pola autor/tytuł kończy się znakiem interpunkcyjnym.

111 2_ $aWarsztaty Herbertowskie$d(2005 ;$cObory).$tPamięć i tożsamość$l(pol.)

Znak interpunkcyjny umieszczany jest przed cudzysłowem zamykającym.

111 2_ $aJesienne Spotkania Teatralne "Po co komu teatr?"$n(1 ;$d2010 ;$cPolkowice)

Jeżeli po części autorskiej bądź części tytułowej następuje określnik, nie kończą się one znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończą się skrótem, akronimem lub otwartą datą.

111 2_ $aArchidiecezjalny Festiwal Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych$n(5 ;$d2013 ;$cGniezno)$xlaureaci

Odstępy - Sąsiadujących akronimów ani inicjałów nazw osobowych nie oddziela się spacją.

111 2_ $aJ.J. Sylvester Symposium on Algebraic Geometry$d(1976 :$cJohn Hopkins University)
111 2_ $aMiędzynarodowa Konferencja S.E.G.

Jeżeli przynajmniej jeden z elementów skrótu składa się z co najmniej dwóch liter, elementy skrótu rozdziela się jedną spacją.

111 2_ $aPh. D. in Music Symposium$d(1985 :$cBoulder, Colo.)

 

Znaki wyświetlane automatycznie:

- [pauza związana z zawartością podpola $x, $y lub $z]

Pauza (-), która poprzedza określnik w haśle przedmiotowym rozwiniętym nie jest zapisywana w rekordzie do odczytu maszynowego. Może być generowana systemowo jako znak wyświetlany automatycznie związany z zawartością podpól $x, $y i $z.

 

Zawartość pola:

111 2_ $aKonfencja o Zwalczaniu Szkodników w Purdue$vczasopisma

Przykład wyświetlania:

Konfencja o Zwalczaniu Szkodników w Purdue-czasopisma

X30 - tytuły ujednolicone - informacje ogólne

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany

130/430/530 – liczba znaków nieuwzględnianych przy sortowaniu

0 - brak znaków nieuwzględnianych przy sortowaniu
1-9 - liczba znaków nieuwzględnianych przy sortowaniu

 

730 - tezaurus

0 - Library of Congress Subject Headings
1 - LC subject headings for children's literature
2 - Medical Subject Headings
3 - National Agricultural Library subject authority file
4 - źródło nieokreślone
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - źródło określone w podpolu $2

 

Podpola

Część tytułowa

$a - tytuł ujednolicony (NP)
$d - data podpisania umowy (P)
$f - data dzieła (NP)
$g - pozostałe informacje (NP)
$h - typ dokumentu (NP)
$k - określenie formy (P)
$l - język dzieła (NP)
$m - obsada dzieła muzycznego (P)
$n - numer/oznaczenie części/sekcji dzieła (P)
$o - informacja o aranżacji (NP)
$p - nazwa części/sekcji dzieła (P)
$r - tonacja (NP)
$s - wersja (NP)
$t- tytuł dzieła (NP)

 

Podpola odsyłające i linkujące

$i - informacja o relacji (P) [430/530/730]
$w - podpole kontrolne (NP) [430/530/730]
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P) [530/730]
$2 - źródło hasła lub terminu (NP) [730]
$4 - kod relacji (P) [430/530/730]
$5 - instytucja stosująca pole (P) [430/530/730]
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Określniki

$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)

 

 

zasady stosowania pól
Zasady określają elementy tytułu, który identyfikuje dzieło lub cykl, który nie jest związany z nazwą w haśle autor/tytuł. Tytuł tworzy się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami katalogowania i budowania tezaurusów (np. Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2), Library of Congress Subject Headings (LCSH)). Tytuły ujednolicone będące elementem frazy w haśle przedmiotowym (np. Biblia i ateizm) zapisuje się w polach X50. Tytuł związany z nazwą zapisuje się w podpolu $t(tytuł dzieła) w polu właściwym dla nazwy autora (X00, X10, X11).

 

W tym rozdziale opisane w sposób pełny zostały tylko zasady ogólne; pewna liczba zasad szczegółowych została opisana w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne (dla pola 430 i 530) i w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne (dla pola 730).

 

Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - niezdefiniowany

Niezdefiniowany, zawiera puste miejsce (_).

 

Wskaźnik drugi – liczba znaków nieuwzględnianych przy sortowaniu [130/430/530]

W polach 130, 430 i 530 wskaźnik drugi określa liczbę znaków związanych z przedimkiem określonym lub nieokreślonym (np. Le, An) na początku hasła tytułowego, które nie są uwzględniane w procesach wyszukiwania i sortowania.

 

0 - brak znaków nieuwzględnianych przy sortowaniu

Wszystkie znaki są uwzględniane. Znaki diakrytyczne lub znaki specjalne na początku hasła tytułowego, które nie rozpoczyna się od przedimka, nie są traktowane jako znaki nieuwzględniane przy sortowaniu.

130 _0 $aMahabharata
130 _0 $a'Arabiym rwqdiym$l(pol.)

Przedimki określone lub nieokreślone mogą także być w procesie tworzenia hasła tytułowego po prostu usunięte. Jeżeli zachowuje się przedimek, ale powinien on być uwzględniany w procesach wyszukiwania i sortowania, wskaźnik ma wartość 0.

130 _0 $aBastard
[Pełen tytuł to Der Bastard.]

 

1-9 - liczba znaków nieuwzględnianych przy sortowaniu

Tytuł rozpoczyna się od przedimka określonego lub nieokreślonego, który nie jest uwzględniany w procesach wyszukiwania i sortowania. Każdy znak diakrytyczny, spacja bądź znak interpunkcyjny związany z przedimkiem i każda spacja bądź znak interpunkcyjny poprzedzający pierwszy wypełniony znak po przedimku jest włączony do liczby znaków nieuwzględnianych przy sortowaniu. Jednakże każdy znak diakrytyczny związany z pierwszym wypełnionym znakiem nie jest włączony do liczby znaków nieuwzględnianych przy sortowaniu. Ponieważ częstą praktyką jest usuwanie przedimka, aby nie był uwzględniany w procesach wyszukiwania i sortowania, wartości 1-9 są rzadko stosowane w polach 130, 430 i 530.

 

W polu 730 drugi wskaźnik przyjmuje jedną z wartości opisanych w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

Podpola

$a - tytuł ujednolicony

Informacji dodawanej w nawiasie w celu odróżnienia tytułów równobrzmiących nie zapisuje się w odzielnym podpolu, z wyjątkiem daty podpisania umowy (zobacz opis podpola $d).

130 _0 $aBeowulf
130 _0 $aKodeks Aleksandryjski
130 _0 $aTraktat międzyamerykański o pomocy wzajemnej$d(1947)
[Datę podpisania umowy zapisuje się w nawiasie w podpolu $d.]

 

$d - data podpisania umowy

Data podpisania umowy, stosowana w haśle tytułowym umowy bądź innego porozumienia międzynarodowego.

130 _0 $aKonwencja bońska$d(1952)
430 _0 $aBonner Vertrag$d(1952)


$f - data dzieła

Data publikacji, stosowana razem z tytułem dzieła w haśle autor/tytuł.

130 _0 $aBiblia.$pST$l(pol. ;$f1961)
130 _0 $aKlagende Lied$f(1880)

Daty w nawiasach dodawanej do tytułu w celu rozróżnienia między równobrzmiącymi tytułami nie zapisuje się w oddzielnym polu.

130 _0 $aGazeta Białostocka (1912-1915)


$g - pozostałe informacje

Dane, do których zapisania nie służy żadne inne podpole.

130 _0 $aBiblia.$gRękopisy łacińskie.$pNT$pEwangelie (Ewangeliarz z Lindisfarne)

 

$h - typ dokumentu

Określenie typu dokumentu stosowane w tytule ujednoliconym.

130 _0 $aPrzeminęło z wiatrem (film).$hnagranie dźwiękowe

 

$i - informacja o relacji [430/530/730]

Relacja między odsyłaczem w polu 430, 530 lub 730 i hasłem głównym w polu 1XX rekordu bądź instrukcja tekstowa. Dla pól 430 i 530 fraza może być generowana automatycznie na podstawie tagu pola lub na podstawie kodów określonych dla podpola $w (podpole kontrolne). Podpole $i stosuje się tylko w polach 430, 530 i 730. Zasady stosowania podpola $i w polach 430 i 530 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Zasady stosowania podpola $i w polu 730 zawarte są w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$k - określenie formy

Do określeń formy, stosowanych razem z tytułami ujednoliconymi, należą m.in. rękopis, protokoły itp. i wybór.

130 _0 $aKsięgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego$l(fr. ;$kfragment)
130 _0 $aDon Quijote$l(pol. ;$kadaptacja)
130 _0 $aPoesía vertical$l(hisz., pol. ;$kwybór)
130 _0 $aDivertimenta.$nKV 439b$k(wybór ;$oaranż.)

 

$l - język dzieła

Określenie języka/języków (bądź termin związany z językiem, np. wiele języków) stosowane w haśle tytułowym.

130 _0 $aKojinteki na taiken$l(pol.)
130 _0 $aTopologia ogólna$l(ang.)
130 _0 $aEddukvaeði$l(fr.)

 

$m - obsada dzieła muzycznego

Termin oznaczający obsadę dzieła muzycznego, stosowany w haśle tytułowym. Jeżeli tytuł ujednolicony zawiera jako dodatek do informacji o obsadzie skrót “akomp.” lub “bez akomp.”, skrót zapisuje się w podpolu $m. Jeżeli skrót “bez akomp.” nie jest dodatkiem do informacji o obsadzie, skrót zapisuje się w podpolu $t. Jeżeli po frazie takiej jak “pianina (2)”, “4 ręce” itp. następuje tytuł ujednolicony specyficznego elementu obsady, zapisuje się go w podpolu $a.

130 _0 $aKwintety.$mSkrzypce (2), altówka, wiolonczela (2).$nG 275.$rE-dur

 

$n - numer/oznaczenie części/sekcji dzieła

Liczbowe oznaczenie części/sekcji dzieła stosowane w haśle tytułowym. Numeracja rozumiana jest jako oznaczenie następstwa w dowolny sposób (np. Część 1, Dodatek A, Księga druga). W tytułach muzycznych numer serii, numer opusu, numer katalogowy bądź datę używaną po to, by rozróżnić dwa równobrzmiące tytuły dzieł, zapisuje się w podpolu $n.

130 _0 $aSonaty.$mKlawesyn.$nBWV 966
130 _0 $aZłota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku.$nT. 2
130_ 0 $aWilno-Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur.$nT. 1-4

Wszystkie alternatywne numeracje części/sekcji dzieła (zwykle oddzielone przecinkami) zapisuje się w pojedynczym podpolu $n. Numeracje hierarchiczne (zwykle oddzielone spacją) zapisuje się w oddzielnych podpolach $n.

 

$o - informacja o aranżacji

Skrót aranż.: stosowany w haśle tytułowym.

130 _0 $aPreludia.$mFortepian.$nOp. 28$o(aranż.)

 

$p - nazwa części/sekcji dzieła

Nazwa części lub sekcji dzieła używana w haśle tytułowym.

130 _0 $aFedra.$pUwertura
130 _0 $aPérichole.$pO mon cher amant, je te jure
130 _0 $aMacbeth.$pMacchia è qui tuttora
130 _0 $aÀ Argenteau.$nOp. 40.$pFarniente$o(aranż.)
[Część/sekcja ma zarówno numer, jak i nazwę.]

Nazwę części podrzędnej części/sekcji dzieła zapisuje się w oddzielnym podpolu $p, bezpośrednio po części/sekcji dzieła, do której się odnosi.

130 _0 $aBiblia.$pST.$pKsięga Psalmów. 139 (138)
430 _0 $aBiblia.$pST.$pDruga Księga Samuela

 

$r - tonacja

Tonacja dzieła muzycznego użyta w haśle tytułowym.

130 _0 $aPieśni.$mGłos, fortepian.$nOp. 74 nr 5,$pGdzie lubi.$rA-dur

 

$s - wersja

Informacja o wersji, edycji itp., użyta w haśle tytułowym.

130 _0 $aHistoria o siedmiu mędrcach$s(wersja pol.)
130 _0 $aItalienische Serenade$s(wersja na kwartet smyczkowy)

 

$t - tytuł dzieła

Tytuł dzieła ze strony tytułowej. Podpole $t jest rzadko stosowane w polach X30.

 

$v - określnik formalny

Forma lub rodzaj dzieła, zdefiniowana w tezaurusie. Podpole $v stosowane jest tylko wówczas, gdy określnik formalny dodawany jest do hasła tytułowego, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte. Podpole $v stosowane jest dla terminów formalnych, gdy funkcjonują tak, jak zaznaczono wyżej; terminy są kodowane w podpolu $x, gdy funkcjonują jako określniki ogólne.

130 _0 $aSir Gawain and the Grene Knight$vbibliografia
130 _0 $aBeowulf$xjęzyk$vglosariusze itp.

 

$w - podpole kontrolne [430/530/730]

Koduje za pomocą jednego lub więcej znaków pozycje kontrolujące wyświetlanie informacja i specyfikowanie relacji, ograniczeń i statusów. Podpole $w jest stosowane tylko w polach 430, 530 i 730. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania kodów określonych dla podpola $w zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania podpola $w w polu 730 zawarte są w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$x - określnik ogólny (rzeczowy)

Określnik, do którego zapisania nie służy podpole $v - określnik formalny, podpole $y - określnik chronologiczny, ani podpole $z - określnik geograficzny. Podpole $x stosuje się w polach X30 tylko wówczas, gdy określnik ogólny dodawany jest do hasła tytułowego, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

130 _0 $aPortret Zygmunta Starego z katedry wawelskiej$xochrona i konserwacja
130 _0 $aSalve Regina$xprzekłady polskie
130 _0 $aKalevala$xilustracje

 

$y - określnik chronologiczny

Określnik, który oznacza okres. Podpole $y stosuje się w polach X30 tylko wówczas, gdy określnik chronologiczny dodawany jest do hasła tytułowego, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

130 _0 $aBiblia$xprzekłady węgierskie$y16-17 w.
130 _0 $aKoran$xanaliza i interpretacja$xkatolicyzm$y17 w.

 

$z - określnik geograficzny

Stosowany w polach X30 tylko wówczas, gdy określnik geograficzny dodawany jest do hasła tytułowego, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

130 _0 $aTalmud$xkrytyka$xhistoria$zPolska$y19-20 w.
130 _0 $aAlf laila wa laila$xrecepcja$zPolska$y18-19 w.


$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany [530/730]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola Kontrolne.

 

$2 - źródło hasła lub terminu [730]

Kod, który określa źródło hasła lub terminu, gdy drugi wskaźnik przyjmuje wartość 7. Podpole $2 stosuje się tylko w polu 730. Zasady stosowania podpola $2 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$4 - kod relacji [430/530/730]

Zawiera w formie zakodowanej określenie relacji między odsyłaczem w polu 430, 530 i 730 a hasłem głównym w polu 1XX tego rekordu. Zasady stosowania podpola $4 w polach 430 i 530 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Wskazówki dotyczące stosowania podpola $4 w polu 730 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$5 - instytucja stosująca pole [430/530/730]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Wieloznaczne hasła główne - zobacz Załącznik D: Wieloznaczne hasła główne.

 

Interpunkcja - Ogólne zasady interpunkcji elementów podrzędnych hasła głównego wynikają z zasad katalogowania opisowego lub systemu/tezaurusa haseł przedmiotowych. Niniejsze konwencje zapisu dotyczą praktyki interpunkcji formatu MARC. Pole X30 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem, akronimem lub datą, która kończy się znakiem interpunkcyjnym.

130 _0 $aEdda
130 _0 $aLiturgiczne łacińskie dramatyzacje Wielkiego Tygodnia XI-XVI w.
130 _0 $aBiuletyn Informacyjny - Niezależne Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych A. P.

Znak interpunkcyjny umieszczany jest przed cudzysłowem zamykającym.

130 _0 $aPublicaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires "Ricardo Levene."$nIII,$pDocumentos del archivo

Hasło tytułowe, po którym następuje określnik, nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że tytuł kończy się skrótem lub akronimem.

130 _0 $aKoran$xstylistyka
130 _0 $aBiblia.$pNT.$xzwiązek ze Starym Testamentem

Odstępy - Sąsiadujących liter akronimu nie oddziela się spacją.

130 _0 $aBiblia.$pST.$pApokryfy

Jeżeli przynajmniej jeden z elementów skrótu składa się z co najmniej dwóch liter, elementy skrótu rozdziela się jedną spacją.

130 _0 $aMineral resources series (Morgantown, W. Va.)

 

Znaki wyświetlane automatycznie:

- [pauza związana z zawartością podpola $x, $y lub $z]

Pauza (-), która poprzedza określnik w haśle przedmiotowym rozwiniętym nie jest zapisywana w rekordzie do odczytu maszynowego. Może być generowana systemowo jako znak wyświetlany automatycznie związany z zawartością podpól $x, $y i $z.

 

Zawartość pola:

130 _0 $aBiblia$xa folklor$zEuropa Środkowo-Wschodnia

Przykład wyświetlania:

Biblia-a folklor-Europa Środkowo-Wschodnia

X47 - nazwy wydarzeń - informacje ogólne

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany 147/447/547- niezdefiniowany

747 - tezaurus

0 - Library of Congress Subject Headings
1 - LC subject headings for children's literature
2 - Medical Subject Headings
3 - National Agricultural Library subject authority file
4 - źródło nieokreślone
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - źródło określone w podpolu $2

 

Podpola

Część główna

$a - nazwa wydarzenia (NP)
$c - miejsce wydarzenia (P)
$d - data wydarzenia (NP)
$g - pozostałe informacje (NP)

 

Podpola odsyłające i linkujące

$i - informacja o relacji (P) [447/547/747]
$w - podpole kontrolne (NP) [447/547/747]
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P) [547/747]
$2 - źródło hasła lub terminu (NP) [747]
$4 - kod relacji (P) [447/547/747]
$5 - powiązana instytucja (P) [447/547/747]
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Określniki

$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)

 

Zasady stosowania pól
Zasady określają elementy hasła głównego - nazwy wydarzenia, utworzonego zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami budowania tezaurusów (np. Library of Congress Subject Headings). W polach X47 zapisuje się te wydarzenia, które nie mogą być traktowane jako podmioty odpowiedzialne, np. bitwy, trzęsienia ziemi, głód, kryzysy finansowe, pożary, huragany, zamieszki, strajki, erupcje wulkanów, wojny itp.

 

Wydarzenia, które mogą być traktowane jako podmioty odpowiedzialne, takie jak spotkania, konferencje, a także zawody sportowe, konkursy, ekspedycje, targi, festiwale, wydarzenia sportowe, turnieje itp. zapisuje się w polach X11.

 

W tym rozdziale opisane w sposób pełny zostały tylko zasad ogólne; pewna liczba zasad szczegółowych została opisana w rozdziale Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne - informacje ogólne (dla pola 447 i 547) i w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne (dla pola 747).

 

Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - niezdefiniowany

Niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_).

 

Wskaźnik drugi

W polach 147, 447 i 547, wskaźnik drugi jest niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_). W polu 747, drugi wskaźnik przyjmuje jedną z wartości opisanych w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

Podpola

$a - nazwa wydarzenia

Nazwa wydarzenia, które nie może być traktowane jako podmiot odpowiedzialny.

147 __ $aWybuch Wezuwiusza$c(Włochy :$d79)

$c - miejsce wydarzenia

Nazwa miejsca lub nazwa instytucji, w której odbyło się wydarzenie. Wszystkie miejsca zapisuje się w powtarzalnym podpolu $c.

447 __ $aRzeź Pragi$c(Warszawa :$d1794)

$d - data wydarzenia

Data lub przedział dat związany z wydarzeniem.

547 __ $aWielka wojna z zakonem krzyżackim$d(1409-1411)

$g - pozostałe informacje

Dane, do których zapisania nie służy żadne inne podpole.

 

$i - informacja o relacji [447/547/747]

Relacja między odsyłaczem w polu 447, 547 lub powiązaniem w polu 747 a hasłem głównym w polu 1XX rekordu bądź instrukcja tekstowa. Dla pól 447 i 547 fraza może być generowana automatycznie na podstawie tagu pola lub na podstawie kodów określonych dla podpola $w - podpole kontrolne. Podpole $i stosuje się tylko w polach 447, 547 i 747. Zasady stosowania podpola $i w polach 447 i 547 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne - informacje ogólne. Zasady stosowania podpola $i w polu 747 zawarte są w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$v - określnik formalny

Forma lub rodzaj dzieła, zdefiniowana w tezaurusie. Podpole $v stosowane jest tylko wówczas, gdy określnik formalny dodawany jest do hasła głównego - nazwy wydarzenia, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

 

$w - podpole kontrolne [447/547/747]

Koduje za pomocą jednego lub więcej znaków pozycje kontrolujące wyświetlanie informacja i specyfikowanie relacji, ograniczeń i statusów. Podpole $w jest stosowane tylko w polach 447, 547 i 747. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania kodów określonych dla podpola $w zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne - informacje ogólne. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania podpola $w w polu 747 zawarte są w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$x - określnik ogólny (rzeczowy)

Określnik, do którego zapisania nie służy podpole $v - określnik formalny, podpole $y - określnik chronologiczny, ani podpole $z - określnik geograficzny. Podpole $x stosuje się w polach X47 tylko wówczas, gdy określnik ogólny dodawany jest do hasła głównego - nazwy wydarzenia lub hasła autor/tytuł, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

 

$y - określnik chronologiczny

Określnik, który oznacza okres. Podpole $y stosuje się w polach X47 tylko wówczas, gdy określnik chronologiczny dodawany jest do hasła głównego - nazwy wydarzenia lub hasła autor/tytuł, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

 

$z - określnik geograficzny

Stosowany w polach X47 tylko wówczas, gdy określnik geograficzny dodawany jest do hasła głównego - nazwy wydarzenia lub hasła autor/tytuł, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

 

$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany [547/747]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola Kontrolne.

 

$2 - źródło hasła lub terminu [747]

Kod, który określa źródło hasła lub terminu, gdy drugi wskaźnik przyjmuje wartość 7. Podpole $2 stosuje się tylko w polu 747. Zasady stosowania podpola $2 zawarte są w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$4 kod relacji [447/547/747]

Zawiera w formie zakodowanej określenie relacji między odsyłaczem w polu 447, 547 i powiązaniem w polu 747 a hasłem głównym w polu 1XX tego rekordu. Zasady stosowania podpola $4 w polach 447 i 547 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne - informacje ogólne. Wskazówki dotyczące stosowania podpola $4 w polu 747 zawarte są w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$5 - powiązana instytucja [447/547/747]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Interpunkcja - Ogólne zasady interpunkcji elementów podrzędnych hasła głównego wynikają z zasad systemu/tezaurusa haseł przedmiotowych. Niniejsze konwencje zapisu dotyczą praktyki interpunkcji formatu MARC. Pole X47 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem, akronimem lub datą, która kończy się znakiem interpunkcyjnym.

 

Odstępy - Sąsiadujących akronimów ani inicjałów nazw osobowych nie oddziela się spacją. Jeżeli przynajmniej jeden z elementów skrótu składa się z co najmniej dwóch liter, elementy skrótu rozdziela się jedną spacją.

 

Znaki wyświetlane automatycznie

- [pauza związana z zawartością podpola $v, $x, $y lub $z]

Pauza (-), która poprzedza określnik w haśle przedmiotowym rozwiniętym nie jest zapisywana w rekordzie do odczytu maszynowego. Może być generowana systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z z zawartością podpól $v, $x, $y i $z.

X48 - chronologia - informacje ogólne

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany

148/448/548

_ - niezdefiniowany

 

748 - tezaurus

0 - Library of Congress Subject Headings

1 - LC subject headings for children's literature

2 - Medical Subject Headings

3 - National Agricultural Library subject authority file

4 - źródło nieokreślone

5 - Canadian Subject Headings

6 - Répertoire de vedettes-matière

7 - źródło określone w podpolu $2

 

Podpola

Część główna

$a- chronologia (NP)

 

Podpola odsyłające i linkujące

$i - informacja o relacji (P) [448/548/748]
$w - podpole kontrolne (NP) [448/548/748]
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P) [548/748]
$2 - źródło hasła lub terminu (NP) [748]
$4 - kod relacji (P) [448/548/748]
$5 - instytucja stosująca pole (P) [448/548/748]
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Określniki

$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)

 

Zasady stosowania pól
Zasady określają elementy hasła chronologii, utworzonego zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami katalogowania i budowania tezaurusów (np. Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2), Library of Congress Subject Headings (LCSH)). Do terminów dotyczących chronologii należą daty stosowane jako element główny hasła przedmiotowego bądź jako pola powiązania z hasłem głównym w rekordach bibliograficznych. Termin dotyczący chronologii, który może być stosowany tylko jako określnik w haśle przedmiotowym, zapisuje się w polu 182 (określnik chronologiczny).

 

W tym rozdziale opisane w sposób pełny zostały tylko zasady ogólne; pewna liczba zasad szczegółowych została opisana w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne (dla pola 448 i 548) i w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne (dla pola 748).

 

wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - niezdefiniowany

Niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_).

 

Wskaźnik drugi

W polach 148, 448 i 548, wskaźnik drugi jest niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_). W polu 748, drugi wskaźnik przyjmuje jedną z wartości opisanych w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

podpola

$a - chronologia

Termin dotyczący chronologii.

748 _7 $a1710-1714$2fast
748 _7 $a1500-1700$2fast
148 __ $a1863


$i - informacja o relacji [448/548/748]

Relacja między odsyłaczem w polu 448, 548 lub 748 i hasłem głównym w polu 1XX rekordu bądź instrukcja tekstowa. Dla pól 448 i 548 fraza może być generowana automatycznie na podstawie tagu pola lub na podstawie kodów określonych dla podpola $w (podpole kontrolne). Podpole $i stosuje się tylko w polach 448, 548 i 748. Zasady stosowania podpola $i w polach 448 i 548 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Zasady stosowania podpola $i w polu 748 zawarte są w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$v - określnik formalny

Forma lub rodzaj dzieła, zdefiniowana w tezaurusie. Podpole $v stosowane jest tylko wówczas, gdy określnik formalny dodawany jest do terminu głównego, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

 

$w - podpole kontrolne [448/548/748]

Koduje za pomocą jednego lub więcej znaków pozycje kontrolujące wyświetlanie informacja i specyfikowanie relacji, ograniczeń i statusów. Podpole $w jest stosowane tylko w polach 448, 548 i 748. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania kodów określonych dla podpola $w zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania podpola $w w polu 748 zawarte są w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

748 _7 $a1710-1714$2fast$wna

 

$x - określnik ogólny (rzeczowy)

Określnik, do którego zapisania nie służy podpole $v - określnik formalny, podpole $y - określnik chronologiczny, ani podpole $z - określnik geograficzny. Podpole $x stosuje się w polach X48 tylko wówczas, gdy określnik ogólny dodawany jest do terminu głównego, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

 

$y - określnik chronologiczny

Określnik, który oznacza okres. Podpole $y stosuje się w polach X48 tylko wówczas, gdy określnik chronologiczny dodawany jest do terminu głównego, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

 

$z - określnik geograficzny

Stosowany w polach X48 tylko wówczas, gdy określnik geograficzny dodawany jest do terminu głównego, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

 

$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany [548/748]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola Kontrolne.

700 1_ $aDostoevskij, Fëdor Mihajlovič$d(1821-1881).$tPrestuplenie i nakazanie$0(DLC)sj##96005302

 

$2 - źródło hasła lub terminu [748]

Kod, który określa źródło hasła lub terminu, gdy drugi wskaźnik przyjmuje wartość 7. Podpole $2 stosuje się tylko w polu 748. Zasady stosowania podpola $2 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

748 _7 $a1900-1999$2fast
748 _7 $a1800-1899$2fast

 

$4 kod relacji [448/548/748]

Zawiera w formie zakodowanej określenie relacji między odsyłaczem w polu 448, 548 i 748 a hasłem głównym w polu 1XX tego rekordu. Zasady stosowania podpola $4 w polach 448 i 548 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Wskazówki dotyczące stosowania podpola $4 w polu 748 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$5 - instytucja stosująca pole [448/548/748]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Interpunkcja - Ogólne zasady interpunkcji elementów podrzędnych hasła głównego wynikają z zasad katalogowania opisowego lub systemu/tezaurusa haseł przedmiotowych. Niniejsze konwencje zapisu dotyczą praktyki interpunkcji formatu MARC. Pole X48 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem, akronimem lub datą, która kończy się znakiem interpunkcyjnym.

 

Odstępy - Sąsiadujących liter skrótu lub akronimu nie oddziela się spacją. Skróty składające się z więcej niż pojedynczych liter są oddzielone od poprzedzających je i następujących po nich słów bądź inicjałów/liter jedną spacją.

 

Znaki wyświetlane automatycznie:

- [pauza związana z zawartością podpola $x, $y lub $z]

Pauza (-), która poprzedza określnik w haśle przedmiotowym rozwiniętym nie jest zapisywana w rekordzie do odczytu maszynowego. Może być generowana systemowo jako znak wyświetlany automatycznie związany z zawartością podpól $x, $y i $z.

X50 - tematy ogólne - informacje ogólne

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany

150/450/550

_ - niezdefiniowany

 

750 - tezaurus

0 - Library of Congress Subject Headings
1 - LC subject headings for children's literature
2 - Medical Subject Headings
3 - National Agricultural Library subject authority file
4 - źródło nieokreślone
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - źródło określone w podpolu $2

 

Podpola

Część główna

$a - temat ogólny lub nazwa geograficzna (NP)
$b - temat ogólny następujący po nazwie geograficznej (NP)
$g- pozostałe informacje (P)

 

Podpola odsyłające i linkujące

$i - informacja o relacji (P) [450/550/750]
$w - podpole kontrolne (NP) 450/550/750]
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P) [550/750]
$2 - źródło hasła lub terminu (NP) [750]
$4 - kod relacji (P) 450/550/750]
$5 - instytucja stosująca pole (P) [450/550/750]
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Określniki

$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)

 

zasady stosowania pól
Zasady określają elementy hasła tematu ogólnego i hasła etykiety węzła, utworzonych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami budowania tezaurusów (np. Library of Congress Subject Headings). Do tematów ogólnych należą terminy dotyczące zajęcia lub funkcji, stosowane jako element główny hasła przedmiotowego bądź jako pola powiązania z hasłem głównym w rekordach bibliograficznych. Temat ogólny, który może być stosowany tylko jako określnik w haśle przedmiotowym, zapisuje się w polu 180 - określnik ogólny lub 182 (określnik chronologiczny).

 

W tym rozdziale opisane w sposób pełny zostały tylko zasad ogólne; pewna liczba zasad szczegółowych została opisana w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne (dla pola 450 i 550) i w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne (dla pola 750).

 

wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - niezdefiniowany

Niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_).

 

Wskaźnik drugi

W polach 150, 450 i 550, wskaźnik drugi jest niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_). W polu 750, drugi wskaźnik przyjmuje jedną z wartości opisanych w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

podpola

$a - temat ogólny lub nazwa geograficzna

Temat ogólny lub nazwa geograficzna użyta jako temat ogólny, bądź termin etykiety węzła. Dopowiedzenia dodawanego w nawiasach nie zapisuje się w oddzielnym polu.

150 __ $aKrew
150 __ $aSilniki spalinowe
150 __ $aBitwa 1683 r. pod Wiedniem

 

$b - temat ogólny następujący po nazwie geograficznej

Temat ogólny związany z nazwą geograficzną zapisaną w podpolu $a. Ta konstrukcja nie jest często stosowana w polach 150 i 550; może ona pojawić się w polu 450 - odsyłacz całkowity.

450 __ $aWaszyngton (Stany Zjednoczone, DC)$bMauzoleum Abrahama Lincolna

 

$g - pozostałe informacje

Dane, do których zapisania nie służy żadne inne podpole.

150 __ $aUntergrund$gBodenkunde
150 __ $aUntergrund$gPolitik
[przykłady w języku niemieckim na dwa hasła o nazwach równobrzmiących]

$i - informacja o relacji [450/550/750]

Relacja między odsyłaczem w polu 450, 550 lub 750 i hasłem głównym w polu 1XX rekordu bądź instrukcja tekstowa. Dla pól 450 i 550 fraza może być generowana automatycznie na podstawie tagu pola lub na podstawie kodów określonych dla podpola $w (podpole kontrolne). Podpole $i stosuje się tylko w polach 450, 550 i 750. Zasady stosowania podpola $i w polach 450 i 550 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Zasady stosowania podpola $i w polu 750 zawarte są w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$v - określnik formalny

Forma lub rodzaj dzieła, zdefiniowana w tezaurusie. Podpole $v stosowane jest tylko wówczas, gdy określnik formalny dodawany jest do terminu głównego, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

150 __ $aNurkowanie$vCzasopisma

 

$w - podpole kontrolne [450/550/750]

Koduje za pomocą jednego lub więcej znaków pozycje kontrolujące wyświetlanie informacja i specyfikowanie relacji, ograniczeń i statusów. Podpole $w jest stosowane tylko w polach 450, 550 i 750. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania kodów określonych dla podpola $w zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania podpola $w w polu 750 zawarte są w rozdziale 750 Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$x - określnik ogólny (rzeczowy)

Określnik, do którego zapisania nie służy podpole $v - określnik formalny, podpole $y - określnik chronologiczny, ani podpole $z - określnik geograficzny. Podpole $x stosuje się w polach X50 tylko wówczas, gdy określnik ogólny dodawany jest do terminu głównego, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

150 __ $aJęzyki indoeuropejskie$xa języki buszmeńskie
150 __ $aBudownictwo mieszkaniowe$xpraca$xorganizacja
150 __ $aNadprzewodniki wysokotemperaturowe$xstosowanie$xelektrotechnika

 

$y - określnik chronologiczny

Określnik, który oznacza okres. Podpole $y stosuje się w polach X48 tylko wówczas, gdy określnik chronologiczny dodawany jest do terminu głównego, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

150 __ $aBuddyzm$y13 w.
150 __ $aGospodarka$y1945-1989 r.
150 __ $aMedycyna$y5-4 w. p.n.e.

 

$z - określnik geograficzny

Stosowany w polach X48 tylko wówczas, gdy określnik geograficzny dodawany jest do terminu głównego, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

150 __ $aDyskryminacja etniczna$zEuropa$y18 w.
150 __ $aWojna domowa$zAfganistan
150 __ $aSport$zPolska$y20 w.

 

$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany [550/750]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola Kontrolne.

 

$2 - źródło hasła lub terminu [750]

Kod, który określa źródło hasła lub terminu, gdy drugi wskaźnik przyjmuje wartość 7. Podpole $2 stosuje się tylko w polu 750. Zasady stosowania podpola $2 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$4 kod relacji [450/550/750]

Zawiera w formie zakodowanej określenie relacji między odsyłaczem w polu 450, 550 i 750 a hasłem głównym w polu 1XX tego rekordu. Zasady stosowania podpola $4 w polach 450 i 550 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Wskazówki dotyczące stosowania podpola $4 w polu 750 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$5 – instytucja stosująca pole [450/550/750]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Interpunkcja - Ogólne zasady interpunkcji elementów podrzędnych hasła głównego wynikają z zasad katalogowania opisowego lub systemu/tezaurusa haseł przedmiotowych. Niniejsze konwencje zapisu dotyczą praktyki interpunkcji formatu MARC. Pole X50 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem, akronimem lub datą, która kończy się znakiem interpunkcyjnym.

150 __ $aMatematyka$xnauczanie$xefektywność$xbadanie
150 __ $aKomunizm$xorganizacje$y20 w.
150 __ $aMieszkania$xwyposażenie$zPolska$yod 1980 r.

Odstępy - Sąsiadujących liter skrótu lub akronimu nie oddziela się spacją.

150 __ $aHTML

Skróty składające się z więcej niż pojedynczych liter są oddzielone od poprzedzających je i następujących po nich słów bądź inicjałów/liter jedną spacją.

450 __ $aPh. D. degree

 

Znaki wyświetlane automatycznie:

- [pauza związana z zawartością podpola $x, $y lub $z]

Pauza (-), która poprzedza określnik w haśle przedmiotowym rozwiniętym nie jest zapisywana w rekordzie do odczytu maszynowego. Może być generowana systemowo jako znak wyświetlany automatycznie związany z zawartością podpól $x, $y i $z.

 

Zawartość pola:

150 __ $aKościoły i kaplice$zAustria

Przykład wyświetlania:

Kościoły i kaplice-Niemcy

X51 - nazwy geograficzne - informacje ogólne

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany

151/451/551

_ - niezdefiniowany

 

751 - tezaurus

0 - Library of Congress Subject Headings
1 - LC subject headings for children's literature
2 - Medical Subject Headings
3 - National Agricultural Library subject authority file
4 - źródło nieokreślone
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - źródło określone w podpolu $2

 

Podpola

Część główna

$a - nazwa geograficzna (NP)
$g- pozostałe informacje (P)

 

Podpola odsyłające i linkujące

$i - informacja o relacji (P) [451/551/751]
$w - podpole kontrolne (NP) 451/551/751]
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P) [551/751]
$2 - źródło hasła lub terminu (NP) [751]
$4 - kod relacji (P) 451/551/751]
$5 - instytucja stosująca pole (P) [451/551/751]
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Określniki

$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)

 

Zasady stosowania pól
Zasady określają elementy hasła geograficznego, utworzonego zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami katalogowania i budowania tezaurusów (np. Library of Congress Subject Headings). Nazwy obszaru jurysdykcji same lub z określnikami (w tym te, które reprezentują jednostki kościelne) traktuje się jako nazwy geograficzne i zapisuje się je w polach X51. Nazwę korporatywną, określenie formy, tytuł dzieła i/lub nazwę obszaru związaną z nazwą obszaru jurysdykcji zapisuje się w polach X10. Nazwy geograficzne będące elementem frazy w haśle przedmiotowym (np. Iran w Koranie) zapisuje się w polach X50. Nazwę geograficzną stosowaną tylko jako określnik w haśle przedmiotowym rozwiniętym, zapisuje się w polu 181 - określnik geograficzny.

 

W tym rozdziale opisane w sposób pełny zostały tylko zasady ogólne; pewna liczba zasad szczegółowych została opisana w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne (dla pola 451 i 551) i w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne (dla pola 751).

 

Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - niezdefiniowany

Niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_).

 

Wskaźnik drugi

W polach 151, 451 i 551, wskaźnik drugi jest niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_). W polu 751, drugi wskaźnik przyjmuje jedną z wartości opisanych w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

Podpola

$a - nazwa geograficzna

Dopowiedzenia dodawanego w nawiasach nie zapisuje się w oddzielnym polu.

151 __ $aHimalaje
151 __ $aRzym (Włochy)
151 __ $aOlsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
151 __ $aJaskinia Ciemna-Góra Okopy
151 __ $aAquincum (Węgry ; miasto dawne)
151 __ $aBodeńskie, Jezioro

$g - pozostałe informacje

Dane, do których zapisania nie służy żadne inne podpole.

151 __ $aAugusburg$gRegion$xMONICA$gProjekt
151 __ $aMichelbach$gAlzenau, Unterfranken$xApostelgarten$gLage, Weinbau
[przykłady w języku niemieckim różnych typów haseł z powtarzalnymi podpolami $g]

 

$i - informacja o relacji [451/551/751]

Relacja między odsyłaczem w polu 451, 551 lub 751 i hasłem głównym w polu 1XX rekordu bądź instrukcja tekstowa. Dla pól 451 i 551 fraza może być generowana automatycznie na podstawie tagu pola lub na podstawie kodów określonych dla podpola $w (podpole kontrolne). Podpole $i stosuje się tylko w polach 451, 551 i 751. Zasady stosowania podpola $i w polach 451 i 551 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Zasady stosowania podpola $i w polu 751 zawarte są w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$v - określnik formalny

Forma lub rodzaj dzieła, zdefiniowana w tezaurusie. Podpole $v stosowane jest tylko wówczas, gdy określnik formalny dodawany jest do nazwy geograficznej, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

151 __ $aParyż (Francja)$vPrzewodniki
151 __ $aRosja$xEkspansja terytorialna$vMapy

 

$w - podpole kontrolne [451/551/751]

Koduje za pomocą jednego lub więcej znaków pozycje kontrolujące wyświetlanie informacja i specyfikowanie relacji, ograniczeń i statusów. Podpole $w jest stosowane tylko w polach 451, 551 i 751. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania kodów określonych dla podpola $w zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania podpola $w w polu 751 zawarte są w rozdziale 751 Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$x - określnik ogólny (rzeczowy)

Określnik, do którego zapisania nie służy podpole $v - określnik formalny, podpole $y - określnik chronologiczny, ani podpole $z - określnik geograficzny. Podpole $x stosuje się w polach X51 tylko wówczas, gdy określnik ogólny dodawany jest do nazwy geograficznej, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

151 __ $aMeksyk$xa Stany Zjednoczone$xgospodarka
151 __ $aToruń (woj. kujawsko-pomorskie)$xarchiwistyka$xorganizacje
151 __ $aZegrzyńskie, Jezioro$xśrodowisko$xdegradacja

 

$y - określnik chronologiczny

Określnik, który oznacza okres. Podpole $y stosuje się w polach X51 tylko wówczas, gdy określnik chronologiczny dodawany jest do nazwy geograficznej, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

151 __ $aTatry$xalpinizm$zPolska$y20 w.
151 __ $aOdra (dorzecze)$xgospodarka$y1918-1939 r.

 

$z - określnik geograficzny

Stosowany w polach X51 tylko wówczas, gdy określnik geograficzny dodawany jest do nazwy geograficznej, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

151 __ $aBiałowieska, Puszcza$zBiałoruś

 

$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany [551/751]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola Kontrolne.

$2 - źródło hasła lub terminu [751]

Kod, który określa źródło hasła lub terminu, gdy drugi wskaźnik przyjmuje wartość 7. Podpole $2 stosuje się tylko w polu 751. Zasady stosowania podpola $2 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$4 kod relacji [451/551/751]

Zawiera w formie zakodowanej określenie relacji między odsyłaczem w polu 451, 551 i 751 a hasłem głównym w polu 1XX tego rekordu. Zasady stosowania podpola $4 w polach 451 i 551 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Wskazówki dotyczące stosowania podpola $4 w polu 751 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$5 - instytucja stosująca pole [451/551/751]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Wieloznaczne hasła główne - zobacz Załącznik D: Wieloznaczne hasła główne.

 

Interpunkcja - Ogólne zasady interpunkcji elementów podrzędnych hasła głównego wynikają z zasad katalogowania opisowego lub systemu/tezaurusa haseł przedmiotowych. Niniejsze konwencje zapisu dotyczą praktyki interpunkcji formatu MARC. Pole X51 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem, akronimem lub datą, która kończy się znakiem interpunkcyjnym.

151 __ $aPółnocne, Morze$xhydrografia$zRosja
151 __ $aHimalaje$zNepal$y21 w.

Odstępy - Sąsiadujących liter skrótu lub akronimu nie oddziela się spacją.

151 __ $aWaszyngton (Stany Zjednoczone, DC)

Skróty składające się z więcej niż pojedynczych liter są oddzielone od poprzedzających je i następujących po nich słów bądź inicjałów/liter jedną spacją.

151 __ $aVienna (W. Va.)

 

Znaki wyświetlane automatycznie:

- [pauza związana z zawartością podpola $x, $y lub $z]

Pauza (-), która poprzedza określnik w haśle przedmiotowym rozwiniętym nie jest zapisywana w rekordzie do odczytu maszynowego. Może być generowana systemowo jako znak wyświetlany automatycznie związany z zawartością podpól $x, $y i $z.

 

Zawartość pola:

151 __ $aStany Zjednoczone$xkultura$xsocjologia$y21 w.

Przykład wyświetlania:

Stany Zjednoczone-kultura-socjologia-21 w.

X55 - tematy formalne - informacje ogólne

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany

155/455/555

_- niezdefiniowany

 

755 - tezaurus

0 - Library of Congress Subject Headings
1 - LC subject headings for children's literature
2 - Medical Subject Headings
3 - National Agricultural Library subject authority file
4 - źródło nieokreślone
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - źródło określone w podpolu $2

 

Podpola

Część główna

$a - temat formalny (NP)

 

Podpola odsyłające i linkujące

$i - informacja o relacji (P) [455/555/755]
$w - podpole kontrolne (NP) [455/555/755]
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P) [555/755]
$2 - źródło hasła lub terminu (NP) [755]
$4 - kod relacji (P) [455/555/755]
$5 - instytucja stosująca pole (P) [455/555/755]
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Określniki

$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)

 

Zasady stosowania pól
Zasady określają elementy hasła formalnego, utworzonego zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami budowania tezaurusów (np. Art & Architecture Thesaurus). Tematy formalne oznaczają rodzaje materiałów wyróżniane ze względu na charakterystykę ich intelektualnej zawartości, np. biografie, katechizmy, eseje, hymny, recenzje, bądź ze względu na ich charakter fizyczny lub porządek informacji w nich zawartych, np. pamiętniki, dzienniki, katalogi, notatki, kwestionariusze, konspekty, arkusze. W kontekście materiałów graficznych, tematy formalne oznaczają rodzaje materiałów wyróżniane ze względu na punkt widzenia, cel, cechy twórcy, status publikacji lub sposób przedstawiania.

 

W tym rozdziale opisane w sposób pełny zostały tylko zasady ogólne; pewna liczba zasad została opisana w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne (dla pola 455 i 555) i w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne (dla pola 755).

 

Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - niezdefiniowany

Niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_).

 

Wskaźnik drugi

W polach 155, 455 i 555, wskaźnik drugi jest niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_). W polu 755, drugi wskaźnik przyjmuje jedną z wartości opisanych w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

 

Podpola

$a - temat formalny

Może składać się z więcej niż jednego słowa.

155 __ $aKomiksy
155 __ $aEpos
155 __ $aDokumenty dźwiękowe

$i - informacja o relacji [455/555/755]

Relacja między odsyłaczem w polu 455, 555 lub 755 i hasłem głównym w polu 1XX rekordu bądź instrukcja tekstowa. Dla pól 455 i 555 fraza może być generowana automatycznie na podstawie tagu pola lub na podstawie kodów określonych dla podpola $w (podpole kontrolne). Podpole $i stosuje się tylko w polach 455, 555 i 755. Zasady stosowania podpola $i w polach 455 i 555 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Zasady stosowania podpola $i w polu 755 zawarte są w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$v - określnik formalny

Forma lub rodzaj dzieła, zdefiniowana w tezaurusie. Podpole $v stosowane jest tylko wówczas, gdy określnik formalny dodawany jest do tematu formalnego, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

155 __ $aKomiksy$vCzasopisma

$w - podpole kontrolne [455/555/755]

Koduje za pomocą jednego lub więcej znaków pozycje kontrolujące wyświetlanie informacja i specyfikowanie relacji, ograniczeń i statusów. Podpole $w jest stosowane tylko w polach 455, 555 i 755. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania kodów określonych dla podpola $w zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania podpola $w w polu 755 zawarte są w rozdziale 755 Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$x - określnik ogólny (rzeczowy)

Określnik, do którego zapisania nie służy podpole $v - określnik formalny, podpole $y - określnik chronologiczny, ani podpole $z - określnik geograficzny. Podpole $x stosuje się w polach X55 tylko wówczas, gdy określnik ogólny dodawany jest do tematu formalnego, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

155 __ $aSłowniki frekwencyjne$xbadanie

$y - określnik chronologiczny

Określnik, który oznacza okres. Podpole $y stosuje się w polach X55 tylko wówczas, gdy określnik chronologiczny dodawany jest do tematu formalnego, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

155 __ $aBallada niemiecka$y19 w.

$z - określnik geograficzny

Stosowany w polach X55 tylko wówczas, gdy określnik geograficzny dodawany jest do tematu formalnego, aby utworzyć hasło przedmiotowe rozwinięte.

155 __ $aBajka i baśń francuska$xrecepcja$zPolska$y17-20 w.

$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany [555/755]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola Kontrolne.

 

$2 - źródło hasła lub terminu [755]

Kod, który określa źródło hasła lub terminu, gdy drugi wskaźnik przyjmuje wartość 7. Podpole $2 stosuje się tylko w polu 755. Zasady stosowania podpola $2 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$4 kod relacji [455/555/755]

Zawiera w formie zakodowanej określenie relacji między odsyłaczem w polu 455, 555 i 755 a hasłem głównym w polu 1XX tego rekordu. Zasady stosowania podpola $4 w polach 455 i 555 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Wskazówki dotyczące stosowania podpola $4 w polu 755 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$5 - instytucja stosująca pole [455/555/755]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Interpunkcja - Temat formalny, po którym następuje określnik, nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że temat formalny kończy się skrótem, akronimem lub datą, która kończy się znakiem interpunkcyjnym.

155 __ $aKronika$xhistoria$zWielka Brytania$y8-12 w.

Odstępy - Sąsiadujących liter skrótu lub akronimu nie oddziela się spacją.

 

Znaki wyświetlane automatycznie:

- [pauza związana z zawartością podpola $x, $y lub $z]

Pauza (-), która poprzedza określnik w haśle przedmiotowym rozwiniętym nie jest zapisywana w rekordzie do odczytu maszynowego. Może być generowana systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpól $x, $y i $z.

 

Zawartość pola:

155 __ $aPoezja słowiańska$xkonkursy i festiwale$zPolska$y21 w.

Przykład wyświetlania:

Poezja słowiańska-konkursy i festiwale-Polska-21 w.

X62 - obsada wykonawcza - informacje ogólne

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany

162/462/562

_ - niezdefiniowany

 

762 - tezaurus

0 - Library of Congress Subject Headings
1 - LC subject headings for children's literature
2 - Medical Subject Headings
3 - National Agricultural Library subject authority file
4 - źródło nieokreślone
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - źródło określone w podpolu $2

 

Podpola

Część główna

$a - obsada wykonawcza (NP)

 

Podpola odsyłające i linkujące

$i - informacja o relacji (P) [462/562/762]
$w - podpole kontrolne (NP) [462/562/762]
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P) [562/762]
$2 - źródło hasła lub terminu (NP) [762]
$4 - kod relacji (P) [462/562/762]
$5 - instytucja stosująca pole (P) [462/562/762]
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Określniki

$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)

 

Zasady stosowania pól
Zasady określają elementy hasła obsady wykonawczej, utworzonego zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami budowania tezaurusów (np. Library of Congress Medium of Performance Thesaurus). Do obsady wykonawczej należą instrumenty, głosy, zespoły i inne środki, które mogą być stosowane do wykonywania kompozycji muzycznych.

 

W tym rozdziale opisane w sposób pełny zostały tylko zasady ogólne; pewna liczba zasad szczegółowych została opisana w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne (dla pola 462 i 562) i w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne (dla pola 762).

 

Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - niezdefiniowany

Niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_).

 

Wskaźnik drugi

W polach 162, 462 i 562, wskaźnik drugi jest niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_). W polu 762, drugi wskaźnik przyjmuje jedną z wartości opisanych w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

Podpola

$a - obsada wykonawcza

Może składać się z więcej niż jednego słowa.

162 __ $askrzypce
162 __ $aorkiestra smyczkowa

$i - informacja o relacji [462/562/762]

Relacja między odsyłaczem w polu 462, 562 lub 762 i hasłem głównym w polu 1XX rekordu bądź instrukcja tekstowa. Dla pól 462 i 562 fraza może być generowana automatycznie na podstawie tagu pola lub na podstawie kodów określonych dla podpola $w (podpole kontrolne). Podpole $i stosuje się tylko w polach 462, 562 i 762. Zasady stosowania podpola $i w polach 462 i 562 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Zasady stosowania podpola $i w polu 762 zawarte są w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$w - podpole kontrolne [462/562/762]

Koduje za pomocą jednego lub więcej znaków pozycje kontrolujące wyświetlanie informacja i specyfikowanie relacji, ograniczeń i statusów. Podpole $w jest stosowane tylko w polach 462, 562 i 762. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania kodów określonych dla podpola $w zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania podpola $w w polu 762 zawarte są w rozdziale 762 Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany [562/762]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola Kontrolne.

 

$2 - źródło hasła lub terminu [762]

Kod, który określa źródło hasła lub terminu, gdy drugi wskaźnik przyjmuje wartość 7. Podpole $2 stosuje się tylko w polu 762. Zasady stosowania podpola $2 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$4 kod relacji [462/562/762]

Zawiera w formie zakodowanej określenie relacji między odsyłaczem w polu 462, 562 i 762 a hasłem w polu 1XX tego rekordu. Zasady stosowania podpola $4 w polach 462 i 562 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Wskazówki dotyczące stosowania podpola $4 w polu 762 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$5 - instytucja stosująca pole [462/562/762]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Interpunkcja - Pole X62 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem, akronimem, otwartą datą lub innymi danymi, które kończą się znakiem interpunkcyjnym.

 

Odstępy - Sąsiadujących liter skrótu lub akronimu nie oddziela się spacją.

X80 - określniki ogólne (rzeczowe) - informacje ogólne

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany

180/480/580

_ - niezdefiniowany

 

780 - tezaurus

0 - Library of Congress Subject Headings
1 - LC subject headings for children's literature
2 - Medical Subject Headings
3 - National Agricultural Library subject authority file
4 - źródło nieokreślone
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - źródło określone w podpolu $2

 

Podpola

Określniki

$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)

 

Podpola odsyłające i linkujące

$i - informacja o relacji (P) [480/580/780]
$w - podpole kontrolne (NP) [480/580/780]
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P) [580/780]
$2 - źródło hasła lub terminu (NP) [780]
$4 - kod relacji (P) [480/580/780]
$5 - instytucja stosująca pole (P) [480/580/780]
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Zasadt stosowania pól
Zasady określają elementy hasła określnika ogólnego (rzeczowego), utworzonego zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami katalogowania i budowania tezaurusów (np. Library of Congress Subject Headings, Medical Subject Headings). Określnik ogólny może być terminem tematycznym lub językowym, stosowanym w haśle przedmiotowym rozwiniętym bądź jako termin indeksowy w rekordach bibliograficznych. Termin tematyczny lub językowy, użyty jako element główny hasła, zapisuje się w polu 150 - hasło główne - określnik ogólny (przedmiotowy).

 

W tym rozdziale opisane w sposób pełny zostały tylko zasady ogólne; pewna liczba zasad szczegółowych została opisana w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne (dla pola 480 i 580) i w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne (dla pola 780).

 

Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - niezdefiniowany

Niezdefiniowany, zawiera puste miejsce (_).

 

Wskaźnik drugi

W polach 180, 480 i 580 wskaźnik drugi jest niezidentyfikowany i zawiera puste miejsce (_). W polu 780 drugi wskaźnik przyjmuje jedną z wartości opisanych w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

Podpola

$i - informacja o relacji [480/580/780]

Relacja między odsyłaczem w polu 480, 580 lub 780 i hasłem głównym w polu 1XX rekordu bądź instrukcja tekstowa. Dla pól 480 i 580 fraza może być generowana automatycznie na podstawie tagu pola lub na podstawie kodów określonych dla podpola $w (podpole kontrolne). Podpole $i stosuje się tylko w polach 480, 580 i 780. Zasady stosowania podpola $i w polach 480 i 580 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Zasady stosowania podpola $i w polu 780 zawarte są w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$v - określnik formalny

Forma lub rodzaj dzieła, zdefiniowana w tezaurusie. Podpole $v stosowane jest tylko wówczas, gdy określnik formalny dodawany jest do określnika ogólnego, aby utworzyć hasło określnika rozwinięte. Podpole $v stosowane jest dla terminów formalnych, gdy funkcjonują tak, jak zaznaczono wyżej; terminy są kodowane w podpolu $x, gdy funkcjonują jako określniki ogólne.

180 __ $xjęzyk rosyjski$vsłowniki

$w - podpole kontrolne [480/580/780]

Koduje za pomocą jednego lub więcej znaków pozycje kontrolujące wyświetlanie informacja i specyfikowanie relacji, ograniczeń i statusów. Podpole $w jest stosowane tylko w polach 480, 580 i 780. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania kodów określonych dla podpola $w zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania podpola $w w polu 780 zawarte są w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$x - określnik ogólny (rzeczowy)

Termin tematyczny lub językowy.

180 __ $xmetody
180 __ $xgeneza$xbadanie
180 __ $xleczenie$xpediatria

$y - określnik chronologiczny

Określnik, który oznacza okres. Podpole $y stosuje się w polach X80 tylko wówczas, gdy określnik chronologiczny dodawany jest do określnika ogólnego, aby utworzyć hasło określnika rozwinięte.

180 __ $xa Grecja$y4-2 w. P.n.e.
180 __ $xpolityka$zZSRR$y1945-1989 r.

$z - określnik geograficzny

Stosowany w polach X80 tylko wówczas, gdy określnik geograficzny dodawany jest do określnika ogólnego, aby utworzyć hasło określnika rozwinięte.

180 __ $xpsychologia$zNiemcy$y1933-1945 r.
180 __ $xprawo$xhistoria$zIzrael$y1945-1989 r.

$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany [580/780]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola Kontrolne.

 

$2 - źródło hasła lub terminu [780]

Kod, który określa źródło hasła lub terminu, gdy drugi wskaźnik przyjmuje wartość 7. Podpole $2 stosuje się tylko w polu 780. Zasady stosowania podpola $2 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$4 kod relacji [480/580/780]

Zawiera w formie zakodowanej określenie relacji między odsyłaczem w polu 480, 580 i 780 a hasłem głównym w polu 1XX tego rekordu. Zasady stosowania podpola $4 w polach 480 i 580 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Wskazówki dotyczące stosowania podpola $4 w polu 780 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$5 - instytucja stosująca pole [480/580/780]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Interpunkcja - Ogólne zasady interpunkcji elementów podrzędnych hasła głównego wynikają z zasad katalogowania opisowego lub systemu/tezaurusa haseł przedmiotowych. Niniejsze konwencje zapisu dotyczą praktyki interpunkcji formatu MARC. Pole X80 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem, akronimem lub danymi, które kończą się znakiem interpunkcyjnym.

180 __ $xteoria$y20 w.

Odstępy - Sąsiadujących liter akronimu nie oddziela się spacją.

180 __ $xbhp

Termin skrócony i następujący po nim liczebnik oddziela się jedną spacją.

180 __ $xhistoria$yok. 30-600

Jeżeli przynajmniej jeden z elementów skrótu składa się z co najmniej dwóch liter, elementy skrótu rozdziela się jedną spacją.

130 _0 $aMineral resources series (Morgantown, W. Va.)

 

Znaki wyświetlane automatycznie:

- [pauza związana z zawartością podpola $x, $y lub $z]

Pauza (-), która poprzedza określnik w haśle przedmiotowym rozwiniętym nie jest zapisywana w rekordzie do odczytu maszynowego. Może być generowana systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpól $x, $y i $z.

 

Zawartość pola:

180 __ $xemigracja$y21 w.

Przykład wyświetlania:

emigracja-21 w.

X81 - określniki geograficzne - informacje ogólne

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany

181/481/581

_ - niezdefiniowany

 

781 - tezaurus

0 - Library of Congress Subject Headings
1 - LC subject headings for children's literature
2 - Medical Subject Headings
3 - National Agricultural Library subject authority file
4 - źródło nieokreślone
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - źródło określone w podpolu $2

 

Podpola

Określniki

$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)

 

Podpola odsyłające i linkujące

$i - informacja o relacji (P) [481/581/781]
$w - podpole kontrolne (NP) [481/581/781]
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P) [581/781]
$2 - źródło hasła lub terminu (NP) [781]
$4 - kod relacji (P) [481/581/781]
$5 - instytucja stosująca pole (P) [481/581/781]
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Zasady stosowania pól
Zasady określają elementy hasła określnika geograficznego, utworzonego zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami katalogowania i budowania tezaurusów (np. Library of Congress Subject Headings, Medical Subject Headings). Określnik geograficzny stosuje się w haśle przedmiotowym rozwiniętym bądź jako termin indeksowy w rekordach bibliograficznych. Nazwa geograficzna użyta jako element główny hasła, zapisuje się w polu 151 - hasło główne - określnik geograficzny.

 

W tym rozdziale opisane w sposób pełny zostały tylko zasady ogólne; pewna liczba zasad szczegółowych została opisana w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne (dla pola 481 i 581) i w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne (dla pola 781).

 

Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - niezdefiniowany

Niezdefiniowany, zawiera puste miejsce (_).

 

Wskaźnik drugi

W polach 181, 481 i 581 wskaźnik drugi jest niezidentyfikowany i zawiera puste miejsce (_). W polu 781 drugi wskaźnik przyjmuje jedną z wartości opisanych w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

Podpola

$i - informacja o relacji [481/581/781]

Relacja między odsyłaczem w polu 481, 581 lub 781 i hasłem głównym w polu 1XX rekordu bądź instrukcja tekstowa. Dla pól 481 i 581 fraza może być generowana automatycznie na podstawie tagu pola lub na podstawie kodów określonych dla podpola $w (podpole kontrolne). Podpole $i stosuje się tylko w polach 481, 581 i 781. Zasady stosowania podpola $i w polach 481 i 581 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Zasady stosowania podpola $i w polu 781 zawarte są w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$v - określnik formalny

Forma lub rodzaj dzieła, zdefiniowana w tezaurusie. Podpole $v stosowane jest tylko wówczas, gdy określnik formalny dodawany jest do określnika ogólnego, aby utworzyć hasło określnika rozwinięte. Podpole $v stosowane jest dla terminów formalnych, gdy funkcjonują tak, jak zaznaczono wyżej; terminy są kodowane w podpolu $x, gdy funkcjonują jako określniki ogólne.

181 __ $zParyż (Francja)$vfotografie

$w - podpole kontrolne [481/581/781]

Koduje za pomocą jednego lub więcej znaków pozycje kontrolujące wyświetlanie informacja i specyfikowanie relacji, ograniczeń i statusów. Podpole $w jest stosowane tylko w polach 481, 581 i 781. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania kodów określonych dla podpola $w zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania podpola $w w polu 781 zawarte są w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$x - określnik ogólny (rzeczowy)

Termin tematyczny lub językowy. Podpole $x stosuje się w polach X81 tylko wówczas, gdy określnik ogólny dodawany jest do określnika geograficznego, aby utworzyć hasło określnika rozwinięte.

181 __ $zMississippi$zTippah Country$xhistoria

$y - określnik chronologiczny

Określnik, który oznacza okres. Podpole $y stosuje się w polach X81 tylko wówczas, gdy określnik chronologiczny dodawany jest do określnika geograficznego, aby utworzyć hasło określnika rozwinięte.

181 __ $zGrecja$y21 w.
181 __ $zNiemcy$y1918-1945 r.

$z - określnik geograficzny

181 __ $zKraków (woj. małopolskie)
181 __ $zPolska
181 __ $zEuropa

$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany [581/781]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola Kontrolne.

 

$2 - źródło hasła lub terminu [781]

Kod, który określa źródło hasła lub terminu, gdy drugi wskaźnik przyjmuje wartość 7. Podpole $2 stosuje się tylko w polu 781. Zasady stosowania podpola $2 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$4 kod relacji [481/581/781]

Zawiera w formie zakodowanej określenie relacji między odsyłaczem w polu 481, 581 i 781 a hasłem głównym w polu 1XX tego rekordu. Zasady stosowania podpola $4 w polach 481 i 581 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Wskazówki dotyczące stosowania podpola $4 w polu 781 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$5 - instytucja stosująca pole [481/581/781]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Interpunkcja - Ogólne zasady interpunkcji elementów podrzędnych hasła głównego wynikają z zasad katalogowania opisowego lub systemu/tezaurusa haseł przedmiotowych. Niniejsze konwencje zapisu dotyczą praktyki interpunkcji formatu MARC. Pole X81 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem, akronimem lub danymi, które kończą się znakiem interpunkcyjnym.

181 __ $zHiszpania$y21 w.

Odstępy - Sąsiadujących liter akronimu nie oddziela się spacją.

181 __ $zWaszyngton (Stany Zjednoczone, DC)

 

Znaki wyświetlane automatycznie:

- [pauza związana z zawartością podpola $x, $y lub $z]

Pauza (-), która poprzedza określnik w haśle przedmiotowym rozwiniętym nie jest zapisywana w rekordzie do odczytu maszynowego. Może być generowana systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpól $x, $y i $z.

 

Zawartość pola:

181 __ $zWaszyngton (Stany Zjednoczone, DC)$y19 w.

Przykład wyświetlania:

Waszyngton (Stany Zjednoczone, DC)-19 w.

X82 - określniki chronologiczne - informacje ogólne

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany

182/482/582

_ - niezdefiniowany

 

782 - tezaurus

0 - Library of Congress Subject Headings
1 - LC subject headings for children's literature
2 - Medical Subject Headings
3 - National Agricultural Library subject authority file
4 - źródło nieokreślone
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - źródło określone w podpolu $2

 

Podpola

Określniki

$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)

 

Podpola odsyłające i linkujące

$i - informacja o relacji (P) [482/582/782]
$w - podpole kontrolne (NP) [482/582/782]
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P) [582/782]
$2 - źródło hasła lub terminu (NP) [782]
$4 - kod relacji (P) [482/582/782]
$5 - instytucja stosująca pole (P) [482/582/782]
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Zasady stosowania pól
Zasady określają elementy hasła określnika chronologicznego, utworzonego zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami katalogowania i budowania tezaurusów (np. Library of Congress Subject Headings, Medical Subject Headings). Określnik chronologiczny stosuje się w haśle przedmiotowym rozwiniętym bądź jako termin indeksowy w rekordach bibliograficznych. Termin chronologiczny użyty jako element główny hasła zapisuje się w polu 150 - hasło główne - określnik ogólny.

 

W tym rozdziale opisane w sposób pełny zostały tylko zasady ogólne; pewna liczba zasad szczegółowych została opisana w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne (dla pola 482 i 582) i w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne (dla pola 782).

 

Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - niezdefiniowany

Niezdefiniowany, zawiera puste miejsce (_).

 

Wskaźnik drugi

W polach 182, 482 i 582 wskaźnik drugi jest niezidentyfikowany i zawiera puste miejsce (_). W polu 781 drugi wskaźnik przyjmuje jedną z wartości opisanych w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

Podpola

$i - informacja o relacji [482/582/782]

Relacja między odsyłaczem w polu 482, 582 lub 782 i hasłem głównym w polu 1XX rekordu bądź instrukcja tekstowa. Dla pól 482 i 582 fraza może być generowana automatycznie na podstawie tagu pola lub na podstawie kodów określonych dla podpola $w (podpole kontrolne). Podpole $i stosuje się tylko w polach 482, 582 i 782. Zasady stosowania podpola $i w polach 481 i 581 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Zasady stosowania podpola $i w polu 781 zawarte są w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$v - określnik formalny

Forma lub rodzaj dzieła, zdefiniowana w tezaurusie. Podpole $v stosowane jest w polach X82 tylko wówczas, gdy określnik formalny dodawany jest do określnika chronologicznego, aby utworzyć hasło określnika rozwinięte.

182 __ $y1989-$vczasopisma

$w - podpole kontrolne [482/582/782]

Koduje za pomocą jednego lub więcej znaków pozycje kontrolujące wyświetlanie informacja i specyfikowanie relacji, ograniczeń i statusów. Podpole $w jest stosowane tylko w polach 482, 582 i 782. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania kodów określonych dla podpola $w zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania podpola $w w polu 782 zawarte są w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$x - określnik ogólny (rzeczowy)

Termin tematyczny lub językowy. Podpole $x stosuje się w polach X82 tylko wówczas, gdy określnik ogólny dodawany jest do określnika chronologicznego, aby utworzyć hasło określnika rozwinięte.

182 __ $y1981-$xjęzyk francuski
182 __ $ynowożytność, 1500-1700$xhistoria i krytyka

$y - określnik chronologiczny

Określnik, który oznacza okres.

182 __ $y1945-1989 r.
182 __ $y16-17 w.
182 __ $y22-12 w. p.n.e.

$z - określnik geograficzny

Podpole $x stosuje się w polach X82 tylko wówczas, gdy określnik geograficzny dodawany jest do określnika chronologicznego, aby utworzyć hasło określnika rozwinięte.

 

$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany [582/782]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola Kontrolne.

 

$2 - źródło hasła lub terminu [782]

Kod, który określa źródło hasła lub terminu, gdy drugi wskaźnik przyjmuje wartość 7. Podpole $2 stosuje się tylko w polu 782. Zasady stosowania podpola $2 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$4 kod relacji [482/582/782]

Zawiera w formie zakodowanej określenie relacji między odsyłaczem w polu 482, 582 i 782 a hasłem głównym w polu 1XX tego rekordu. Zasady stosowania podpola $4 w polach 482 i 582 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Wskazówki dotyczące stosowania podpola $4 w polu 782 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$5 - instytucja stosująca pole [482/582/782]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Interpunkcja - Ogólne zasady interpunkcji elementów podrzędnych hasła głównego wynikają z zasad katalogowania opisowego lub systemu/tezaurusa haseł przedmiotowych. Niniejsze konwencje zapisu dotyczą praktyki interpunkcji formatu MARC. Pole X82 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem, akronimem lub danymi, które kończą się znakiem interpunkcyjnym.

181 __ $y5-3 w. p.n.e.
181 __ $y1989-

Odstępy - Sąsiadujących liter akronimu nie oddziela się spacją.

182 __ $y332-30 p.n.e.

Termin skrócony i następujący po nim liczebnik lub słowo oddziela się jedną spacją.

182 __ $ywczesny kościół, ok. 30-600

 

Znaki wyświetlane automatycznie:

- [pauza związana z zawartością podpola $x, $y lub $z]

Pauza (-), która poprzedza określnik w haśle przedmiotowym rozwiniętym nie jest zapisywana w rekordzie do odczytu maszynowego. Może być generowana systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpól $x, $y i $z.

 

Zawartość pola:

182 __ $y20 w.

Przykład wyświetlania:

20 w.

X85 - określniki formalne - informacje ogólne

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany

185/485/585

_ - niezdefiniowany

 

785 - tezaurus

0 - Library of Congress Subject Headings
1 - LC subject headings for children's literature
2 - Medical Subject Headings
3 - National Agricultural Library subject authority file
4 - źródło nieokreślone
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - źródło określone w podpolu $2

 

Podpola

Określniki

$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)

 

Podpola odsyłające i linkujące

$i - informacja o relacji (P) [485/585/785]
$w - podpole kontrolne (NP) [485/585/785]
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P) [585/785]
$2 - źródło hasła lub terminu (NP) [785]
$4 - kod relacji (P) [485/585/785]
$5 - instytucja stosująca pole (P) [485/585/785]
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Zasady stosowania pól
Zasady określają elementy hasła określnika formalnego, utworzonego zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami katalogowania i budowania tezaurusów (np. Medical Subject Headings). Określnik formalny stosuje się w haśle przedmiotowym rozwiniętym bądź jako termin indeksowy w rekordach bibliograficznych. Termin formalny użyty jako element główny hasła zapisuje się w polu 155 - hasło główne - określnik formalny.

 

W tym rozdziale opisane w sposób pełny zostały tylko zasady ogólne; pewna liczba zasad szczegółowych została opisana w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne (dla pola 485 i 585) i w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne (dla pola 785).

 

Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - niezdefiniowany

Niezdefiniowany, zawiera puste miejsce (_).

 

Wskaźnik drugi

W polach 185, 485 i 585 wskaźnik drugi jest niezidentyfikowany i zawiera puste miejsce (_). W polu 785 drugi wskaźnik przyjmuje jedną z wartości opisanych w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

Podpola

$i - informacja o relacji [485/585/785]

Relacja między odsyłaczem w polu 485, 585 lub 785 i hasłem głównym w polu 1XX rekordu bądź instrukcja tekstowa. Dla pól 485 i 585 fraza może być generowana automatycznie na podstawie tagu pola lub na podstawie kodów określonych dla podpola $w (podpole kontrolne). Podpole $i stosuje się tylko w polach 485, 585 i 785. Zasady stosowania podpola $i w polach 485 i 585 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Zasady stosowania podpola $i w polu 785 zawarte są w rozdziale 7XX - powiązanie z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$v - określnik formalny

Forma lub rodzaj dzieła, zdefiniowana w tezaurusie.

185 __ $vfikcja
185 __ $vskróty
185 __ $vindeksy$vczasopisma

$w - podpole kontrolne [485/585/785]

Koduje za pomocą jednego lub więcej znaków pozycje kontrolujące wyświetlanie informacja i specyfikowanie relacji, ograniczeń i statusów. Podpole $w jest stosowane tylko w polach 485, 585 i 785. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania kodów określonych dla podpola $w zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Definicje pozycji znakowych i zasady stosowania podpola $w w polu 785 zawarte są w rozdziale 7XX Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$x - określnik ogólny (rzeczowy)

Termin tematyczny lub językowy. Podpole $x stosuje się w polach X85 tylko wówczas, gdy określnik ogólny dodawany jest do określnika formalnego, aby utworzyć hasło określnika rozwinięte.

185 __ $vsłowniki$xjęzyk hiszpański

$y - określnik chronologiczny

Określnik, który oznacza okres. Podpole $y stosuje się w polach X85 tylko wówczas, gdy określnik chronologiczny dodawany jest do określnika formalnego, aby utworzyć hasło określnika rozwinięte.

185 __ $vpoezja$ydo 1500

$z - określnik geograficzny

Podpole $x stosuje się w polach X85 tylko wówczas, gdy określnik geograficzny dodawany jest do określnika formalnego, aby utworzyć hasło określnika rozwinięte.

185 __ $vkatalogi i kolekcje$zStany Zjednoczone

$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany [585/785]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola Kontrolne.

 

$2 - źródło hasła lub terminu [785]

Kod, który określa źródło hasła lub terminu, gdy drugi wskaźnik przyjmuje wartość 7. Podpole $2 stosuje się tylko w polu 785. Zasady stosowania podpola $2 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$4 kod relacji [485/585/785]

Zawiera w formie zakodowanej określenie relacji między odsyłaczem w polu 485, 585 i 785 a hasłem głównym w polu 1XX tego rekordu. Zasady stosowania podpola $4 w polach 485 i 585 zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odniesienia - Informacje ogólne. Wskazówki dotyczące stosowania podpola $4 w polu 785 zawarte są w rozdziale 7XX - Powiązania z hasłem głównym - informacje ogólne.

 

$5 - instytucja stosująca pole [485/585/785]

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Interpunkcja - Ogólne zasady interpunkcji elementów podrzędnych hasła głównego wynikają z zasad katalogowania opisowego lub systemu/tezaurusa haseł przedmiotowych. Niniejsze konwencje zapisu dotyczą praktyki interpunkcji formatu MARC. Pole X85 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem, akronimem lub danymi, które kończą się znakiem interpunkcyjnym.

 

Odstępy - Sąsiadujących liter akronimu nie oddziela się spacją.

185 __ $yczasopisma$zWaszyngton (Stany Zjednoczone, DC)

Termin skrócony i następujący po nim liczebnik lub słowo oddziela się jedną spacją.

 

Znaki wyświetlane automatycznie:

- [pauza związana z zawartością podpola $x, $y lub $z]

Pauza (-), która poprzedza określnik w haśle przedmiotowym rozwiniętym nie jest zapisywana w rekordzie do odczytu maszynowego. Może być generowana systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpól $x, $y i $z.

 

Stosowanie pól $v, $x, $z w LCSH - Dla terminów z Library of Congress Subject Headings, podpole $v - określnik formalny, podpole $x - określnik ogólny (rzeczowy), podpole $y - określnik chronologiczny i podpole $z - określnik geograficzny są rzadko używane w połączeniu z terminem głównym w polu X85, ponieważ określnik formalny zasadniczo nie powinien następować po innym określniku, gdy funkcjonuje jako forma.

Grupy pól 1XX i 3XX

100 - hasło główne - nazwa osobowa (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy - typ nazwy osobowej Wskaźnik drugi
0 - imię
1 - nazwisko
3 - ród/rodzina
_ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - nazwa osobowa (NP)
$b - numeracja (NP)
$c - tytuły i dopowiedzenia związane z nazwą (P)
$d - daty związane z nazwą (NP)
$e - termin określający relację / określenie funkcji (P)
$f - data dzieła (NP)
$g - pozostałe informacje (NP)
$h - typ dokumentu (NP)
$j - informacja o atrybucji (P)
$k - określenie formy (P)
$l - język dzieła (NP)
$m - obsada dzieła muzycznego (P)
$n - numer/oznaczenie części/sekcji dzieła (P)
$o - informacja o aranżacji (NP)
$p - nazwa części/sekcji dzieła (P)
$q - pełniejsza forma nazwy (NP)
$r - tonacja (NP)
$s - wersja (NP)
$t - tytuł dzieła (NP)
$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Ujednolicona nazwa osobowa używana w hasłach głównych (hasło główne - nazwa osobowa, hasło główne - autor/tytuł, hasło główne przedmiotowe rozwinięte) lub nieujednolicona nazwa osobowa używana w odsyłaczach orientacyjnych całkowitych i uzupełniających tych samych typów.

 

W hasłach głównych zapisuje się ujednoliconą nazwę osobową, zaś w odsyłaczach orientacyjnych nieujednoliconą nazwę osobową.

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania pola 100 (hasło główne - nazwa osobowa) - zobacz X00 - nazwy osobowe - informacje ogólne.

Przykłady:
100 1_ $aKrajewski, Marek$d(1966- )
100 1_ $aHouellebecq, Michel$d(1956- ).$tSoumission
100 1_ $aTansman, Aleksander$d(1897-1986).$tSonaty.$mWiolonczela i fortepian.$nNr 2 

110 - hasło główne - nazwa ciała zbiorowego (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy - - typ nazwy ciała zbiorowego Wskaźnik drugi
0 - nazwa w szyku odwróconym
1 - nazwa obszaru jurysdykcji
2 - nazwa w szyku naturalnym
_ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - nazwa ciała zbiorowego lub nazwa obszaru jurysdykcji (NP)
$b - jednostka podrzędna (P)
$c - miejsce imprezy (P)
$d - data imprezy lub podpisania umowy (P)
$e - termin określający relację / określenie funkcji (P)
$f - data dzieła (NP)
$g - pozostałe informacje (NP)
$h - typ dokumentu (NP)
$k - określenie formy (P)
$l - język dzieła (NP)
$m - obsada dzieła muzycznego (P)
$n - numer/oznaczenie części/sekcji dzieła (P)
$o - informacja o aranżacji (NP)
$p - nazwa części/sekcji dzieła (P)
$r - tonacja (NP)
$s - wersja (NP)
$t - tytuł dzieła (NP)
$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Ujednolicona nazwa ciała zbiorowego używana w hasłach głównych lub nieujednolicona nazwa ciała zbiorowego używana w odsyłaczach orientacyjnych całkowitych i uzupełniających.

 

W hasłach głównych zapisuje się ujednoliconą nazwę ciała zbiorowego, zaś w odsyłaczach orientacyjnych nieujednoliconą nazwę ciała zbiorowego.

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania pola 110 (hasło główne - ciało zbiorowe) - zobacz X10 - nazwy ciał zbiorowych - informacje ogólne

Przykłady:
110 2_ $aPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku
110 2_ $aWydawnictwo 2 Kolory

111 - hasło główne - nazwa imprezy (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy - typ nazwy imprezy Wskaźnik drugi
0 - nazwa w szyku odwróconym
1 - nazwa obszaru jurysdykcji
2 - nazwa w szyku naturalnym
_ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - nazwa imprezy lub nazwa obszaru jurysdykcji (NP)
$c - miejsce imprezy (P)
$d - data imprezy (P)
$e - jednostka podrzędna (P)
$f - data dzieła (NP)
$g - pozostałe informacje (NP)
$h - typ dokumentu (NP)
$j -  termin określający relację / określenie funkcji (P)
$k - określenie formy (P)
$l - język dzieła (NP)
$n - numer/oznaczenie części/sekcji dzieła (P)
$p - nazwa części/sekcji dzieła (P)
$q - nazwa imprezy następująca po nazwie obszaru jurysdykcji (NP)
$s - wersja (NP)
$t - tytuł dzieła (NP)
$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Ujednolicona nazwa imprezy używana w hasłach głównych lub nieujednolicona nazwa imprezy używana w odsyłaczach orientacyjnych całkowitych i uzupełniających. 

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania pola 111 (hasło główne - impreza) - zobacz X11 - nazwy imprez - informacje ogólne.

Przykłady:
111 2_ $aOgólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej$n(21 ;$d2003 ;$cWarszawa)
111 2_ $aŁomżyńskie Spotkania Językoznawcze$d(2008)

130 - hasło główne - tytuł ujednolicony (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi - znaki nieuwzględniane przy sortowaniu
_ - niezdefiniowany 0-9 - liczba znaków nieuwzględnianych przy sortowaniu

 

Podpola
$a - tytuł ujednolicony (NP)
$d - data podpisania umowy (P)
$f - data dzieła (NP)
$g - pozostałe informacje (NP)
$h - typ dokumentu (NP)
$k - określenie formy (P)
$l - język dzieła (NP)
$m - obsada dzieła muzycznego (P)
$n - numer/oznaczenie części/sekcji dzieła (P)
$o - informacja o aranżacji (NP)
$p - nazwa części/sekcji dzieła (P)
$r - tonacja (NP)
$s - wersja (NP)
$t - tytuł dzieła (NP)
$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Ujednolicony tytuł używany w hasłach głównych lub nieujednolicony tytuł używany w odsyłaczach orientacyjnych całkowitych i uzupełniających.

 

W hasłach głównych zapisuje się ujednoliconą nazwę tytułu, zaś w odsyłaczach orientacyjnych nieujednoliconą nazwę tytułu.

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania pola 130 (hasło główne - tytuł ujednolicony) - zobacz X30 - tytuły ujednolicone - informacje ogólne.

Przykłady:
130 _0 $aMahabharata.$pBhagawadgita
130 _0 $aBiblia.$pNT.$pListy do Koryntian 

147 - hasło główne - nazwa wydarzenia (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - nazwa wydarzenia (NP)
$c - miejsce wydarzenia (P)
$d - data wydarzenia (NP)
$g - pozostałe informacje (NP)
$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
W rekordzie ujednoliconego hasła głównego pole 147 zawiera ujednoliconą formę nazwy wydarzenia. W rekordach odsyłaczy orientacyjnych pole to zawiera nieujednoliconą formę nazwy wydarzenia. 

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania pola 147 i konwencje zapisu - zobacz X47 - nazwy wydarzeń - informacje ogólne.

Przykłady:
147 __ $aWybuch Wezuwiusza$c(Włochy :$d79)
147 __ $aRewolucja$c(Armenia :$d1917-1920)
147 __ $aPowstanie styczniowe$d(1863-1864) 

148 - hasło główne - chronologia (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - chronologia (NP)
$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Ujednolicony przedział chronologiczny używany w hasłach głównych lub nieujednolicony przedział chronologiczny używany w odsyłaczach orientacyjnych całkowitych i uzupełniających. 

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania pola 148 (hasło główne - chronologia) - zobacz X48 i chronologia - informacje ogólne.

Przykłady:
148 __ $a1601-1700
148 __ $a1501-1700
148 __ $a1863

150 - hasło główne - temat ogólny (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - termin ogólny lub nazwa geograficzna (NP)
$b - termin ogólny następujący po nazwie geograficznej (NP)
$g - pozostałe informacje (P)
$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Ujednolicony temat ogólny używany w hasłach głównych lub nieujednolicony temat ogólny używany w odsyłaczach orientacyjnych całkowitych i uzupełniających. 

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania pola 150 (hasło główne - temat ogólny) - zobacz X50 - temat ogólny - informacje ogólne.

Przykłady:
150 __ $aKorupcja
150 __ $aJęzykoznawstwo 

151 - hasło główne - nazwa geograficzna (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - nazwa geograficzna (NP)
$g - pozostałe informacje (P)
$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Ujednolicony nazwa geograficzna używana w hasłach głównych lub nieujednolicona nazwa geograficzna używana w odsyłaczach orientacyjnych całkowitych i uzupełniających.

 

W hasłach głównych zapisuje się ujednoliconą nazwę geograficzną, zaś w odsyłaczach orientacyjnych nieujednoliconą nazwę geograficzną.

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania pola 151 (hasło główne - nazwa geograficzna) - zobacz X51 - nazwa geograficzna - informacje ogólne.

Przykłady:
151 __ $aWarszawa
151 __ $aJózefów (woj. mazowieckie, pow. Otwock) 

155 - hasło główne - temat formalny (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - temat formalny (NP)
$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Ujednolicony temat formalny używany w hasłach głównych lub nieujednolicony temat formalny używany w odsyłaczach orientacyjnych całkowitych i uzupełniających.

 

W hasłach głównych zapisuje się ujednolicony temat formalny, zaś w odsyłaczach orientacyjnych nieujednolicony temat formalny.

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania pola 155 (hasło główne - temat formalny) - zobacz X55 - temat formalny - informacje ogólne.

Przykłady:
155 __ $aOpowiadanie
155 __ $aEpos 

162 - hasło główne - obsada wykonawcza (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - obsada wykonawcza (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Ujednolicona nazwa obsady wykonawczej używana w hasłach głównych lub nieujednolicona nazwa obsady wykonawczej używana w odsyłaczach orientacyjnych całkowitych i uzupełniających.

 

W hasłach głównych zapisuje się ujednoliconą nazwę obsady wykonawczej, zaś w odsyłaczach orientacyjnych nieujednoliconą nazwę obsady wykonawczej.

 

Zasady stosowania pola

Zasady stosowania pola 155 (hasło główne - temat formalny) - zobacz X62 - obsada wykonawcza - informacje ogólne.

Przykłady:
162 __ $aerhu
162 __ $askrzypce 

180 - hasło główne - określnik ogólny (rzeczowy) (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Termin określający temat ogólny stosowany jako hasło główne w rekordzie określnika - zobacz X80 - określniki ogólne (rzeczowe) - informacje ogólne.

 Przykłady:
180 __ $xa Płock (woj. mazowieckie)
180 __ $xhistoria$yod 1991 r.
180 __ $xgrzybica
180 __ $xzdrowotność$zPolska$y1945-1989 r.
180 __ $xkucharstwo i przetwórstwo
180 __ $xdoświadczalnictwo
180 __ $xpomoc i ratunek$xprawo$zNiemcy
180 __ $xwyrazy obce$vsłowniki

181 - hasło główne - określnik geograficzny (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Termin określający nazwę geograficzną stosowany jako hasło główne w rekordzie określnika - zobacz X81 - określniki geograficzne - informacje ogólne.

Przykłady:
181 __ $zPolska
181 __ $zarabskie, kraje$xa islam
181 __ $zParyż (Francja)$vfotografie
181 __ $zNiemcy$xprawo$y1933-1945 r.

182 - hasło główne - określnik chronologiczny (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Termin określający chronologię stosowany jako hasło główne w rekordzie określnika - zobacz X182 - określniki chronologiczne - informacje ogólne.

 Przykłady:
182 __ $yod 1991 r.
182 __ $y18 w.
182 __ $y16-18 w.$xprawo$zNiemcy

185 - hasło główne - określnik formalny (NP)

Wskaźniki
Wkaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$v - określnik formalny (P)
$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Termin określający formę stosowany jako hasło główne w rekordzie określnika - zobacz X85 - określniki formalne - informacje ogólne.

Przykłady:
185 __ $vpoezja$y17-18 w.
185 __ $vsłowniki
185 __ $vbibliografie zalecające$zPolska$y21 w.

336 - typ zawartości (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - termin określający typ zawartości (P)
$b - kod określający typ zawartości (P)
$0 – powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator (NP)
$2 – źródło (NP)
$3 – wyszczególnienie materiału, którego opis dotyczy (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Forma przekazu, w której wyrażono dzieło. Pole 336 umożliwia wyrażenie typów zawartości z różnych list w wypadku haseł tytułowych bądź haseł autor/tytuł.

 

Różne określenia typów zawartości pochodzące z jednego słownika lub listy kodów można zapisać w tym samym polu, powtarzając podpole $a - termin określający typ zawartości lub podpole $b - kod określający typ zawartości. Terminy zaczerpnięte z różnych źródeł zapisuje się w oddzielnych polach 336.

 

Zasady stosowania pola

Wskaźniki

 Oba wskaźniki są niezidentyfikowane i zawierają puste miejsce (_).

 

Podpola

$a - termin określający typ zawartości

Typ zawartości opisywanego dzieła.

336 __ $aTekst$btxt$2rdacontent

336 __ $aSłowo mówione$bspw$2rdacontent

$b - kod określający typ zawartości

Kod określający typ zawartości opisywanego dzieła.

336 __ $bprm$2rdacontent

336 __ $btxt$2rdacontent$3liner notes

$0 – powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

336 __ $amuzyka$bprm$0(uri)http://id.loc.gov/vocabulary/contentTypes/prm$2rdacontent

336 __ $amuzyka$0(uri)http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1011

$2 – źródło

Kod MARC określający źródło terminu bądź kodu użytego do zapisania informacji o typie zawartości. Kod przejmuje się z: Genre/Form Code and Term Source Codes.

336 __ $btdm$2rdacontent

 

$3 – wyszczególnienie materiału, którego opis dotyczy

Część opisywanego materiału, którego dotyczy pole.

336 __ $aTekst$2rdacontent$3liner notes

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

348 - postać zapisu muzycznego (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - termin określający postać zapisu muzycznego (P)
$b - kod określający postać zapisu muzycznego (P)
$0 - powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator (NP)
$2 - źródło (NP)
$3 - wyszczególnienie materiału, którego opis dotyczy (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Muzyczny lub fizyczny układ zawartości dzieła, którego realizacją jest zapis muzyczny.

 

Różne formaty pochodzące z jednego słownika lub listy kodów można zapisać w tym samym polu, powtarzając podpole $a - termin określający postać zapisu muzycznego lub podpole $b - kod określający postać zapisu muzycznego. Terminy zaczerpnięte z różnych źródeł zapisuje się w oddzielnych polach 348.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
Oba wskaźniki są niezidentyfikowane i zawierają puste miejsce (_). 

 

Podpola

$a - termin określający postać zapisu muzycznego

Termin określający postać zapisu muzycznego w dziele.

348 __ $apartytura wokalna$agłos dyrekcyjny fortepianu

$b - kod określający postać zapisu muzycznego

Kod określający typ notacji muzycznej w dziele.

348 __ $apartytura wokalna$b[kod partytury wokalnej]$2[kod źródła]
348 __ $agłos dyrekcyjny fortepianu$b[kod głosu dyrekcyjnego fortepianu]$2[kod źródła]

$0 – powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

$2 – źródło

Kod MARC źródła terminu bądź kodu określającego postać zapisu muzycznego.

348 __ $apartytura$b[kod partytury]$2[kod źródła]

$3 – wyszczególnienie materiału, którego opis dotyczy

Część opisywanego materiału, którego dotyczy pole.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

368 - inne atrybuty osoby lub ciała zbiorowego (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - typ ciała zbiorowego (P)
$b - typ jurysdykcji (P)
$c - inne określenie (P)
$d - tytuł osoby (P)
$s - data początkowa aktywności (NP)
$t - data końcowa aktywności (NP)
$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI) (P)
$v - źródło informacji (P)
$0 – powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator (NP)
$2 – źródło (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Każdy atrybut, który służy do opisania osoby lub ciała zbiorowego lub który może być potrzebny do odróżnienia od innych osób lub ciał zbiorowych i dla którego nie zostało zdefiniowane oddzielne oznaczenie zawartości.

 

Dla osoby: pole może zawierać określenia tytułu osoby lub inne atrybuty.

 

Dla ciała zbiorowego: pole może zawierać określenia typu ciała zbiorowego lub jurysdykcji bądź inne atrybuty.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
 Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_).

 

Podpola

$a - typ ciała zbiorowego

Odpowiednie określenie, wyrażone w języku preferowanym przez instytucję tworzącą dane, stosowane wtedy, gdy przyjęta nazwa ciała zbiorowego nie wskazuje, że jest to ciało zbiorowe.

110 2_ $aTVN
368 __ $aStacja telewizyjna

110 2_ $aJohann Traeg (firma)
368 __ $aFirma

$b - typ jurysdykcji

Typ jurysdykcji, wyrażony w języku preferowanym przez instytucję tworzącą dane.

151 __ $aCork (Irlandia ; hrabstwo)
368 __ $bHrabstwo

151 __ $aLlanmadoc (Walia)
368 __ $bWieś

151 __ $aRzym (Włochy)
368 __ $bMiasto
368 __ $bStolica

$c - inne określenie

Odpowiednie określenie, wyrażone w języku preferowanym przez instytucję tworzącą dane, dotyczące atrybutu, do którego zapisania nie służy podpole $a - typ ciała zbiorowego, $b - typ jurysdykcji ani $d - tytuł osoby.

110 2_ $aKościół Boży (ruch uświęceniowy)
368 __ $cRuch uświęceniowy

100 0_ $aStanisław Kostka$c(św. ;$d1550-1568)
368 __ $cŚwięty

$d - tytuł osoby

Tytuł wskazujący królewskość, szlachectwo, urząd lub godność kościelną bądź zakonną.

100 0_ $aStefan Batory$c(król Polski ;$d1533-1586)
368 __ $dKról

$s - data początkowa aktywności

Początkowa data związana z atrybutem osoby lub ciała zbiorowego.

 

$t - data końcowa aktywności

Końcowa data związana z atrybutem osoby lub ciała zbiorowego.

 

$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI)

Ujednolicony Identyfikator Zasobu (Uniform Resource Identifier – URI), np. URL (Ujednolicony Wskaźnik Zasobu, Uniform Resource Locator) lub URN (Ujednolicona Nazwa Zasobu, Uniform Resource Name), który zapewnia elektroniczny dostęp do danych przy użyciu określonej składni. Dane te mogą służyć do uzyskania automatycznego dostępu do zasobu przy użyciu jednego z protokołów internetowych.

W polu 368 podpole $u stosowane jest do określenia lokalizacji źródła informacji dotyczącej innych atrybutów osoby lub ciała zbiorowego.

 

$v - źródło informacji

Źródło, w którym znaleziono informacje zapisane w polu 368, o ile jest inne niż URI.

 

$0 – powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$2 – źródło

Określenie źródła terminów, kiedy pochodzą one z kontrolowanej listy.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

370 - miejsce powiązane (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - miejsce urodzenia (NP)
$b - miejsce śmierci (NP)
$c - kraj powiązany (P)
$e - miejsce zamieszania/siedziba (P)
$f - inne powiązane miejsce (P)
$g - miejsce powstania dzieła (P)
$s - data początkowa (NP)
$t - data końcowa (NP)
$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI) (P)
$v - źródło informacji (P)
$0 - powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator (NP)
$2 - źródło (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Miejscowość, region, pośrednia jednostka administracyjna i/lub kraj związany z osobą, ciałem zbiorowym, rodziną, dziełem i realizacją.

 

Dla osoby: miejscowość, region, pośrednia jednostka administracyjna i/lub kraj związany z miejscem urodzenia, śmierci, pobytu i/lub kojarzone z daną osobą.

 

Dla ciała zbiorowego: istotne miejsce związane z ciałem zbiorowym (np. miejsce konferencji, siedziba instytucji itp.).

 

Dla rodziny: miejsce, w którym rodzina przebywa lub przebywała bądź miejsce, z którym rodzina ma jakiś związek.

 

Dla dzieła lub realizacji: kraj lub inny obszar jurysdykcji, w obrębie którego powstało dzieło lub realizacja.

 

Pole 370 powtarza się, kiedy daty początkowe i końcowe w podpolach $s i $t dotyczą różnych miejsc powiązanych. Jeżeli dane związane z miejscem z listy słownictwa, listę oznacza się w podpolu $2 - źródło.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_). 

 

Podpola

$a - miejsce urodzenia

Miejscowość, region, pośrednia jednostka administracyjna i/lub kraj, w którym osoba się urodziła. Datę urodzenia danej osoby można zapisać w polu 046 - daty specjalnie kodowane.

100 1_ $aLanckorońska, Karolina$d(1898-2002).
370 __ $aAustria$bRzym (Włochy)

$b - miejsce śmierci

Miejscowość, region, pośrednia jednostka administracyjna i/lub kraj, w którym osoba zmarła. Datę śmierci danej osoby można zapisać w polu 046 - daty specjalnie kodowane.

100 1_ $aConrad, Joseph$d(1857-1924)
370 __ $aBerdyczów (Ukraina)$bBishopsbourne (Wielka Brytania)

$c - kraj powiązany

Kraj, z którym osoba, ciało zbiorowe, rodzina lub dzieło są związane. Daty, które dotyczą kraju, zapisuje się w podpolach $s - data początkowa i $t - data końcowa.

 

$e - miejsce zamieszkania/siedziba

Miejscowość, region, pośrednia jednostka administracyjna i/lub kraj, w którym osoba mieszka lub mieszkała bądź które jest siedzibą lub miejscem aktywności organizacji, włączając miejsce organizowania konferencji. Daty, które dotyczą miejsca zamieszkania/siedziby zapisuje się w podpolach $s - data początkowa i $t - data końcowa.

110 2_ $aSchlesische Friedrich-Wilhelms-Universität (Wrocław)
370 __ $eWrocław (województwo dolnośląskie)
370 __ $eNiemcy$s1811$t1945

$f - inne powiązane miejsce

Inna miejscowość, region, pośrednia jednostka administracyjna i/lub kraj związany z osobą, ciałem zbiorowym, rodziną, dziełem lub realizacją. Daty, które dotyczą innego powiązanego miejsca, zapisuje się w podpolach $s - data początkowa i $t - data końcowa.

 

$g - miejsce powstania dzieła

Kraj lub inny obszar jurysdykcji, w którym powstało dzieło. Daty, które dotyczą miejsca powstania dzieła, zapisuje się w podpolach $s - data początkowa i $t - data końcowa.

130 0_ $aBiblia$l(pol. ;$sBiblia gdańska)
370 __ $gGdańsk (województwo pomorskie)$s1632

$s - data początkowa

Początkowa data powiązania z danym miejscem osoby, ciała zbiorowego, rodziny, dzieła lub realizacji.

100 1_ $aMickiewicz, Adam$d(1798-1855)
370 __ $aNowogródek (Litwa)$bKonstantynopol
370 __ $eParyż (Francja)$s1832$t1855

$t - data końcowa

Końcowa data powiązania z danym miejscem osoby, ciała zbiorowego, rodziny, dzieła lub realizacji.

 

$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI)

Ujednolicony Identyfikator Zasobu (Uniform Resource Identifier – URI), np. URL (Ujednolicony Wskaźnik Zasobu, Uniform Resource Locator) lub URN (Ujednolicona Nazwa Zasobu, Uniform Resource Name), który zapewnia elektroniczny dostęp do danych przy użyciu określonej składni. Dane te mogą służyć do uzyskania automatycznego dostępu do zasobu przy użyciu jednego z protokołów internetowych.

W polu 370 podpole $u stosowane jest do określenia lokalizacji źródła informacji dotyczącej miejsca zapisanego w polu.

 

$v - źródło informacji

Źródło, w którym znaleziono informacje zapisane w polu 370, o ile jest inne niż URI.

 

$0 – powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$2 – źródło

Określenie źródła terminów z kontrolowanej listy dla miejsc w podpolach $a, $b, $c, $e, $f i/lub $g. Po podpolu $2 następuje podpole, do którego ono się odnosi. Kod przejmuje się z: Subject Heading and Term Source Codes.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

371 - adres (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - adres (P)
$b - miejscowość (NP)
$c - pośrednia jednostka administracyjna (NP)
$d - kraj (NP)
$e - kod pocztowy (NP)
$m - adres e-mail (P)
$s - data początkowa (NP)
$t - data końcowa (NP)
$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI) (P)
$v - źródło informacji (P)
$z - uwaga ogólnodostępna (P)
$4 - kod relacji (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Adres (w tym także e-mail, telefon, faks itp.) związany z instytucją opisaną w rekordzie. Wiele adresów, takich jak adresy pocztowe i adresy odpowiadające lokalizacji fizycznej dzieła lub placówki, zapisuje się w oddzielnych polach 371.

 

Dla osoby: adres miejsca pobytu, zamieszkania, zatrudnienia danej osoby i/lub adres e-mail.

 

Dla ciała zbiorowego: adres siedziby lub biura ciała zbiorowego lub adres e-mail.

 

Rozróżnienie pomiędzy polem 371 - adres i polem 370 - miejsce powiązane: pole 370 - miejsce powiązane zawiera informację o miejscu związanym z osobą lub ciałem zbiorowym na poziomie kraju, miejscowości itp. Pole 371 - adres zawiera informację o miejscu związanym z osobą lub ciałem zbiorowym, w którym można ich znaleźć lub do nich dotrzeć (np. adres pocztowy, adres e-mail itp.).

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
 Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_).

 

Podpola

$a - adres

Wszystkie dane adresowe poprzedzające nazwę miejscowości. To podpole może także zawierać informację o braku dostępnych danych na temat adresu. Podpole $a powtarza się, żeby zaznaczyć oddzielenie danych adresowych.

100 1_ $aSmith, Arthur
371 __ $aBox 1216$bBarrière$dCanada$eV0E 1E0

$b - miejscowość

Nazwa miejscowości należąca do adresu osoby lub ciała zbiorowego.

110 2_ $aFundacja im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
371 __ $aul. Felicjanek 17 lok. 12$bKraków$dPolska$e31-103$mfundacja@fundacjakosciuszki.pl$s1988
 
110 2_ $aWydawnictwo Adam Marszałek
371 __ $aul. Lubicka 44$bToruń$dPolska$e87-100$minfo@marszalek.com.pl$s1990

$c - pośrednia jednostka administracyjna

Nazwa pośredniej jednostki administracyjnej, takiej jak województwo, prowincja lub stan, należąca do adresu osoby lub ciała zbiorowego.

 

$d - kraj

Nazwa kraju należąca do adresu osoby lub ciała zbiorowego.

 

$e - kod pocztowy

Kod alfanumeryczny przypisany do okręgu pocztowego przez narodowy urząd pocztowy.

 

$m - adres e-mail

Adres poczty elektronicznej związany z osobą lub ciałem zbiorowym. Jeżeli osoba lub ciało zbiorowe ma więcej adresów e-mail, podpole $m powtarza się.

 

$s - data początkowa

Data początkowa związana z adresem osoby lub ciała zbiorowego.

 

$t - data końcowa

Data końcowa związana z adresem osoby lub ciała zbiorowego.

 

$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI)

Ujednolicony Identyfikator Zasobu (Uniform Resource Identifier – URI), np. URL (Ujednolicony Wskaźnik Zasobu, Uniform Resource Locator) lub URN (Ujednolicona Nazwa Zasobu, Uniform Resource Name), który zapewnia elektroniczny dostęp do danych przy użyciu określonej składni. Dane te mogą służyć do uzyskania automatycznego dostępu do zasobu przy użyciu jednego z protokołów internetowych.

 

$v - źródło informacji

Źródło, w którym znaleziono informacje zapisane w polu 371, o ile jest inne niż URI.

 

$z - uwaga ogólnodostępna

Uwaga odnosząca się do informacji o adresie zapisanej w polu 371. Uwaga zapisana jest w formie odpowiedniej do wyświetlania publicznego.

 

$4 - kod relacji

Kod MARC, który określa relację między adresem a instytucją, której dotyczy rekord. Jeżeli istnieje więcej niż jedna relacja, używa się więcej niż jednego kodu relacji. Kod przejmuje się z: MARC Code List for Relators.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

372 - obszar działalności (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - obszar działalności (P)
$s - data początkowa (NP)
$t - data końcowa (NP)
$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI) (P)
$v - źródło informacji (P)
$0 – numer kontrolny rekordu (P)
$2 – źródło (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Dla osoby: obszar działalności, kompetencji, badań w które osoba jest lub była zaangażowana.

 

Dla ciała zbiorowego: obszar działalności, kompetencji, odpowiedzialności, sektor rynkowy itp. w które ciało zbiorowe jest lub było zaangażowane.

 

Jeżeli atrybutowi towarzyszą przedziały czasowe, wówczas pole 372 należy powtórzyć.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
 Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_).

 

Podpola

$a - obszar działalności

Obszar działalności lub kompetencji, w które osoba lub ciało zbiorowe są lub były zaangażowane.

100 1_ $aLanckorońska, Karolina$d(1898-2002).
372 __ $aHistoria sztuki$aSłużby specjalne$aNauka$aMecenat

110 2_ $aFundacja Lanckorońskich
410 2_ $aFondation Lanckoronski
372 __ $aKształcenie za granicą$aNauki społeczne$aStypendia$aMecenat

$s - data początkowa

Początkowa data zaangażowania osoby lub ciała zbiorowego w obszar działalności.

 

$t - data końcowa

Końcowa data zaangażowania osoby lub ciała zbiorowego w obszar działalności.

 

$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI)

Ujednolicony Identyfikator Zasobu (Uniform Resource Identifier – URI), np. URL (Ujednolicony Wskaźnik Zasobu, Uniform Resource Locator) lub URN (Ujednolicona Nazwa Zasobu, Uniform Resource Name), który zapewnia elektroniczny dostęp do danych przy użyciu określonej składni. Dane te mogą służyć do uzyskania automatycznego dostępu do zasobu przy użyciu jednego z protokołów internetowych.

W polu 372 podpole $u stosowane jest do określenia lokalizacji dostępnego elektronicznie źródła informacji dotyczącej obszaru działalności.

 

$v - źródło informacji

Źródło, w którym znaleziono informacje zapisane w polu 372, o ile jest inne niż URI.

 

$0 – powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$2 – źródło

Kod oznaczający termin pochodzący z kontrolowanej listy słownictwa, który określa obszary działalności zapisane w podpolu $a. Kod przejmuje się z: Subject Heading and Term Source Codes.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

373 - afiliacja (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - afiliacja (P)
$s - data początkowa (NP)
$t - data końcowa (NP)
$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI) (P)
$v - źródło informacji (P)
$0 – numer kontrolny rekordu (P)
$2 – źródło (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Informacja o grupie, instytucji, stowarzyszeniu itp., z którą związane jest hasło w polu 1XX. Może to być także grupa, przy której osoba jest lub była afiliowana, uwzględniając daty afiliacji.

 

Jeżeli atrybutowi towarzyszą przedziały czasowe, wówczas pole 373 należy powtórzyć.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
 Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_).

 

Podpola

$a - afiliacja

Instytucja związana z hasłem w polu 1XX poprzez zatrudnienie, członkostwo, tożsamość kulturową itp.

100 1_ $aLanckorońska, Karolina$d(1898-2002)
373 __ $aArmia Krajowa
373 __ $aPolskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie$s1948
373 __ $aFundacja Lanckorońskich$s1967$t2002

100 1_ $aKrzewski, Karol Lilienfeld$d(1893-1944)
373 __ $a201 Pułk Piechoty$s1920
373 __ $aLegiony Polskie$s1921
373 __ $aInstytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski$s1923
373 __ $aGłówna Rada Programowa Polskiego Radia$s1923$t1929

$s - data początkowa

Początkowa data afiliacji.

 

$t - data końcowa

Końcowa data afiliacji.

 

$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI)

Ujednolicony Identyfikator Zasobu (Uniform Resource Identifier – URI), np. URL (Ujednolicony Wskaźnik Zasobu, Uniform Resource Locator) lub URN (Ujednolicona Nazwa Zasobu, Uniform Resource Name), który zapewnia elektroniczny dostęp do danych przy użyciu określonej składni. Dane te mogą służyć do uzyskania automatycznego dostępu do zasobu przy użyciu jednego z protokołów internetowych.

W polu 373 podpole $u stosowane jest do określenia lokalizacji dostępnego elektronicznie źródła informacji dotyczącej afiliacji.

 

$v - źródło informacji

Źródło, w którym znaleziono informacje zapisane w polu 373, o ile jest inne niż URI.

 

$0 – powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$2 – źródło

Kod oznaczający termin pochodzący z kontrolowanej listy słownictwa, który określa afiliację zapisaną w podpolu $a. Kod przejmuje się z: Subject Heading and Term Source Codes.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

374 - zawód (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - zawód (P)
$s - data początkowa (NP)
$t - data końcowa (NP)
$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI) (P)
$v - źródło informacji (P)
$0 – numer kontrolny rekordu (P)
$2 – źródło (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Informacja o zajęciu lub zawodzie, który osoba wykonuje lub wykonywała, uwzględniając daty wykonywania zawodu.

 

Jeżeli atrybutowi towarzyszą przedziały czasowe, wówczas pole 374 należy powtórzyć.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_). 

 

Podpola

$a - zawód

Zajęciu lub zawód, który osoba wykonuje lub wykonywała.

100 1_ $aKrzewski, Karol Lilienfeld$d(1893-1944)
374 __ $aDziennikarze$aTłumacze$aPisarze$aOficerowie$2[kod listy słownictwa]

100 1_ $aKarolak, Wojciech$d(1939- )
372 __ $aJazz
374 __ $aPianiści$aSaksofoniści$aKompozytorzy$2[kod kontrolowanej listy słownictwa]

$s - data początkowa

Początkowa data wykonywania zawodu lub zajęcia.

 

$t - data końcowa

Końcowa data wykonywania zawodu lub zajęcia.

 

$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI)

Ujednolicony Identyfikator Zasobu (Uniform Resource Identifier – URI), np. URL (Ujednolicony Wskaźnik Zasobu, Uniform Resource Locator) lub URN (Ujednolicona Nazwa Zasobu, Uniform Resource Name), który zapewnia elektroniczny dostęp do danych przy użyciu określonej składni. Dane te mogą służyć do uzyskania automatycznego dostępu do zasobu przy użyciu jednego z protokołów internetowych.

W polu 374 podpole $u stosowane jest do określenia lokalizacji dostępnego elektronicznie źródła informacji dotyczącej zawodu lub zajęcia.

 

$v - źródło informacji

Źródło, w którym znaleziono informacje zapisane w polu 374, o ile jest inne niż URI.

 

$0 – powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$2 – źródło

Kod oznaczający termin pochodzący z kontrolowanej listy słownictwa, który określa zawód zapisany w podpolu $a. Kod przejmuje się z: Subject Heading and Term Source Codes.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

375 - płeć (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - płeć (P)
$s - data początkowa (NP)
$t - data końcowa (NP)
$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI) (P)
$v - źródło informacji (P)
$0 - numer kontrolny rekordu (P)
$2 - źródło (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Informacja o płci osoby, uwzględniając odpowiednie daty. 

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
 Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_).

 

Podpola

$a - płeć

Płeć, z którą identyfikuje się osoba.

100 1_ $aChopin, Fryderyk$d(1810-1849 )
375 __ $a1$2iso5218

$s - data początkowa

Początkowa data identyfikacji osoby z daną płcią.

100 1_ $aGrodzka, Anna$d(1954- )
375 __ $a1$s1954$t2010$2iso5218
375 __ $a2$s2010$2iso5218

$t - data końcowa

Końcowa data identyfikacji osoby z daną płcią.

 

$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI)

Ujednolicony Identyfikator Zasobu (Uniform Resource Identifier – URI), np. URL (Ujednolicony Wskaźnik Zasobu, Uniform Resource Locator) lub URN (Ujednolicona Nazwa Zasobu, Uniform Resource Name), który zapewnia elektroniczny dostęp do danych przy użyciu określonej składni. Dane te mogą służyć do uzyskania automatycznego dostępu do zasobu przy użyciu jednego z protokołów internetowych.

W polu 375 podpole $u stosowane jest do określenia lokalizacji dostępnego elektronicznie źródła informacji dotyczącej płci.

 

$v - źródło informacji

Źródło, w którym znaleziono informacje zapisane w polu 374, o ile jest inne niż URI.

 

$0 – powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$2 – źródło

Kod oznaczający źródło kontrolowanej listy słownictwa lub kod płci zapisanej w podpolu $a. Kod przejmuje się z: Gender Code and Term Source Codes.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

376 - informacja o rodzinie/rodzie (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - rodzaj rodziny/rodu (P)
$b - ważny członek rodziny/rodu (P)
$c - tytuł dziedziczny (P)
$s - data początkowa (NP)
$t - data końcowa (NP)
$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI) (P)
$v - źródło informacji (P)
$0 – numer kontrolny rekordu (P)
$2 – źródło (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Dodatkowa informacja o rodzinie/rodzie, uwzględniająca rodzaj rodziny, ważnych jej członków oraz tytuł dziedziczny. 

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_). 

 

Podpola

$a - rodzaj rodziny/rodu

Kategoria, rodzaj lub typ rodziny/rodu, np. rodzina, ród, dynastia, klan.

100 3_ $aMedici$c(ród)
376 __ $aRód
 
100 3_ $aCzartoryski$c(rodzina)
400 3_ $aCzartoryscy
376 __ $aRodzina

$b - ważny członek rodziny/rodu

Znana osoba, która jest członkiem rodziny/rodu.

100 3_ $aPotocki$c(rodzina)
376 __ $aRodzina$bPotocki, Jan$d(1761-1815)

$c - tytuł dziedziczny

Tytuł szlachecki itp. związany z rodziną/rodem.

 

$s - data początkowa

Data początkowa związana z rodziną/rodem, np. data początku.

100 3_ $aRadziwiłł$c(rodzina)
376 __ $aRodzina$cKsiążęta$s1547

$t - data końcowa

Data końcowa związana z rodziną/rodem, np. data wygaśnięcia.

 

$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI)

Ujednolicony Identyfikator Zasobu (Uniform Resource Identifier – URI), np. URL (Ujednolicony Wskaźnik Zasobu, Uniform Resource Locator) lub URN (Ujednolicona Nazwa Zasobu, Uniform Resource Name), który zapewnia elektroniczny dostęp do danych przy użyciu określonej składni. Dane te mogą służyć do uzyskania automatycznego dostępu do zasobu przy użyciu jednego z protokołów internetowych.

W polu 376 podpole $u stosowane jest do określenia lokalizacji dostępnego elektronicznie źródła informacji dotyczącej rodziny/rodu.

 

$v - źródło informacji

Źródło, w którym znaleziono informacje zapisane w polu 376, o ile jest inne niż URI.

 

$0 - powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$2 – źródło

Kod oznaczający źródło kontrolowanej listy słownictwa dotyczącego nazwy zapisanej w podpolu $a. Kod przejmuje się z: Name and Title Authority Source Codes.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

377 - język powiązany (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi - kod źródła
_ - niezdefiniowany _ - źródłem kodu języka jest format MARC
7 - źródło określone w podpolu $2

 

Podpola

$a - kod określający język (P)
$l - termin określający język (P)

$0 – numer kontrolny rekordu (P)

$2 – źródło (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Kod języka związanego z hasłem głównym rekordu. Dotyczy języka używanego przez osobę w publikacjach, transmisjach itp., języka ciała zbiorowego używanego przez nie w komunikacji, języka rodziny lub języka w którym wyrażone jest dzieło. 

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - niezdefiniowany

Niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_).

 

Wskaźnik drugi - kod źródła

_ - źródłem kodu języka jest format MARC

Kod przejmuje się z: MARC Code List for Languages.

7 - źródło określone w podpolu $2

Źródło kodu języka określone jest poprzez kod w podpolu $2.

 

 

Podpola

$a - kod określający język

Kod określający język, którego osoba, ciało zbiorowe lub rodzina używa do publikacji, komunikacji itp., lub język, w którym wyrażone jest dzieło.

100 1_ $aShakespeare, William$d(1564-1616)
377 __ $aeng

110 2_ $aBiblioteka i Archiwa Kanady
377 __ $aeng$afre
410 2_ $aLibrary and Archives Canada
410 2_ $aBibliothèque et archives Canada
510 2_ $wa$aNational Library of Canada
510 2_ $wa$aNational Archives of Canada

$l - termin określający język

Termin określający język, którego osoba, ciało zbiorowe lub rodzina używa do publikacji, komunikacji itp., lub język, w którym wyrażone jest dzieło.

130 _0 $aBiblia$l(lenje)
377 __ $abnt$llenje
[język lenje oznaczany jest zbiorczym kodem bnt - bantu (inne)]

$0 - powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$2 – źródło

Kod oznaczający źródło kontrolowanej listy dotyczącej kodu języka zapisanego w podpolu $a. Kod przejmuje się z: Language Code and Term Source Codes.

110 2_ $aCanadian Standards Association
377 __ $aeng$afre
377 _7 $aen$afr$2iso639-1

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

378 - pełniejsza forma nazwy osobowej (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$q - pełniejsza forma nazwy osobowej (NP)
$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI) (P)
$v - źródło informacji (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Element nazwy stosowany do rozróżnienia dwóch osób o równobrzmiących nazwach. Może być potrzebny, kiedy w formie ujednoliconej część nazwy oddawana jest tylko poprzez inicjał lub skrót, bądź gdy część nazwy nie jest włączona do formy ujednoliconej. Pole 378 odnosi się tylko do nazw w polach 1XX. 

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_). 

 

Podpola

$q - pełniejsza forma nazwy osobowej

Pełna forma nazwy potrzebna do rozróżnienia osoby od innej osoby o tej samej formie ujednoliconej nazwy.

100 0_ $aFaustyna Kowalska$c(św. ;$d1905-1938)$q(Kowalska, Helena)
378 __ $qKowalska, Helena (1905-1938)

100 1_ $aTolkien, J. R. R.$d(1892-1973)$q(John Ronald Reuel)
378 __ $qTolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)

$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI)

Ujednolicony Identyfikator Zasobu (Uniform Resource Identifier – URI), np. URL (Ujednolicony Wskaźnik Zasobu, Uniform Resource Locator) lub URN (Ujednolicona Nazwa Zasobu, Uniform Resource Name), który zapewnia elektroniczny dostęp do danych przy użyciu określonej składni. Dane te mogą służyć do uzyskania automatycznego dostępu do zasobu przy użyciu jednego z protokołów internetowych.

W polu 378 podpole $u stosowane jest do określenia lokalizacji dostępnego elektronicznie źródła informacji dotyczącej pełniejszej formy nazwy osobowej.

 

$v - źródło informacji

Źródło, w którym znaleziono informacje zapisane w polu 378, o ile jest inne niż URI.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

380 - forma dzieła (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - forma dzieła (P)
$v - źródło informacji (P)
$0 – numer kontrolny rekordu (P)
$2 – źródło (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Rodzaj lub gatunek do jakiego należy dzieło. Pole może być stosowane do odróżnienia dwóch dzieł o równobrzmiących tytułach.

 

Wiele form dzieła z tej samej listy słownictwa zapisuje się w tym samym polu w oddzielnych podpolach $a - forma dzieła. Terminy z innych list słownictwa zapisuje się w oddzielnych polach 380.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
 Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_).

 

Podpola

$a - forma dzieła

Termin wyrażający rodzaj lub gatunek dzieła.

100 1_ $aWojtyła, Karol$d(1920-2005).$tPrzed sklepem jubilera
380 __ $aDramat

130 _0 $aZacisze gwiazd (program telewizyjny)
380 __ $aProgram telewizyjny

$v - źródło informacji

Źródło, w którym znaleziono informacje zapisane w polu 378, o ile jest inne niż URI.

 

$0 - powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$2 – źródło

Kod MARC oznaczający źródło nazwy zapisanej w podpolu $a, gdy pochodzi ona z kontrolowanej listy. Kod przejmuje się z: Subject Heading and Term Source Codes.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

381 - inna właściwość dzieła lub realizacji (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - inna właściwość (P)
$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI) (P)
$v - źródło informacji (P)
$0 - numer kontrolny rekordu (P)
$2 - źródło (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Właściwość, która nie jest wyrażana specjalnym polem charakteryzującym dzieło lub realizację, np. instytucja sprawcza, aranżacja, wersja lub nazwa geograficzna. Pole może być używane do rozróżniania dwóch lub więcej równobrzmiących tytułów dzieł.

 

Wiele właściwości z tej samej listy słownictwa zapisuje się w tym samym polu, w oddzielnych podpolach $a - inna właściwość. Terminy z różnych list słownictwa zapisuje się w oddzielnych polach 381.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_). 

 

Podpola

$a - inna właściwość

Termin wyrażający właściwość, która odróżnia dzieło lub realizację od innego dzieła lub realizacji.

130 _0 $aDziennik (Warszawa ; 2006-2009)
381 __ $aWarszawa
[właściwość dzieła]

130 _0 $aMichael (Orzechowo)
381 __ $aOrzechowo
[właściwość dzieła]

100 1_ $aWiszniewski, Ludwik$d(1888-1947).$tCzerwony Kapturek
381 __ $aAranżacja
[właściwość realizacji]

130 _0 $aKoncerty.$mSkrzypce, orkiestra$o(aranż.)
381 __ $aAranżacja
[właściwość realizacji]

$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI)

Ujednolicony Identyfikator Zasobu (Uniform Resource Identifier – URI), np. URL (Ujednolicony Wskaźnik Zasobu, Uniform Resource Locator) lub URN (Ujednolicona Nazwa Zasobu, Uniform Resource Name), który zapewnia elektroniczny dostęp do danych przy użyciu określonej składni. Dane te mogą służyć do uzyskania automatycznego dostępu do zasobu przy użyciu jednego z protokołów internetowych.

W polu 381 podpole $u stosowane jest do określenia lokalizacji dostępnego elektronicznie źródła informacji dotyczącej innych właściwości dzieła lub realizacji.

 

$v - źródło informacji

Źródło, w którym znaleziono informacje zapisane w polu 381, o ile jest inne niż URI.

 

$0 – powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$2 – źródło

Kod MARC oznaczający źródło nazwy zapisanej w podpolu $a, gdy pochodzi ona z kontrolowanej listy. Kod przejmuje się z: Subject Heading and Term Source Codes.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

382 - obsada wykonawcza (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy - kontrola wyświetlania stałego wyrażenia wprowadzającego Wskaźnik drugi
_ - brak informacji
0 - pełna informacja o obsadzie wykonawczej
1 - częściowa informacja o obsadzie wykonawczej
_ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - obsada wykonawcza (P)
$b - solista (P)
$d - instrument towarzyszący (P)
$e - liczba zespołów tego samego typu (P)
$n - liczba wykonawców danej obsady (P)
$p - alternatywna obsada wykonawcza (P)
$r - łączna liczba solistów (NP)
$s - łączna liczba wykonawców (NP)
$t - łączna liczba zespołów (NP)
$v - uwaga (P)
$0 - numer kontrolny rekordu (P)
$2 - źródło (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Instrument, głos lub inny środek wykonawczy, dla którego dzieło muzyczne zostało pierwotnie przeznaczone lub dla którego realizacja dzieła muzycznego została zapisana lub wykonana. Pole może być stosowane do rozróżnienia dwóch lub więcej dzieł lub realizacji o tytułach równobrzmiących.

 

Wiele obsad wykonawczych z tej samej listy słownictwa zapisuje się w tym samym polu, w oddzielnych podpolach $a - obsada wykonawcza, $b - solista, $d - instrument towarzyszący lub $p - alternatywna obsada wykonawcza. Wiele obsad wykonawczych z tej samej listy słownictwa można także zapisać w oddzielnych polach 382, jeżeli każda obsada wykonawcza jest kontrolowana numerem kontrolnym rekordu w podpolu $0. Terminy z różnych list słownictwa zapisuje się w oddzielnych polach 382.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - kontrola wyświetlania stałego wyrażenia wprowadzającego

_ - brak informacji

0 - pełna informacja o obsadzie wykonawczej

Pełna informacja o obsadzie wykonawczej dzieła muzycznego lub jego realizacji.

1 - częściowa informacja o obsadzie wykonawczej

Częściowa informacja o obsadzie wykonawczej dzieła muzycznego lub jego realizacji. Stosuje się, gdy katalogerowi nie są dostępne informacje na temat wszystkich obsad wykonawczych dzieła muzycznego lub jego realizacji, a jedynie na temat głównych instrumentów lub głosów.

382 1_ $adidgeridoo$n1
[nagranie dźwiękowe, w którym didgeridoo jest instrumentem głównym, ale inne instrumenty nie są zidentyfikowane]

Wskaźnik drugi - niezdefiniowany

Niezidentyfikowany i zawiera puste miejsce (_).

 

Podpola

 $a - obsada wykonawcza

Termin określający instrument, głos i/lub inny środek wykonawczy.

100 1_ $aBrahms, Johannes$d(1833-1897).$t Sonaty.$mFortepian.$nop. 5.$rf-moll
382 __ $aka$2marcmusperf
 
100 1_ $a Gyrowetz, Adalbert,$d(1763-1850).$tSerenady.$mKlarnety (2), Waltornie (2), Fagot.$nop. 3 (André)
382 __ $aKlarnet$n2
382 __ $aRóg (instrument muzyczny)$n2
382 __ $aFagot

$b - solista

Termin określający obsadę solową (instrument lub głos, któremu akompaniuje zespół).

382 0_ $bflet$aorkiestra
[dzieło na flet z akompaniamentem orkiestry]

$d - instrument towarzyszący

Instrument stosowany jako uzupełnienie głównego instrumentu/głosu. Wiele instrumentów towarzyszących zapisuje się w oddzielnych podpolach $d. Można je także zapisać w oddzielnych polach 382, jeżeli każdy instrument jest kontrolowany numerem kontrolnym rekordu wzorcowego lub numerem znormalizowanym w podpolu $0.

382 0_ $aflet$n1$dflet piccolo$n1$dflet altowy$n1$dflet basowy$n1$s1

$e - liczba zespołów tego samego typu

Liczba zespołów, których typ został określony w poprzedzającym podpolu. Podpole $e stosuje się po podpolu $a - obsada wykonawcza lub $p - alternatywna obsada wykonawcza.

382 0_ $bklawesyn$n1$bfortepian$n1$aorkiestra kameralna$e2$2lcmpt
[koncert podwójny na klawesyn i fortepian z towarzyszeniem dwóch orkiestr kameralnych

$n - liczba wykonawców danej obsady

Liczba wykonawców obsady określonej w poprzedzającym podpolu. Podpole $n stosuje się po podpolu $a - obsada wykonawcza, $b - solista, $d - instrument towarzyszący lub $p - alternatywna obsada wykonawcza. Podpole $n można pominąć, jeżeli liczba wynosi 1.

382 0_ $atrąbka$n2$apuzon$n2$s4
[dzieło na dwie trąbki i dwa puzony]

$p - alternatywna obsada wykonawcza

Termin oznaczający alternatywny instrument, głos i/lub inny środek wykonawczy, stosowany jako alternatywa dla podstawowej obsady wykonawczej, zapisanej w podpolu $a, $b lub $d.

382 0_ $pklarnet$valternatywa dla skrzypiec$2gnd

$r - łączna liczba solistów

Łączna liczba solistów (wykonawców indywidualnych) zapisanych we wszystkich wystąpieniach podpola $b, którzy są potrzebni do wykonania dzieła muzycznego lub jego realizacji razem z zespołem lub zespołami. Jeżeli dzieło lub jego realizacja przeznaczone są dla solistów bez zespołu lub zespołów, łączną liczbę solistów zapisuje się w podpolu $s.

 

$s - łączna liczba wykonawców

Łączna liczba wykonawców potrzebnych do wykonania dzieła muzycznego lub jego realizacji.

382 0_ $asopran$n2$amezzosopran$n1$asaksofon tenorowy$n1$dklarnet basowy$n1$atrąbka$n1$afortepian$n1$askrzypce$n1 $daltówka$n1$akontrabas$n1$s8
[dzieło na 2 soprany, jeden mezzosopran, saksofon tenorowy (z towarzyszącym klarnetem basowym), trąbkę C, fortepian, skrzypce (z towarzyszącą altówką) i kontrabas - łącznie 8 wykonawców]

$t - łączna liczba zespołów

Łączna liczba zespołów potrzebnych do wykonania dzieła muzycznego lub jego realizacji.

382 0_ $achór mieszany$e2$vSATB, SATB$t2$2lcmpt
[dzieło na dwa chóry bez akompaniamentu, każdy składający się z sopranu, altu, tenoru i basu (SATB)]

$v - uwaga

Informacja, której nie wyrażają inne podpola pola 382. Może zawierać opis relacji między główną obsadą wykonawczą i alternatywną obsadą wykonawczą bądź inne informacje tekstowe.

382 __ $adidgeridoo$vdidgeridoo jest instrumentem głównym, ale inne instrumenty nie są zidentyfikowane$2gnd

$0 – powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$2 – źródło

Kod MARC oznaczający źródło nazwy zapisanej w podpolu $a, gdy pochodzi ona z kontrolowanej listy. Kod przejmuje się z: Musical Instrumentation and Voice Code Source Codes.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

383 - oznaczenie numeryczne dzieła muzycznego (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - numer serii (P)
$b - numer opusu (P)
$c - numer katalogu tematycznego (P)
$d - kod katalogu tematycznego (NP)
$e - wydawca związany z numerem opusu (NP)
$2 – źródło (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Numer serii, opusu lub katalogu tematycznego przypisany do dzieła muzycznego przez kompozytora, wydawcę lub muzykologa. Pole 383 stosuje się do rozróżnienia dwóch lub więcej dzieł muzycznych o równobrzmiących tytułach. 

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_). 

 

Pospola

$a - numer serii

Numer stosowany, jeżeli dzieła o równobrzmiących tytułach, napisane na tę samą obsadę wykonawczą, w źródłach muzycznych ułożone są według numerowanej listy.

 

$b - numer opusu

Numer identyfikujący kompozycję muzyczną, po którym niekiedy następuje numer dzieła w obrębie opusu.

100 1_ $aGyrowetz, Adalbert,$d(1763-1850).$tSerenady.$mKlarnety (2),Waltornie (2),Fagot.$nop. 3 (André)
382 __ $aKlarnet$n2
382 __ $aRóg (instrument muzyczny)$n2
382 __ $aFagot
383 __ $bop. 3$eAndré
383 __ $bop. 5$eHummel

$c - numer katalogu tematycznego

Numer przypisany do dzieła w katalogu tematycznym, stosowanym w przypadku niektórych kompozytorów.

100 1_ $aVivaldi, Antonio$d(1678-1741).$tCimento dell'armonia e dell'inventione.$nOp. 8 nr 1-4
383 __ $bop. 8 nr 1-4
383 __ $cRV 269$cRV 315$cRV 293$cRV 297
383 __ $c F. I, 22-25
[istnieje kilka numerów przypisanych do dzieła]

$d - kod katalogu tematycznego

Kod określający katalog tematyczny użyty do nadania numeru zapisanego w podpolu $c.

100 1_ $aVivaldi, Antonio$d(1678-1741).$tCimento dell'armonia e dell'inventione.$nOp. 8 nr 1-4
383 __ $bop. 8 nr 1-4
383 __ $cRV 269$cRV 315$cRV 293$cRV 297$dRyom$2mlati
383 __ $cF. I, 22-25$dFanna$2mlati

$e - wydawca związany z numerem opusu

Krótkie określenie wydawcy związanego z numerem zapisanym w podpolu $b. Podpole stosuje się wyłącznie tam, gdzie z różnymi numerami opusu tego samego dzieła związani są różni wydawcy, bądź gdy różni wydawcy związani są z tym samym numerem opusu różnych dzieł.

100 1_ $aJírovec, Vojtěch$d(1763-1850).$tSerenady$mklarnet (2), waltornia (2), fagot.$nOp. 3 (André)
400 1_ $aJírovec, Vojtěch$d(1763-1850).$tSerenady$mklarnet (2), waltornia (2), fagot.$nOp. 5 (Hummel)
383 __ $bOp. 3$eAndré
383 __ $bOp. 5$eHummel

$2 – źródło

Określa źródło kodu zapisanego w podpolu $d. Kod przejmuje się z: Thematic Index Code Source Codes.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

384 - tonacja (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy - rodzaj tonacji Wskaźnik drugi
_ - brak informacji o związku z tonacją oryginalną
0 - tonacja oryginalna
1 - transpozycja
_ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - tonacja (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
 Zbiór zależności dźwiękowych wyznaczający pojedynczą klasę wysokości dźwięku jako
centrum tonalne dzieła muzycznego lub jego realizacji. Pole można stosować do rozróżnienia dwóch lub więcej dzieł muzycznych lub ich realizacji o tytułach równobrzmiących.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - rodzaj tonacji

Relacja między daną tonacją (tonacją realizacji) a tonacją oryginalną, w jakiej kompozycja muzyczna została napisana (tonacją dzieła).

_ - brak informacji o związku z tonacją oryginalną

0 - tonacja oryginalna

1 - transpozycja

Tonacja realizacji jest różna od tonacji dzieła.

 

Wskaźnik drugi - niezdefiniowany

Niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_).

 

Podpola

$a - tonacja

Nazwa dźwięku podstawowego i nazwa trybu (np. dur lub moll).

100 1_ $a Brahms, Johannes$d(1833-1897).$tSonaty.$mFortepian.$nOp. 5.$rf-moll
382 __ $aFortepian
384 0_ $af-moll‏
 
100 1_ $a Chopin, Fryderyk$d(1810-1849).$tEtiudy.$mFortepian.$nOp. 10 nr 12.$rc-moll
384 0_ $ac-moll‏

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

385 - odbiorca (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - termin określający odbiorcę (P)
$b - kod określający odbiorcę (P)
$m - termin określający grupę demograficzną (NP)
$n - kod określający grupę demograficzną (NP)
$0 – powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator (NP)
$2 – źródło (NP)
$3 – wyszczególnienie materiału, którego opis dotyczy (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Kategoria osób, dla których dzieło jest przeznaczone lub kategoria osób reprezentująca poziom intelektualny uważany za odpowiedni dla zawartości dzieła.

 

Jeżeli grupa demograficzna nie jest określona, wiele określeń odbiorcy z tej samej listy słownictwa można zapisać w tym samym polu w oddzielnych podpolach $a i $b. Jeżeli grupa demograficzna jest określona, wszystkie określenia odbiorcy w polu muszą pochodzić z tej samej grupy. Terminy z różnych list słownictwa zapisuje się w oddzielnych polach 385.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_). 

 

Podpola

$a - termin określający odbiorcę

Termin określający grupę odbiorców, dla których dzieło zostało przeznaczone. Podpole powtarza się, jeżeli odbiorcy należą do więcej niż jednej grupy demograficznej.

130 _0 $aMoja Pierwsza Książka
385 __ $aDzieci$2lcsh

$b - kod określający odbiorcę

Kod określający grupę odbiorców, dla których dzieło zostało przeznaczone.

 

$m - termin określający grupę demograficzną

Termin określający grupą demograficzną (np. grupę wiekową, grupę religijną), do której należą terminy i kody zapisane w podpolu $a lub $b.

130 _0 $a Język Polski dla Cudzoziemców
385 __ $mGrupa językowa$aObcokrajowcy

$n - kod określający grupę demograficzną

Kod określający grupą demograficzną (np. grupę wiekową, grupę religijną), do której należą terminy i kody zapisane w podpolu $a lub $b.

100 1_ $aRezler, Jan.$tJęzyk łaciński dla prawników
385 __ $nocc$aprawnicy$2lcsh

$0 – powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$2 – źródło

Kod MARC określający źródło terminu lub kodu użytego do podania informacji o odbiorcy. Kod przejmuje się z: Subject Heading and Term Source Codes lub Target Audience Code and Term Source Codes.

 

$3 – wyszczególnienie materiału, którego opis dotyczy

Część opisywanego materiału, którego dotyczy pole.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

386 - twórca/współtwórca (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - termin określający twórcę/współtwórcę (P)
$b - kod określający twórcę/współtwórcę (P)
$m - termin określający grupę demograficzną (NP)
$n - kod określający grupę demograficzną (NP)
$0 – powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator (NP)
$2 – źródło (NP)
$3 – wyszczególnienie materiału, którego opis dotyczy (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Kategoria, do której należy twórca lub współtwórca dzieła, stosowana w hasłach tytułowych i hasłach autor/tytuł.

 

Jeżeli grupa demograficzna nie jest określona, wiele określeń twórcy/współtwórcy z tej samej listy słownictwa można zapisać w tym samym polu w oddzielnych podpolach $a i $b. Jeżeli grupa demograficzna jest określona, wszystkie określenia twórcy/współtwórcy w polu muszą pochodzić z tej same grupy. Terminy z różnych list słownictwa zapisuje się w oddzielnych polach 385.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_). 

 

Podpola

$a - termin określający twórcę/współtwórcę

Termin określający grupę, do której należy twórca/współtwórca dzieła. Podpole powtarza się, jeżeli twórca/współtwórca należy do więcej niż jednej grupy demograficznej.

130 _0 $aAntologia poezji dziecięcej
386 __ $aDzieci

$b - kod określający odbiorcę

Kod określający grupę, do której należy twórca/współtwórca dzieła.

 

$m - termin określający grupę demograficzną

Termin określający grupą demograficzną (np. grupę wiekową, grupę religijną), do której należą terminy i kody zapisane w podpolu $a lub $b.

130 _0 $aAntologia polskiej animacji
386 __ $mNarodowość$aPolacy

$n - kod określający grupę demograficzną

Kod określający grupą demograficzną (np. grupę wiekową, grupę religijną), do której należą terminy i kody zapisane w podpolu $a lub $b.

130 _0 $aAntologia polskiej animacji
386 __ $nnat$mNarodowość$aPolacy$2lcsh

$0 – powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$2 – źródło

Kod MARC określający źródło terminu lub kodu użytego do podania informacji o twórcy/współtwórcy. Kod przejmuje się z: Subject Heading and Term Source Codes.

 

$3 – wyszczególnienie materiału, którego opis dotyczy

Część opisywanego materiału, którego dotyczy pole.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

388 - czas powstania dzieła (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy - typ przedziału czasowego Wskaźnik drugi
_ - brak informacji
1 - czas powstania dzieła
2 - czas powstania zbioru
_ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - czas powstania dzieła (P)
$0 – powiązany numer kontrolny rekordu wzorcowego lub identyfikator (NP)
$2 – źródło (NP)
$3 – wyszczególnienie materiału, którego opis dotyczy (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Czas powstania dzieła lub jego realizacji (włączając zbiory), bądź czas powstania dzieł lub realizacji zawartych w zbiorze. 

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
 Wskaźnik pierwszy - rodzaj dzieła

_ - brak informacji

1 - czas powstania dzieła

Czas powstania dzieła lub realizacji bądź czas powstania elementów traktowanych łącznie zbioru dzieł/realizacji.

046 __ k$07uu/1100$2edtf
245 00 $aBeowulf
388 1_ $aOkres anglosaski$2[kod źródła słownictwa]
[dzieło powstałe pomiędzy VIII a XI wiekiem n.e.]

046 __ $o-07uu$p06uu$2edtf
245 00 $aPrzerwany śmiech :$bwybrane fragmenty komedii greckiej
388 1_ $aStarożytność$2[kod źródłowy słownictwa]
[zbiór fragmentów starogreckich, datowanych od VIII-VI wieku p.n.e. do VII wieku A.D.]

2 - czas powstania zbioru

Czas powstania zbioru dzieł/realizacji.

045 __ $k1985$l9999$o1801$p1899
245 00 $aAngielski dramat dziewietnastowieczny$h[mikrofilm]
388 1_ $a19 w.$2[kod źródłowy słownictwa]
388 2_ $a20 w.$aXXI wiek$2[kod źródłowy słownictwa]
[zbiór dramatów angielskich powstałych w latach 1800-1899 i wydawanych zbiorczo w formie mikrofilmów od roku 1985]

Wskaźnik drugi - niezdefiniowany

Niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_)

 

Podpola

$a - czas powstania dzieła

Termin określający czas powstania dzieła/realizacji (włączając zbiory) bądź czas powstania dzieła lub realizacji zawartych w zbiorze.

046 __ $k1980$o1781$p1791
100 1_ $aMozart, Wolfgang Amadeus$d(1756-1791)
245 10 $aDie grossen Opern.
388 1_ $a1781-1791$2fast
388 1_ $a18 w.$2[kod źródłowy słownictwa]
388 2_ $a1980$2fast
[zbiór wydany w roku 1980, zawierający dzieła powstałe w latach 1781-1791]

$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany

Zobacz opis tego podpola w Załączniku A: Podpola Kontrolne.

 

$2 – źródło

Kod MARC określający źródło terminu zapisanego w podpolu $a, kiedy pochodzi on z kontrolowanej listy. Kod przejmuje się z: Temporal Term Source Codes.

 

$3 – wyszczególnienie materiału, którego opis dotyczy

Część opisywanego materiału, którego dotyczy pole.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne - informacje ogólne

Definicja i zakres stosowania odsyłaczy i odsyłaczy orientacyjnych
Odsyłacze prowadzą od hasła, które nie może być używane w rekordzie bibliograficznym, do hasła, które może być używane w rekordzie bibliograficznym (odsyłacz całkowity) bądź od jednego hasła, które może być używane w rekordzie bibliograficznym, do innego takiego hasła (odsyłacz uzupełniający). W rekordach wzorcowych stosuje się pola odsyłaczy (tracing fields) i pola odsyłaczy orientacyjnych (reference fields). Odsyłacze wyświetlane w katalogu można generować na podstawie zawartości tych pól w połączeniu z zawartością pola 1XX rekordu wzorcowego.

 

Pola odsyłaczy
Pola odsyłaczy prowadzą bezpośrednio od jednego hasła do drugiego. Pola 4XX (odsyłacze całkowite) prowadzą od hasła, które nie może być używane w rekordzie bibliograficznym do hasła, które może być używane w rekordzie bibliograficznym. Pola 5XX (odsyłacze uzupełniające) prowadzą od jednego hasła, które może być używane w rekordzie bibliograficznym, do innego takiego hasła. Pola 4XX i 5XX używane są tylko w rekordach ujednoliconego hasła głównego i w rekordach określnika.

 

Odsyłacze generowane na podstawie pól odsyłaczy nazywane są odsyłaczami prostymi. Odsyłacz prosty składa się z hasła, od którego prowadzi odsyłacz (zawartość pola 4XX lub 5XX) oraz hasła, do którego prowadzi odsyłacz (zawartość pola 1XX, wyświetlana po wyrażeniu określającym typ odsyłacza). W polach odsyłaczy wyrażenie określające typ odsyłacza może być generowane automatycznie na podstawie numeru pola lub kodu w podpolu $w/0 - relacja specjalna. W niektórych wypadkach, wyrażenie określające typ odsyłacza może być zapisywane w podpolu $i bądź generowane automatycznie na podstawie kodu w podpolu $4.

008/09 a [rekord ujednoliconego hasła głównego]
100 1_ $aWiniarska-Górska, Izabela
400 1_ $aGórska, Izabela Winiarska-
[Wyrażenie określające typ odsyłacza jest generowane automatycznie na podstawie numeru pola 400.]

Przykład wyświetlania odsyłacza:

Górska, Izabela Winiarska- hasło nieużywane w katalogu, w zamian używa się: Winiarska-Górska, Izabela

008/09 a [rekord ujednoliconego hasła głównego]
100 1_ $aWojtyła, Karol$d(1920-2005)
500 0_ $aJan Paweł$bII$c(papież ;$d1920-2005)
[Wyrażenie określające typ odsyłacza jest generowane automatycznie na podstawie numeru pola 500.]

Przykład wyświetlania odsyłacza:

Wojtyła, Karol (1920-2005) -- Zob. też: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)

 

Pola odsyłaczy orientacyjnych
Odsyłacze orientacyjne prowadzą od jednego hasła do jednego lub więcej haseł. Odsyłacza orientacyjnego używa się, kiedy potrzebna jest bardziej złożona informacja o odsyłaczach niż informacje zawarte w odsyłaczach prostych, generowanych na podstawie pól 4XX i/lub pól 5XX. Odsyłacze generowane na podstawie pól odsyłaczy orientacyjnych nazywane są odsyłaczami złożonymi. Odsyłacz złożony składa się z hasła, od którego prowadzi odsyłacz (zawartość pola 1XX) oraz hasła, do którego prowadzi odsyłacz lub haseł, do których prowadzi odsyłacz (zawartość pola odsyłacza orientacyjnego, wyświetlana po wyrażeniu określającym typ odsyłacza). W polach 260 i 360 określenie typu odsyłacza może być połączeniem wyrażenia automatycznie generowanego na podstawie numeru pola i tekstu zapisywanego w podpolu $i - informacja. W polach 663, 664, 665 i 666 informację określającą typ odsyłacza zapisuje się w podpolu $a- informacja.

008/09 f [rekord ujednoliconego hasła głównego i określnika]
150 __ $aZarządzanie
360 __ $izt. odpowiednie tematy z określnikiem - zarządzanie, np.: Banki - zarządzanie
[Określenie typu odsyłacza jest połączeniem wyrażenia automatycznie generowanego na podstawie numeru pola 360 i tekstu zapisywanego w polu 360 podpole $i.]

Przykład wyświetlania odsyłacza:

Zarządzanie -- zt. odpowiednie tematy z określnikiem - zarządzanie, np.: Banki - zarządzanie

008/09 a [rekord ujednoliconego hasła głównego]
100 1_ $aSłomczyński, Maciej$d(1920-1998)
500 1_ $aAlex, Joe$d(1920-1998)
500 1_ $aKwaśniewski, Kazimierz$d(1920-1998)
500 1_ $aCooper, Jack M.$d(1920-1998)
663 __ $aW przypadku dzieł tego autora pisanych pod pseudonimami, zobacz także$bAlex, Joe, 1920-1998$a,$bKwaśniewski, Kazimierz, 1920-1998,$ai$bCooper, Jack M., 1920-1998
[Wyrażenie określające typ odsyłacza zapisuje się w polu 663 podpole $a.]

Przykład wyświetlania odsyłacza:

Słomczyński, Maciej (1920-1998)
W przypadku dzieł tego autora pisanych pod pseudonimami, zobacz także: Alex, Joe, 1920-1998, Kwaśniewski, Kazimierz, 1920-1998, i Cooper, Jack M., 1920-1998
[Wyrażenie określające typ odsyłacza zapisuje się w polu 663 podpole $a.]

 

Istnieją dwa typy pól odsyłaczy orientacyjnych:

 • pola odsyłaczy orientacyjnych stosowane w rekordach ujednoliconych haseł głównych
 • pola odsyłaczy orientacyjnych stosowane w rekordach odsyłaczy orientacyjnych

 

Odsyłacze orientacyjne uzupełniające, zapisywane w polach 360, 663 i 665, prowadzą od ujednoliconego hasła głównego do innych takich haseł. Odsyłacze orientacyjne całkowite, zapisywane w polach 260, 664 i 666, stosowane są w rekordach odsyłaczy orientacyjnych, i prowadzą od nieujednoliconego hasła głównego do ujednoliconych haseł głównych.

 

Obecna praktyka katalogowania nie zaleca używania odsyłaczy orientacyjnych, jeżeli odsyłacze proste generowane na podstawie odsyłaczy w polach 4XX i/lub 5XX są wystarczające do dostarczenia użytkownikowi potrzebnej informacji. Na przykład, zamiast zapisywania pola 665 - informacja na temat historii w każdym rekordzie ujednoliconego hasła głównego związanego ze zmianami nazwy ciała zbiorowego, każdą nazwę można zapisać w polu 4XX lub 5XX. Relacja “nazwa wcześniejsza - nazwa późniejsza” między każdym polem 4XX lub 5XX a polem 1XX oznaczana jest za pomocą kodu w podpolu $w/0 - relacja specjalna.

 

Zasady stosowania odsyłaczy i odsyłaczy orientacyjnych
Podrozdział ten zawiera zasady stosowania podpola $i - informacja i podpola $w- podpole kontrolne w polach 4XX i 5XX oraz przykłady odsyłaczy prostych. Pozostałe zasady stosowania pól 4XX i 5XX zawarte są w odpowiednim podrozdziale rozdziału Nazwy i terminy - informacje ogólne dla każdego typu hasła (X00 - nazwy osobowe; X10 - nazwy ciał zbiorowych; X11 - imprezy; X30 - tytuły ujednolicone; X48 - chronologia; X50 - tematy ogólne; X51 - nazwy geograficzne; X55 - tematy formalne; X62 - środki wykonawcze; X80 - określniki ogólne (rzeczowe); X81 - określniki geograficzne; X82 - określniki chronologiczne; X85 - określniki formalne).

 

Podrozdział ten zawiera także przykłady odsyłaczy złożonych, które mogą być generowane automatycznie na podstawie pól 260, 360, 663, 664, 665 i 666. Zasady stosowania tych pól zawarte są w oddzielnych podrozdziałach dla każdego pola.

 

Pola odsyłaczy - odsyłacze proste
Odsyłacze proste generowane są na podstawie pól odsyłaczy (pola 4XX i 5XX). Poniższy opis pól odsyłaczy ułożony jest według źródła wyrażenia określającego typ odsyłacza: numer pola, podpole $i i podpole $w. Poniższy opis zawiera także pozycje znakowe określone dla podpola $w.

 

Podpola

Wyrażenie określające typ odsyłacza generowane na podstawie numeru pola
Wyrażenie określające typ odsyłacza takie jak zob.: lub zob. pod: może być generowane automatycznie podczas wyświetlania odsyłacza prostego na podstawie numeru pola 4XX. Wyrażenie określające typ odsyłacza takie jak zob. też: lub zob. też pod: może być generowane automatycznie podczas wyświetlania odsyłacza prostego na podstawie numeru pola 5XX.

008/09 a [rekord ujednoliconego hasła głównego]
100 1_ $aMiłosz, Czesław$d(1911-2004)
400 1_ $aKucyk, Jan

Przykład wyświetlania odsyłacza:

Kucyk, Jan hasło nie używane w katalogu, w zamian używa się: Miłosz, Czesław (1911-2004)

008/09 d [rekord określnika]
180 __ $xanaliza i interpretacja
480 __ $xinterpretacja

Przykład wyświetlania odsyłacza:

interpretacja określnik nieużywany w katalogu, w zamian używa się: analiza i interpretacja

$i - informacja o relacji

Podpole może zawierać informację na temat relacji hasła w polu 4XX lub 5XX do hasła w polu 1XX rekordu, bądź wyrażenie tekstowe określające typ odsyłacza, które stosuje się w celu przedstawienia użytkownikowi relacji między hasłem w polu 1XX rekordu a hasłem w polu 4XX lub 5XX. Jeżeli podpole zawiera określenie relacji, można na jego podstawie generować wyrażenie określające typ odsyłacza. Relacja może być relacją typu nazwa-nazwa (w przypadku nazw osób, rodów lub ciał zbiorowych) bądź typu tytuł-tytuł (w przypadku tytułów lub haseł autor/tytuł).

 

Określenie relacji: Kiedy pole odsyłacza zawiera w podpolu $i określenie relacji, w podpolu kontrolnym $w/0 stosuje się kod "r" - określenie relacji w podpolu $i lub $4. Kod "r" oznacza, że generowanie wyrażenia określającego typ odsyłacza na podstawie numeru pola podczas wyświetlania odsyłacza prostego powinno zostać wstrzymane. Zawartość podpola $i lub podpola $4 powinna być użyta do wygenerowania wyrażenia określającego typ odsyłacza, stosowanego przy wyświetlaniu odsyłacza.

100 1_ $aClemens, Samuel$d(1835-1910)
500 __ $wr$ipseudonim$aTwain, Mark$d(1835-1910)

Przykład wyświetlania dla użytkownika:

Clemens, Samuel (1835-1910)
zob. też - pseudonim Twain, Mark (1835-1910)

100 1_ $aTwain, Mark$d(1835-1910)
500 __ $wr$inazwa rzeczywista$aClemens, Samuel$d(1835-1910)

Przykład wyświetlania dla użytkownika:

Twain, Mark (1835-1910)
zob. też - nazwa rzeczywista Clemens, Samuel (1835-1910)

Wyrażenie określające typ odsyłacza: Kiedy pole odsyłacza zawiera w podpolu $i wyrażenie określające typ odsyłacza, w podpolu kontrolnym $w/0 stosuje się kod "i" - wyrażenie określające typ odsyłacza w podpolu $i. Kod "i" oznacza, że generowanie wyrażenia określającego typ odsyłacza na postawie nazwy pola podczas wyświetlania odsyłacza powinno zostać wstrzymane. Zawartość podpola $i powinna być użyta do wygenerowania wyrażenia określającego typ odsyłacza, stosowanego przy wyświetlaniu odsyłacza.

100 1_ $aClemens, Samuel$d(1835-1910)
500 __ $wi$izob. też - pseudonim$aTwain, Mark$d(1835-1910)

Przykład wyświetlania dla użytkownika:

Clemens, Samuel (1835-1910)
zob. też - pseudonim Twain, Mark (1835-1910)

100 1_ $aTwain, Mark$d(1835-1910)
500 __ $wi$izob. też - nazwa rzeczywista$aClemens, Samuel$d(1835-1910)

Przykład wyświetlania dla użytkownika:

Twain, Mark (1835-1910)
zob. też - nazwa rzeczywista Clemens, Samuel (1835-1910)

008/09 a [rekord ujednoliconego rekordu wzorcowego]
151 __ $aSri Lanka
451 __ $wib$idla haseł przedmiotowych zob.$aCejlon
551 __ $waa$aCejlon
[Z powodu różnego użycia hasła w kartotece formalnej i wzorcowej potrzebne są dwa odsyłacze.]

Przykład wyświetlania dla użytkownika - na podstawie pola 451:

Cejlon
dla haseł przedmiotowych zob.: Sri Lanka

Przykład wyświetlania dla użytkownika - na podstawie pola 551:

Cejlon
zob. też pod hasłem późniejszym: Sri Lanka

$4 - kod relacji

Zawiera w zakodowanej formie określenie relacji pomiędzy hasłem w polu 4XX lub 5XX a hasłem w polu 1XX rekordu. Zobacz podpole $i - informacja o relacji dla dalszych informacji o określeniu relacji.

 

$w - podpole kontrolne

Od jednego do czterech znaków (zapisywanych jako $w/0 itp.), które określają, czy do wyświetlania hasła w polach 4XX i 5XX odnoszą się specjalne wskazania oraz czy stosowanie odsyłacza ograniczone jest do określonego typu danych. Jeżeli żadna z tych cech nie odnosi się do hasła, stosowanie podpola $w nie jest konieczne. Ponieważ definicje kodów w podpolu $w są zależne od pozycji znakowej, w której występują, kodowaniu każdej pozycji znakowej musi towarzyszyć wypełnienie każdej z poprzednich pozycji znakowych kodem lub znakiem wypełniacza ($); nie jest konieczne wypełnianie następnych pozycji znakowych. Na przykład, jeżeli $w/0 i $w/1 nie odnoszą się do hasła, ale $w/2 do niego się odnosi, wówczas $w/0 i $w/1 zawierają kod "n" - nie dotyczy lub znak wypełniacza ($).

 

/0 - relacja specjalna

Jednoznakowy kod alfabetyczny, określający relację pomiędzy hasłem w polu 4XX lub 5XX a hasłem w polu 1XX, która jest bardziej specyficzna niż relacja, której określenie można generować na podstawie numeru pola. Kodów można użyć do generowania specjalnego wyrażenia określającego typ odsyłacza podczas wyświetlania odsyłacza.

a - hasło poprzednie
b - hasło późniejsze
d - akronim
f - kompozycja muzyczna
g - hasło szersze
h - hasło węższe
i - wyrażenie określające typ odsyłacza w podpolu $i
n - nie dotyczy
r - określenie relacji w podpolu $i lub podpolu $4
t - ciało zbiorowe bezpośrednio nadrzędne

 

a - hasło poprzednie

Hasło w polu odsyłacza jest nazwą poprzednią hasła w polu 1XX. Kod może być używany do generowania specjalnego wyrażenia określającego typ odsyłacza takiego jak zob. też hasło następne podczas wyświetlania odsyłacza.

110 2_ $aSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
510 2_ $wa$aSzkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie

Przykład wyświetlania odsyłacza:

Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie -- Zob. też hasło następne: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

b - hasło następne

Hasło w polu odsyłacza jest nazwą następną hasła w polu 1XX. Kod może być używany do generowania specjalnego wyrażenia określającego typ odsyłacza takiego jak zob. też hasło poprzednie podczas wyświetlania odsyłacza.

110 2_ $aZwiązek Autorów i Kompozytorów Scenicznych
510 2_ $wb$aZwiązek Autorów Kompozytorów i Wydawców ZAiKS
510 2_ $wb$aStowarzyszenie Autorów ZAiKS

Przykład wyświetlania odsyłacza:

Związek Autorów Kompozytorów i Wydawców ZAiKS -- Zob. też hasło poprzednie: Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS -- Zob. też hasło poprzednie: Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych

d - akronim

Hasło w polu odsyłacza jest nazwą akronimem hasła w polu 1XX. Kod może być używany do generowania specjalnego wyrażenia określającego typ odsyłacza takiego jak zob. pod pełną nazwą podczas wyświetlania odsyłacza.

110 2_ $aSojusz Lewicy Demokratycznej
410 2_ $wd$aSLD

Przykład wyświetlania odsyłacza:

SLD -- Zob. pod pełną nazwą: Sojusz Lewicy Demokratycznej

f - kompozycja muzyczna

Hasło w polu 4XX lub 5XX jest nazwą dzieła literackiego, na którym oparta jest kompozycja muzyczna, której tytuł zapisany jest w polu 1XX. Kod może być używany do generowania specjalnego wyrażenia określającego typ odsyłacza takiego jak zob. też kompozycję muzyczną opartą na tym dziele podczas wyświetlania odsyłacza.

100 1_ $aDebussy, Claude$d(1862-1918).$tChute de la maison Usher
500 1_ $wf$aPoe, Edgar Allan$d(1809-1849).$tFall of the house of Usher

Przykład wyświetlania odsyłacza:

Poe, Edgar Allan (1809-1849). Fall of the house of Usher -- Zob. też kompozycję muzyczną opartą na tym dziele: Debussy, Claude (1862-1918). Chute de la maison Usher

g - hasło szersze

Hasło w polu 4XX lub 5XX jest terminem szerszym niż hasło w polu 1XX. Kod może być używany do generowania specjalnego wyrażenia określającego typ odsyłacza takiego jak zob. też termin węższy podczas wyświetlania odsyłacza.

150 __ $aPalce
550 __ $wg$aRęka
550 __ $wg$aStopa

Przykład wyświetlania odsyłacza:

Ręka -- Zob. też hasło węższe: Palce
Stopa -- Zob. też hasło węższe: Palce

h - hasło węższe

Hasło w polu 4XX lub 5XX jest terminem szerszym niż hasło w polu 1XX. Kod może być używany do generowania specjalnego wyrażenia określającego typ odsyłacza takiego jak zob. też termin szerszy podczas wyświetlania odsyłacza.

150 __ $aPalce
550 __ $wh$aPaznokieć

Przykład wyświetlania odsyłacza:

Paznokieć -- Zob. też hasło szersze: Palce

i - wyrażenie określające typ odsyłacza w podpolu $i

Stosowane razem z podpolem $i - informacja o relacji. Zasady stosowania kodu "i" - zobacz opis podpola $i.

 

n - nie dotyczy

Relacja między hasłem w polu 4XX lub 5XX a hasłem w polu 1XX nie należy do relacji specjalnych, dla których określono kody w podpolu $w/0. Wyrażenie określające typ odsyłacza takie jak zob. pod lub zob. też pod. może być generowane na podstawie numeru pola podczas wyświetlania odsyłacza. Jeżeli stosowany jest kod "n", podpole $w/0 jest potrzebne tylko wtedy, jeżeli wypełniona jest następna pozycja znakowa.

180 __ $xmuzyka
480 __ $xżycie muzyczne

Przykład wyświetlania odsyłacza:

Życie muzyczne -- Zob.: muzyka

r - określenie relacji w podpolu $i lub podpolu $4

Stosowane razem z podpolem $i - informacja o relacji bądź podpolem $4 - kod relacji. Zasady stosowania kodu "r" - zobacz opis podpola $i.

110 2_ $aWajda Studio
500 1_ $wr$izałożone przezl$aWajda, Andrzej$d(1926-2016)

Przykład wyświetlania odsyłacza:

Wajda, Andrzej (1926-2016) -- Zob. też: instytucja założona przez tę osobę Wajda Studio

100 1_ $aWajda, Andrzej$d(1926-2016)
510 2_ $wr$izałożyciel$aWajda Studio

Przykład wyświetlania odsyłacza:

Wajda Studio -- Zob. też założyciel: Wajda, Andrzej (1926-2016)

t - ciało zbiorowe bezpośrednio nadrzędne

Hasło w polu 510 jest nazwą ciała zbiorowego bezpośrednio nadrzędnego nad ciałem zbiorowym, którego nazwa zapisana jest w polu 110. Kod "t" odnosi się tylko do ciał zbiorowych. Może być stosowany dla materiałów archiwalnych, kiedy potrzeba określić pełną strukturę hierarchiczną ciała zbiorowego.

110 2_ $aUNICEF
510 2_ $wt$aONZ

Przykład wyświetlania odsyłacza:

UNICEF -- Zob. też ciało zbiorowe bezpośrednio nadrzędne: ONZ

 

/1- ograniczenia w użyciu odsyłaczy

Jednoznakowy kod alfabetyczny określający, w jakich sytuacjach generuje się odsyłacz na podstawie pola 4XX lub 5XX. Kod ograniczenia w użyciu odsyłaczy w podpolu $w/1 jest potrzebny, gdy sytuacje, w jakich hasło w polu 1XX wykorzystywane jest w rekordach bibliograficznych, nie pokrywają się z sytuacjami, w których powinien zostać wygenerowany odsyłacz. Wówczas kod ten umożliwia - w zależności od sytuacji - generowanie lub wstrzymanie generowania odsyłacza.

a - hasło wykorzystywane tylko w opisie bibliograficznym
b - hasło wykorzystywane tylko w opisie przedmiotowym
c - hasło wykorzystywane tylko jako hasło serii
d - hasło wykorzystywane w opisie bibliograficznym i przedmiotowym
e - hasło wykorzystywane w opisie bibliograficznym i jako hasło serii
f - hasło wykorzystywane w opisie przedmiotowym i jako hasło serii
g - hasło wykorzystywane w opisie bibliograficznym, przedmiotowym i jako hasło serii
h - nie generuje się odsyłacza
n - nie dotyczy

 

Kod "h" oznacza, że odsyłacza nie generuje się w żadnej sytuacji. Kod "n" oznacza, że sytuacje, w jakich hasło w polu 1XX wykorzystywane jest w rekordach bibliograficznych (kodowane w polu 008/14-16), pokrywają się z sytuacjami, w których powinien zostać wygenerowany odsyłacz. Jeżeli stosuje się kod "n", podpole $w/1 jest potrzebne tylko wtedy, jeżeli wypełniona jest następna pozycja znakowa.

 

/2 - poprzednia forma hasła

Jednoznakowy kod alfabetyczny określający, czy hasło w polu 4XX jest poprzednią ujednoliconą formą nazwy lub hasła przedmiotowego, w jakiej funkcjonowały w odpowiedniej kartotece wzorcowej narodowej agencji bibliograficznej lub w kartotece wzorcowej innej instytucji.

a - forma hasła przed wprowadzeniem AACR 2 (kartoteka wzorcowa nazw narodowej agencji bibliograficznej)
e - poprzednia ujednolicona forma hasła (kartoteka wzorcowa narodowej agencji bibliograficznej)
o - poprzednia ujednolicona forma hasła (kartoteka wzorcowa innej instytucji)
n - nie dotyczy

 

Kolejność stosowania kodów - jeżeli do hasła w polu 4XX ma zastosowanie więcej niż jeden kod, przyjmuje się kolejność stosowania kodów według poniższej tabeli. Pierwszeństwo daje się kodom znajdującym się wyżej na liście. Kolumna Nazwa określa rekordy nazw utworzone zgodnie z zasadami katalogowania opisowego. W kolumnie Przedmiot znajdują się hasła przedmiotowe utworzone zgodnie z zasadami tworzenia systemów/tezaurusów haseł przedmiotowych.

 

Nazwa

Przedmiot

n - nie dotyczy

a - forma hasła przed wprowadzeniem zasad AACR 2 (kartoteka wzorcowa nazw narodowej instytucji bibliograficznej)

e - wcześniejsza ujednolicona forma hasła (kartoteka wzorcowa narodowej instytucji bibliograficznej)

o - wcześniejsza ujednolicona forma hasła (kartoteka wzorcowa innej instytucji)

n - nie dotyczy

e - wcześniejsza ujednolicona forma hasła (kartoteka wzorcowa narodowej instytucji bibliograficznej)

o - wcześniejsza ujednolicona forma hasła (kartoteka wzorcowa innej instytucji)

 

a - forma hasła przed wprowadzeniem AACR 2 (kartoteka wzorcowa nazw narodowej agencji bibliograficznej)

Hasło w polu 4XX jest formą przed wprowadzeniem AACR 2 (podczas gdy hasło w polu 1XX jest formą uwzględniającą te zasady), która była hasłem głównym i mogła być używana w rekordach bibliograficznych w kartotece wzorcowej w czasie wprowadzania AACR 2.

100 1_ $aPiłsudski, Józef$d(1867-1935)
400 1_ $wnna$aPiłsudski, Józef Klemens$d(1867-1935)

Przykład wyświetlania odsyłacza:

Piłsudski, Józef Klemens (1867-1935) -- Zob. późniejszą formę hasła: Piłsudski, Józef (1867-1935)

e - wcześniejsza ujednolicona forma hasła (kartoteka wzorcowa narodowej instytucji bibliograficznej)

Hasło w polu 4XX jest wcześniejszą formą hasła w polu 1XX, która była ujednolicona w kartotece wzorcowej odpowiedniej narodowej agencji bibliograficznej i nie spełniała warunków określonych dla kodu "a".

Kod "e" może być zastosowany na przykład w sytuacji, w której hasło w polu 4XX jest poprzednim hasłem głównym z kartoteki wzorcowej narodowej agencji bibliograficznej, obecnie zastąpionym przez późniejszą formę hasła w polu 1XX. Kod "e" jest stosowany także wtedy, gdy odsyłacz jest formą nazwy, hasła autor/tytuł bądź tytułu ujednoliconego przed wprowadzeniem AACR 2, która była nazwą ujednoliconą w kartotece wzorcowej narodowej agencji bibliograficznej, ale nie była ujednoliconym hasłem głównym w czasie wprowadzania AACR 2.

150 __ $aMargaryna
450 __ $wnne$aOleomargaryna

o - wcześniejsza ujednolicona forma hasła (kartoteka wzorcowa innej instytucji)

Hasło w polu odsyłacza jest wcześniejszą formą hasła w polu 1XX, która była ujednolicona w kartotece wzorcowej innej instytucji niż odpowiednia narodowa agencja bibliograficzna.

 

n - nie dotyczy

Odsyłacz nie zawiera wcześniejszej ujednoliconej formy hasła w polu 1XX.

Jeżeli stosowany jest kod "n", podpole $w/2 jest potrzebne tylko wtedy, jeżeli wypełniona jest następna pozycja znakowa.

 

/3 - wyświetlanie odsyłacza

Jednoznakowy kod alfabetyczny, który umożliwia generowanie bądź wstrzymanie generowania odsyłacza na podstawie pola 4XX lub 5XX.

a - odsyłacz niewyświetlany
b - odsyłacz niewyświetlany, użyte pole 664
c - odsyłacz niewyświetlany, użyte pole 663
d - odsyłacz niewyświetlany, użyte pole 665
n - nie dotyczy

 

a - odsyłacz niewyświetlany

Generowanie odsyłacza na podstawie pola odsyłacza powinno zostać wstrzymane. Kod "a" stosuje się, kiedy przyczyna wstrzymania jest różna od przyczyn zapisywanych kodami "b", "c" lub "d".

110 2_ $aEntomological Society of Karachi
510 2_ $wanna$aKarachi Entomological Society
[Generowanie odsyłacza zostało wstrzymane, ponieważ nie zostało użyte hasło główne.]

b - odsyłacz niewyświetlany, użyte pole 664

Generowanie odsyłacza na podstawie pola 4XX powinno zostać wstrzymane z powodu istnienia oddzielnego rekordu odsyłacza orientacyjnego, zawierającego pole 664.

Przykłady podpola $w/3 zawierającego kod "b" w polach 4XX rekordów ujednoliconych haseł głównych - zobacz opis pola 664.
Przykłady odsyłaczy złożonych generowanych na podstawie pola 664 - zobacz podrozdział Odsyłacze orientacyjne - odsyłacze złożone.

 

c - odsyłacz niewyświetlany, użyte pole 663

Generowanie odsyłacza na podstawie pola 5XX powinno zostać wstrzymane z powodu obecności pola 663 w danym rekordzie.

Przykłady podpola $w/3 zawierającego kod "c" w polach 5XX rekordów ujednoliconych haseł głównych - zobacz opis pola 663.
Przykłady odsyłaczy złożonych generowanych na podstawie pola 663 - zobacz podrozdział Odsyłacze orientacyjne - odsyłacze złożone.

 

d - odsyłacz niewyświetlany, użyte pole 665

Generowanie odsyłacza na podstawie pola 4XX lub 5XX powinno zostać wstrzymane z powodu obecności pola 665 - odsyłacz orientacyjny - informacja na temat historii w danym rekordzie.

Przykłady podpola $w/3 zawierającego kod "d" w polach 4XX lub 5XX rekordów ujednoliconych haseł głównych - zobacz opis pola 665.
Przykłady odsyłaczy złożonych generowanych na podstawie pola 665 - zobacz podrozdział Odsyłacze orientacyjne - odsyłacze złożone.

 

n - nie dotyczy

Brak ograniczeń co do generowania odsyłaczy na podstawie pól 4XX lub 5XX. Jeżeli stosowany jest kod "n", podpole $w/3 nie musi być wypełnione.

 

Pola odsyłaczy orientacyjnych - odsyłacze złożone
Odsyłacze złożone zapisywane są bezpośrednio w rekordach w polach odsyłaczy orientacyjnych. Poniższy opis pól odsyłaczy ułożony jest według źródła wyrażenia określającego typ odsyłacza: numer pola (z podpolem $i) i podpole $a

 

Podpola

Wyrażenie określające typ odsyłacza generowane na podstawie numeru pola z podpolem $i

Pole 260 może być użyte do generowania odsyłacza złożonego z wyrażeniem określającym typ odsyłacza takim jak zob. lub zob. pod. Pole 360 może być użyte do generowania odsyłacza złożonego z wyrażeniem określającym typ odsyłacza takim jak zob. też lub zob. też pod. Tekst w podpolu $i - informacja powiększa generowane na podstawie numeru pola wyrażenie określające typ odsyłacza.

 

260 - złożony odsyłacz orientacyjny całkowity - przedmiot

008/09 b [rekord odsyłacza orientacyjnego nieodsyłającego do rekordu ujednoliconego hasła głównego]
150 __ $aAnatomia ryb
260 __ $iokreślnik$a- anatomia$istosuje się po tematach z dziedziny biologii, np.$aRyby-anatomia

Przykład wyświetlania odsyłacza:

Anatomia ryb
określnik - - anatomia - stosuje się po tematach z dziedziny biologii

 

360 - złożony odsyłacz orientacyjny uzupełniający - przedmiot

008/09 a [rekord ujednoliconego hasła głównego]
150 __ $aObjawienia maryjne
360 __$inazwy poszczególnych objawień, np. $aObjawienia maryjne w Fatimie

Przykład wyświetlania odsyłacza:

Objawienia maryjne -- zob. także nazwy poszczególnych objawień, np. Objawienia maryjne w Fatimie

$a - informacja

Informacja dotycząca pól 663, 664, 665 i 666.

 

663 - złożony odsyłacz orientacyjny uzupełniający - nazwa:

008/09 a [rekord ujednoliconego hasła głównego]
100 1_ $aSłomczyński, Maciej$d(1920-1998)
663 __ $aW przypadku dzieł tego autora pisanych pod pseudonimami, zobacz także$bAlex, Joe, 1920-1998$a,$bKwaśniewski, Kazimierz, 1920-1998,$ai$bCooper, Jack M., 1920-1998

Przykład wyświetlania odsyłacza:

Słomczyński, Maciej (1920-1998)
W przypadku dzieł tego autora pisanych pod pseudonimami, zobacz także: Alex, Joe, 1920-1998, Kwaśniewski, Kazimierz, 1920-1998, i Cooper, Jack M., 1920-1998

 

663 - złożony odsyłacz orientacyjny całkowity - nazwa

008/09 c [rekord odsyłacza orientacyjnego odsyłającego do rekordu ujednoliconego hasła głównego]
100 1_ $aReger, Max$d(1873-1916).$tDies irae
664 __ $aW przypadku tego dzieła stanowiącego część niedokończonego przez kompozytora “Requiem” zobacz$bReger, Max$d(1873-1916).$tRequiem (Msza)

Przykład wyświetlania odsyłacza:

Reger, Max (1873-1916). Dies irae
W przypadku tego dzieła stanowiącego część niedokończonego przez kompozytora “Requiem” zobacz: Reger, Max (1873-1916). Requiem (Msza)

 

666 - odsyłacz orientacyjny - informacja ogólna na temat nazw

008/09 b [rekord odsyłacza orientacyjnego nieodsyłającego do ujednoliconego hasła głównego]
100 0_ $aDe la
666 __ $aNazwiska zaczynające się od tego prefiksu zapisywane są także pod La (np. La Bretèque, Pierre de) lub pod nazwiskiem następującym po prefiksie (np., Torre, Marie de la)

Przykład wyświetlania odsyłacza:

De la
Nazwiska zaczynające się od tego prefiksu zapisywane są także pod La (np. La Bretèque, Pierre de) lub pod nazwiskiem następującym po prefiksie (np., Torre, Marie de la)

 

665 - odsyłacz orientacyjny - informacja na temat historii

008/09 a [rekord ujednoliconego hasła głównego]
110 2_ $aBiblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin)
665 __ $aPowstała w 1907 r., 1948 połączono z Miejską Biblioteką Publiczną (powst. 1945) pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego

Przykład wyświetlania odsyłacza:

Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin)
Powstała w 1907 r., 1948 połączono z Miejską Biblioteką Publiczną (powst. 1945) pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego

 

Zasady zapisu
Ogólne konwencje zapisu - Ogólne konwencje zapisu dla pól 4XX i 5XX zawarte są w rozdziale Nazwy i terminy - informacje ogólne w podrozdziałach dotyczących poszczególnych typów haseł (X00 - nazwy osobowe; X10 - nazwy ciał zbiorowych; X11 - imprezy; X30 - tytuły ujednolicone; X48 - chronologia; X50 - tematy ogólne; X51 - nazwy geograficzne; X55 - tematy formalne; X62 - środki wykonawcze; X80 - określniki ogólne (rzeczowe); X81 - określniki geograficzne; X82 - określniki chronologiczne; X85 - określniki formalne). Konwencje zapisu dla pól odsyłaczy orientacyjnych zawarte są w opisie poszczególnych pól.

 

Znaki wyświetlane automatycznie w odsyłaczach - W polach 4XX i 5XX wyrażenie określające typ odsyłacza nie jest zapisywane w rekordzie MARC. Może być generowane systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z kodem w podpolu $w/0 lub /2 bądź z numerem pola.

 

Wyrażenie związane z kodem w podpolu $w/0:

a - zob. też hasło następne:
b - zob. też hasło poprzednie:
d - zob. też akronim:
f - zob. też kompozycję muzyczną:
g - zob. też hasło węższe:
h - zob. też hasło szersze:
n - [można użyć wyrażenia określającego typ odsyłacza związanego z numerem pola]
t - zob. też ciało zbiorowe bezpośrednio nadrzędne.

 

Wyrażenie związane z kodem w podpolu $w/2:

a - zob. też hasło następne:

 

Wyrażenie związane z numerem pola:

zob.:
zob. też:
szukaj pod:
szukaj też pod:

 

W polach uwag o odsyłaczach orientacyjnych 260 i 360 pełne wyrażenie może być połączeniem wyrażenia generowanego na podstawie numeru pola, takiego jak zob., zob. też, szukaj pod, szukaj też pod, oraz tekstu w podpolu $i - informacja.

Grupa pól 260 i 360 - złożone odsyłacze orientacyjne - informacje ogólne

Pola 260 i 360 stosowane są do zapisywania informacji o formach haseł przedmiotowych, które nie mogą być używane w rekordach bibliograficznych, o różnych formach haseł przedmiotowych, które mogą być używane w rekordach bibliograficznych, oraz o innych wariantach haseł, które nie mogą być używane w rekordach bibliograficznych, kiedy odsyłacze proste nie są wystarczające do pełnego określenia tych relacji. Więcej informacji na temat odsyłaczy i odsyłaczy uzupełniających - zobacz Odsyłacze i odsyłacze uzupełniające - informacje ogólne.

260 - złożony odsyłacz orientacyjny całkowity - przedmiot (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - hasło, do którego prowadzi odsyłacz (P)
$i - informacja (P)
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Informacja oraz hasło, do którego prowadzi odsyłacz, stosowane, gdy nieujednolicone hasło przedmiotowe powiązane jest z ujednoliconymi hasłami przedmiotowymi, a odsyłacze proste generowane na podstawie pól 4XX rekordu ujednoliconego hasła głównego nie są wystarczające do pełnego określenia tych relacji.

 

Stosowane wyłącznie w rekordach odsyłacza orientacyjnego odsyłających lub nieodsyłających do rekordu ujednoliconego hasła głównego bądź w rekordach określnika zawierających hasła przedmiotowe.

 

Pole 1XX rekordu zawiera nieujednolicone hasło przedmiotowe, od którego prowadzi odsyłacz. Pole 260 zawiera informację i ujednolicone hasła główne, do których prowadzą odsyłacze. Do nieujednoliconego hasła głównego (pole 1XX) prowadzą natomiast odsyłacze (pola 4XX) bądź uwaga w polu 681 - uwaga dotycząca użycia hasła jako przykładu w rekordach wszystkich haseł zapisanych w polu 260.

 

Odsyłacze można generować na podstawie pól 1XX i 260. Wyrażenie określające typ odsyłacza może być połączeniem wyrażenia generowanego na podstawie numeru pola oraz tekstu w podpolu $i - informacja. Przykłady wyświetlania odsyłaczy złożonych zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
 Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_).

 

Podpola

$a - hasło, do którego prowadzi odsyłacz

Ujednolicone hasło główne, do którego prowadzi nieujednolicone hasło główne w polu 1XX rekordu. Hasła główne, do których prowadzą odsyłacze, mogą być ujednoliconymi hasłami przedmiotowymi lub hasłami głównymi - określnikami. Hasło może zawierać uogólnioną informację o jego użyciu, ujętą w nawiasy. Żadne elementy hasła, do którego prowadzi odsyłacz, nie są kodowane w oddzielnym podpolu. Wszystkie hasła, do których prowadzą odsyłacze, zapisuje się w jednym podpolu $a.

260 __ $iokreślnik$apodręczniki dla amatorów$iw tematach np.$aStolarstwo -- podręczniki dla amatorów

$i - informacja

Informacja dotycząca odsyłacza orientacyjnego całkowitego. Tekst może zostać rozdzielony przez podpole $a, może także być tylko spójnikiem, takim jak np. lub i.

008/09 c [rekord odsyłacza orientacyjnego odsyłającego do rekordu ujednoliconego hasła głównego]
150 __ $aPublikacje...
260 __ $ihasła przedmiotowe zaczynające się od słowa$aWydawnictwa
[Żaden rekord zaczynający się od słowa “Wydawnictwa” nie zawiera pola 681.]

008/09 b [rekord odsyłacza orientacyjnego nieodsyłającego do rekordu ujednoliconego hasła głównego]
150 __ $aJęzyk chachłacki
260 __ $iokreślniki$adialekty$ii$aregionalizmy$iw$aJęzyk ukraiński$ina obszarze Podlasia, np.$aJęzyk ukraiński-dialekty-Podlasie; Język ukraiński-regionalizmy-Podlasie

008/09 a [rekord ujednoliconego hasła głównego]
150 __ $aJęzyk ukraiński$xdialekty$zPodlasie
681 __ $iPrzykład w$aJęzyk chachłacki

008/09 a [rekord ujednoliconego hasła głównego]
150 __ $aJęzyk ukraiński$xregionalizmy$zPodlasie
681 __ $iPrzykład w$aJęzyk chachłacki

$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany

Objaśnienie podpola – patrz Załącznik A: Podpola kontrolne.

150 __ $aProjektrechnung
260 __ $aProjekt$0(DE-101b)4115645-6
260 __ $aKostenrechnung$0(DE-101b)4032592-1

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – patrz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – patrz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Pola rekordu odsyłacza orientacyjnego - Rekord odsyłacza orientacyjnego musi zawierać etykietę rekordu, tablicę adresów, oraz następujące pola: 001 - numer kontrolny, 003 - identyfikator numeru kontrolnego, 005 - data i czas ostatniej modyfikacji, 008 - elementy danych stałej długości, 040 - źródło opisu i 1XX - hasło główne.

 

Znaki wyświetlane automatycznie - Wyrażenie określające typ odsyłacza, takie jak zob.: lub zob. pod: nie jest zapisywane w rekordzie MARC. Może być generowane systemowo jako znaki wyświetlane auomatycznie związane z numerem pola. Przykłady wyświetlania odsyłaczy zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne - informacje ogólne.

360 - złożony odsyłacz orientacyjny uzupełniający - przedmiot (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - hasło, do którego prowadzi odsyłacz (P)
$i - informacja (P)
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Informacja oraz hasło, do którego prowadzi odsyłacz, stosowane, gdy ujednolicone hasło przedmiotowe powiązane jest z innymi ujednoliconymi hasłami przedmiotowymi, a odsyłacze proste generowane na podstawie pól 5XX rekordu nie są wystarczające do pełnego określenia tych relacji.

 

Stosowane wyłącznie w rekordach ujednoliconego hasła głównego lub w rekordach ujednoliconego hasła głównego i określnika, zawierających hasła przedmiotowe.

 

Pole 1XX rekordu zawiera ujednolicone hasło przedmiotowe, od którego prowadzi odsyłacz. Pole 360 zawiera informację i ujednolicone hasła główne, do których prowadzą odsyłacze. Do ujednoliconego hasła głównego (pole 1XX) nie prowadzą odsyłacze (pola 5XX) w rekordach haseł przedmiotowych zapisanych w polu 360. Zamiast tego, do ujednoliconego hasła głównego (pole 1XX) prowadzi uwaga w polu 681 - uwaga dotycząca użycia hasła jako przykładu w rekordach wszystkich haseł przedmiotowych zapisanych w polu 360.

 

Odsyłacze można generować na podstawie pól 1XX i 360. Wyrażenie określające typ odsyłacza może być połączeniem wyrażenia generowanego na podstawie numeru pola oraz tekstu w podpolu $i - informacja. Przykłady wyświetlania odsyłaczy złożonych zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_). 

 

Podpola

$a - hasło, do którego prowadzi odsyłacz

Ujednolicone hasło główne, do którego prowadzi hasło główne w polu 1XX rekordu. Hasła główne, do których prowadzą odsyłacze, mogą być ujednoliconymi hasłami przedmiotowymi lub hasłami głównymi - określnikami. Hasło może zawierać uogólnioną informację o jego użyciu, ujętą w nawiasy. Żadne elementy hasła, do którego prowadzi odsyłacz, nie są kodowane w oddzielnym podpolu. Wszystkie hasła, do których prowadzą odsyłacze, zapisuje się w jednym podpolu $a.

360 __ $izt. nazwy wsi z określnikiem - samorząd, np.$aZawoja (woj. małopolskie) - samorząd

$i - informacja

Informacja dotycząca odsyłacza orientacyjnego uzupełniającego. Tekst może zostać rozdzielony przez podpole $a, może także być tylko spójnikiem, takim jak np. lub i.

008/09 a
[rekord ujednoliconego hasła głównego]
150 __ $aBitwa 1410 r. pod Grunwaldem
681 __ $iPrzykład w$aWojna

008/09 a
[rekord ujednoliconego hasła głównego]
130 _0 $aBiblia$xanaliza i interpretacja
360 __ $izt. tytuły ksiąg biblijnych z określnikiem - analiza i interpretacja, np.: Biblia.NT.Ewangelia według św. Jana - analiza i interpretacja

008/09 a
[rekord ujednoliconego hasła głównego]
130 _0 $aBiblia.$pNT.$pEwangelia według św. Jana$xanaliza i interpretacja
681 __ $iPrzykład w$aBiblia-analiza i interpretacja

$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany

Objaśnienie podpola – patrz Załącznik A: Podpola kontrolne.


$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – patrz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – patrz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Znaki wyświetlane automatycznie - Wyrażenie określające typ odsyłacza, takie jak zob. też: lub zob. też pod: nie jest zapisywane w rekordzie MARC. Może być generowane systemowo jako znaki wyświetlane auomatycznie związane z numerem pola. Przykłady wyświetlania odsyłaczy zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne - informacje ogólne

Grupa pól 4XX

400 - odsyłacz całkowity - nazwa osobowa (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
typ nazwy osobowej
0 - imię
1 - nazwisko
3 - nazwa rodu/rodziny
_ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - nazwa osobowa (NP)
$b - numeracja (NP)
$c - tytuły i dopowiedzenia związane z nazwą (P)
$d - daty związane z nazwą (NP)
$e - termin określający relację / określenie funkcji (P)
$f - data dzieła (NP)
$g - pozostałe informacje (NP)
$h - typ dokumentu (NP)
$i - informacja o relacji (P)
$j - informacja o atrybucji (P)
$k - określenie formy (P)
$l - język dzieła (NP)
$m - obsada dzieła muzycznego (P)
$n - numer / oznaczenie części / sekcji dzieła (P)
$o - informacja o aranżacji (NP)
$p - nazwa części / sekcji dzieła (P)
$q - pełniejsza forma nazwy (NP)
$r - tonacja (NP)
$s - wersja (NP)
$t - tytuł dzieła (NP)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna
/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy
/2 - wcześniejsza forma hasła
/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz całkowity do hasła głównego - nazwy osobowej.

 

Odsyłaczy całkowitych - nazw osobowych bądź odsyłaczy całkowitych - nazw osobowych wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do hasła głównego - nazwy osobowej.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 400 pokrywa się z zasadami dla pola 100 (hasło główne - nazwa osobowa), pola 500 (odsyłacz uzupełniający - nazwa osobowa) i pola 700 (powiązanie z hasłem głównym - nazwa osobowa). Zobacz X00 - nazwy osobowe - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 400 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

 Przykłady:
100 1_ $aKrajewski, Marek$d(1966- )
400 1_ $aKraevskij, Marek
400 1_ $aKrajevski, Marek
400 1_ $aKragiefski, Marek
400 1_ $aKraêvs'kij, Marek

100 1_ $aHouellebecq, Michel$d(1956- ).$tSoumission
400 1_ $aHouellebecq, Michel$d(1956- ).$tPosłuszeństwo/Poddanie
400 1_ $aHouellebecq, Michel$d(1956- ).$tUległość

100 1_ $aTansman, Aleksander$d(1897-1986).$tSonaty.$mWiolonczela i fortepian.$nNr 2
400 1_ $aTansman, Aleksander$d(1897-1986).$tII Sonata wiolonczelowa
400 1_ $aTansman, Aleksander$d(1897-1986).$t2 Sonata wiolonczelowa
400 1_ $aTansman, Aleksander$d(1897-1986).$tII Sonata na wiolonczelę i fortepian
400 1_ $aTansman, Aleksander$d(1897-1986).$t2 Sonata na wiolonczelę i fortepian
400 1_ $aTansman, Aleksander$d(1897-1986).$tSonata na wiolonczelę i fortepian.$nNr 2
400 1_ $aTansman, Aleksander$d(1897-1986).$tSonate No. 2 pour violoncelle et piano

410 - odsyłacz całkowity - nazwa ciała zbiorowego (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
typ nazwy ciała zbiorowego
0 - nazwa w szyku odwróconym
1 - nazwa obszaru jurysdykcji
2 - nazwa w szyku naturalnym
_ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - nazwa ciała zbiorowego lub nazwa obszaru jurysdykcji (NP)
$b - jednostka podrzędna (P)
$c - miejsce imprezy (P)
$d - data imprezy lub podpisania umowy (P)
$e - termin określający relację / określenie funkcji (P)
$f - data dzieła (NP)
$g - pozostałe informacje (NP)
$h - typ dokumentu (NP)
$i - informacja o relacji (P)
$k - określenie formy (P)
$l - język dzieła (NP)
$m - obsada dzieła muzycznego (P)
$n - numer / oznaczenie części / sekcji dzieła (P)
$o - informacja o aranżacji (NP)
$p - nazwa części / sekcji dzieła (P)
$r - tonacja (NP)
$s - wersja (NP)
$t - tytuł dzieła (NP)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz całkowity do hasła głównego - nazwy ciała zbiorowego.

 

Odsyłaczy całkowitych - nazw ciał zbiorowych bądź odsyłaczy całkowitych - nazw ciał zbiorowych wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do hasła głównego - nazwy ciała zbiorowego.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 410 pokrywa się z zasadami dla pola 110 (hasło główne - ciało zbiorowe), pola 510 (odsyłacz uzupełniający - ciało zbiorowe) i pola 710 (powiązanie z hasłem głównym - ciało zbiorowe). Zobacz X10 - nazwy ciał zbiorowych - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 410 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

 Przykłady:
110 2_ $aPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku
410 2_ $aPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Braci Szafranków w Rybniku
410 2_ $aSzkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Braci Szafranków w Rybniku
410 2_ $aŚrednia Szkoła Muzyczna w Rybniku
410 2_ $aPodstawowa Szkoła Muzyczna w Rybniku

110 2_ $aWydawnictwo 2 Kolory
410 2_ $aWydawnictwo Dwa Kolory
410 0_ $a2 Kolory, Wydawnictwo
410 0_ $aDwa Kolory, Wydawnictwo

411 - odsyłacz całkowity - nazwa imprezy (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
typ nazwy imprezy
0 - nazwa w szyku odwróconym
1 - nazwa obszaru jurysdykcji
2 - nazwa w szyku naturalnym
_ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - nazwa imprezy lub nazwa obszaru jurysdykcji (NP)
$c - miejsce imprezy (P)
$d - data imprezy (P)
$e - jednostka podrzędna (P)
$f - data dzieła (NP)
$g - pozostałe informacje (NP)
$h - typ dokumentu (NP)
$i - informacja o relacji (P)
$j -  termin określający relację / określenie funkcji (P)
$k - określenie formy (P)
$l - język dzieła (NP)
$m - obsada dzieła muzycznego (P)
$n - numer / oznaczenie części / sekcji dzieła (P)
$p - nazwa części / sekcji dzieła (P)
$q - nazwa imprezy następująca po nazwie obszaru jurysdykcji (NP)
$s - wersja (NP)
$t - tytuł dzieła (NP)
$v - określnik formalny (P)
$w- podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz całkowity do hasła głównego - nazwy imprezy.

 

Odsyłaczy całkowitych - nazw imprez bądź odsyłaczy całkowitych - nazw imprez wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do hasła głównego - nazwy imprezy.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 411 pokrywa się z zasadami dla pola 111 (hasło główne - impreza), pola 511 (odsyłacz uzupełniający - impreza) i pola 711 (powiązanie z hasłem głównym - impreza). Zobacz X11 - nazwy imprez - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 411 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

Przykłady:
111 2_ $aOgólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej$n(21 ;$d2003 ;$cWarszawa)
411 2_ $a21 Międzynarodowy Festiwal Bardów OPPA 2003$c(Warszawa)
411 2_ $a21 Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej$c(Warszawa)
411 2_ $aMiędzynarodowy Festiwal Bardów OPPA 2003$c(Warszawa)
411 2_ $aOPPA 2003
411 2_ $aOPPA - Międzynarodowy Festiwal Bardów

111 2_ $aŁomżyńskie Spotkania Językoznawcze$d(2008).
411 2_ $aKonferencja Językoznawcza z cyklu Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia.

430 - odsyłacz całkowity - tytuł ujednolicony (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany znaki pomijane
0-9 - liczba znaków pomijanych przy sortowaniu

 

Podpola

$a - tytuł ujednolicony (NP)
$d - data podpisania umowy (P)
$f - data dzieła (NP)
$g - pozostałe informacje (NP)
$h - typ dokumentu (NP)
$i - informacja o relacji (P)
$k - określenie formy (P)
$l - język dzieła (NP)
$m - obsada dzieła muzycznego (P)
$n - numer / oznaczenie części / sekcji dzieła (P)
$o - informacja o aranżacji (NP)
$p - nazwa części / sekcji dzieła (P)
$q - nazwa imprezy następująca po nazwie obszaru jurysdykcji (NP)
$r - tonacja (NP)
$s - wersja (NP)
$t - tytuł dzieła (NP)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz całkowity do hasła głównego - tytułu ujednoliconego.

 

Odsyłaczy całkowitych - tytułów ujednoliconych bądź odsyłaczy całkowitych - tytułów ujednoliconych wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do hasła głównego - tytułu ujednoliconego.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 430 pokrywa się z zasadami dla pola 130 (hasło główne - tytuł ujednolicony), pola 530 (odsyłacz uzupełniający - tytuł ujednolicony) i pola 730 (powiązanie z hasłem głównym - tytuł ujednolicony). Zobacz X30 - tytuł ujednolicony - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 430 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

 Przykłady:
130 _0 $aMahabharata.$pBhagawadgita
430 _0 $aBhagawadgita

130 _0 $aBiblia.$pNT.$pListy do Koryntian
430 _0 $aBiblia.$pNT.$pListy św. Pawła do Koryntian
430 _0 $aBiblia.$pTestamentum Novum.$pEpistolae B. Pauli ad Corinthios
430 _0 $aEpistolae B. Pauli ad Corinthios
430 _0 $aListy do Koryntian
430 _0 $aListy św. Pawła do Koryntian

447 - odsyłacz całkowity - nazwa wydarzenia (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - nazwa wydarzenia (NP)

$c - miejsce wydarzenia (P)

$d - data wydarzenia (NP)
$g - pozostałe informacje (NP)

$i - informacja o relacji (P)

$v - określnik formalny (P)

$w - podpole kontrolne (NP)

            /0 - relacja specjalna

            /1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

            /2 - wcześniejsza forma hasła

            /3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)

$y - określnik chronologiczny (P)

$z - określnik geograficzny (P)

$4 - kod relacji (P)

$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania
Odsyłacz całkowity hasła głównego - nazwy wydarzenia.

 

Odsyłaczy całkowitych - nazw wydarzeń bądź odsyłaczy całkowitych - nazw wydarzeń wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do hasła głównego - nazwy wydarzenia.

 

Zasady stosowania pola
Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 447 pokrywa się z zasadami dla pola 147 (hasło główne - nazwa wydarzenia), pola 547 (odsyłacz uzupełniający - nazwa wydarzenia) i pola 747 (powiązanie z hasłem głównym - nazwa wydarzenia). Zobacz X47 - nazwy wydarzeń - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 447 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

Przykłady
447 __ $aObrona Głogowa$d(1109)
447 __ $aRadomski czerwiec$d(1976)
447 __ $aBitwa pod Wizną$d(1939)
447 __ $aRzeź Ormian$c(Turcja :$d1915-1917)

448 - odsyłacz całkowity - chronologia (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - chronologia (NP)
$i - informacja o relacji (P)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz całkowity do hasła głównego - chronologii.

 

Odsyłaczy całkowitych - chronologii bądź odsyłaczy całkowitych - chronologii wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do hasła głównego - chronologii.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 448 pokrywa się z zasadami dla pola 146 (hasło główne - chronologia), pola 548 (odsyłacz uzupełniający - chronologia) i pola 748 (powiązanie z hasłem głównym - chronologia). Zobacz X48 - chronologia - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 448 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

Przykłady:
148 __ $a1601-1700
448 __ $aSiedemnasty wiek

450 - odsyłacz całkowity - temat ogólny (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - termin ogólny lub nazwa geograficzna (NP)
$b - termin ogólny następujący po nazwie geograficznej (NP)
$g - pozostałe informacje (P)
$i - informacja o relacji (P)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz całkowity do hasła głównego - tematu ogólnego.

 

Odsyłaczy całkowitych - tematów ogólnych bądź odsyłaczy całkowitych - tematów ogólnych wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do hasła głównego - tematu ogólnego.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 450 pokrywa się z zasadami dla pola 150 (hasło główne - temat ogólny), pola 550 (odsyłacz uzupełniający - temat ogólny) i pola 750 (powiązanie z hasłem głównym - temat ogólny). Zobacz X50 - temat ogólny - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 450 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

Przykłady:
150 __ $aJęzykoznawstwo
450 __ $aLingwistyka

150 __ $aKorupcja
450 __ $aŁapownictwo
450 __ $aPłatna protekcja
450 __ $aProtekcja płatna
450 __ $aPrzekupstwo
450 __ $aSprzedajność

451 - odsyłacz całkowity - nazwa geograficzna (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - nazwa geograficzna (NP)
$g - pozostałe informacje (P)
$i - informacja o relacji (P)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz całkowity do hasła głównego - nazwy geograficznej.

 

Odsyłaczy całkowitych - nazw geograficznych bądź odsyłaczy całkowitych - nazw geograficznych wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do hasła głównego - nazwy geograficznej.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 451 pokrywa się z zasadami dla pola 151 (hasło główne - nazwa geograficzna), pola 551 (odsyłacz uzupełniający - nazwa geograficzna) i pola 751 (powiązanie z hasłem głównym - nazwa geograficzna). Zobacz X51 - nazwa geograficzna - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 451 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

Przykłady:
151 __ $aWarszawa
451 __ $aVarsovia
451 __ $aVarsovie
451 __ $aVaršava
451 __ $aVarsó
451 __ $aWarsaw
451 __ $aWarschau

151 __ $aJózefów (woj. mazowieckie, pow. Otwock)
451 __ $aGmina Józefów
451 __ $aJózefów, gmina
451 __ $aJózefów koło Otwocka
451 __ $aJózefów nad Świdrem

455 - odsyłacz całkowity - temat formalny (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - temat formalny (NP)
$i - informacja o relacji (P)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz całkowity do hasła głównego - tematu formalnego.

 

Odsyłaczy całkowitych - tematów formalnych bądź odsyłaczy całkowitych - tematów formalnych wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do hasła głównego - tematu formalnego.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 455 pokrywa się z zasadami dla pola 155 (hasło główne - temat formalny), pola 555 (odsyłacz uzupełniający - temat formalny) i pola 755 (powiązanie z hasłem głównym - temat formalny). Zobacz X55 - temat formalny - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 455 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

Przykłady:
155 __ $aOpowiadanie
455 __ $aNowela

155 __ $aEpos
455 __ $aEpopeja
455 __ $aPoemat heroiczny

462 - odsyłacz całkowity - obsada wykonawcza (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - obsada wykonawcza (NP)
$i - informacja o relacji (P)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz całkowity do hasła głównego - obsady wykonawczej.

 

Odsyłaczy całkowitych - obsady wykonawczej bądź odsyłaczy całkowitych - obsady wykonawczej wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do hasła głównego - obsady wykonawczej.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 462 pokrywa się z zasadami dla pola 162 (hasło główne - obsada wykonawcza), pola 562 (odsyłacz uzupełniający - obsada wykonawcza) i pola 755 (powiązanie z hasłem głównym - obsada wykonawcza). Zobacz X62 - obsada wykonawcza - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 462 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

 Przykłady:
162 __ $aerhu
462 __ $aer hu

480 - odsyłacz całkowity - określnik ogólny (rzeczowy) (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$i - informacja o relacji (P)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz całkowity do hasła głównego - określnika ogólnego (rzeczowego).

 

Odsyłaczy całkowitych - określników ogólnych bądź odsyłaczy całkowitych - określników ogólnych wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do hasła głównego - określnika ogólnego (rzeczowego).

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 480 pokrywa się z zasadami dla pola 180 (hasło główne - określnik ogólny (rzeczowy)), pola 580 (odsyłacz uzupełniający - określnik ogólny (rzeczowy)) i pola 780 (powiązanie z hasłem głównym - określnik ogólny (rzeczowy)). Zobacz X80 - określnik ogólny (rzeczowy) - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 480 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

 Przykłady:
180 __ $xpomoc i ratunek
480 __ $xratunek

180 __ $xwyrazy obce
480 __ $xpożyczki (językozn.)
480 __ $xzapożyczenia językowe

481 - odsyłacz całkowity - określnik geograficzny (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$i - informacja o relacji (P)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz całkowity do hasła głównego - określnika geograficznego.

 

Odsyłaczy całkowitych - określników geograficznych bądź odsyłaczy całkowitych - określników geograficznych wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do hasła głównego - określnika geograficznego.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 481 pokrywa się z zasadami dla pola 181 (hasło główne - określnik geograficzny), pola 581 (odsyłacz uzupełniający - określnik geograficzny) i pola 781 (powiązanie z hasłem głównym - określnik geograficzny). Zobacz X81 - kreślnik geograficzny - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 481 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

 Przykłady:
181 __ $zCzechy
481 __ $zRepublika Czeska

482 - odsyłacz całkowity - określnik chronologiczny (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$i - informacja o relacji (P)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz całkowity do hasła głównego - określnika chronologicznego.

 

Odsyłaczy całkowitych - określników chronologicznych bądź odsyłaczy całkowitych - określników chronologicznych wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do hasła głównego - określnika chronologicznego.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 482 pokrywa się z zasadami dla pola 182 (hasło główne - określnik chronologiczny), pola 582 (odsyłacz uzupełniający - określnik chronologiczny) i pola 782 (powiązanie z hasłem głównym - określnik chronologiczny). Zobacz X82 - określnik chronologiczny - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 482 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

Przykłady:
182 __ $y20 w.
482 __ $yDwudziesty wiek

485 - odsyłacz całkowity - określnik formalny (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$i - informacja o relacji (P)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz całkowity do hasła głównego - określnika formalnego.

 

Odsyłaczy całkowitych - określników formalnych bądź odsyłaczy całkowitych - określników formalnych wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do hasła głównego - określnika formalnego.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 485 pokrywa się z zasadami dla pola 185 (hasło główne - określnik formalny), pola 585 (odsyłacz uzupełniający - określnik formalny) i pola 785 (powiązanie z hasłem głównym - określnik formalny). Zobacz X82 - określnik formalny - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 485 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

 Przykłady:
182 __ $vpoezja
482 __ $vwiersze

Grupa pól 5XX

500 - odsyłacz uzupełniający - nazwa osobowa (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
typ nazwy osobowej
0 - imię
1 - nazwisko
3 - nazwa rodu/rodziny
_ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - nazwa osobowa (NP)
$b - numeracja (NP)
$c - tytuły i dopowiedzenia związane z nazwą (P)
$d - daty związane z nazwą (NP)
$e - termin określający relację / określenie funkcji (P)
$f - data dzieła (NP)
$g - pozostałe informacje (NP)
$h - typ dokumentu (NP)
$i - informacja o relacji (P)
$j - informacja o atrybucji (P)
$k - określenie formy (P)
$l - język dzieła (NP)
$m - obsada dzieła muzycznego (P)
$n - numer / oznaczenie części / sekcji dzieła (P)
$o - informacja o aranżacji (NP)
$p - nazwa części / sekcji dzieła (P)
$q - pełniejsza forma nazwy (NP)
$r - tonacja (NP)
$s - wersja (NP)
$t - tytuł dzieła (NP)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz uzupełniający do hasła głównego - nazwy osobowej.

 

Odsyłaczy uzupełniających - nazw osobowych bądź odsyłaczy uzupełniających - nazw osobowych wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do powiązanego hasła głównego - nazwy osobowej.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 500 pokrywa się z zasadami dla pola 100 (hasło główne - nazwa osobowa), pola 400 (odsyłacz całkowity - nazwa osobowa) i pola 700 (powiązanie z hasłem głównym - nazwa osobowa). Zobacz X00 -nazwy osobowe - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 500 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

Przykłady:
100 1_ $aSłomczyński, Maciej$d(1920-1998)
400 1_ $aSlomczynski, Maciej$d(1920-1998)
400 1_ $aSłomczyński, M.$d(1920-1998)
500 1_ $aAlex, Joe$d(1920-1998)
500 1_ $aKwaśniewski, Kazimierz$d(1920-1998)
500 1_ $aCooper, Jack M.$d(1920-1998)

100 1_ $aAlex, Joe$d(1920-1998)
500 1_ $aKwaśniewski, Kazimierz$d(1920-1998)
500 1_ $aSłomczyński, Maciej$d(1920-1998)

510 - odsyłacz uzupełniający - nazwa ciała zbiorowego (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
typ nazwy ciała zbiorowego
0 - nazwa w szyku odwróconym
1 - nazwa obszaru jurysdykcji
2 - nazwa w szyku naturalnym
_ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - nazwa ciała zbiorowego lub nazwa obszaru jurysdykcji (NP)
$b - jednostka podrzędna (P)
$c - miejsce imprezy (P)
$d - data imprezy lub podpisania umowy (P)
$e - termin określający relację / określenie funkcji (P)
$f - data dzieła (NP)
$g - pozostałe informacje (NP)
$h - typ dokumentu (NP)
$i - informacja o relacji (P)
$k - określenie formy (P)
$l - język dzieła (NP)
$m - obsada dzieła muzycznego (P)
$n - numer / oznaczenie części/sekcji dzieła (P)
$o - informacja o aranżacji (NP)
$p - nazwa części / sekcji dzieła (P)
$r - tonacja (NP)
$s - wersja (NP)
$t - tytuł dzieła (NP)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz uzupełniający do hasła głównego - nazwy ciała zbiorowego.

 

Odsyłaczy uzupełniających nazw ciał zbiorowych bądź nazw ciał zbiorowych wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do powiązanego hasła głównego - nazwy ciała zbiorowego.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 510 pokrywa się z zasadami dla pola 110 (hasło główne - ciało zbiorowe), pola 410 (odsyłacz całkowity - ciało zbiorowe) i pola 710 (powiązanie z hasłem głównym - ciało zbiorowe). Zobacz X10 - nazwy ciał zbiorowych - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 510 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

Przykłady:
110 2_ $aUniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (Warszawa)
510 2_ $aTowarzystwo Przyjaciół Młodzieży Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Warszawie

110 2_ $aWydawnictwo Olesiejuk.
510 2_ $aFirma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk - Inwestycje

511 - odsyłacz uzupełniający - nazwa imprezy (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
typ nazwy imprezy
0 - nazwa w szyku odwróconym
1 - nazwa obszaru jurysdykcji
2 - nazwa w szyku naturalnym
_ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - nazwa imprezy lub nazwa obszaru jurysdykcji (NP)
$c - miejsce imprezy (P)
$d - data imprezy lub podpisania umowy (P)
$e - termin określający relację / określenie funkcji (P)
$f - data dzieła (NP)
$g - pozostałe informacje (NP)
$h - typ dokumentu (NP)
$i - informacja o relacji (P)
$j -  termin określający relację / określenie funkcji (P)
$k - określenie formy (P)
$l - język dzieła (NP)
$n - numer / oznaczenie części / sekcji dzieła (P)
$p - nazwa części / sekcji dzieła (P)
$q - nazwa imprezy następująca po nazwie obszaru jurysdykcji (NP)
$s - wersja (NP)
$t - tytuł dzieła (NP)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz uzupełniający do hasła głównego - nazwy imprezy.

 

Odsyłaczy uzupełniających nazw imprez bądź nazw imprez wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do powiązanego hasła głównego - nazwy imprezy.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 510 pokrywa się z zasadami dla pola 111 (hasło główne - impreza), pola 411 (odsyłacz całkowity - impreza) i pola 711 (powiązanie z hasłem głównym - impreza). Zobacz X11 - nazwy imprez - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 511 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

Przykłady:
111 2_ $aFestiwal Filmowy „Era Nowe Horyzonty”$n(3 ;$d2003 ;$cCieszyn)
511 2_ $wa$aFestiwal Filmowy „Nowe Horyzonty”

530 - odsyłacz uzupełniający - tytuł ujednolicony (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany znaki pomijane
0-9 - liczba znaków pomijanych przy sortowaniu

 

Podpola

$a - tytuł ujednolicony (NP)
$d - data podpisania umowy (P)
$f - data dzieła (NP)
$g - pozostałe informacje (NP)
$h - typ dokumentu (NP)
$i - informacja o relacji (P)
$k - określenie formy (P)
$l - język dzieła (NP)
$m - obsada dzieła muzycznego (P)
$n - numer / oznaczenie części / sekcji dzieła (P)
$o - informacja o aranżacji (NP)
$p - nazwa części / sekcji dzieła (P)
$r - tonacja (NP)
$s - wersja (NP)
$t - tytuł dzieła (NP)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz uzupełniający do hasła głównego - tytułu ujednoliconego.

 

Odsyłaczy uzupełniających tytułów ujednoliconych bądź tytułów ujednoliconych wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do powiązanego hasła głównego - tytułu ujednoliconego.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 530 pokrywa się z zasadami dla pola 130 (hasło główne - tytuł ujednolicony), pola 430 (odsyłacz całkowity - tytuł ujednolicony) i pola 730 (powiązanie z hasłem głównym - tytuł ujednolicony). Zobacz X30 - tytuł ujednolicony - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 530 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

 Przykłady:
130 _0 $aBiblia.$pST.$pKsięga Liczb
530 _0 $wg$aBiblia.$pST.$pPięcioksiąg

547 - odsyłacz uzupełniający - nazwa wydarzenia (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - nazwa wydarzenia (NP)
$c - miejsce wydarzenia (P)
$d - data wydarzenia (NP)
$g - pozostałe informacje (NP)
$i - informacja o relacji (P)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna
/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy
/2 - wcześniejsza forma hasła
/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
 Odsyłacz uzupełniający do hasła głównego - nazwy wydarzenia.

 

Odsyłaczy uzupełniających - nazw wydarzeń bądź odsyłaczy uzupełniających - nazw wydarzeń wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do hasła głównego - nazwy wydarzenia.

 

Zasady stosowania pola
Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 547 pokrywa się z zasadami dla pola 147 (hasło główne - nazwa wydarzenia), pola 447 (odsyłacz całkowity - nazwa wydarzenia) i pola 747 (powiązanie z hasłem głównym - nazwa wydarzenia). Zobacz X47 - nazwy wydarzeń - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 547 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

Przykłady
547 __ $aII wojna światowa$d(1939-1945)
547 __ $aWojna trzydziestoletnia$d(1618-1648)
547 __ $aKatastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu$c(Ukraina :$d1986)

548 - odsyłacz uzupełniający - chronologia (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - chronologia (NP)
$i - informacja o relacji (P)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz uzupełniający do hasła głównego - chronologii.

 

Odsyłaczy uzupełniających chronologii bądź chronologii wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do powiązanego hasła głównego - chronologii.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 548 pokrywa się z zasadami dla pola 148 (hasło główne - chronologia), pola 448 (odsyłacz całkowity - chronologia) i pola 748 (powiązanie z hasłem głównym - chronologia). Zobacz X48 - chronologia - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 548 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

Przykłady:
148 __ $a1914-1918
548 __ $a1901-2000

550 - odsyłacz uzupełniający - temat ogólny (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwsz Wskaźnik drug
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - termin ogólny lub nazwa geograficzna (NP)
$b - termin ogólny następujący po nazwie geograficznej (NP)
$g - pozostałe informacje (P)
$i - informacja o relacji (P)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz uzupełniający do hasła głównego - tematu ogólnego.

 

Odsyłaczy uzupełniających tematu ogólnego bądź tematu ogólnego wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do powiązanego hasła głównego - tematu ogólnego.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 550 pokrywa się z zasadami dla pola 150 (hasło główne - temat ogólny), pola 450 (odsyłacz całkowity - temat ogólny) i pola 750 (powiązanie z hasłem głównym - temat ogólny). Zobacz X50 - temat ogólny - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 550 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

Przykłady:
150 __ $aGrzyby trujące
550 __ $wg$aGrzyby
550 __ $wg$aRośliny trujące

150 $aPlanimetria
550 $wg$aGeometria
550 $aPlanimetry
550 $aZłoty podział
550 $wh$aGeometria analityczna płaska

551 - odsyłacz uzupełniający - nazwa geograficzna (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - nazwa geograficzna (NP)
$g - pozostałe informacje (P)
$i - informacja o relacji (P)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz uzupełniający do hasła głównego - nazwy geograficznej.

 

Odsyłaczy uzupełniających nazwy geograficznej bądź nazwy geograficznej wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do powiązanego hasła głównego - nazwy geograficznej.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 551 pokrywa się z zasadami dla pola 151 (hasło główne - nazwa geograficzna), pola 451 (odsyłacz całkowity - nazwa geograficzna) i pola 751 (powiązanie z hasłem głównym - nazwa geograficzna). Zobacz X51 - nazwa geograficzna - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 551 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

Przykłady:
151 __ $aBieszczady
551 __ $wg$aBeskidy
551 __ $wh$aBukowskie, Góry
551 __ $wh$aMiędzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie

555 - odsyłacz uzupełniający - temat formalny (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - temat formalny (NP)
$g - pozostałe informacje (P)
$i - informacja o relacji (P)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz uzupełniający do hasła głównego - tematu formalnego.

 

Odsyłaczy uzupełniających tematu formalnego bądź tematu formalnego wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do powiązanego hasła głównego - tematu formalnego.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 555 pokrywa się z zasadami dla pola 155 (hasło główne - temat formalny), pola 455 (odsyłacz całkowity - temat formalny) i pola 755 (powiązanie z hasłem głównym - temat formalny). Zobacz X55 - temat formalny - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 555 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

Przykłady:
155 __ $aGazele (lit.)
555 __ $wg$aLiteratura$xrodzaje i gatunki
555 __ $aPoezja

562 - odsyłacz uzupełniający - obsada wykonawcza (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - obsada wykonawcza (NP)
$i - informacja o relacji (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz uzupełniający hasła głównego - obsady wykonawczej.

 

Odsyłaczy uzupełniających - obsady wykonawczej bądź odsyłaczy uzupełniających - obsady wykonawczej wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do powiązanego hasła głównego - obsady wykonawczej.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 562 pokrywa się z zasadami dla pola 162 (hasło główne - obsada wykonawcza), pola 462 (odsyłacz całkowity - obsada wykonawcza) i pola 762 (powiązanie z hasłem głównym - obsada wykonawcza). Zobacz X62 obsada wykonawcza - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 562 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

Przykłady:
162 __ $askrzypce
562 __ $wg$ainstrument smyczkowy

580 - odsyłacz uzupełniający - określnik ogólny (rzeczowy) (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$i - informacja o relacji (P)
$v -  określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz uzupełniający do hasła głównego - określnika ogólnego (rzeczowego).

 

Odsyłaczy uzupełniających określników ogólnych bądź określników ogólnych wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do hasła głównego - określnika ogólnego (rzeczowego).

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 580 pokrywa się z zasadami dla pola 180 (hasło główne - określnik ogólny), pola 480 (odsyłacz całkowity - określnik ogólny) i pola 780 (powiązanie z hasłem głównym - określnik ogólny). Zobacz X80 - określnik ogólny - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 580 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

Przykłady:
180 __ $xzabytki
580 __ $xpomniki

581 - odsyłacz uzupełniający - określnik geograficzny (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$i - informacja o relacji (P)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz uzupełniający do hasła głównego - określnika geograficznego.

 

Odsyłaczy uzupełniających określników geograficznych lub określników geograficznych wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do powiązanego hasła głównego - określnika geograficznego.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 581 pokrywa się z zasadami dla pola 181 (hasło główne - określnik geograficzny), pola 481 (odsyłacz całkowity - określnik geograficzny) i pola 781 (powiązanie z hasłem głównym - określnik geograficzny). Zobacz X81 - określnik geograficzny - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 581 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

582 - odsyłacz uzupełniający - określnik chronologiczny (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$i - informacja o relacji (P)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz uzupełniający do hasła głównego - określnika chronologicznego.

 

Odsyłaczy uzupełniających określników chronologicznych lub określników chronologicznych wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do powiązanego hasła głównego - określnika chronologicznego.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 582 pokrywa się z zasadami dla pola 182 (hasło główne - określnik chronologiczny), pola 482 (odsyłacz całkowity - określnik chronologiczny) i pola 782 (powiązanie z hasłem głównym - określnik chronologiczny). Zobacz X82 - określnik chronologiczny - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 582 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

Przykłady:
150 __ $aI wojna światowa (1914-1918)
582 __ $y1914-1918 r.

182 __ $y1914-1918 r.
550 __ $aI wojna światowa (1914-1918)

585 - odsyłacz uzupełniający - określnik formalny (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$i - informacja o relacji (P)
$v - określnik formalny (P)
$w - podpole kontrolne (NP)

/0 - relacja specjalna

/1 - ograniczenia dotyczące używania odsyłaczy

/2 - wcześniejsza forma hasła

/3 - kontrola wyświetlania

$x - określnik ogólny (rzeczowy) (P)
$y - określnik chronologiczny (P)
$z - określnik geograficzny (P)
$0 - numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P)
$4 - kod relacji (P)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Odsyłacz uzupełniający do hasła głównego - określnika formalnego.

 

Odsyłaczy uzupełniających określników formalnych lub określników formalnych wraz z określnikami używa się jako dodatkowych punktów dostępu odsyłających do powiązanego hasła głównego - określnika formalnego.

 

Zasady stosowania pola

Większość zasad stosowania wskaźników i podpól pola 585 pokrywa się z zasadami dla pola 185 (hasło główne - określnik formalny), pola 485 (odsyłacz całkowity - określnik formalny) i pola 785 (powiązanie z hasłem głównym - określnik formalny). Zobacz X85 - określnik formalny - informacje ogólne.

 

Zasady stosowania podpola $w (podpole kontrolne), podpola $i (informacja o relacji) i podpola $4 (kod relacji) w polu 585 - zobacz Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

Przykłady:
185 __ $vdzienniki
585 __ $vautobiografie

185 __ $vakronimy
585 __ $vskróty

Grupa pól 64X - seria - informacje ogólne

Pola 640-646 zawierają informację dotyczącą stosowania hasła zapisanego w polu 1XX rekordu wzorcowego serii w rekordach bibliograficznych. Pozostałe informacje na temat stosowania serii zawarte są w podrozdziale dotyczącym danych stałej długości, zapisywanych w polu 008, oraz w podrozdziałach dotyczących powiązań, numerów znormalizowanych i sygnatur, zapisywanych w polach 01X-09X.

640 - daty wydania i/lub liczba tomów serii (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy - - sposób zapisu uwag Wskaźnik drugi
0 - uwaga sformalizowana
1 - uwaga niesformalizowana
_ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - daty wydania i/lub liczba tomów serii (NP)
$z - źródło informacji (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Daty wydania pierwszego/ostatniego tomu serii i/lub liczba tomów serii, której nazwa zapisana jest w polu 1XX rekordu wzorcowego serii. Pole może także zawierać odwołanie do źródła, z którego przejęto informację.

 

Informacje mogą być zapisane w sposób sformalizowany lub niesformalizowany.

 

Liczba tomów podawana w polu 640 nie jest przykładem numeracji, której można użyć w rekordzie bibliograficznym: taką informację zapisuje się w polu 642 - przykład numeracji serii. Informacje o okresach sprawozdawczych i osobliwościach numeracji zapisuje się w polu 641 - osobliwości numeracji serii.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - sposób zapisu uwag

Wskaźnik określa, czy informacja w podpolu $a zapisana została w sposób sformalizowany czy niesformalizowany.

0 - uwaga sformalizowana
1 - uwaga niesformalizowana

 

Wskaźnik drugi - niezdefiniowany

Niezdefiniowany i zawiera puste miejsce (_).

 

Podpola

$a - daty wydania i/lub numeracja serii

Data wydania pierwszego/ostatniego tomu i/lub liczba tomów serii.

640 1_ $aSeria składa się z 15 t.
640 1_ $aTomy wydawane w latach 1864-1910

640 0_ $a1 (1962)-

$z - źródło informacji

Odwołanie do źródła informacji zapisanej w podpolu $a. Wyrażenie wprowadzające: por. może być generowane automatycznie.

640 1_ $aKalendarz na roku 1982 wyd. w 1983$zs. 3
640 1_ $aT. 1 wyd. w 1954$z2 s. okł., t. 15
640 1_ $aSeria zaplanowana na 6 tomów$zt. 1, s. 316

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Interpunkcja - Podpole $anie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem lub innymi danymi, po których stawia się znak interpunkcyjny.

640 1_ $aCałość składa się z 18 t.$zt. 1, s. tyt.

Pole 640 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem lub innymi danymi, po których stawia się znak interpunkcyjny.

640 1_ $aSeria składa się z 22 t.$zt. 3, przedm.
640 1_ $aSeria wstrzymana po 2 tomie (1964)
640 0_ $at. 1 (04.1970)-

Odstępy - termin/skrót i oznaczenie numeryczne/afabetyczne oddziela się jedną spacją.

640 1_ $aSeria składa się z 16 t.$zt. 1, przedm.

 

Znaki wyświetlane automatycznie
-por. [związane z zawartością podpola $z]

 

Wyrażenie wprowadzające -por. nie jest zapisywane w rekordzie MARC. Może być generowane systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpola $z.

Zawartość pola:

640 1_ $aKalendarz na roku 1982 wyd. w 1983$zs. 3

Przykład wyświetlania:

Kalendarz na roku 1982 wyd. w 1983-por. s. 3

641 - osobliwości numeracji serii (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - uwaga o osobliwościach numeracji serii (NP)
$z - źródło informacji (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Uwaga opisująca nieregularności w okresach sprawozdawczych i numeracji serii, której nazwa zapisana jest w polu 1XX rekordu wzorcowego serii. Pole może także zawierać odwołanie do źródła, z którego przejęto informację.

 

Poszczególne informacje zapisuje się w oddzielnych polach 641. Kiedy stosuje się pole 641, pole 008/13 - numeracja serii zawiera kod "a" lub "c".

 

Zmiany lub nieregularności w numeracji serii, których można użyć w rekordzie bibliograficznym, zapisuje się w polu 642 - przykład numeracji serii. Liczbę tomów serii zapisuje się w polu 640 - daty wydania i/lub liczba tomów serii.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_). 

 

Podpola

$a - uwaga o osobliwościach numeracji serii

Informacje takie jak: podwójna numeracja, istnienie nakładu wyłączonego z regularnej numeracji serii, tomy niepublikowane, tomy połączone lub numeracja, która nie zaczyna się od numeru pierwszego.

641 __ $aOd t. 6 podwójna numeracja: 1(6)
641 __ $aNumeracja powtarza się w obrębie każdego roku
641 __ $aSeria częściowo num.
641 __ $aod z. 6 numeracja połączona z rokiem 6/98
641 __ $aNumeracja zaczyna się od z. 20 (1964)

$z - źródło informacji

Odwołanie do źródła informacji zapisanej w podpolu $a. Wyrażenie wprowadzające: por. może być generowane automatycznie.

641 __ $aWydawanie serii rozpoczęto od T. 5.$zt. 5, s. przedtyt.
641 __ $aUkazywały się także publikacje nie oznaczone numeracją.$zt. 5

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Interpunkcja - Podpole $anie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem lub innymi danymi, po których stawia się znak interpunkcyjny.

641 __ $aNumeracja kontynuuje oznaczenie czas.: Branżowy Magazyn Przemysłowy
641 __ $aSeria częśc. nienum.

Pole 641 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem lub innymi danymi, po których stawia się znak interpunkcyjny.

641 __ $aSeria częściowo nienumerowana$zz. 4
641 __ $aTomy nie ukazują się chronologicznie$zt. 12, s. przedtyt.

Odstępy - termin/skrót i oznaczenie numeryczne/afabetyczne oddziela się jedną spacją.

641 1_ $aNumeracja zaczyna sie od t. 2

 

Znaki wyświetlane automatycznie
-por. [związane z zawartością podpola $z]

 

Wyrażenie wprowadzające -por. nie jest zapisywane w rekordzie MARC. Może być generowane systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpola $z.

 

Zawartość pola:

641 1_ $aWydawanie serii rozpoczęto od T. 5.$zt. 5, s. przedtyt.

Przykład wyświetlania:

Wydawanie serii rozpoczęto od T. 5.-por. t. 5, s. przedtyt.

642 - przykład numeracji serii (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - przykład numeracji serii (NP)
$d - tomy/daty, których dotyczy przykład numeracji serii (NP)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Przykład numeracji serii, którą stosuje się w haśle dodatkowym serii w rekordach bibliograficznych poszczególnych tomów serii, której nazwa zapisana jest w polu 1XX rekordu wzorcowego serii. Różne przedziały tomów/dat lub różne Przykłady: numeracji serii dla różnych instytucji i/lub różne działy w ramach tej samej instytucji zapisuje się w oddzielnych polach 642.

Pole stosuje się tylko, gdy serię numerowaną (w polu 008/13 - numeracja serii, kod "a" lub "c") przejmuje się do rekordów bibliograficznych (pole 645 - kod stosowania serii, podpole $a, kod "t"). Informacje o osobliwościach numeracji zapisuje się w polu 641 - osobliwości numeracji serii.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_). 

 

Podpola

$a - przykład numeracji serii

Przykład formy numeracji serii przeznaczony do stosowania w haśle dodatkowego serii w rekordach bibliograficznych poszczególnych tomów serii.

 

Przykłady: nieregularności formy numeracji serii w różnych przedziałach tomów/dat lub w różnych instytucjach zapisuje się w oddzielnych polach 642.

 

Wyrażenie wprowadzające: Forma numeru w haśle dodatkowym serii może być generowane automatycznie.

130 _0 $aBiałe Kruki Czarne Owce
642 __ $aT. 1$5WA N

130 _0 $aZrozumieć Niemcy
642 __ $aT. 2$5KR U

$d - tomy/daty, których dotyczy przykład numeracji serii (NP)

Informacja podawana tylko, gdy przykład numeracji serii zapisany w podpolu $a dotyczy nie wszystkich tomów serii.
Wyrażenie wprowadzające dotyczy: może być generowane automatycznie.

642 __ $aVol. 21$dtomy wydane po 1984$5LUBL U
642 __ $aNr 2$dtomy wydane przed 1984$5KR U

$5 - instytucja stosująca pole

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

642 __ $aZ. 21$5KR 295
642 __ $a5$5LUBL KUL

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Interpunkcja - pole 642 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem lub innymi danymi, po których stawia się znak interpunkcyjny.

642 __ $a5$5LUBL KUL

Odstępy - termin/skrót i oznaczenie numeryczne/afabetyczne oddziela się jedną spacją.

642 __ $at. 1$5KR U

Kolejność pól - pole 642 dla bieżącego przykładu numeracji poprzedza pole 642 dla wcześniejszego przykładu numeracji.

642 __ $aVol. 21$dtomy wydane po 1984$5LUBL U
642 __ $anr 2$dtomy wydane przed 1984$5KR U

 

Znaki wyświetlane automatycznie
Forma numeru w haśle dodatkowym serii: [związana z zawartością podpola $a]
dotyczy: [związana z zawartością podpola $d]
( ... ) [nawiasy związane z zawartością podpola $5]

 

Wyrażenia wprowadzające Forma numeru w haśle dodatkowym serii i dotyczy nie są zapisywane w rekordzie MARC. Mogą być generowane systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpola $a lub $d.

 

Nawiasy zamykające kod MARC nie są zapisywane w rekordzie. Mogą być generowane systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpola $5.

 

Zawartość pola:

642 __ $aNr 2$dtomy wydane przed 1984$5KR U

Przykład wyświetlania:

Forma numeru w haśle dodatkowym serii: nr 2 dotyczy: tomy wydane przed 1984 (KR U)

643 - miejsce wydania i wydawca serii (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - miejsce wydania serii (P)
$b - wydawca serii (P)
$d - tomy/daty, których dotyczy miejsce wydania i wydawca serii (NP)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Miejsce wydania i wydawca serii, której nazwa zapisana jest w polu 1XX rekordu wzorcowego serii. Pole może także zawierać tomy/daty, których dotyczą informacje o wydaniu.

 

Informacje o wielu miejscach wydania i wydawcach zapisuje się w jednym polu 643, jeżeli dotyczą tego samego przedziału dat/tomów. Informacje o wielu miejscach wydania i wydawcach dla różnych przedziałów dat/tomów zapisuje się w oddzielnych polach 643.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_). 

 

Podpola

$a - miejsce wydania serii

Jeżeli wiele miejsce wydania serii dotyczy tego samego przedziału dat/tomów, zapisuje się je w oddzielnych podpolach $a. Informacje o wielu miejscach wydania dla różnych przedziałów dat/tomów zapisuje się w oddzielnych polach 643.

130 _0 $aNowa Seria Bibliofilska WBP
643 __ $aOpole$bWojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki

130 _0 $aFilozofia Nowokrytyczna
643 __ $aWarszawa$b[s.n.]

$b - wydawca serii

Jeżeli wiele nazw wydawców serii dotyczy tego samego przedziału dat/tomów, zapisuje się je w oddzielnych podpolach $b. Informacje o wielu wydawcach wydania dla różnych przedziałów dat/tomów zapisuje się w oddzielnych polach 643.

130 _0 $aStudia Indogermanica Lodziensia
643 __ $aŁódź$bWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

130 _0 $aWielka Kolekcja 1944-1989
643 __ $aWarszawa$bNew Media Concept$bAxel Springer Polska

$d - tomy/daty, których dotyczy przykład numeracji serii

Informacja określająca przedział tomów/dat dotyczący miejsca wydania i wydawcy. Każdą zmianę miejsca wydania i wydawcy zapisuje się w oddzielnym polu 643.

Podpole stosuje się tylko wtedy, gdy dane zapisane w podpolu $a dotyczą nie wszystkich tomów serii.
Wyrażenie wprowadzające dotyczy: może być generowane automatycznie.

130 _0 $aAnnales Academiae Medicae Silesiensis.$pSuplement
643 __ $aGdańsk$bVia Medica$dnr 91-
643 __ $aKatowice$bŚAM$dnr 7-90

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Interpunkcja - podpole $anie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem lub innymi danymi, po których stawia się znak interpunkcyjny.

643 __ $aWarszawa$bWydawnictwo Związkowe CRZZ
643 __ $aToledo, Oh.$bA. A. Paryski

Pole 643 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem lub innymi danymi, po których stawia się znak interpunkcyjny.

643 __ $aKraków$bPolska Akademia Umiejętności
643 __ $aLwów$aWarszawa$bskł. gł. w księg. H. Altenberga$bE. Wende i Sp.

Odstępy - termin/skrót i oznaczenie numeryczne/afabetyczne oddziela się jedną spacją.

643 __ $aKatowice$bŚAM$dnr 7-90

Kolejność pól - pole 643 dla bieżącej informacji o wydaniu poprzedza pole 643 dla wcześniejszej informacji o wydaniu.

643 __ $aGdańsk$bVia Medica$dnr 91-
643 __ $aKatowice$bŚAM$dnr 7-90

 

Znaki wyświetlane automatycznie
dotyczy: [związana z zawartością podpola $d]
interpunkcja ISBD adresu wydawniczego [związana z zawartością podpól $a i $b]

                                                
Wyrażenie wprowadzające Dotyczy nie jest zapisywane w rekordzie MARC. Może być generowane systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpola $d.

 

Zawartość pola:

643 __ $aGdańsk$bVia Medica$dnr 91-

Przykład wyświetlania:

Gdańsk : Via Medica dotyczy: nr 91-

Interpunkcja ISBD związana z danymi adresu wydawniczego nie jest zapisywana w rekordzie MARC. Może być generowana systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpól $a i $b.

 

Zawartość pola:

643 __ $aLwów$aWarszawa$bskł. gł. w księg. H. Altenberga$bE. Wende i Sp.

Przykład wyświetlania:

Lwów : Warszawa : skł. gł. w księg. H. Altenberga : E. Wende i Sp.

644 - kod analizy serii (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - kod analizy serii (P)
$b - tomy/daty, których nie dotyczy kod analizy serii (P)
$d - tomy/daty, których dotyczy kod analizy serii (NP)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Jednoznakowy kod alfabetyczny określający, jak dana instytucja analizuje serię, której nazwa zapisana jest w polu 1XX rekordu wzorcowego serii. Pole może także zawierać tomy/daty i/lub identyfikację instytucji, których dotyczy kod analizy serii.

 

Kod określa, czy wszystkie, część, czy żadne z tomów serii są analizowane dla rekordów bibliograficznych. Pola 644 nie stosuje się w celu zaznaczenia, że fraza podobna do serii nie jest analizowana. Różne praktyki analizy dla różnych przedziałów tomów/dat w obrębie serii, dla różnych działów w obrębie tej samej instytucji bądź dla różnych instytucji zapisuje się w oddzielnych polach 644.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
 Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_).

 

Podpola
$a- kod analizy serii

- f - seria analizowana w pełni
- p - seria analizowana częściowo
- n - seria nieanalizowana

644 __ $af$d1984-$5WA N
644 __ $ap$d-1980$5WA N

130 _0 $aMonographs of the Society for Research in Child Development
644 __ $an$dv. 49-$5DLC
644 __ $af$dv. 1-48$5DLC

$b - tomy/daty, których nie dotyczy kod analizy serii

Informacja o tych tomach serii, których nie dotyczy kod analizy zapisany w podpolu $a. Informacja podawana tylko, gdy kod analizy zapisany w podpolu $a dotyczy nie wszystkich tomów serii.

130 __ $aEastern European economics
644 __ $an$boprócz t. 10, nr 1-3, t. 19, nr 4$5WA N

$d - tomy/daty, których dotyczy praktyka analizy serii

Podpole stosuje się tylko wtedy, gdy dane zapisane w podpolu $a dotyczą nie wszystkich tomów serii.
Wyrażenie wprowadzające: dotyczy: może być generowane automatycznie.

100 1_ $aDiwo, Jean$d(1914- ).$tDames du Faoubourg
644 __ $af$dtomy, które da się analizować$5WA N

130 _0 $a<tytuł serii>
644 __ $an$dtomy wydane po 27.05.1993$5WA N
644 __ $af$dtomy wydane przed 27.05.1993$5WA N

$5 - instytucja stosująca pole

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

130 _0 $aArchives d'Études Orientales
644 __ $af$5DLC$5WA N

130 _0 $aColección R
644 __ $af$5DLC$5MH

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu

Interpunkcja - Pole 644 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem lub innymi danymi, po których stawia się znak interpunkcyjny.

644 __ $af$5WA N

Wielkość liter - kod w podpolu $a zapisuje się małą literą.

644 __ $ap$5UnM

Odstępy - termin/skrót i oznaczenie numeryczne/afabetyczne oddziela się jedną spacją.

644 __ $af$bz wyjątkiem nr 6$5WA N

Kolejność pól - pole 644 dla bieżącej informacji o wydaniu poprzedza pole 644 dla wcześniejszej informacji o wydaniu.

644 __ $an$dt. 49-$5WA N
644 __ $af$dt. 1-48$5WA N

 

Znaki wyświetlane automatycznie
: analizowana w pełn [związane z kodem "f" w podpolu $a]
: analizowana częściowo [związane z kodem "p" w podpolu $a]
: nieanalizowana [związane z kodem "n" w podpolu $a]
dotyczy: [związana z zawartością podpola $d]
( … ) [nawiasy związane z zawartością każdego podpola $5]

  

Wyrażenia wprowadzające analizowana w pełni, analizowana częściowo bądź nieanalizowana nie są zapisywane w rekordzie MARC. Mogą być generowane systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpola $a.

 

Wyrażenie wprowadzające dotyczy: nie jest zapisywana w rekordzie MARC. Może być generowana systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpola $d.

 

Zawartość pola:

644 __ $af$dtomy, które da się analizować$5WA N

Przykład wyświetlania:

f: analizowana w pełni dotyczy: tomy, które da się analizować (WA N)

Nawiasów zamykających kod MARC nie zapisuje się w rekordzie. Mogą być generowane systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością każdego podpola $5.

 

Zawartość pola:

644 __ $af$5WA N$5MH

Przykład wyświetlania:

f: analizowana w pełni (WA N) (MH)

645 - kod stosowania serii (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - kod stosowania serii (P)
$d - tomy/daty, których dotyczy kod stosowania serii (NP)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Jednoznakowy kod alfabetyczny określający, jak dana instytucja stosuje serię, której nazwa zapisana jest w polu 1XX rekordu wzorcowego serii. Pole może także zawierać tomy/daty i/lub identyfikację instytucji, których dotyczy kod stosowania serii.

 

Kod określa, czy w rekordach bibliograficznych seria jest stosowana jako hasło dodatkowe serii, czy jako uwaga o serii nieodsyłająca do rekordu wzorcowego. Pola 645 nie stosuje się w celu zaznaczenia, że fraza podobna do serii nie jest stosowana. Różne praktyki stosowania dla różnych przedziałów tomów/dat w obrębie serii, dla różnych działów w obrębie tej samej instytucji bądź dla różnych instytucji zapisuje się w oddzielnych polach 645.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_). 

 

Podpola
$a- kod stosowania serii

- t - seria stosowana jako hasło dodatkowe serii
- n - seria niestosowana jako hasło dodatkowe serii

645 __ $at$d1983-$5WA N

130 _0 $aSeria “Motywacje”
645 __ $an$5WA N

$d - tomy/daty, których dotyczy kod stosowania serii

Podpole stosuje się tylko wtedy, gdy dane zapisane w podpolu $a dotyczą nie wszystkich tomów serii.
Wyrażenie wprowadzające dotyczy: może być generowane automatycznie.

130 _0 $aBiblioteca del cielo
645 __ $at$dtomy katalogowane po 31.12.1980$5WA N
645 __ $an$dtomy katalogowane przed 1.01.1981$5WA N

$5 - instytucja stosująca pole

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

130 _0 $aStudia nad Bezpieczeństwem
645 __ $at$5WA N

130 _0 $aColección R
645 __ $an$5DLC$5MH

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Interpunkcja - Pole 645 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem lub innymi danymi, po których stawia się znak interpunkcyjny.

645 __ $at$5WA N

Wielkość liter - kod w podpolu $a zapisuje się małą literą.

645 __ $at$5Sd

Odstępy - termin/skrót i oznaczenie numeryczne/afabetyczne oddziela się jedną spacją.

645 __ $an$dBk. 1-30$5DLC

Kolejność pól - pole 645 dla bieżącej informacji o wydaniu poprzedza pole 645 dla wcześniejszej informacji o wydaniu.

645 __ $at$dtomy katalogowane po 31.12.1980$5WA N
645 __ $an$dtomy katalogowane przed 1.01.1981$5WA N

 

Znaki wyświetlane automatycznie
: stosowane [związane z kodem t w podpolu $a]
: niestosowane [związane z kodem n w podpolu $a]
dotyczy: [związana z zawartością podpola $d]
( … ) [nawiasy związane z zawartością każdego podpola $5]

 

Wyrażenia wprowadzające stosowane lub niestosowane nie są zapisywane w rekordzie MARC. Mogą być generowane systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpola $a.

 

Wyrażenie wprowadzające dotyczy: nie jest zapisywana w rekordzie MARC. Może być generowana systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpola $d.

 

Zawartość pola:

645 __ $an$dtomy katalogowane przed 1.01.1981$5WA N


Przykład wyświetlania:

n: niestosowane odnosi się do: tomy katalogowane przed 1.01.1981 (WA N)

Nawiasów zamykających kod MARC nie zapisuje się w rekordzie. Mogą być generowane systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością każdego podpola $5.

 

Zawartość pola:

645 __ $at$5DLC$5WA N

Przykład wyświetlania:

t: stosowane (DLC) (WA N)

646 - kod klasyfikacji serii (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - kod klasyfikacji serii (P)
$d - tomy/daty, których dotyczy kod klasyfikacji serii (NP)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Jednoznakowy kod alfabetyczny określający, jak dana instytucja klasyfikuje serię, której nazwa zapisana jest w polu 1XX rekordu wzorcowego serii. Pole może także zawierać tomy/daty i/lub identyfikację instytucji, których dotyczą informacje o klasyfikacji.

 

Kod określa, czy tomy serii klasyfikowane są jako kolekcja, razem z serią główną, czy oddzielnie. Pola 646 nie stosuje się w celu zaznaczenia, że fraza podobna do serii nie jest klasyfikowana. Różne praktyki analizy dla różnych przedziałów tomów/dat w obrębie serii, dla różnych działów w obrębie tej samej organizacji bądź dla różnych instytucji zapisuje się w oddzielnych polach 646.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
 Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_).

 

Podpola
$a- kod klasyfikacji serii

- s - tomy klasyfikowane oddzielnie
- c - tomy klasyfikowane jako kolekcja
- m - tomy klasyfikowane razem z serią główną lub inną serią

646 __ $ac$d-1981$5WA N
646 __ $as$d160-$5WA N

130 _0 $aSeria z Falą.$pBeskidy dla Wędrowców
646 __ $am$5WA N

130 _0 $aTechnical report (Cooperative National Park Resources Studies Unit, Hawaii)
646 __ $as$5DLC
646 __ $ac$5DI
090 __ $aQH198.H3$bC66$5DI

$d - tomy/daty, których dotyczy kod klasyfikacji serii

Podpole stosuje się tylko wtedy, gdy dane zapisane w podpolu $a dotyczą nie wszystkich tomów serii.
Wyrażenie wprowadzające: dotyczy: może być generowane automatycznie.

130 _0 $aOccasional paper (Chinese University of Hong Kong. Dept. of Geography)
646 __ $ac$dnr 64-$5WA N
646 __ $as$dnr 1-64$5WA N
050 _0 $aG1$b.O228$dnr. 65-

$5 - instytucja stosująca pole

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

130 _0 $aNowe Horyzonty
646 __ $as$5WA N

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Interpunkcja - Pole 646 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem lub innymi danymi, po których stawia się znak interpunkcyjny.

646 __ $at$5WA N

Wielkość liter - kod w podpolu $a zapisuje się małą literą.

646 __ $ac$5NjP

Odstępy - termin/skrót i oznaczenie numeryczne/afabetyczne oddziela się jedną spacją.

646 __ $ac$dt. 1-19$5DLC

Kolejność pól - pole 646 dla bieżącej informacji o wydaniu poprzedza pole 646 dla wcześniejszej informacji o wydaniu.

646 __ $ac$dt. 10, nr 4-$5WA N
646 __ $as$dt. 1, nr 1-t.10, nr 2-3$5WA N

 

Znaki wyświetlane automatycznie
: klasyfikowane oddzielnie [związane z kodem "s" w podpolu $a]
: klasyfikowane jako kolekcja [związane z kodem "c" w podpolu $a]
: klasyfikowane razem serią główną lub inną serią [związane z kodem "m" w podpolu $a]
dotyczy: [związana z zawartością podpola $d]
( ... ) [nawiasy związane z zawartością każdego podpola $5]

 

Wyrażenia wprowadzające Klasyfikowane oddzielnie, Klasyfikowane jako kolekcja bądź Klasyfikowane razem z serią główną lub inną serią nie są zapisywane w rekordzie MARC. Mogą być generowane systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpola $a.

 

Wyrażenie wprowadzające dotyczy: nie jest zapisywane w rekordzie MARC. Może być generowane systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością podpola $d.

 

Zawartość pola:

646 __ $as$dt. 2-0$5WA N

Przykład wyświetlania:

s: Klasyfikowane oddzielnie dotyczy: t. 20- (WA N)

Nawiasów zamykających kod MARC nie zapisuje się w rekordzie. Mogą być generowane systemowo jako znaki wyświetlane automatycznie związane z zawartością każdego podpola $5.

 

Zawartość pola:

646 __ $ac$5DLC$5WA N

Przykład wyświetlania:

c: Klasyfikowane jako kolekcja (DLC) (WA N)

Grupa pól 663-666

663 - złożony odsyłacz orientacyjny uzupełniający - nazwa (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - informacja (P)
$b - hasło, do którego prowadzi odsyłacz (P)
$t - tytuł, do którego prowadzi odsyłacz (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Informacja podawana, gdy nazwa ujednolicona powiązana jest z innymi nazwami ujednoliconymi, a odsyłacze proste generowane na podstawie pól 5XX - odsyłacze uzupełniające nie są wystarczające do pełnego określenia tych relacji.

 

Pole 663 stosuje się tylko w rekordach ujednoliconych haseł głównych zawierających nazwy.

 

Pole 1XX rekordu zawiera ujednolicone hasło główne, od którego prowadzą odsyłacze. Pole 663 zawiera informację i ujednolicone hasła główne, do których prowadzą odsyłacze. Do ujednoliconego hasła głównego (pole 1XX) prowadzą natomiast odsyłacze (pola 5XX) w rekordach wszystkich ujednoliconych haseł głównych zapisanych w polu 663. Podpole $w/3 - kontrola wyświetlania w każdym z pól 5XX zawiera kod c (odsyłacz orientacyjny nie wyświetlany, użyte pole 663). Kod "c" oznacza, że odsyłacz prosty powinien być generowany automatycznie na podstawie pola 5XX.

 

Odsyłacze krzyżowe można generować na podstawie pól 1XX i 663. Fraza wprowadzająca zawarta jest w treści podpola $a. Przykłady: wyświetlania odsyłaczy krzyżowych złożonych zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki

Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_).

 

Podpola

$a - informacja

Zawiera frazę wprowadzającą, taką jak zobacz także: bądź zobacz także pod:

 

$b - hasło, do którego prowadzi odsyłacz

Ujednolicone hasła główne, do których prowadzi hasło główne (pole 1XX) rekordu. Z wyjątkiem podpola $t, żaden element hasła, do którego prowadzi odsyłacz, nie jest kodowany w oddzielnym podpolu. Każde hasło główne, do którego prowadzi odsyłacz, zapisuje się w oddzielnym podpolu $b.

 

$t - tytuł, do którego prowadzi odsyłacz

Część tytułowa hasła autor/tytuł, do którego prowadzi odsyłacz. Następujący przykład pokazuje użycie pola 663 i odpowiadających mu pól 5XX w hasłach głównych autora, który pisze pod swoją prawdziwą nazwą (Maciej Słomczyński) i trzema pseudonimami (Joe Alex, Kazimierz Kwaśniewski, Jack M. Cooper):

008/09 a
[rekord ujednoliconego hasła głównego]
100 1_ $aSłomczyński, Maciej$d(1920-1998)
500 1_ $aAlex, Joe$d(1920-1998)
500 1_ $aKwaśniewski, Kazimierz$d(1920-1998)
500 1_ $aCooper, Jack M.$d(1920-1998)
663 __ $aW przypadku dzieł tego autora pisanych pod pseudonimami, zobacz także$bAlex, Joe, 1920-1998$a,$bKwaśniewski, Kazimierz, 1920-1998,$ai$bCooper, Jack M., 1920-1998

008/09 a
[rekord ujednoliconego hasła głównego]
100 1_ $aAlex, Joe$d(1920-1998)
500 1_ $aSłomczyński, Maciej$d(1920-1998)
500 1_ $aKwaśniewski, Kazimierz$d(1920-1998)
500 1_ $aCooper, Jack M.$d(1920-1998)
663 __ $aW przypadku dzieł tego autora pisanych pod prawdziwą nazwą, zobacz także$bSłomczyński, Maciej$d(1920-1998).$aW przypadku dzieł pisanych pod innymi pseudonimami, zobacz także$bKwaśniewski, Kazimierz, 1920-1998,$ai$bCooper, Jack M., 1920-1998

008/09 a
[rekord ujednoliconego hasła głównego]
100 1_ $aKwaśniewski, Kazimierz$d(1920-1998)
500 1_ $aSłomczyński, Maciej$d(1920-1998)
500 1_ $aAlex, Joe$d(1920-1998)
500 1_ $aCooper, Jack M.$d(1920-1998)
663 __ $aW przypadku dzieł tego autora pisanych pod prawdziwą nazwą, zobacz także$bSłomczyński, Maciej$d(1920-1998).$aW przypadku dzieł pisanych pod innymi pseudonimami, zobacz także$bAlex, Joe$d(1920-1998),$ai$bCooper, Jack M., 1920-1998

008/09 a
[rekord ujednoliconego hasła głównego]
100 1_ $aCooper, Jack M.$d(1920-1998)
500 1_ $aSłomczyński, Maciej$d(1920-1998)
500 1_ $aKwaśniewski, Kazimierz$d(1920-1998)
500 1_ $aAlex, Joe$d(1920-1998)
663 __ $aW przypadku dzieł tego autora pisanych pod prawdziwą nazwą, zobacz także$bSłomczyński, Maciej$d(1920-1998).$aW przypadku dzieł pisanych pod innymi pseudonimami, zobacz także$bKwaśniewski, Kazimierz, 1920-1998,$ai$bAlex, Joe$d(1920-1998)

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Interpunkcja i odstępy - Zasady dotyczące Interpunkcji i odstępów opisane w odpowiednim podrozdziale rozdziału Zasady ogólne odnoszą się także do podpola $b - hasło, do którego prowadzi odsyłacz i podpobla $t - tytuł, do którego prowadzi odsyłacz pola 663. Pole 663 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem lub innymi danymi, po których stawia się znak interpunkcyjny.

664 - złożony odsyłacz orientacyjny całkowity - nazwa (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - informacja (P)
$b - hasło, do którego prowadzi odsyłacz (P)
$t - tytuł, do którego prowadzi odsyłacz (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Informacja podawana, gdy nazwa nieujednolicona powiązana jest z nazwami ujednoliconymi, a odsyłacze proste generowane na podstawie pól 4XX - odsyłacze całkowite nie są wystarczające do pełnego określenia tych relacji.

 

Pole 664 stosuje się tylko w rekordach odsyłaczy orientacyjnych odsyłających do ujednoliconego hasła głównego zawierających nazwy.

 

Pole 1XX rekordu zawiera nieujednolicone hasło główne, od którego prowadzą odsyłacze. Pole 664 zawiera informację i ujednolicone hasła główne, do których prowadzą odsyłacze. Do nieujednoliconego hasła głównego (pole 1XX) prowadzą natomiast odsyłacze (pola 4XX) w rekordach wszystkich ujednoliconych haseł głównych zapisanych w polu 664. Podpole $w/3 - kontrola wyświetlania w każdym z pól 4XX zawiera kod b (odsyłacz orientacyjny nie wyświetlany, użyte pole 664). Kod "b" oznacza, że odsyłacz prosty powinien być generowany automatycznie na podstawie pola 4XX.

 

Odsyłacze krzyżowe można generować na podstawie pól 1XX i 664. Fraza wprowadzająca zawarta jest w treści podpola $a. Przykłady: wyświetlania odsyłaczy krzyżowych złożonych zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_). 

 

Podpola

$a - informacja

Zawiera frazę wprowadzającą, taką jak zobacz: bądź zobacz pod:

 

$b - hasło, do którego prowadzi odsyłacz

Ujednolicone hasła główne, do których prowadzi hasło główne (pole 1XX) rekordu. Z wyjątkiem podpola $t, żaden element hasła, do którego prowadzi odsyłacz, nie jest kodowany w oddzielnym podpolu. Każde hasło główne, do którego prowadzi odsyłacz, zapisuje się w oddzielnym podpolu $b.

 

$t - tytuł, do którego prowadzi odsyłacz

Część tytułowa hasła autor/tytuł, do którego prowadzi odsyłacz. Każdy tytuł, do którego prowadzi odsyłacz, zapisuje się w oddzielnym podpolu $t.

008/09 c
[rekord odsyłacza orientacyjnego odsyłającego do ujednoliconego hasła głównego]
100 1_ $aReger, Max$d(1873-1916).$tDies irae
664 __ $aW przypadku tego dzieła stanowiącego część niedokończonego przez kompozytora “Requiem” zobacz$bReger, Max$d(1873-1916).$tRequiem (Msza)

008/09 a
[rekord ujednoliconego hasła głównego]
100 1_ $aReger, Max$d(1873-1916).$tRequiem (Msza)
400 1_ $wnnnb$aReger, Max$d(1873-1916).$tDies irae

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Pola rekordu odsyłacza orientacyjnego - odsyłacze orientacyjne muszą zawierać etykietę rekordu, tablicę adresów oraz następujące pola: 001 - numer kontrolny, 003 - identyfikator numeru kontrolnego, 005 - data i czas ostatniej transakcji, 008 - elementy danych stałej długości, 040 - źródło opisu i 1XX - hasło główne.

 

Interpunkcja i odstępy - Zasady dotyczące Interpunkcji i odstępów opisane w odpowiednim podrozdziale rozdziału Zasady ogólne odnoszą się także do podpola $b - hasło, do którego prowadzi odsyłacz i podpobla $t - tytuł, do którego prowadzi odsyłacz pola 664. Pole 664 nie kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że kończy się skrótem lub innymi danymi, po których stawia się znak interpunkcyjny.

665 - odsyłacz orientacyjny - informacja na temat historii (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - informacja na temat historii (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Informacja na temat historii nazw podawana, jeżeli użycie odsyłaczy uzupełniających (pola 5XX) jest niewystarczające do pełnego określenia relacji między trzema lub więcej nazwami ujednoliconymi (zazwyczaj nazwami korporatywnymi).

 

Pole 665 może także zawierać tekst określający stosowanie hasła przedmiotowego dotyczącego haseł powiązanych. Pole stosuje się tylko w rekordach ujednoliconych haseł głównych.

 

Pole 1XX rekordu zawiera ujednolicone hasło główne, od którego prowadzą odsyłacze. Pole 665 zawiera informację dotyczącą historii zmian nazwy i ujednolicone hasła główne, do których prowadzą odsyłacze. Do ujednoliconego hasła głównego (pole 1XX) prowadzą natomiast odsyłacze (pola 5XX) w rekordach wszystkich ujednoliconych haseł głównych zapisanych w polu 665. Podpole $w/3 - kontrola wyświetlania w każdym z pól 4XX zawiera kod d (odsyłacz orientacyjny nie wyświetlany, użyte pole 665). Kod d oznacza, że odsyłacz prosty powinien być generowany automatycznie na podstawie pola 5XX.

 

Odsyłacze krzyżowe można generować na podstawie pól 1XX i 664. Fraza wprowadzająca zawarta jest w treści podpola $a. Przykłady: wyświetlania odsyłaczy krzyżowych złożonych zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_). 

 

Podpola

$a - informacja na temat historii

Informacja na temat historii, relacji i powiązanych haseł. Żadne elementy powiązanego hasła nie są kodowane w oddzielnym podpolu.

Podpole $a może być powtórzone, aby podczas wyświetlania odsyłacza umożliwić wygenerowanie akapitów i/lub listy haseł.

008/09 a
[rekord ujednoliconego hasła głównego]
110 2_ $aBiblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin)
510 2_ $aMiejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin)
665 __ $apowstała w 1907 r., 1948 połączono z Miejską Biblioteką Publiczną (powst. 1945) pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego

008/09 a
[rekord ujednoliconego hasła głównego]
110 2_ $aMiejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin)
510 2_ $aBiblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin)
510 2_ $aWojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin)
665 __ $apowstała w 1907 r. pod nazwą Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, w 1948 r. Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego połączono z Miejską Biblioteką Publiczną (powst. w 1945 r.), nowej instytucji nadano nazwę: Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, w r. 1954 utworzono Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lublinie (w wyniku połączenia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, powstałej na przełomie 1950/1951 - z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego), 1975 r. ponowna zmiana na: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego. 1 stycznia 2002 r. nastąpił podział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na dwie samodzielne instytucje kultury : Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego. W Lublinie funkcjonują dwie biblioteki: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, dla której organizatorem jest Województwo Lubelskie i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, dla której organizatorem jest Gmina Lublin, siedziba Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego znajduje się przy ulicy Narutowicza 4, siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego mieści się przy ul. Peowiaków 12 (w jej skład wchodzi 31 filii miejskich)

008/09 a
[rekord ujednoliconego hasła głównego]
110 2_ $aWojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin)
510 2_ $aMiejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin)
665 __ $apowst. w 1950 r., w lat. 1954/55-2002 połączona z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego funkcjonowała jako Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, od 1975 r. zmiana nazwy na: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego.; 1 stycznia 2002 r. nastąpił podział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie na dwie samodzielne instytucje kultury; w Lublinie funkcjonują dwie biblioteki: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, dla której organizatorem jest Województwo Lubelskie i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, dla której organizatorem jest Gmina Lublin, siedziba Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego znajduje się przy ulicy Narutowicza 4, siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego mieści się przy ul. Peowiaków 12 (w jej skład wchodzi 31 filii miejskich)

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

666 - odsyłacz orientacyjny - informacja ogólna na temat nazw (NP)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola

$a - informacja ogólna na temat nazw (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P)

 

Definicja i zakres stosowania

Informacja na temat sposobu używania i zapisywania nazw mających wspólne cechy charakterystyczne (np. nazwiska z zapisywanymi oddzielnie przedrostkami).

 

Pole 666 stosuje się tylko w rekordach odsyłacza orientacyjnych nieodsyłających do ujednoliconego hasła głównego.

 

Pole 1XX rekordu zawiera nieujednolicone hasło główne, od którego prowadzi odsyłacz. Pole 666 zawiera informację ogólną. Do hasła głównego (pole 1XX) nie prowadzi odsyłacz (pola 4XX) w żadnym rekordzie ujednoliconego hasła głównego nazwy, która zaczyna się od cech charakterystycznych określonych w polu 666.

 

Odsyłacze krzyżowe można generować na podstawie pól 1XX i 665. Fraza wprowadzająca zawarta jest w treści podpola $a. Przykłady: wyświetlania odsyłaczy krzyżowych złożonych zawarte są w rozdziale Odsyłacze i odsyłacze orientacyjne – informacje ogólne.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_). 

 

Podpola
$a- informacja ogólna na temat nazw

008/09 b
[rekord odsyłacza orientacyjnego nieodsyłającego do ujednoliconego hasła głównego]
100 0_ $aDe la
666 __ $aNazwiska zaczynające się od tego prefiksu zapisywane są także pod La (np. La Bretèque, Pierre de) lub pod nazwiskiem następującym po prefiksie (np., Torre, Marie de la)

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

 

Zasady zapisu

Pola rekordu odsyłacza orientacyjnego - odsyłacze orientacyjne muszą zawierać etykietę rekordu, tablicę adresów oraz następujące pola: 001 - numer kontrolny, 003 - identyfikator numeru kontrolnego, 005 - data i czas ostatniej transakcji, 008 - elementy danych stałej długości, 040 - źródło opisu i 1XX - hasło główne.

 

Interpunkcja - Pole 666 kończy się znakiem interpunkcyjnym, chyba że dane, które zawiera, kończą się innym znakiem interpunkcyjnym, takim jak nawias zamykający.

Grupa pól 667-68X - uwagi - informacje ogólne

667 - uwaga ogólna nieprzeznaczona do prezentacji publicznej (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - uwaga ogólna nieprzeznaczona do prezentacji publicznej (NP)
$5 - instytucja stosująca pole (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Uwaga zawierająca informacje ogólne na temat hasła, do których zapisania nie jest przeznaczone żadne specjalne pole uwag.

 

Informacja może być stała lub czasowa; może być lub nie być zapisana w formie odpowiedniej do prezentacji publicznej. Każdą informację zapisuje się w oddzielnym polu 667.

 

Uwagę ogólną przeznaczoną do prezentacji publicznej zapisuje się w polu 680 - uwaga ogólna przeznaczona do prezentacji publicznej.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_). 

 

Podpola

$a - uwaga ogólna nieprzeznaczona do prezentacji publicznej

100 1_ $aMickiewicz, Adam$d(1798-1855)
667 __ $aPoeta romantyczny, pisarz dramatyczny, publicysta, działacz polityczny.

130 _0 $aBiblioteczka Niemiecka - Książnica Atlas
667 __ $aOd poz. 40 do tytułu serii dodano określenie: seria 2, a w numeracji zaczęto stosować określenie: tom. Jednocześnie zachowano numerację ciągłą.

$5 - instytucja stosująca pole

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

130 _0 $aMonografie i Rozprawy Naukowe - Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
667 __ $aOd 2005 r. zmiana statusu prawnego Instytutu, bez zmiany nazwy instytucji.$5WA N

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

670 - źródło, w którym znaleziono dane (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi
_ - niezdefiniowany _ - niezdefiniowany

 

Podpola
$a - odwołanie do źródła (NP)
$b - znaleziona informacja (NP)
$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI) (P)
$w - numer kontrolny rekordu bibliograficznego (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Odwołanie do źródła, w którym znaleziono informację związaną z hasłem w polu 1XX lub 4XX.

 

Każde odwołanie do źródła zapisuje się w oddzielnym polu 670.

 

Odwołanie do źródła, w którym nie znaleziono informacji, zapisuje się w polu 675 - źródło, w którym nie znaleziono danych.

 

Informacje zawarte w polu 670 często nie są zapisywane w formie odpowiedniej do prezentacji publicznej.

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki
Oba wskaźniki są niezdefiniowane i zawierają puste miejsce (_). 

 

Podpola

$a - odwołanie do źródła

Odwołanie do opublikowanego dzieła bądź opis źródła lub kwerendy, dzięki którym uzyskano informacje o haśle (np. rozmowa telefoniczna z wydawcą). Odwołanie zawiera informacje potrzebne do zidentyfikowania dzieła, takie jak tytuł i data publikacji. Kiedy tytuł dzieła jest niewyróżniający (np. nazwa rodzajowa), odwołanie może rozpocząć się od nazwy autora. Kiedy autor jest ten sam, co w haśle głównym, w odwołaniu można użyć jednego z następujących zwrotów: jego, jej, autora, autorki. Kiedy hasło główne używane jest dla więcej niż jednej osoby (008/32, nierozróżniona nazwa osobowa, kod "b"), podpole $b może zawierać termin opisujący autora, ujęty w nawiasy kwadratowe (np. [Aut.: Technologia odlewnictwa]).

100 1_ $aMatela, Leszek$d(1955- )
670 __ $aRozmowa telef. z wydawcą 6.10.2006 r.

100 1_ $aNowak, Adam
670 __ $a[Aut.: Technologia odlewnictwa]
670 __ $aTechnologia odlewnictwa / Barbara Wierzbicka, Marek S. Soiński, Adam Nowak. - Częstochowa, 1989.
670 __ $a[Red. :15 lat samorządu lokalnego]
670 __ $a15 lat samorządu lokalnego / [red. Adam Nowak]. - Ruda Śląska, 2005.
670 __ $a[Aut.: Uniwersalny słownik ...]
670 __ $aUniwersalny słownik francusko-polski i polsko-francuski / Adam Nowak, Magdalena Musiał. - Kraków, 2000.
670 __ $a[Aut.: Przewodnik po leczeniu planowanym za granicą]
670 __ $aPrzewodnik po leczeniu planowanym za granicą / [aut. Magdalena Karwowska, Adam Nowak, Urszula Zahaczewska, Małgorzata Pajączek]. - Warszawa, 2015

$b - znaleziona informacja

Zapisana w nawiasie informacja znaleziona w źródle. W polu można także zapisać informację o lokalizacji danych znalezionych w źródle, np. na okł., s. tyt., s. przedtyt. Wszystkie informacje (w tym informacje o lokalizacji danych znalezionych źródle) znalezione w tym samym źródle zapisuje się w pojedynczym podpolu $b.

100 1_ $aWielgosz, Julian$d(1931-2008)
670 __ $aAGH.$bHistoria AGH.$uhttp://historia.agh.edu.pl/

110 2_ $aPolski Związek Filatelistów.$bKoło nr 19 (Warszawa)
670 __ $aMonografia Koła nr 19 Okręgu Warszawskiego PZF przy Domu Wojska Polskiego : 1957-1997 / [oprac. Andrzej Jarzynkowski]. - Warszawa, 1998$bS. 4

130 _0 $aAstrologia Klasyczna - Wydawnictwo Astrum
670 __ $aMerkury - planeta pieniędzy / Wulfing von Rohr. - Wrocław, [2016].$bOkł., s. tyt.: (Astrologia Klasyczna)

$u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI)

Ujednolicony Identyfikator Zasobu (Uniform Resource Identifier – URI), np. URL (Ujednolicony Wskaźnik Zasobu, Uniform Resource Locator) lub URN (Ujednolicona Nazwa Zasobu, Uniform Resource Name), który zapewnia elektroniczny dostęp do danych przy użyciu określonej składni. Dane te mogą służyć do uzyskania automatycznego dostępu do zasobu przy użyciu jednego z protokołów internetowych.

110 2_ $aNiezależne Zrzeszenie Studentów
670 __ $aNiezależne Zrzeszenie Studentów, dostęp 29.09.2010$uhttp://www.nzs.org.pl

$w - numer kontrolny rekordu bibliograficznego

Systemowy numer kontrolny powiązanego rekordu, poprzedzony ujętym w nawiasy kodem MARC instytucji, od której pochodzi systemowy numer kontrolny.

150 __ $aDunking (Basketball)
670 __ $aWork cat: Year of the dunk, 2015$w(DLC)2014041716

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Interpunkcja i odstępy - Interpunkcję i odstępy stosuje się według uznania. Przykłady: użyte w “Zasadach stosowania pola” odzwierciedlają obecną praktykę Biblioteki Narodowej.

 

Kolejność pól - W pierwszym polu 670 rekordu zapisuje się cytatę bibliograficzną dzieła, dla którego utworzono rekord wzorcowy, jeśli tylko takie istnieje. Inne źródła zapisuje się w dowolnej kolejności.

672 - tytuł związany z hasłem (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi - znaki pomijane
_ - niezdefiniowany

0 - brak znaków pomijanych przy sortowaniu

1-9 - liczba znaków pomijanych przy sortowaniu

 

Podpola
$a - tytuł (NP)
$b - dodatek do tytułu (NP)
$f - data (NP)
$w - numer kontrolny rekordu bibliograficznego (P)
$0 – numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Odwołanie do dzieła związanego z hasłem zapisanym w polu 100, 110, 111 lub 151 rekordu wzorcowego. 

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - niezdefiniowany

Niezdefiniowany, zawiera puste miejsce (_).

 

Wskaźnik drugi - znaki pomijane

Liczbę znaków związanych z przedimkiem określonym lub nieokreślonym (np. Le, An) na początku hasła tytułowego, które są pomijane w procesach wyszukiwania i sortowania.

 

0 - brak znaków pomijanych przy sortowaniu

Wszystkie znaki są uwzględniane. Znaki diakrytyczne lub znaki specjalne na początku hasła tytułowego, które nie rozpoczyna się od przedimka, nie są traktowane jako znaki pomijane. Przedimki określone lub nieokreślone mogą także być w procesie tworzenia hasła tytułowego usunięte. Jeżeli zachowuje się przedimek, ale nie powinien on być pomijany w procesach wyszukiwania i sortowania, wskaźnik ma wartość 0.

 

1-9 - liczba znaków pomijanych przy sortowaniu

Tytuł rozpoczyna się od przedimka określonego lub nieokreślonego, który nie jest uwzględniany w procesach wyszukiwania i sortowania. Każdy znak diakrytyczny, spacja bądź znak interpunkcyjny związany z przedimkiem i każda spacja bądź znak interpunkcyjny poprzedzający pierwszy wypełniony znak po przedimku jest włączony do liczby znaków nieuwzględnianych przy sortowaniu. Jednakże każdy znak diakrytyczny związany z pierwszym wypełnionym znakiem nie jest włączony do liczby znaków nieuwzględnianych przy sortowaniu.

 

Podpola

$a - tytuł

Tytuł związany z hasłem w polu 1XX.

110 2_ $aAxel Springer SE
670 __ $aAxel Springer.$uhttp://www.axelspringer.de/en/$b(Axel Springer, wydawca m.in. czasopism “Newsweek Polska”, “Forbes”, “Fakt”, “Przegląd Sportowy”)
672 _0 $aNewsweek
672 _0 $aForbes
672 _0 $aFakt
672 _0 $aPrzegląd Sportowy

$b - dodatek do tytułu

Dodatek do tytułu związanego z hasłem.

 

$f - data

Data związana z tytułem zapisanym w podpolu $a.

670 __ $aUniwersytet Warszawski - Instytut Filologii Klasycznej.$uhttp://www.ifk.uw.edu.pl/$b(prof. dr hab. Mikołaj Szymański, przewodniczący Rady Naukowej IFK, kierownik Zakładu Literatur i Języków Klasycznych, redaktor naczelny rocznika “Meander”)
672 _4 $aThe Muse at play$briddles and wordplay in Greek and Latin poetry$f2013
672 _0 $aAb ovo$bAntyk, Biblia etc.$f2004
672 _0 $a“Dialectica Ciceronis” Adama Burskiego$bproblemy warsztatu filologicznego renesansowego badacza logiki stoickiej$f1988

$w - numer kontrolny rekordu bibliograficznego

Systemowy numer kontrolny powiązanego rekordu, poprzedzony ujętym w nawiasy kodem MARC instytucji, od której pochodzi systemowy numer kontrolny. Lista kodów źródeł stosowanych w rekordach MARC 21 - zobacz MARC Code List for Organizations.

672 _0 $aTechniques of biochemical and biophysical morphology$w(DLC)###72000153#$w(OCoLC)1021945

$0 – numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

Zasady zapisu
Interpunkcja i odstępy - Interpunkcję i odstępy stosuje się według uznania. Przykłady: użyte w “Zasadach stosowania pola” odzwierciedlają obecną praktykę Biblioteki Kongresu.

 

Kolejność pól - W pierwszym polu 670 rekordu zapisuje się cytatę bibliograficzną dzieła, dla którego utworzono rekord wzorcowy, jeśli tylko takie istnieje. Inne źródła zapisuje się w dowolnej kolejności.

673 - tytuł niezwiązany z hasłem (P)

Wskaźniki
Wskaźnik pierwszy Wskaźnik drugi - znaki pomijane
_ - niezdefiniowany

0 - brak znaków pomijanych przy sortowaniu

1-9 - liczba znaków pomijanych przy sortowaniu

 

Podpola
$a - tytuł (NP)
$b - dodatek do tytułu (NP)
$f - data (NP)
$w - numer kontrolny rekordu bibliograficznego (P)
$0 – numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany (P)
$6 - powiązanie (NP)
$8 - powiązanie pól i liczba porządkowa (P) 

 

Definicja i zakres stosowania
Odwołanie do dzieła niezwiązanego z hasłem zapisanym w polu 100, 110, 111 lub 151 rekordu wzorcowego. 

 

Zasady stosowania pola
Wskaźniki

Wskaźnik pierwszy - niezdefiniowany

Niezdefiniowany, zawiera puste miejsce (_).

 

Wskaźnik drugi - znaki pomijane

Liczbę znaków związanych z przedimkiem określonym lub nieokreślonym (np. Le, An) na początku hasła tytułowego, które są pomijane w procesach wyszukiwania i sortowania.

 

0 - brak znaków pomijanych przy sortowaniu

Wszystkie znaki są uwzględniane. Znaki diakrytyczne lub znaki specjalne na początku hasła tytułowego, które nie rozpoczyna się od przedimka, nie są traktowane jako znaki pomijane. Przedimki określone lub nieokreślone mogą także być w procesie tworzenia hasła tytułowego usunięte. Jeżeli zachowuje się przedimek, ale nie powinien on być pomijany w procesach wyszukiwania i sortowania, wskaźnik ma wartość 0.

1-9 - liczba znaków pomijanych przy sortowaniu

Tytuł rozpoczyna się od przedimka określonego lub nieokreślonego, który nie jest uwzględniany w procesach wyszukiwania i sortowania. Każdy znak diakrytyczny, spacja bądź znak interpunkcyjny związany z przedimkiem i każda spacja bądź znak interpunkcyjny poprzedzający pierwszy wypełniony znak po przedimku jest włączony do liczby znaków nieuwzględnianych przy sortowaniu. Jednakże każdy znak diakrytyczny związany z pierwszym wypełnionym znakiem nie jest włączony do liczby znaków nieuwzględnianych przy sortowaniu.

 

Podpola

$a - tytuł

Tytuł niezwiązany z hasłem w polu 1XX.

100 1_ $aStarzyńska, Dorota$c(organizacja i zarządzanie)
670 __ $aNauka Polska$b(Dorota Starzyńska nie jest aut. prac: "Konwencja praw osób niepełnosprawnych...", "Architekci zmian..." i "Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością")
673 _0 $aKonwencja praw osób niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych
673 _0 $aArchitekci zmian$binnowacje dla osób z niepełnosprawnością
673 _0 $aWyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością

$b - dodatek do tytułu

Dodatek do tytułu niezwiązanego z hasłem w polu 1XX.

 

$f - data

Data związany z tytułem zapisanym w podpolu $a.

 

$w - numer kontrolny rekordu bibliograficznego

Systemowy numer kontrolny powiązanego rekordu, poprzedzony ujętym w nawiasy kodem MARC instytucji, od której pochodzi systemowy numer kontrolny. Lista kodów źródeł stosowanych w rekordach MARC 21 - zobacz MARC Code List for Organizations.

 

$0 – numer kontrolny rekordu wzorcowego lub numer znormalizowany

Objaśnienie podpola – zobacz Załącznik A: Podpola kontrolne.

 

$6 - powiązanie

Objaśnienie podpola &