2019

 

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadza się zmiany w zakresie stosowania deskryptorów formy dzieła (zmiany zaznaczone kolorem czerwonym):

 

Deskryptor – forma dzieła

Stosowanie

Albumy i książki artystyczne

Publikacje zawierające reprodukcje dzieł sztuki, fotografie itp., w których obraz przeważa nad tekstem; publikacje będące dziełem sztuki typograficznej, wydania bibliofilskie itp.

Artykuły

Dzieła (m.in. naukowe, publicystyczne, literackie) niesamoistne wydawniczo, opublikowane w czasopiśmie lub pracy zbiorowej.

Audiobooki

Publikacje dźwiękowe, zawierające głównie słowo mówione, np. dzieła literackie, materiały szkoleniowe, przemówienia itp.

Czasopisma

Publikacje wydawane pod wspólnym tytułem w następujących po sobie częściach noszących oznaczenia numeryczne lub chronologiczne, w zamierzeniu kontynuowane bez określonego zakończenia.

zmiana na:

Publikacje, których głównym elementem jest tekst lub obraz z tekstem towarzyszącym, wydawane pod wspólnym tytułem w następujących po sobie częściach noszących oznaczenia numeryczne lub chronologiczne, ukazujące się regularnie (od dziennika do rocznika) lub nieregularnie, w zamierzeniu kontynuowane bez określonego zakończenia. Czasopisma, oprócz postaci tradycyjnej, mogą być rozpowszechniane w dowolnej formie, niezależnie od nośnika fizycznego.

Dramat (rodzaj)

Dzieła literackie, przeznaczone zazwyczaj do realizacji scenicznej, w których dominuje dialog, a świat przedstawiony opisywany jest przez wypowiedzi i działania bohaterów.

Druki ulotne

Publikacje o charakterze informacyjnym, reklamowym, okolicznościowym lub propagandowym, posiadające krótkotrwałą, doraźną (ulotną) wartość użytkową, dokumentujące działalność instytucji lub organizacji, mające często znaczenie tylko lokalne (regionalne).

zmiana na:

Publikacje wydane w związku z określonym wydarzeniem lub serią wydarzeń, tracące swój pierwotny cel po pewnym czasie lub w innym kontekście. Ponadto publikacje, które w całości lub w przeważającej mierze służą celom reklamowym (komercyjnym lub niekomercyjnym). Do druków ulotnych należą przede wszystkim: afisze, ulotki i foldery promujące wydarzenia kulturalne, sportowe, gospodarcze, oświatowe, religijne i polityczne.

E-booki

Publikacje elektroniczne zawierające tekst lub tekst i obraz.

Filmy i seriale

Publikacje audiowizualne.

Fotografie

Odbitki wykonane technikami fotograficznymi.

Grafiki

Odbitki wykonane technikami grafiki artystycznej.

Gry i zabawki

Obiekty przeznaczone dla dzieci i służące do zabawy (zabawki dwu- i trójwymiarowe) oraz obiekty służące do prowadzenia rozgrywki między zawodnikami lub zespołami według określonych zasad (np. gry planszowe).

Gry komputerowe

Publikacje elektroniczne, które są wykonywalne (mogą być uruchomione bezpośrednio w środowisku systemu operacyjnego), służące głównie do celów rozrywkowych, niekiedy także edukacyjnych.

Komiksy i książki obrazkowe

Sekwencyjne historie obrazkowe, najczęściej z dodanym tekstem.

Książki

Publikacje najczęściej wydawane w formie kodeksu i zawierające głównie tekst (ale także albumy, książki artystyczne, komiksy i książki obrazkowe), kompletne w jednym woluminie bądź przewidziane do skompletowania w określonej liczbie woluminów.

zmiana na:

Publikacje, których głównym elementem jest tekst i/lub obraz, zwykle wydane w postaci kodeksu i paginowane, składające się z jednej lub więcej jednostek fizycznych dowolnej objętości, kompletne w jednym woluminie bądź kompletne (lub przewidziane do skompletowania) w określonej liczbie woluminów. Książki, oprócz postaci tradycyjnej, mogą być rozpowszechniane w dowolnej formie niezależnie od nośnika fizycznego. Do książek należą przede wszystkim: literatura piękna, literatura faktu i publicystyka, publikacje dydaktyczne, fachowe, naukowe, popularnonaukowe, informacyjne (w tym m.in. informatory, raporty i sprawozdania, o ile nie są czasopismami), publikacje religijne, urzędowe i akty prawne, komiksy i książki obrazkowe (w tym do rysowania lub kolorowania), albumy i książki artystyczne (w tym katalogi wystaw), poradniki i przewodniki oraz publikacje dla niewidomych.

Literatura faktu, eseje, publicystyka

Dzieła dotyczące zdarzeń autentycznych (np. reportaże, biografie, wywiady) lub przekazujące wiedzę o świecie przetworzoną przez osobiste doświadczenia autorów (np. autobiografie, listy, dzienniki, pamiętniki, wspomnienia) bądź przedstawiające autorską interpretację zjawisk związanych z polityką, życiem społecznym, kulturą, literaturą, sztuką (np. felietony, eseje).

Mapy

Dokumenty, których treść stanowi graficzny obraz Ziemi lub jej fragmentu, innego ciała niebieskiego bądź nieba, a także zjawisk, procesów i innych elementów rzeczywistości, (np. mapy, atlasy, globusy, obrazy teledetekcyjne, widoki z lotu ptaka, profile i przekroje).

zmiana na:

Publikacje, których treść stanowi graficzny obraz Ziemi lub jej fragmentu, innego ciała niebieskiego bądź nieba, a także zjawisk, procesów i innych elementów rzeczywistości, mający cechy mapy lub jej transformacji, utrwalone dowolną techniką rozpowszechnione w dowolnej formie niezależnie od nośnika fizycznego. Obejmują przede wszystkim: mapy, atlasy, globusy, obrazy teledetekcyjne, panoramy, profile i przekroje.

Muzyka

Publikacje dźwiękowe lub audiowizualne, zawierające najczęściej śpiew, dźwięk instrumentów lub uwarunkowany muzyką ruch, tworzące pewną kompozycyjną całość.

Nuty

Dokumenty zawierające głównie zapis utworu muzycznego lub choreograficznego z wykorzystaniem różnych notacji utrwalone w formie rękopiśmiennej lub drukowanej.

zmiana na:

Publikacje, których treść w całości lub znacznej części stanowi zapis utworu muzycznego (z tekstem i bez tekstu słownego) z wykorzystaniem różnych notacji muzycznych i form zapisu (jak partytury, głosy, księgi głosowe, wyciągi fortepianowe, tabulatury) utrwalony dawnymi i współczesnymi technikami poligraficznymi i zapisany na dowolnym nośniku.

Obiekty trójwymiarowe

Obiekty przeznaczone do postrzegania w trzech wymiarach, którym nie można przypisać żadnego innego deskryptora formy (varia) m.in. obrazy, rzeźby, medale, numizmaty, odznaczenia, pieczęcie, broń biała, ceramika, np. otrzymywane razem ze spuściznami.

Pliki i bazy danych

Publikacje elektroniczne, które nie są wykonywalne (nie mogą być uruchomione bezpośrednio w środowisku systemu operacyjnego).

Poezja

Dzieła literackie pisane zazwyczaj wierszem (mową wiązaną), także proza poetycka.

Poradniki i przewodniki

Publikacje, których celem jest udzielenie wskazówek osobom niebędącym specjalistami w danej dziedzinie (poradniki) lub w niewielkim stopniu znającym dane miasto lub region (przewodniki).

Programy komputerowe

Publikacje elektroniczne, które są wykonywalne (mogą być uruchomione bezpośrednio w środowisku systemu operacyjnego), a nie są grami komputerowymi.

Programy radiowe i telewizyjne

Publikacje dźwiękowe lub audiowizualne, przeznaczone pierwotnie do emisji w radiu, telewizji lub internecie, które nie są filmami ani serialami.

Proza

Dzieła literackie, który nie są pisane wierszem (mową wiązaną) i nie są literaturą faktu, esejami ani publicystyką.

Publikacje dla niewidomych

Publikacje zapisane alfabetem Braille’a.

Publikacje dydaktyczne

Publikacje przeznaczone dla uczniów lub nauczycieli (np. podręczniki szkolne, materiały metodyczne) oraz wykorzystywane podczas samodzielnej nauki.

Publikacje fachowe

Publikacje przeznaczone dla specjalistów, służące do poszerzania i uzupełniania wiedzy lub umiejętności związanych z określoną dziedziną lub uprawianym zawodem.

Publikacje informacyjne

Publikacje zawierające skondensowane informacje, ułożone zwykle w określonym porządku (alfabetycznym, chronologicznym itp.) np. encyklopedie, słowniki, leksykony, informatory, wykazy, bibliografie.

Publikacje naukowe

Publikacje zawierające dzieła napisane z zastosowaniem metody naukowej i posiadające aparat naukowy (np. bibliografię, przypisy, indeksy).

Publikacje popularnonaukowe

Publikacje, których celem jest popularyzacja określonego zagadnienia lub dziedziny naukowej wśród osób niebędących specjalistami w tej dziedzinie; w publikacjach popularnonaukowych aparat naukowy nie jest stosowany lub jest stosowany w sposób ograniczony.

Publikacje promocyjne

Publikacje promujące wiedzę na określony temat (np. regionu, miasta, instytucji), które nie są publikacjami naukowymi ani popularnonaukowymi.

Publikacje religijne

Publikacje związane z praktykami religijnymi, m.in. święte księgi, publikacje użytkowe służące sprawowaniu kultu (np. księgi liturgiczne, modlitewniki, katechizmy), rozważania religijne, publikacje o charakterze duszpasterskim, publikacje związane z punktem widzenia religii na określone dziedziny życia społecznego.

Publikacje urzędowe i akty prawne

Oficjalne publikacje organów administracji państwowej i samorządowej, np. dzienniki urzędowe, formularze, kodeksy, akty normatywne.

Rejestracje audio i wideo

Dokumenty dźwiękowe lub audiowizualne niezawierające śpiewu, dźwięku instrumentów lub uwarunkowanego muzyką ruchu.

zmiana na:

Nagrania dźwiękowe lub audiowizualne niezawierające śpiewu, dźwięku instrumentów lub uwarunkowanego muzyką ruchu.

Rękopisy

Dokumenty zapisane odręcznie, maszynopisy oraz dokumenty drukowane lub powielane, uzupełnione lub zmienione w sposób istotny zapiskami ręcznymi.

zmiana na:

Jednostki, których treść zapisana została odręcznie, w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego. Obejmują m.in. materiały drukowane i powielane, uzupełnione lub zmienione w sposób istotny zapiskami ręcznymi.

Rysunki

Dzieła plastyczne wykonane technikami rysunkowymi.

Starodruki

Publikacje (w tym prasa i druki ulotne) wydane drukiem przed 1801 r.

zmiana na:

Publikacje wydane drukiem przed 1801 r. (w tym inkunabuły, czyli publikacje wydane przed 1501 r.).

 
 

2018

Dział: Deskryptory – 1. Deskryptor – 1.5 Nazwa wyrażona pismem niełacińskim

Zmiana zasad latynizacji alfabetu hebrajskiego i jidysz:

Alfabet hebrajski i jidysz należy transliterować według normy PN-ISO 259:2009P „Transliteracja znaków hebrajskich na znaki łacińskie. Cz. 2, Transliteracja uproszczona”; 

zmiana na:Dział: Materiały metodyczne - Deskryptory ujęciowe - 2. Deskryptory dziedzin nauki i sztuki - 2.23 Nauka i badania

  • biografie poszczególnych uczonych otrzymują trzy deskryptory: „Historia”, „Nauka i badania” oraz deskryptor wyrażający pole działania osoby.

zmiana na:

  • biografie poszczególnych uczonych otrzymują dwa deskryptory: „Historia” oraz deskryptor wyrażający pole działania osoby.

2017

Dział: Aneksy - Rodzaje współpracy

Dodano rodzaj współpracy:

Autor przypisów (wydania krytyczne)                   Przypisy

 

Dział: Aneksy - Forma dzieła

Zmiana formy: Komiksy i powieści graficzne na Komiksy i książki obrazkowe